Показалец 
Протокол
PDF 332kWORD 86k
Сряда, 12 декември 2018 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Пакет за единния пазар (внесени предложения за резолюция)
 5.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 6.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 7.Разискване с президента на Република Кипър, Никос Анастасиадис, относно бъдещето на Европа (разискване)
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)
 10.Изявление на председателството
 11.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (одобрение)
 12.Време за гласуване
  
12.1.Проект на коригиращ бюджет № 6/2018 г.: Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения (собствени ресурси) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.2.Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.3.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2019 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.4.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година - всички раздели (гласуване)
  
12.5.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година (гласуване)
  
12.6.Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.7.Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) (гласуване)
  
12.8.Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.9.Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) (гласуване)
  
12.10.Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването между ЕС и Йордания (присъединяване на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.11.Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите ***I (гласуване)
  
12.12.Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ ***I (гласуване)
  
12.13.Пакет за единния пазар (гласуване)
  
12.14.Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма (гласуване)
  
12.15.Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (гласуване)
  
12.16.Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана (гласуване)
  
12.17.Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (гласуване)
 13.Обяснения на вот
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Одобряване на протокола от предишното заседание
 17.Включване на работниците и гражданите в справедлив преход за една по-безопасна планета (разискване по актуални въпроси)
 18.Обща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги * - Корпоративно данъчно облагане на значително цифрово присъствие * (разискване)
 19.Време за гласуване
  
19.1.Създаване на Европейски фонд за отбрана ***I (гласуване)
  
19.2.Създаване на Механизъм за свързване на Европа ***I (гласуване)
  
19.3.Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна (гласуване)
 20.Обяснения на вот
 21.Поправки на вот и намерения за гласуване
 22.Възобновяване на заседанието
 23.Конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република (разискване)
 24.Ускорено разрешаване на търговски спорове (разискване)
 25.Дейностите на Европейския омбудсман през 2017 г. (разискване)
 26.Разисквания в комисията по петиции през 2017 г. (разискване)
 27.Състав на политическите групи
 28.Създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма ***I (разискване)
 29.Създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. ***I (разискване)
 30.Внесени документи
 31.Дневен ред на следващото заседание
 32.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 10.10 ч.


2. Изявление на председателството

Председателят направи изявление относно терористичното нападение, което беше извършено предишната вечер в Страсбург и в резултат на което загинаха трима души, а няколко бяха ранени. Председателят подчерта символната тежест на град Страсбург и това, че е важно да се продължи напред въпреки заплахите. В този дух работата на Парламента продължава. Председателят изказа съболезнования на семействата на жертвите от името на институцията.


3. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Иран, и по-специално случая на Насрин Сотуде (2018/2967(RSP))

—   Heidi Hautala, Klaus Buchner, Margrete Auken, Romeo Franz, Linnéa Engström, Terry Reintke, Bodil Valero и Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo и Ignazio Corrao относно Иран, и по-специално случая на Насрин Сотуде (B8-0562/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen Lerner и Raffaele Fitto, от името на групата ECR, относно Иран, и по-специално случая на Насрин Сотуде (B8-0563/2018);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen и Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, относно Иран, и по-специално случая на Насрин Сотуде (B8-0564/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes и Elena Valenciano, от името на групата S&D, относно Иран, и по-специално случая на Насрин Сотуде (B8-0565/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans и Mirja Vehkaperä, от името на групата ALDE, относно Иран, и по-специално случая на Насрин Сотуде (B8-0566/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Андрей Ковачев, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere и Ramón Luis Valcárcel Siso, от името на групата PPE, относно Иран, и по-специално случая на Насрин Сотуде (B8-0567/2018).

II.   Египет, и по-специално положението на защитниците на правата на човека (2018/2968(RSP))

—   Jordi Solé, Ana Miranda, Margrete Auken, Jakop Dalunde, Bodil Valero и Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, относно Египет, и по-специално положението на защитниците на правата на човека (B8-0568/2018);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ruža Tomašić и Urszula Krupa, от името на групата ECR, относно Египет, и по-специално положението на защитниците на правата на човека (B8-0569/2018);

—   Rolandas Paksas, Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, относно Египет, и по-специално положението на защитниците на правата на човека (B8-0576/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva и Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL, относно Египет, и по-специално положението на защитниците на правата на човека (B8-0578/2018);

—   Soraya Post и Elena Valenciano, от името на групата S&D, относно Египет, и по-специално положението на защитниците на правата на човека (B8-0579/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans и Mirja Vehkaperä, от името на групата ALDE, относно Египет, и по-специално положението на защитниците на правата на човека (B8-0580/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Андрей Ковачев, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė и Inese Vaidere, от името на групата PPE, относно Египет, и по-специално положението на защитниците на правата на човека (B8-0581/2018).

III.    Танзания (2018/2969(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner и Raffaele Fitto, от името на групата ECR, относно Танзания (B8-0570/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Davor Škrlec, Bart Staes, Terry Reintke, Barbara Lochbihler и Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo и Ignazio Corrao, относно Танзания (B8-0571/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou и Emmanuel Maurel, от името на групата GUE/NGLот името на групата GUE/NGL, относно Танзания (B8-0572/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Daniele Viotti, David Martin и Elena Valenciano, от името на групата S&D, относно Танзания (B8-0573/2018);

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Mirja Vehkaperä, от името на групата ALDE, относно Танзания (B8-0574/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Андрей Ковачев, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere и Laima Liucija, от името на групата PPE, относно Танзания (B8-0575/2018).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


4. Пакет за единния пазар (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Пакет за единния пазар (2018/2903(RSP))

Разискването се състоя на 28 ноември 2018 г. (точка 19 от протокола от 28.11.2018 г.)

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Dita Charanzová, от името на групата ALDE, относно пакета за единния пазар (2018/2903(RSP)) (B8-0557/2018);

—   Andreas Schwab, от името на групата PPE, относно пакета за единния пазар (2018/2903(RSP)) (B8-0558/2018);

—   Nicola Danti, от името на групата S&D, относно пакета за единния пазар (2018/2903(RSP)) (B8-0559/2018);

—   Anneleen Van Bossuyt и Daniel Dalton, от името на групата ECR, относно пакета за единния пазар (2018/2903(RSP)) (B8-0560/2018).

Гласуване: точка 12.13 от протокола от 12.12.2018 г.


5. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят техническите изисквания за разработване, водене и поддържане на електронния централен регистър в областта на платежните услуги и за достъп до съдържащата се в него информация (C(2018)07666 - 2018/2963(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 29 ноември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 по отношение на някои комбинации активни вещества/продуктов тип, за които за оценяващ компетентен орган е определен компетентният орган на Обединеното кралство (C(2018)07778 - 2018/2961(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 28 ноември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 138/2004 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с препратките към Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (C(2018)07910 - 2018/2964(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 3 декември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI


6. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложение VI към Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сертифициране на машинисти, управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната система на Общността (D059071/02 - 2018/2966(RPS) - срок: 5 март 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Решение на Комисията за изменение на решения (ЕС) 2017/1214, (ЕС) 2017/1215, (ЕС) 2017/1216, (ЕС) 2017/1217, (ЕС) 2017/1218 и (ЕС) 2017/1219 (D059248/02 - 2018/2962(RPS) - срок: 28 февруари 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI


7. Разискване с президента на Република Кипър, Никос Анастасиадис, относно бъдещето на Европа (разискване)

Разискване с президента на Република Кипър, Никос Анастасиадис, относно бъдещето на Европа (2018/2797(RSP))

Изказа се Nicos Anastasiades (президент на Република Кипър), който също така осъди остро вчерашното нападение в Страсбург и изказа съболезнованията си на семействата на жертвите.

Изказа се Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ), който също така се присъедини към казаното от предходния оратор относно нападението.

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Eleni Theocharous, от името на групата ECR, Javier Nart, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Nicolas Bay, от името на групата ENF, и Georgios Epitideios, независим член на ЕП.

Изказа се Nicos Anastasiades.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ramón Luis Valcárcel Siso, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Esteban González Pons, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Françoise Grossetête, Konstantinos Papadakis, Lefteris Christoforou и Juan Fernando López Aguilar.

Изказа се Nicos Anastasiades.

Разискването приключи.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател


8. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.08 ч.


9. Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)

Парламентът проведе тържествено заседание по случай връчването на наградата „Сахаров“ на украинския режисьор Олег Сенцов. Носителят на наградата беше представляван от Наталия Каплан и Дмитрий Динзе, тъй като все още е задържан.


10. Изявление на председателството

Председателят направи изявление, в което отдаде почит на жертвите на нападението, което беше извършено вчера в Страсбург.

Парламентът запази едноминутно мълчание.

Изказаха се, по същата тема, Catherine Bearder, Franck Proust Udo Bullmann и Dobromir Sośnierz.


11. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (одобрение)

Председателят съобщи, че е получил искане за гласуване от групите GUE/NGL и Verts/ALE относно решението да комисията за започване на междуинституционални преговори въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)). Докладчици: Roberto Gualtieri и Esther de Lange (A8-0440/2018)), обявено в протокола от понеделник, 10 декември 2018 г. (точка 7 от протокола от 10.12.2018 г.).

Гласуването ще се проведе утре в съответствие с член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.

Председателят съобщи, че не е получил искане от членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, относно другите решения за започване на междуинституционални преговори, обявени в протокола от понеделник, 10 декември 2018 г. (точка 7 от протокола от 10.12.2018 г.).

Следователно комисиите REGI, ECON, ITRE, LIBE, JURI, IMCO и AFCO могат да започнат преговорите след изтичането на срока, посочен в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.

°
° ° °

Изказаха се Angelo Ciocca, Edouard Martin, Brando Benifei и Olaf Stuger.


12. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


12.1. Проект на коригиращ бюджет № 6/2018 г.: Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения (собствени ресурси) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2018 на Европейския съюз за финансовата 2018 година: Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения в съответствие с актуализираните прогнози за разходите и актуализацията на приходите (собствени ресурси) [13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0500)


12.2. Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността [COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0501)


12.3. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2019 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2019 г. [COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0502)

Изказвания

Lefteris Christoforou (докладчик).


12.4. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година - всички раздели (гласуване)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)


12.5. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно втория проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година
[15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Daniele Viotti и Paul Rübig (A8-0454/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0503)

Изказвания

Juliane Bogner-Strauss (действащ председател на Съвета), за да подчертае доброто сътрудничество между институциите по време на бюджетната процедура за 2019 г., и Jean Arthuis (председател на комисията BUDG).

Преди подписването на бюджета за финансовата 2019 година председателят направи следното изявление:

„Позицията на Съвета от 11 декември 2018 г. беше одобрена от Парламента без изменения. В съответствие с член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз бюджетната процедура за финансовата 2019 година може да се счете за приключена. Обявявам бюджета на Съюза за финансовата 2019 за окончателно одобрен.“

Председателят пристъпи към подписване на бюджета в присъствието на Jean Arthuis, както и Daniele Viotti и Paul Rübig (докладчици за общия бюджет) и Jens Geier (заместник-председател на комисия BUDG).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател


12.6. Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0504)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.

Изказвания

Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, за да поиска в съответствие с член 190 от Правилника за дейността отлагането на гласуването по двата доклада Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018 и A8-0367/2018), и Pedro Silva Pereira (докладчик) против искането.

С поименно гласуване (163 гласа „за“, 486 гласа „против“, 11 гласа „въздържал се“) Парламентът отхвърля искането.


12.7. Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) (гласуване)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство [2018/0091M(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0505)


12.8. Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0506)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.

Изказвания

Alojz Peterle (докладчик), след гласуването.


12.9. Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) (гласуване)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна [2018/0122M(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0507)


12.10. Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването между ЕС и Йордания (присъединяване на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза и неговите държави членки на Протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Keith Taylor (A8-0371/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0508)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


12.11. Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Dan Nica (A8-0401/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0509)

Изказа се Dan Nica (докладчик) с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


12.12. Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Christian Ehler (A8-0410/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0510)

Изказа се Christian Ehler (докладчик) с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


12.13. Пакет за единния пазар (гласуване)

Изявление на Комисията: Пакет за единния пазар (2018/2903(RSP))

Разискването се състоя на 28 ноември 2018 г. (точка 19 от протокола от 28.11.2018 г.)

Предложения за резолюция B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018 и B8-0560/2018

Предложенията за резолюции са обявени на12 декември 2018 г. (точка 4 от протокола от 12.12.2018 г.)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0557/2018

(за замяна на B8-0557/2018 и B8-0558/2018)

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Andreas Schwab и Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, от името на групата PPE

—   Dita Charanzová, от името на групата ALDE.

Приема се (P8_TA(2018)0511)

(Предложенията за резолюции B8-0559/2018 и B8-0560/2018 отпадат.)

Изказвания

Nicola Danti представи устно изменение на изменение 5, което беше прието.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател


12.14. Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма (гласуване)

Доклад относно констатациите и препоръките на специалната комисия относно тероризма [2018/2044(INI)] - . Докладчици: Monika Hohlmeier и Helga Stevens (A8-0374/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0512)

Изказвания

Monika Hohlmeier (докладчик) и Claude Moraes (председател на комисията LIBE), преди гласуването.


12.15. Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (гласуване)

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност [2018/2097(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: David McAllister (A8-0392/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0513)


12.16. Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана (гласуване)

Доклад относно годишния доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана [2018/2099(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0514)


12.17. Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (гласуване)

Доклад относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област [2018/2098(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0515)


13. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Устните обяснения на вот ще се проведат в четвъртък, 13 декември 2018 г.


14. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 14.36 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател


15. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.03 ч.


16. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


17. Включване на работниците и гражданите в справедлив преход за една по-безопасна планета (разискване по актуални въпроси)

Включване на работниците и гражданите в справедлив преход за една по-безопасна планета (2017/2973(RSP))

Изказа се Kathleen Van Brempt, за да стартира разискването, предложено от групата S&D.

Изказаха се Juliane Bogner-Strauss (действащ председател на Съвета) и Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се Franck Proust, от името на групата PPE, Eric Andrieu, от името на групата S&D, Zbigniew Kuźmiuk, от името на групата ECR, António Marinho e Pinto, от името на групата ALDE, Marie-Pierre Vieu, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Lukas Mandl, Mercedes Bresso, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Jerzy Buzek, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy и Bogusław Liberadzki.

Изказаха се Marianne Thyssen и Juliane Bogner-Strauss.

Разискването приключи.


18. Обща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги * - Корпоративно данъчно облагане на значително цифрово присъствие * (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно общата система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Paul Tang (A8-0428/2018)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за определяне на правилата относно корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Paul Tang представи доклада си.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Dariusz Rosati представи доклада си.

Изказаха се Juliane Bogner-Strauss (действащ председател на Съвета) и Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се Gabriel Mato, от името на групата PPE, Evelyn Regner, от името на групата S&D, Bernd Lucke, от името на групата ECR, Petr Ježek, от името на групата ALDE, Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, Marco Zanni, от името на групата ENF, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Ralph Packet, António Marinho e Pinto, Marisa Matias, Sven Giegold, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Lampros Fountoulis, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Emmanuel Maurel, Dobromir Sośnierz, Othmar Karas, Gunnar Hökmark и Tom Vandenkendelaere.

Изказаха се Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Paul Tang и Dariusz Rosati.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.6 от протокола от 13.12.2018 г и точка 9.7 от протокола от 13.12.2018 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател


19. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


19.1. Създаване на Европейски фонд за отбрана ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за отбрана [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0516)

Изказа се Zdzisław Krasnodębski (докладчик) с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.

Изказвания

Rainer Wieland и Fabio Massimo Castaldo.


19.2. Създаване на Механизъм за свързване на Европа ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС) № 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчици: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu и Pavel Telička (A8-0409/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0517)

Изказа се Marian-Jean Marinescu (докладчик) с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


19.3. Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна (гласуване)

Доклад относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна [2017/2283(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Michael Gahler (A8-0369/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0518)


20. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Устните обяснения на вот ще се проведат в четвъртък, 13 декември 2018 г.


21. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 18.04 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

22. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 18.08 ч.


23. Конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република (2018/2975(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (действащ председател на Съвета) и Günther Oettinger (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Ingeborg Gräßle, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Jan Zahradil, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jiří Maštálka, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michaela Šojdrová, Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Jiří Payne, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Stanislav Polčák, Bogusław Liberadzki, Martina Dlabajová, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jiří Pospíšil, Kateřina Konečná, Julia Reda, Bill Etheridge, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kateřina Konečná, Fabio Massimo Castaldo, Pavel Telička и Eva Joly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová и Pavel Svoboda.

Изказаха се Günther Oettinger и Juliane Bogner-Strauss.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Ingeborg Gräßle и Petri Sarvamaa, от името на групата PPE, относно конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република (2018/2975(RSP)) (B8-0582/2018);

—   Bart Staes, Julia Reda и Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, относно конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република (2018/2975(RSP)) (B8-0583/2018);

—   Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, относно конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република (2018/2975(RSP)) (B8-0584/2018);

—   Неджми Али и Morten Løkkegaard, от името на групата ALDE, относно конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република (2018/2975(RSP)) (B8-0585/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.13 от протокола от 13.12.2018 г.


24. Ускорено разрешаване на търговски спорове (разискване)

Доклад, съдържащ препоръки към Комисията относно ускореното разрешаване на търговски спорове [2018/2079(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

Tadeusz Zwiefka представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Pavel Svoboda, от името на групата PPE, Sergio Gaetano Cofferati, от името на групата S&D, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, и Bogusław Liberadzki.

Изказаха се: Věra Jourová и Tadeusz Zwiefka.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.2 от протокола от 13.12.2018 г.


25. Дейностите на Европейския омбудсман през 2017 г. (разискване)

Доклад относно годишния доклад относно дейностите на Европейския омбудсман през 2017 г. [2018/2105(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Eleonora Evi представи доклада.

Изказа се Emily O'Reilly (Омбудсман).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се Lukas Mandl, от името на групата PPE, Michela Giuffrida, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Pál Csáky, Bogusław Liberadzki, Helga Stevens, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Pirkko Ruohonen-Lerner и Matt Carthy.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jarosław Wałęsa и Juan Fernando López Aguilar.

Изказаха се: Věra Jourová и Emily O'Reilly.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.14 от протокола от 13.12.2018 г.


26. Разисквания в комисията по петиции през 2017 г. (разискване)

Доклад относно разискванията в комисията по петиции през 2017 г. [2018/2104(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Pál Csáky (заместващ докладчика) представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Jarosław Wałęsa, от името на групата PPE, Michela Giuffrida, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL, Ana Miranda, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Helga Stevens и Bogusław Liberadzki.

Изказаха се: Věra Jourová и Pál Csáky.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.14 от протокола от 13.12.2018 г.


27. Състав на политическите групи

Diane James вече не се числи към независимите членове на ЕП и се присъединява към групата EFDD, считано от 13 декември 2018 г.


28. Създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма и за отмяна на регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 1285/2013 и (ЕС) № 377/2014 и на Решение 541/2014/ЕС [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Massimiliano Salini представи доклада.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Изказаха се John Howarth (докладчик по становище на комисията BUDG), Werner Kuhn, от името на групата PPE, Evžen Tošenovský, от името на групата ECR, Caroline Nagtegaal, от името на групата ALDE, Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, Carlos Zorrinho и Flavio Zanonato.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказаха се Paul Rübig, за да зададе въпрос „синя карта“ на Flavio Zanonato, който отговори, и Момчил Неков.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се Elżbieta Bieńkowska и Massimiliano Salini.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.3 от протокола от 13.12.2018 г.


29. Създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Angelika Mlinar представи доклада.

Изказа се Bogusław Sonik (докладчик по становището на комисията CULT).

Изказа се Мария Габриел (член на Комисията).

Изказаха се: Paul Rübig (докладчик по становището на комисията BUDG), Jeroen Lenaers (докладчик по становището на комисията LIBE), Pilar del Castillo Vera, от името на групата PPE, Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, и Момчил Неков.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Мария Габриел и Angelika Mlinar.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.4 от протокола от 13.12.2018 г.


30. Внесени документи

Внесени са следните документи:

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 3/2018 – Раздел ІV – Съд на Европейския съюз (N8-0127/2018 - C8-0490/2018 - 2018/2272(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 4/2018 – Раздел ІV – Съд на Европейския съюз (N8-0128/2018 - C8-0491/2018 - 2018/2273(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити 2/2018 - ЕСВД (N8-0129/2018 - C8-0493/2018 - 2018/2276(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити № 3/2018 - Раздел IX - Европейски надзорен орган по защита на данните (N8-0130/2018 - C8-0498/2018 - 2018/2278(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


31. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 631.718/OJJE).


32. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.46 ч.

Klaus Welle

Pavel Telička

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Бареков, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Последно осъвременяване: 25 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност