Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 12 декември 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Пакет за единния пазар (внесени предложения за резолюция)
 5.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 6.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 7.Разискване с президента на Република Кипър, Никос Анастасиадис, относно бъдещето на Европа (разискване)
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)
 10.Изявление на председателството
 11.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (одобрение)
 12.Време за гласуване
  12.1.Проект на коригиращ бюджет № 6/2018 г.: Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения (собствени ресурси) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  12.2.Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  12.3.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2019 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  12.4.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година - всички раздели (гласуване)
  12.5.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година (гласуване)
  12.6.Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  12.7.Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) (гласуване)
  12.8.Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  12.9.Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) (гласуване)
  12.10.Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването между ЕС и Йордания (присъединяване на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  12.11.Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите ***I (гласуване)
  12.12.Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ ***I (гласуване)
  12.13.Пакет за единния пазар (гласуване)
  12.14.Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма (гласуване)
  12.15.Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (гласуване)
  12.16.Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана (гласуване)
  12.17.Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (гласуване)
 13.Обяснения на вот
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Одобряване на протокола от предишното заседание
 17.Включване на работниците и гражданите в справедлив преход за една по-безопасна планета (разискване по актуални въпроси)
 18.Обща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги * - Корпоративно данъчно облагане на значително цифрово присъствие * (разискване)
 19.Време за гласуване
  19.1.Създаване на Европейски фонд за отбрана ***I (гласуване)
  19.2.Създаване на Механизъм за свързване на Европа ***I (гласуване)
  19.3.Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна (гласуване)
 20.Обяснения на вот
 21.Поправки на вот и намерения за гласуване
 22.Възобновяване на заседанието
 23.Конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република (разискване)
 24.Ускорено разрешаване на търговски спорове (разискване)
 25.Дейностите на Европейския омбудсман през 2017 г. (разискване)
 26.Разисквания в комисията по петиции през 2017 г. (разискване)
 27.Състав на политическите групи
 28.Създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма ***I (разискване)
 29.Създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. ***I (разискване)
 30.Внесени документи
 31.Дневен ред на следващото заседание
 32.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (222 kb)
25/04/2019 15:20
  Списък на присъствалите (63 kb)
08/04/2019 17:28
 
Протокол (86 kb)
25/04/2019 15:20
  Списък на присъствалите (11 kb)
08/04/2019 17:28
  Резултати от различните гласувания (116 kb)
04/03/2019 21:18
  Поименни гласувания (512 kb)
05/02/2019 13:54
 
Протокол (332 kb)
25/04/2019 15:20
  Списък на присъствалите (79 kb)
08/04/2019 17:28
  Резултати от различните гласувания (356 kb)
04/03/2019 21:18
  Поименни гласувания (3320 kb)
05/02/2019 13:54
Последно осъвременяване: 25 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност