Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 12. decembra 2018 - Štrasburg

12. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


12.1. Návrh opravného rozpočtu č. 6/2018: zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov (vlastné zdroje) (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2018 na rozpočtový rok 2018: Zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými prognózami výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje) [13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0500)


12.2. Mobilizácia nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich migračných výziev, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich migračných výziev, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb [COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0501)


12.3. Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu EÚ na rok 2019 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2019 [COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0502)

Vystúpenia:

Lefteris Christoforou (spravodajca).


12.4. Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 - všetky oddiely (hlasovanie)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)


12.5. Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k druhému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Daniele Viotti a Paul Rübig (A8-0454/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0503)

Vystúpenia:

Juliane Bogner-Strauss (úradujúca predsedníčka Rady), aby vyzdvihla dobrú spoluprácu inštitúcií v rámci rozpočtového postupu 2019, a Jean Arthuis (predseda výboru BUDG).

Pred podpísaním rozpočtu na rozpočtový rok 2019, predseda vystúpil s týmto vyhlásením:

„Parlament schválil pozíciu Rady z 11. decembra 2018 bez pozmeňujúcich návrhov. V súlade s článkom 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie možno preto rozpočtový postup na rozpočtový rok 2019 považovať za ukončený. Vyhlasujem rozpočet Únie na rozpočtový rok 2019 za prijatý s konečnou platnosťou.“

Predseda pristúpil k podpísaniu rozpočtu za prítomnosti Jeana Arthuisa, ako aj Daniele Viottiovej a Paula Rübiga (spravodajcov pre všeobecný rozpočet) a Jensa Geiera (podpredsedu výboru BUDG).

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda


12.6. Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a Japonskom [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0504)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.

Vystúpenia:

Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE so žiadosťou v súlade s článkom 190 rokovacieho poriadku o odloženie hlasovania o dvoch správach Pedra Silvu Pereiru (A8-0366/2018 a A8-0367/2018) a Pedro Silva Pereira (spravodajca) proti žiadosti.

V hlasovaní podľa mien (163 za, 486 proti, 11 sa zdržali hlasovania) Parlament žiadosť zamietol.


12.7. Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) (hlasovanie)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve [2018/0091M(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0505)


12.8. Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Japonskom na druhej strane [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0506)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.

Vystúpenia:

Alojz Peterle (spravodajca), po hlasovaní.


12.9. Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) (hlasovanie)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Japonskom na druhej strane [2018/0122M(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0507)


12.10. Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Jordánskom (pristúpenie Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení Euro-stredomorská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Únie a jej členských štátov [07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Keith Taylor (A8-0371/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0508)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


12.11. Stanovenie Európskeho horizontu – jeho pravidiel účasti a šírenia ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Dan Nica (A8-0401/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0509)

Vystúpil Dan Nica (spravodajca) so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


12.12. Program na vykonávanie programu Európsky horizont ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Christian Ehler (A8-0410/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0510)

Vystúpil Christian Ehler so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


12.13. Balík opatrení pre jednotný trh (hlasovanie)

Vyhlásenie Komisie: Balík opatrení pre jednotný trh (2018/2903(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 28. novembra 2018 (bod 19 zápisnice zo dňa 28.11.2018)

Návrhy uznesenia B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018 a B8-0560/2018

Návrhy uznesení boli oznámené dňa 12. decembra 2018 (bod 4 zápisnice zo dňa 12.12.2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0557/2018

(nahrádzajúci B8-0557/2018 a B8-0558/2018)

podaný týmito poslancami:

—   Andreas Schwab a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, v mene skupiny PPE

—   Dita Charanzová, v mene skupiny ALDE.

Prijatý (P8_TA(2018)0511)

(Návrhy uznesenia B8-0559/2018 a B8-0560/2018 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia:

Nicola Danti predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 5, ktorý bol akceptovaný.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda


12.14. Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus (hlasovanie)

Správa o zisteniach a odporúčaniach Osobitného výboru pre terorizmus [2018/2044(INI)] - Osobitný výbor pre terorizmus. Spravodajkyne: Monika Hohlmeier a Helga Stevens (A8-0374/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0512)

Vystúpenia:

Monika Hohlmeier (spravodajkyňa) a Claude Moraes (predseda výboru LIBE), pred hlasovaním.


12.15. Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (hlasovanie)

Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky [2018/2097(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: David McAllister (A8-0392/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0513)


12.16. Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky [2018/2099(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0514)


12.17. Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej únie v tejto oblasti (hlasovanie)

Správa k výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2017 a politike Európskej únie v tejto oblasti [2018/2098(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0515)

Posledná úprava: 25. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia