Indeks 
Protokol
PDF 306kWORD 81k
Onsdag den 12. december 2018 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Erklæring fra formanden
 3.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Pakke for det indre marked (indgivne beslutningsforslag)
 5.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 6.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 7.Drøftelse med Republikken Cyperns præsident, Nicos Anastasiades, om Europas fremtid (forhandling)
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Overrækkelse af Sakharov-prisen (højtideligt møde)
 10.Erklæring fra formanden
 11.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) (godkendelse)
 12.Afstemningstid
  
12.1.Forslag til ændringsbudget nr. 6/2018: Nedsættelse af betalings- og forpligtelsesbevillinger (egne indtægter) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
12.2.Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
12.3.Mobilisering af EU's Solidaritetsfond med henblik på tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2018 til udbetaling af forskud (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
12.4.Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2019 - alle sektioner (afstemning)
  
12.5.Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2019 (afstemning)
  
12.6.Økonomisk partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
12.7.Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan (afstemning)
  
12.8.Partnerskabsaftale mellem EU og Japan *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
12.9.Strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Japan (beslutning) (afstemning)
  
12.10.Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EU og Jordan (Kroatiens tiltrædelse af EU) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
12.11.Rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling ***I (afstemning)
  
12.12.Særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa ***I (afstemning)
  
12.13.Pakke for det indre marked (afstemning)
  
12.14.Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme (afstemning)
  
12.15.Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (afstemning)
  
12.16.Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (afstemning)
  
12.17.Årsberetning 2017 om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området (afstemning)
 13.Stemmeforklaringer
 14.Stemmerettelser og -intentioner
 15.Genoptagelse af mødet
 16.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 17.Inddragelse af arbejdstagere og borgere i en mere retfærdig overgang til en sikrere planet (debat om et aktuelt spørgsmål)
 18.Fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester * - Selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse * (forhandling)
 19.Afstemningstid
  
19.1.Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond ***I (afstemning)
  
19.2.Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten ***I (afstemning)
  
19.3.EU’s associeringsaftale med Ukraine (afstemning)
 20.Stemmeforklaringer
 21.Stemmerettelser og -intentioner
 22.Genoptagelse af mødet
 23.Interessekonflikter og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik (forhandling)
 24.Hurtig bilæggelse af handelstvister (forhandling)
 25.Ombudsmandens årsberetning for 2017 (forhandling)
 26.Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2017 (forhandling)
 27.De politiske gruppers sammensætning
 28.Oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet ***I (forhandling)
 29.Oprettelse af programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 ***I (forhandling)
 30.Modtagne dokumenter
 31.Dagsorden for næste møde
 32.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 10.10.


2. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring om terrorangrebet i Strasbourg den foregående aften, hvor flere blev dræbt, og adskillige mennesker blev såret. Formanden understregede byen Strasbourgs symbolske betydning og påpegede, hvor vigtigt det var at komme videre med arbejdet på trods af truslerne. Parlamentets arbejde ville blive fortsat i denne ånd. Formanden kondolerede på Parlamentets vegne ofrenes familier.


3. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller politiske grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan forhandling i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 135, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Iran, navnlig sagen om Nasrin Sotoudeh (2018/2967(RSP))

—   Heidi Hautala, Klaus Buchner, Margrete Auken, Romeo Franz, Linnéa Engström, Terry Reintke, Bodil Valero og Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo og Ignazio Corrao om Iran, navnlig sagen om Nasrin Sotoudeh (B8-0562/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen Lerner og Raffaele Fitto for ECR-Gruppen om Iran, navnlig sagen om Nasrin Sotoudeh (B8-0563/2018);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen og Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen om Iran, navnlig sagen om Nasrin Sotoudeh (B8-0564/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes og Elena Valenciano for S&D-Gruppen om Iran, navnlig sagen om Nasrin Sotoudeh (B8-0565/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans og Mirja Vehkaperä for ALDE-Gruppen om Iran, navnlig sagen om Nasrin Sotoudeh (B8-0566/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere og Ramón Luis Valcárcel Siso for PPE-Gruppen om Iran, navnlig sagen om Nasrin Sotoudeh (B8-0567/2018).

II.   Egypten, navnlig situationen for menneskerettighedsforkæmpere (2018/2968(RSP))

—   Jordi Solé, Ana Miranda, Margrete Auken, Jakop Dalunde, Bodil Valero og Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen om Egypten, navnlig situationen for menneskerettighedsforkæmpere (B8-0568/2018);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ruža Tomašić og Urszula Krupa for ECR-Gruppen om Egypten, navnlig situationen for menneskerettighedsforkæmpere (B8-0569/2018);

—   Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, og Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen om Egypten, navnlig situationen for menneskerettighedsforkæmpere (B8-0576/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva og Luke Ming Flanagan for GUE/NGL-Gruppen om Egypten, navnlig situationen for menneskerettighedsforkæmpere (B8-0578/2018);

—   Soraya Post et Elena Valenciano for S&D-Gruppen om Egypten, navnlig situationen for menneskerettighedsforkæmpere (B8-0579/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans og Mirja Vehkaperä for ALDE-Gruppen om Egypten, navnlig situationen for menneskerettighedsforkæmpere (B8-0580/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė og Inese Vaidere for PPE-Gruppen om Egypten, navnlig situationen for menneskerettighedsforkæmpere (B8-0581/2018).

III.    Tanzania (2018/2969(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner og Raffaele Fitto for ECR-Gruppen om Tanzania (B8-0570/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Davor Škrlec, Bart Staes, Terry Reintke, Barbara Lochbihler om Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo og Ignazio Corrao om Tanzania (B8-0571/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou og Emmanuel Maurel for GUE/NGL-Gruppen om Tanzania (B8-0572/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Daniele Viotti, David Martin og Elena Valenciano for S&D-Gruppen om Tanzania (B8-0573/2018);

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Mirja Vehkaperä for ALDE-Gruppen om Tanzania (B8-0574/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere og Laima Liucija for PPE-Gruppen om Tanzania (B8-0575/2018).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 162.


4. Pakke for det indre marked (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved Kommissionen: Pakke for det indre marked (2018/2903(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 28. november 2018 (punkt 19 i protokollen af 28.11.2018)

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, om pakken om det indre marked (2018/2903(RSP)) (B8-0557/2018);

—   Andreas Schwab for PPE-Gruppen, om pakken om det indre marked (2018/2903(RSP)) (B8-0558/2018);

—   Nicola Danti for S&D-Gruppen, om pakken om det indre marked (2018/2903(RSP)) (B8-0559/2018);

—   Anneleen Van Bossuyt og Daniel Dalton for ECR-Gruppen, om pakken om det indre marked (2018/2903(RSP)) (B8-0560/2018).

Afstemning: punkt 12.13 i protokollen af 12.12.2018.


5. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der fastsætter tekniske krav til udvikling, drift og vedligeholdelse af det elektroniske centrale register inden for betalingstjenesteområdet og til adgang til oplysningerne heri (C(2018)07666 - 2018/2963(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 29. november 2018

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 for så vidt angår visse kombinationer af aktivstof og produkttype, for hvilke Det Forenede Kongerige er udpeget som kompetent vurderingsmyndighed (C(2018)07778 - 2018/2961(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 28. november 2018

henvist til kor. udv. ENVI, IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 for så vidt angår henvisninger til det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (C(2018)07910 - 2018/2964(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 3. december 2018

henvist til kor. udv. AGRI


6. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF om certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet (D059071/02 - 2018/2966(RPS) - frist: 5. marts 2019)
henvist til kor. udv. TRAN

- Kommissionens afgørelse om ændring af afgørelse (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 og (EU) 2017/1219 (D059248/02 - 2018/2962(RPS) - frist: 28. februar 2019)
henvist til kor. udv. ENVI


7. Drøftelse med Republikken Cyperns præsident, Nicos Anastasiades, om Europas fremtid (forhandling)

Drøftelse med Republikken Cyperns præsident, Nicos Anastasiades, om Europas fremtid (2018/2797(RSP))

Taler: Nicos Anastasiades (Republikken Cyperns præsident), der ligeledes på det kraftigste fordømte gårsdagens angreb i Strasbourg og udtrykte sin deltagelse med ofrenes familier.

Taler: Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen), der ligeledes støttede den foregående talers indlæg vedrørende angrebet.

Talere Manfred Weber for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Eleni Theocharous for ECR-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, og Georgios Epitideios, løsgænger.

Taler: Nicos Anastasiades.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ramón Luis Valcárcel Siso, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Esteban González Pons, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Françoise Grossetête, Konstantinos Papadakis, Lefteris Christoforou og Juan Fernando López Aguilar.

Taler: Nicos Anastasiades.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand


8. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.08.


9. Overrækkelse af Sakharov-prisen (højtideligt møde)

Parlamentet afholdt et højtidligt møde i anledning af overrækkelsen af Sakharov-prisen til den ukrainske filminstruktør Oleg Sentsov, der var repræsenteret af Natalya Kaplan og Dmitry Dinze, da prisvinderen fortsat var fængslet.


10. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring, hvori han mindedes ofrene for attentatet den foregående dag i Strasbourg.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.

Talere, om samme emne, Catherine Bearder, Franck Proust, Udo Bullmann og Dobromir Sośnierz.


11. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) (godkendelse)

Formanden meddelte, at han fra GUE/NGL- og Verts/ALE-Gruppen havde modtaget en anmodning om, at det korresponderende udvalgs afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår krav til minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)) blev sat under afstemning. Ordførere Roberto Gualtieri og Esther de Lange (A8-0440/2018)), meddelt i protokollen fra mandag den 10. december 2018 (punkt 7 i protokollen af 10.12.2018).

Afstemningen ville i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, finde sted den efterfølgende dag.

Formaden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning fra medlemmer eller en politisk gruppe eller politiske grupper, der mindst nåede op på den middelhøje tærskel, vedrørende de andre afgørelser om at indlede intsitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra mandag den 10. december 2018 (punkt 7 i protokollen af 10.12.2018).

REGI, ECON, ITRE, LIBE, JURI, IMCO og AFCO havde således kunnet indlede forhandlinger efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, fastsatte frist.

°
° ° °

Talere Angelo Ciocca, Edouard Martin, Brando Benifei og Olaf Stuger.


12. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


12.1. Forslag til ændringsbudget nr. 6/2018: Nedsættelse af betalings- og forpligtelsesbevillinger (egne indtægter) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2018 for regnskabsåret 2018: Nedsættelse af betalings- og forpligtelsesbevillinger i overensstemmelse med de ajourførte overslag over udgifter samt ajourføring af indtægter (egne indtægter) [13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0500)


12.2. Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler [COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0501)


12.3. Mobilisering af EU's Solidaritetsfond med henblik på tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2018 til udbetaling af forskud (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af EU's Solidaritetsfond med henblik på tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2018 til udbetaling af forskud [COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0502)

Indlæg

Lefteris Christoforou (ordfører).


12.4. Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2019 - alle sektioner (afstemning)

(Flertal af Parlamentets medlemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)


12.5. Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2019 (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til det andet forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: Daniele Viotti og Paul Rübig (A8-0454/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0503)

Indlæg

Juliane Bogner-Strauss (Rådets formand), der understregede det gode samarbejde mellem institutionerne i forbindelse med budgetproceduren 2019 og Jean Arthuis (formand for BUDG).

Før han underskrev budgettet for regnskabsåret 2019 afgav formanden følgende erklæring:

”Rådets holdning af 11. december 2018 er blevet godkendt af Parlamentet uden ændringer. I overensstemmels med artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde kan budgetproceduren for regnskabsåret 2019 således anses for afsluttet. Jeg erklærer hermed, at Unionens budget for regnskabsåret 2019 er endeligt vedtaget.”

Formanden underskrev budgettet under tlstedeværelse af Jean Arthuis, Daniele Viotti og Paul Rübig (ordførere for det almindelige budget) og Jens Geier (næstformand i BUDG).

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand


12.6. Økonomisk partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Iindstilling om udkast til Rådets afgørelse Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0504)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

Indlæg

Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 190 anmodede om udsættelse af afstemningen om de to betænkninger Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018 og A8-0367/2018) og Pedro Silva Pereira (ordfører) imod anmodningen.

Parlamentet forkastede forslaget ved VE (163 for, 486 imod, 11 hverken/eller).


12.7. Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan [2018/0091M(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0505)


12.8. Partnerskabsaftale mellem EU og Japan *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den strategiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Japan på den anden side [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0506)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

Indlæg

Alojz Peterle (ordfører), efter afstemningen.


12.9. Strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Japan (beslutning) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den strategiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Japan på den anden side [2018/0122M(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0507)


12.10. Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EU og Jordan (Kroatiens tiltrædelse af EU) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af en protokol om ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Keith Taylor (A8-0371/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0508)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


12.11. Rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Dan Nica (A8-0401/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0509)

Indlæg af Dan Nica (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


12.12. Særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Christian Ehler (A8-0410/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0510)

Indlæg af Christian Ehler (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


12.13. Pakke for det indre marked (afstemning)

Redegørelse ved Kommissionen: Pakke for det indre marked (2018/2903(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 28. november 2018 (punkt 19 i protokollen af 28.11.2018)

Forslag til beslutning B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018 og B8-0560/2018

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den12. december 2018 (punkt 4 i protokollen af 12.12.2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0557/2018

(erstatter B8-0557/2018 og B8-0558/2018)

stillet af:

—   Andreas Schwab og Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, for PPE-Gruppen

—   Dita Charanzová, for ALDE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0511)

(Forslag til beslutning B8-0559/2018 og B8-0560/2018 bortfaldt).

Indlæg

Nicola Danti havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 5, som var blevet godtaget.

FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand


12.14. Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme (afstemning)

Betænkning om resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme [2018/2044(INI)] - . Ordførere: Monika Hohlmeier og Helga Stevens (A8-0374/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0512)

Indlæg

Monika Hohlmeier (ordfører) og Claude Moraes (formand for LIBE), inden afstemningen.


12.15. Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (afstemning)

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik [2018/2097(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: David McAllister (A8-0392/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0513)


12.16. Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (afstemning)

Betænkning om årsrapporten om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik [2018/2099(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0514)


12.17. Årsberetning 2017 om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området (afstemning)

Betænkning om årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden 2017 og Den Europæiske Unions politik på området [2018/2098(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0515)


13. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

De mundtlige stemmeforklaringer ville finde sted torsdag den 13. december 2018.


14. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 14.36.)

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand


15. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.03.


16. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


17. Inddragelse af arbejdstagere og borgere i en mere retfærdig overgang til en sikrere planet (debat om et aktuelt spørgsmål)

Inddragelse af arbejdstagere og borgere i en mere retfærdig overgang til en sikrere planet (2017/2973(RSP))

Kathleen Van Brempt for at indlede forhandlingen foreslået af S&D-Gruppen.

Talere: Juliane Bogner-Strauss (formand for Rådet) og Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: Franck Proust for PPE-Gruppen, Eric Andrieu for S&D-Gruppen, Zbigniew Kuźmiuk for ECR-Gruppen, António Marinho e Pinto for ALDE-Gruppen, Marie-Pierre Vieu for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Lukas Mandl, Mercedes Bresso, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Jerzy Buzek, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy og Bogusław Liberadzki.

Talere: Marianne Thyssen og Juliane Bogner-Strauss.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. Fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester * - Selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse * (forhandling)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om det fælles system for en skat på levering af visse digitale tjenester [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Paul Tang (A8-0428/2018)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om regler vedrørende selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Paul Tang forelagde sin betænkning.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Dariusz Rosati forelagde sin betænkning.

Talere: Juliane Bogner-Strauss (formand for Rådet) og Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: Gabriel Mato for PPE-Gruppen, Evelyn Regner for S&D-Gruppen, Bernd Lucke for ECR-Gruppen, Petr Ježek for ALDE-Gruppen, Martin Schirdewan for GUE/NGL-Gruppen, Eva Joly for Verts/ALE-Gruppen, Marco Zanni for ENF-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Ralph Packet, António Marinho e Pinto, Marisa Matias, Sven Giegold, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Lampros Fountoulis, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Emmanuel Maurel, Dobromir Sośnierz, Othmar Karas, Gunnar Hökmark og Tom Vandenkendelaere.

Talere: Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Paul Tang og Dariusz Rosati.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.6 i protokollen af 13.12.2018 og punkt 9.7 i protokollen af 13.12.2018.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand


19. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


19.1. Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0516)

Indlæg af Zdzisław Krasnodębski (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.

Indlæg

Rainer Wieland og Fabio Massimo Castaldo.


19.2. Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi - Transport- og Turismeudvalget. Ordførere: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu og Pavel Telička (A8-0409/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0517)

Indlæg af Marian-Jean Marinescu (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


19.3. EU’s associeringsaftale med Ukraine (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Ukraine [2017/2283(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Michael Gahler (A8-0369/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0518)


20. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

De mundtlige stemmeforklaringer ville finde sted torsdag den 13. december 2018.


21. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 18.04.)


FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

22. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 18.08.


23. Interessekonflikter og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Interessekonflikter og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik (2018/2975(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (formand for Rådet) og Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Ingeborg Gräßle for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Jan Zahradil for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jiří Maštálka, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michaela Šojdrová, Dennis de Jong for GUE/NGL-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Jiří Payne for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Stanislav Polčák, Bogusław Liberadzki, Martina Dlabajová, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jiří Pospíšil, Kateřina Konečná, Julia Reda, Bill Etheridge, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kateřina Konečná, Fabio Massimo Castaldo, Pavel Telička og Eva Joly.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová og Pavel Svoboda.

Talere: Günther Oettinger og Juliane Bogner-Strauss.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Ingeborg Gräßle og Petri Sarvamaa for PPE-Gruppen, om interessekonflikter og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik (2018/2975(RSP)) (B8-0582/2018)

—   Bart Staes, Julia Reda og Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, om interessekonflikter og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik (2018/2975(RSP)) (B8-0583/2018)

—   Dennis de Jong for GUE/NGL-Gruppen, om interessekonflikter og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik (2018/2975(RSP)) (B8-0584/2018)

—   Nedzhmi Ali og Morten Løkkegaard for ALDE-Gruppen, om interessekonflikter og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik (2018/2975(RSP)) (B8-0585/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.13 i protokollen af 13.12.2018.


24. Hurtig bilæggelse af handelstvister (forhandling)

Betænkning med henstillinger til kommissionen om hurtig bilæggelse af handelstvister [2018/2079(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

Tadeusz Zwiefka forelagde betænkningen.

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Pavel Svoboda for PPE-Gruppen, Sergio Gaetano Cofferati for S&D-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, og Bogusław Liberadzki.

Talere: Věra Jourová og Tadeusz Zwiefka.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.2 i protokollen af 13.12.2018.


25. Ombudsmandens årsberetning for 2017 (forhandling)

Betænkning om ombudsmandens årsberetning for 2017 [2018/2105(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Eleonora Evi forelagde betænkningen.

Taler: Emily O'Reilly (Ombudsmand).

FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere Lukas Mandl for PPE-Gruppen, Michela Giuffrida for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Ángela Vallina for GUE/NGL-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Pál Csáky, Bogusław Liberadzki, Helga Stevens, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Pirkko Ruohonen-Lerner og Matt Carthy.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jarosław Wałęsa og Juan Fernando López Aguilar.

Talere: Věra Jourová og Emily O'Reilly.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.14 i protokollen af 13.12.2018.


26. Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2017 (forhandling)

Betænkning om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2017 [2018/2104(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Pál Csáky (for ordføreren) forelagde betænkningen.

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Jarosław Wałęsa for PPE-Gruppen, Michela Giuffrida for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Ángela Vallina for GUE/NGL-Gruppen, Ana Miranda for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Helga Stevens og Bogusław Liberadzki.

Talere: Věra Jourová og Pál Csáky.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.14 i protokollen af 13.12.2018.


27. De politiske gruppers sammensætning

Diane James tilhørte ikke længere gruppen af løsgængere, men havde med virkning fra den 13. december 2018 tilsluttet sig EFDD-Gruppen.


28. Oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013, (EU) nr. 377/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Massimiliano Salini forelagde betænkningen.

Taler: Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Talere: John Howarth (ordfører for udtalelse fra BUDG), Werner Kuhn for PPE-Gruppen, Evžen Tošenovský for ECR-Gruppen, Caroline Nagtegaal for ALDE-Gruppen, Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, Carlos Zorrinho og Flavio Zanonato.

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

Talere: Paul Rübig for at stille et blåt kort-spørgsmål til Flavio Zanonato, som besvarede det, og Momchil Nekov.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Talere: Elżbieta Bieńkowska og Massimiliano Salini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.3 i protokollen af 13.12.2018.


29. Oprettelse af programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Angelika Mlinar forelagde betænkningen.

Taler: Bogusław Sonik (ordfører for udtalelse fra CULT).

Taler: Mariya Gabriel (medlem af Kommissionen).

Talere: Paul Rübig (ordfører for udtalelse fra BUDG), Jeroen Lenaers (ordfører for udtalelse fra LIBE), Pilar del Castillo Vera for PPE-Gruppen, Carlos Zorrinho for S&D-Gruppen, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, og Momchil Nekov.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Talere: Mariya Gabriel og Angelika Mlinar.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.4 i protokollen af 13.12.2018.


30. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget: følgende dokumenter:

- Forslag til bevillingsoverførsel INF 3/2018 - Sektion IV - Domstolen (N8-0127/2018 - C8-0490/2018 - 2018/2272(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til bevillingsoverførsel INF 4/2018 - Sektion IV - Domstolen (N8-0128/2018 - C8-0491/2018 - 2018/2273(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Bevillingsoverførsel 2/2018 – EU-Udenrigstjenesten (N8-0129/2018 - C8-0493/2018 - 2018/2276(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel nr. 3/2018 - Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (N8-0130/2018 - C8-0498/2018 - 2018/2278(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


31. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 631.718/OJJE).


32. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.46.

Klaus Welle

Pavel Telička

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Seneste opdatering: 25. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik