Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 12 december 2018 - Strasbourg

19. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


19.1. Inrättande av Europeiska försvarsfonden ***I (omröstning)

Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska försvarsfonden [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0516)

Talare: Zdzisław Krasnodębski (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.

Inlägg:

Rainer Wieland och Fabio Massimo Castaldo.


19.2. Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu och Pavel Telička (A8-0409/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0517)

Talare: Marian-Jean Marinescu (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


19.3. Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina (omröstning)

Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina [2017/2283(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Michael Gahler (A8-0369/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0518)

Senaste uppdatering: 25 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy