Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 12 декември 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Пакет за единния пазар (внесени предложения за резолюция)
 5.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 6.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 7.Разискване с президента на Република Кипър, Никос Анастасиадис, относно бъдещето на Европа (разискване)
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)
 10.Изявление на председателството
 11.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (одобрение)
 12.Време за гласуване
  
12.1.Проект на коригиращ бюджет № 6/2018 г.: Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения (собствени ресурси) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.2.Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.3.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2019 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.4.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година - всички раздели (гласуване)
  
12.5.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година (гласуване)
  
12.6.Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.7.Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) (гласуване)
  
12.8.Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.9.Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) (гласуване)
  
12.10.Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването между ЕС и Йордания (присъединяване на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.11.Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите ***I (гласуване)
  
12.12.Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ ***I (гласуване)
  
12.13.Пакет за единния пазар (гласуване)
  
12.14.Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма (гласуване)
  
12.15.Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (гласуване)
  
12.16.Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана (гласуване)
  
12.17.Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (гласуване)
 13.Обяснения на вот
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Одобряване на протокола от предишното заседание
 17.Включване на работниците и гражданите в справедлив преход за една по-безопасна планета (разискване по актуални въпроси)
 18.Обща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги * - Корпоративно данъчно облагане на значително цифрово присъствие * (разискване)
 19.Време за гласуване
  
19.1.Създаване на Европейски фонд за отбрана ***I (гласуване)
  
19.2.Създаване на Механизъм за свързване на Европа ***I (гласуване)
  
19.3.Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна (гласуване)
 20.Обяснения на вот
 21.Поправки на вот и намерения за гласуване
 22.Възобновяване на заседанието
 23.Конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република (разискване)
 24.Ускорено разрешаване на търговски спорове (разискване)
 25.Дейностите на Европейския омбудсман през 2017 г. (разискване)
 26.Разисквания в комисията по петиции през 2017 г. (разискване)
 27.Състав на политическите групи
 28.Създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма ***I (разискване)
 29.Създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. ***I (разискване)
 30.Внесени документи
 31.Дневен ред на следващото заседание
 32.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (222 kb) Присъствен списък (63 kb) Резултати от гласувания (563 kb) Резултати от поименно гласуване (16515 kb) 
 
Протокол (86 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (116 kb) Резултати от поименно гласуване (512 kb) 
 
Протокол (332 kb) Присъствен списък (79 kb) Резултати от гласувания (356 kb) Резултати от поименно гласуване (3320 kb) 
Последно осъвременяване: 25 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност