Seznam 
Zápis
PDF 302kWORD 83k
Středa, 12. prosince 2018 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Balíček opatření pro jednotný trh (předložené návrhy usnesení)
 5.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 6.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 7.Rozprava s prezidentem Kyperské republiky Nicosem Anastasiadesem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)
 10.Prohlášení předsednictví
 11.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (schválení)
 12.Hlasování
  
12.1.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2018: snížení prostředků na platby a na závazky (vlastní zdroje) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.2.Mobilizace nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.3.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2019 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.4.Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 – všechny oddíly (hlasování)
  
12.5.Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 (hlasování)
  
12.6.Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.7.Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) (hlasování)
  
12.8.Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.9.Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko (usnesení) (hlasování)
  
12.10.Evropsko-středomořská letecká dohoda EU-Jordánsko (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.11.Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků ***I (hlasování)
  
12.12.Program, kterým se provádí program Horizont Evropa ***I (hlasování)
  
12.13.Balíček opatření pro jednotný trh (hlasování)
  
12.14.Závěry a doporučení zvláštního výboru pro boj proti terorismu (hlasování)
  
12.15.Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (hlasování)
  
12.16.Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (hlasování)
  
12.17.Výroční zpráva o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti (hlasování)
 13.Vysvětlení hlasování
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 15.Pokračování denního zasedání
 16.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 17.Zapojení pracovníků a občanů do spravedlivého přechodu k bezpečnější planetě (rozprava na aktuální téma)
 18.Společný systém daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb * – Zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti * (rozprava)
 19.Hlasování
  
19.1.Zřízení Evropského obranného fondu ***I (hlasování)
  
19.2.Zřízení Nástroje pro propojení Evropy ***I (hlasování)
  
19.3.Dohoda o přidružení EU-Ukrajina (hlasování)
 20.Vysvětlení hlasování
 21.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 22.Pokračování denního zasedání
 23.Střet zájmů a ochrana rozpočtu EU v České republice (rozprava)
 24.Urychlené řešení obchodních sporů (rozprava)
 25.Činnost evropského veřejného ochránce práv v roce 2017 (rozprava)
 26.Výsledky jednání Petičního výboru v průběhu roku 2017 (rozprava)
 27.Členství v politických skupinách
 28.Zavedení kosmického programu Unie a zřízení Agentury Evropské unie pro kosmický program ***I (rozprava)
 29.Zavedení programu Digitální Evropa na období 2021–2027 ***I (rozprava)
 30.Předložení dokumentů
 31.Pořad jednání příštího denního zasedání
 32.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 10:10.


2. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení k teroristickému útoku, který byl včera spáchán ve Štrasburku a který si vyžádal oběti na životech a několik zraněných. Předseda vyzdvihl symbolický význam města Štrasburk a zdůraznil, že je důležité pokračovat dále navzdory hrozbám. V tomto duchu pokračuje i činnost Parlamentu. Předseda jménem Parlamentu vyjádřil soustrast rodinám obětí.


3. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Írán, zejména případ Nasrín Sotúdeové (2018/2967(RSP))

—   Heidi Hautala, Klaus Buchner, Margrete Auken, Romeo Franz, Linnéa Engström, Terry Reintke, Bodil Valero a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao o Íránu, zejména případu Nasrín Sotúdeové (B8-0562/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen Lerner a Raffaele Fitto za skupinu ECR o Íránu, zejména případu Nasrín Sotúdeové (B8-0563/2018);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen at Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL o Íránu, zejména případu Nasrín Sotúdeové (B8-0564/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes a Elena Valenciano za skupinu S&D o Íránu, zejména případu Nasrín Sotúdeové (B8-0565/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä za skupinu ALDE o Íránu, zejména případu Nasrín Sotúdeové (B8-0566/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere a Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE o Íránu, zejména případu Nasrín Sotúdeové (B8-0567/2018).

II.   Egypt, zejména situace obhájců lidských práv (2018/2968(RSP))

—   Jordi Solé, Ana Miranda, Margrete Auken, Jakop Dalunde, Bodil Valero a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE o Egyptě, zejména situaci obhájců lidských práv (B8-0568/2018);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ruža Tomašić a Urszula Krupa za skupinu ECR o Egyptě, zejména situaci obhájců lidských práv (B8-0569/2018);

—   Rolandas Paksas, Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD o Egyptě, zejména situaci obhájců lidských práv (B8-0576/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva a Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL o Egyptě, zejména situaci obhájců lidských práv (B8-0578/2018);

—   Soraya Post a Elena Valenciano za skupinu S&D o Egyptě, zejména situaci obhájců lidských práv (B8-0579/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä za skupinu ALDE o Egyptě, zejména situaci obhájců lidských práv (B8-0580/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė a Inese Vaidere za skupinu PPE o Egyptě, zejména situaci obhájců lidských práv (B8-0581/2018).

III.    Tanzanie (2018/2969(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner a Raffaele Fitto za skupinu ECR o Tanzanii (B8-0570/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Davor Škrlec, Bart Staes, Terry Reintke, Barbara Lochbihler a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao o Tanzanii (B8-0571/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Emmanuel Maurel za skupinu GUE/NGL o Tanzanii (B8-0572/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Daniele Viotti, David Martin a Elena Valenciano za skupinu S&D o Tanzanii (B8-0573/2018);

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä za skupinu ALDE o Tanzanii (B8-0574/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere a Laima Liucija za skupinu PPE o Tanzanii (B8-0575/2018).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


4. Balíček opatření pro jednotný trh (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Balíček opatření pro jednotný trh (2018/2903(RSP))

Rozprava se konala dne 28. listopadu 2018 (bod 19 zápisu ze dne 28.11.2018)

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Dita Charanzová za skupinu ALDE o balíčku pro jednotný trh (2018/2903(RSP)) (B8-0557/2018);

—   Andreas Schwab za skupinu PPE o balíčku v oblasti jednotného trhu (2018/2903(RSP)) (B8-0558/2018);

—   Nicola Danti za skupinu S&D o balíčku v oblasti jednotného trhu (2018/2903(RSP)) (B8-0559/2018);

—   Anneleen Van Bossuyt a Daniel Dalton za skupinu ECR o jednotném trhu v měnícím se světě (2018/2903(RSP)) (B8-0560/2018).

Hlasování: bod 12.13 zápisu ze dne 12.12.2018.


5. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy, které stanoví technické požadavky na vytvoření, provozování a údržbu elektronického centrálního rejstříku v oblasti platebních služeb a na přístup k informacím v něm obsaženým (C(2018)07666 - 2018/2963(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. od 29. listopadu 2018

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014, pokud jde o určité kombinace účinné látky a typu přípravku, pro něž byl jako hodnotící příslušný orgán určen příslušný orgán Spojeného království (C(2018)07778 - 2018/2961(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 28. listopadu 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI, IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004, pokud jde o odkazy na Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii (C(2018)07910 - 2018/2964(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 3. prosince 2018

předáno příslušnému výboru: AGRI


6. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství (D059071/02 - 2018/2966(RPS) - lhůta: 5. března 2019)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 a (EU) 2017/1219 (D059248/02 - 2018/2962(RPS) - lhůta: 28. února 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI


7. Rozprava s prezidentem Kyperské republiky Nicosem Anastasiadesem o budoucnosti Evropy (rozprava)

Rozprava s prezidentem Kyperské republiky Nicosem Anastasiadesem o budoucnosti Evropy (2018/2797(RSP))

Vystoupil Nicos Anastasiades (prezident Kyperské republiky), rovněž aby důrazně odsoudil včerejší útok ve Štrasburku a vyjádřil soustrast rodinám obětí.

Vystoupil Jyrki Katainen (místopředseda Komise), rovněž aby se připojil k výrokům svého předřečníka týkajícím se útoku.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Eleni Theocharous za skupinu ECR, Javier Nart za skupinu ALDE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Nicolas Bay za skupinu ENF, a Georgios Epitideios – nezařazený poslanec.

Vystoupil Nicos Anastasiades.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ramón Luis Valcárcel Siso, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Esteban González Pons, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Françoise Grossetête, Konstantinos Papadakis, Lefteris Christoforou a Juan Fernando López Aguilar.

Vystoupil Nicos Anastasiades.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda


8. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:08.


9. Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)

Evropský parlament se sešel na slavnostním zasedání u příležitosti předání Sacharovovy ceny ukrajinskému filmovému režisérovi Olehu Sencovovi, kterého zastoupili Natalja Kaplanová a Dimitry Dinze, protože laureát je stále vězněn.


10. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení, ve kterém uctil památku obětí útoku, který byl včera spáchán ve Štrasburku.

Parlament držel minutu ticha.

Vystoupili ke stejnému tématu: Catherine Bearder, Franck Proust, Udo Bullmann a Dobromir Sośnierz.


11. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (schválení)

Předseda oznámil, že od skupin GUE/NGL a Verts/ALE obdržel žádost, aby se hlasovalo o rozhodnutí výboru ECON zahájit interinstitucionální jednání na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)). Zpravodajové: Roberto Gualtieri a Esther de Lange (A8-0440/2018)), které bylo oznámeno v zápise ze zasedání konaného v pondělí 10. prosince 2018 (bod 7 zápisu ze dne 10.12.2018).

Hlasování se bude v souladu s čl. 69c odst. 2 jednacího řádu konat zítra.

Předseda oznámil, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržel žádnou žádost týkající se dalších rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápise ze zasedání konaného v pondělí 10. prosince 2018 (bod 7 zápisu ze dne 10.12.2018).

Výbory REGI, ECON, ITRE, LIBE, JURI, IMCO a AFCO tak mohly po uplynutí lhůty uvedené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu zahájit jednání.

°
° ° °

Vystoupili: Angelo Ciocca, Edouard Martin, Brando Benifei a Olaf Stuger.


12. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zverejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


12.1. Návrh opravného rozpočtu č. 6/2018: snížení prostředků na platby a na závazky (vlastní zdroje) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2018 na rozpočtový rok 2018: Snížení prostředků na platby a na závazky v souladu s aktualizovanými prognózami výdajů a aktualizací příjmů (vlastních zdrojů) [13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0500)


12.2. Mobilizace nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mobilizaci nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami [COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0501)


12.3. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2019 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2019 [COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0502)

Vystoupení

Lefteris Christoforou (zpravodaj).


12.4. Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 – všechny oddíly (hlasování)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)


12.5. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k druhému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Daniele Viotti a Paul Rübig (A8-0454/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0503)

Vystoupení

Juliane Bogner-Strauss (úřadující předsedkyně Rady), aby zdůraznila dobrou spolupráci při rozpočtovém procesu na rok 2019, a Jean Arthuis (předseda výboru BUDG).

Předseda předtím, než podepsal rozpočet na rozpočtový rok 2019, vystoupil s tímto prohlášením:

„Parlament schválil postoj Rady ze dne 11. prosince 2018 beze změn. Rozpočtový proces na rozpočtový rok 2019 tak lze v souladu s článkem 314 Smlouvy o fungování Evropské unie považovat za ukončený. Prohlašuji, že rozpočet Unie na rozpočtový rok 2019 je přijat s konečnou platností.“

Předseda rozpočet podepsal. Podpisu byli přítomni Jean Arthuis, jakož i Daniele Viotti a Paul Rübig (zpravodajové pro souhrnný rozpočet) a Jens Geier (místopředseda výboru BUDG).

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda


12.6. Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0504)

Parlament schválil uzavření dohody.

Vystoupení

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE s žádostí, aby bylo hlasování o obou zprávách, které předkládá Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018 a A8-0367/2018), v souladu s článekm 190 jednacího řádu odloženo, a Pedro Silva Pereira (zpravodaj) proti této žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (163 pro, 486 proti, 11 zdržení se).


12.7. Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství [2018/0091M(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0505)


12.8. Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé jménem Unie [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0506)

Parlament schválil uzavření dohody.

Vystoupení

Alojz Peterle (zpravodaj). po hlasování.


12.9. Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko (usnesení) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé jménem Evropské unie [2018/0122M(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0507)


12.10. Evropsko-středomořská letecká dohoda EU-Jordánsko (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie a jejích členských států, Protokolu, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii [07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Keith Taylor (A8-0371/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0508)

Parlament schválil uzavření protokolu.


12.11. Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Dan Nica (A8-0401/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0509)

Vystoupil Dan Nica (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


12.12. Program, kterým se provádí program Horizont Evropa ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Christian Ehler (A8-0410/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0510)

Vystoupil Christian Ehler (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


12.13. Balíček opatření pro jednotný trh (hlasování)

Prohlášení Komise: Balíček opatření pro jednotný trh (2018/2903(RSP))

Rozprava se konala dne 28. listopadu 2018 (bod 19 zápisu ze dne 28.11.2018)

Návrhy usnesení B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018 a B8-0560/2018

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 12. prosince 2018 (bod 4 zápisu ze dne 12.12.2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0557/2018

(nahrazující B8-0557/2018 a B8-0558/2018)

předložen těmito poslanci:

—   Andreas Schwab a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein za skupinu PPE

—   Dita Charanzová za skupinu ALDE.

přijat (P8_TA(2018)0511)

(Návrhy usnesení B8-0559/2018 a B8-0560/2018 se neberou v potaz.)

Vystoupení

Nicola Danti předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 5, který byl vzat v potaz.

PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda


12.14. Závěry a doporučení zvláštního výboru pro boj proti terorismu (hlasování)

Zpráva o závěrech a doporučeních zvláštního výboru pro boj proti terorismu [2018/2044(INI)] - . Zpravodajové: Monika Hohlmeier a Helga Stevens (A8-0374/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0512)

Vystoupení

Před hlasováním Monika Hohlmeier (zpravodajka) a Claude Moraes (předseda výboru LIBE).


12.15. Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky [2018/2097(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: David McAllister (A8-0392/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0513)


12.16. Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky [2018/2099(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0514)


12.17. Výroční zpráva o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti [2018/2098(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0515)


13. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Ústní vysvětlení hlasování se budou konat ve čtvrtek 13. prosince 2018.


14. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 14:36.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně


15. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:03.


16. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


17. Zapojení pracovníků a občanů do spravedlivého přechodu k bezpečnější planetě (rozprava na aktuální téma)

Zapojení pracovníků a občanů do spravedlivého přechodu k bezpečnější planetě (2017/2973(RSP))

Vystoupila Kathleen Van Brempt, aby uvedla rozpravu, kterou navrhla skupina S&D.

Vystoupily: Juliane Bogner-Strauss (úřadující předsedkyně Rady) a Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: Franck Proust za skupinu PPE, Eric Andrieu za skupinu S&D, Zbigniew Kuźmiuk za skupinu ECR, António Marinho e Pinto za skupinu ALDE, Marie-Pierre Vieu za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Dario Tamburrano za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Lukas Mandl, Mercedes Bresso, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Jerzy Buzek, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy a Bogusław Liberadzki.

Vystoupily: Marianne Thyssen a Juliane Bogner-Strauss.

Rozprava skončila.


18. Společný systém daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb * – Zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti * (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Rady o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Paul Tang (A8-0428/2018)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Paul Tang uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

Dariusz Rosati uvedl zprávu.

Vystoupili: Juliane Bogner-Strauss (úřadující předsedkyně Rady) a Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Gabriel Mato za skupinu PPE, Evelyn Regner za skupinu S&D, Bernd Lucke za skupinu ECR, Petr Ježek za skupinu ALDE, Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL, Eva Joly za skupinu Verts/ALE, Marco Zanni za skupinu ENF, Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Ralph Packet, António Marinho e Pinto, Marisa Matias, Sven Giegold, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Lampros Fountoulis, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Emmanuel Maurel, Dobromir Sośnierz, Othmar Karas, Gunnar Hökmark a Tom Vandenkendelaere.

Vystoupili: Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Paul Tang a Dariusz Rosati.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.6 zápisu ze dne 13.12.2018 a bod 9.7 zápisu ze dne 13.12.2018.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda


19. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


19.1. Zřízení Evropského obranného fondu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0516)

Vystoupil Zdzisław Krasnodębski (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.

Vystoupení

Rainer Wieland a Fabio Massimo Castaldo.


19.2. Zřízení Nástroje pro propojení Evropy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajové: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu a Pavel Telička (A8-0409/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0517)

Vystoupil Marian-Jean Marinescu (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


19.3. Dohoda o přidružení EU-Ukrajina (hlasování)

Zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou [2017/2283(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Michael Gahler (A8-0369/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0518)


20. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Ústní vysvětlení hlasování se budou konat ve čtvrtek 13. prosince 2018.


21. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 18:04.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

22. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 18:08.


23. Střet zájmů a ochrana rozpočtu EU v České republice (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Střet zájmů a ochrana rozpočtu EU v České republice (2018/2975(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (úřadující předsedkyně Rady) a Günther Oettinger (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Ingeborg Gräßle za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Jan Zahradil za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jiří Maštálka, Nils Torvalds za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Michaela Šojdrová, Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Jiří Payne za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Stanislav Polčák, Bogusław Liberadzki, Martina Dlabajová, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jiří Pospíšil, Kateřina Konečná, Julia Reda, Bill Etheridge, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Kateřina Konečná, Fabio Massimo Castaldo, Pavel Telička a Eva Joly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová a Pavel Svoboda.

Vystoupili: Günther Oettinger a Juliane Bogner-Strauss.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Ingeborg Gräßle a Petri Sarvamaa za skupinu PPE o střetu zájmů a ochraně rozpočtu EU v České republice (2018/2975(RSP)) (B8-0582/2018);

—   Bart Staes, Julia Reda a Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE o střetu zájmů a ochraně rozpočtu EU v České republice (2018/2975(RSP)) (B8-0583/2018);

—   Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL o střetu zájmů a ochraně rozpočtu EU v České republice (2018/2975(RSP)) (B8-0584/2018);

—   Nedzhmi Ali a Morten Løkkegaard za skupinu ALDE o střetu zájmů a ochraně rozpočtu EU v České republice (2018/2975(RSP)) (B8-0585/2018).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.13 zápisu ze dne 13.12.2018.


24. Urychlené řešení obchodních sporů (rozprava)

Zpráva s doporučeními Komisi ve věci urychleného řešení obchodních sporů [2018/2079(INL)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

Tadeusz Zwiefka uvedl zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Pavel Svoboda za skupinu PPE, Sergio Gaetano Cofferati za skupinu S&D, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, a Bogusław Liberadzki.

Vystoupili: Věra Jourová a Tadeusz Zwiefka.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.2 zápisu ze dne 13.12.2018.


25. Činnost evropského veřejného ochránce práv v roce 2017 (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě týkající se činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2017 [2018/2105(INI)] - Petiční výbor. Zpravodajka: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Eleonora Evi uvedla zprávu.

Vystoupila Emily O'Reilly (veřejná ochránkyně práv).

PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Lukas Mandl za skupinu PPE, Michela Giuffrida za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Ángela Vallina za skupinu GUE/NGL, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Mario Borghezio za skupinu ENF, Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec, Pál Csáky, Bogusław Liberadzki, Helga Stevens, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Pirkko Ruohonen-Lerner a Matt Carthy.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jarosław Wałęsa a Juan Fernando López Aguilar.

Vystoupily: Věra Jourová a Emily O'Reilly.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.14 zápisu ze dne 13.12.2018.


26. Výsledky jednání Petičního výboru v průběhu roku 2017 (rozprava)

Zpráva o výsledcích jednání Petičního výboru v průběhu roku 2017 [2018/2104(INI)] - Petiční výbor. Zpravodajka: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Pál Csáky (zastupující zpravodajku) uvedl zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Jarosław Wałęsa za skupinu PPE, Michela Giuffrida za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Ángela Vallina za skupinu GUE/NGL, Ana Miranda za skupinu Verts/ALE, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Helga Stevens a Bogusław Liberadzki.

Vystoupili: Věra Jourová a Pál Csáky.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.14 zápisu ze dne 13.12.2018.


27. Členství v politických skupinách

Diane James již nepatří k nezařazeným poslancům a s platností od 13. prosince 2018 se stala členkou skupiny EFDD.


28. Zavedení kosmického programu Unie a zřízení Agentury Evropské unie pro kosmický program ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Massimiliano Salini uvedl zprávu.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

Vystoupili: John Howarth (zpravodaj výboru BUDG), Werner Kuhn za skupinu PPE, Evžen Tošenovský za skupinu ECR, Caroline Nagtegaal za skupinu ALDE, Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE, Dario Tamburrano za skupinu EFDD, Carlos Zorrinho a Flavio Zanonato.

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

Vystoupili: Flavio Zanonato, aby odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, a Momchil Nekov.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupili: Elżbieta Bieńkowska a Massimiliano Salini.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.3 zápisu ze dne 13.12.2018.


29. Zavedení programu Digitální Evropa na období 2021–2027 ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Angelika Mlinar uvedla zprávu.

Vystoupil Bogusław Sonik (zpravodaj výboru CULT).

Vystoupila Mariya Gabriel (členka Komise).

Vystoupili: Paul Rübig (zpravodaj výboru BUDG), Jeroen Lenaers (zpravodaj výboru LIBE), Pilar del Castillo Vera za skupinu PPE, Carlos Zorrinho za skupinu S&D, Dario Tamburrano za skupinu EFDD, a Momchil Nekov.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupily: Mariya Gabriel a Angelika Mlinar.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.4 zápisu ze dne 13.12.2018.


30. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

- Návrh na převod prostředků č. 3-INF/2087 – oddíl IV – Soudní dvůr (N8-0127/2018 - C8-0490/2018 - 2018/2272(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků č. 4-INF/2087 – oddíl IV – Soudní dvůr (N8-0128/2018 - C8-0491/2018 - 2018/2273(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Převod prostředků 2/2018 – ESVČ (N8-0129/2018 - C8-0493/2018 - 2018/2276(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků č. 3/2018 - oddíl IX - Evropský inspektor ochrany údajů (N8-0130/2018 - C8-0498/2018 - 2018/2278(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


31. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 631.718/OJJE).


32. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:46.

Klaus Welle

Pavel Telička

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Poslední aktualizace: 25. dubna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí