Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0227(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0408/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0408/2018

Συζήτηση :

PV 12/12/2018 - 29
CRE 12/12/2018 - 29

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2018 - 9.4
CRE 13/12/2018 - 9.4
PV 17/04/2019 - 8.11
CRE 17/04/2019 - 8.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0521
P8_TA(2019)0403

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

29. Θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Η Angelika Mlinar παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Bogusław Sonik (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT).

Παρεμβαίνει η Mariya Gabriel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Paul Rübig (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Jeroen Lenaers (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Pilar del Castillo Vera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Momchil Nekov.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Mariya Gabriel και Angelika Mlinar.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου