Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 297kWORD 81k
Kolmapäev, 12. detsember 2018 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Istungi juhataja avaldus
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Ühtse turu pakett (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 6.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 7.Arutelu Küprose presidendi Nicos Anastasiadesega Euroopa tuleviku teemal (arutelu)
 8.Istungi jätkamine
 9.Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)
 10.Istungi juhataja avaldus
 11.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (heakskiitmine)
 12.Hääletused
  12.1.Paranduseelarve projekt nr 6/2018: maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamine (omavahendid) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  12.2.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  12.3.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2019. aasta üldeelarvest (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  12.4.Euroopa Liidu 2019.aasta üldeelarve – kõik jaod (hääletus)
  12.5.Euroopa Liidu 2019.aasta üldeelarve (hääletus)
  12.6.ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  12.7.ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping (resolutsioon) (hääletus)
  12.8.ELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  12.9.ELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping (resolutsioon) (hääletus)
  12.10.ELi ja Jordaania vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna lennundusleping (Horvaatia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  12.11.Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ***I (hääletus)
  12.12.Raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise programm ***I (hääletus)
  12.13.Ühtse turu pakett (hääletus)
  12.14.Terrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekud ja soovitused (hääletus)
  12.15.Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne (hääletus)
  12.16.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne (hääletus)
  12.17.Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas (hääletus)
 13.Selgitused hääletuse kohta
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 15.Istungi jätkamine
 16.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 17.Töötajate ja kodanike osalemine jõupingutustes saavutada õiglaste meetmetega turvalisem planeet (temaatiline arutelu)
 18.Teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühine süsteem * - Märkimisväärse digitaalse kohalolu äriühingu tulumaksuga maksustamine * (arutelu)
 19.Hääletused
  19.1.Euroopa Kaitsefond ***I (hääletus)
  19.2.Euroopa ühendamise rahastu ***I (hääletus)
  19.3.ELi ja Ukraina assotsieerimisleping (hääletus)
 20.Selgitused hääletuse kohta
 21.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 22.Istungi jätkamine
 23.Huvide konflikt ja ELi eelarve kaitsmine Tšehhi Vabariigis (arutelu)
 24.Kaubandusvaidluste lahendamise kiirendatud kord (arutelu)
 25.Euroopa Ombudsmani 2017. aasta tegevus (arutelu)
 26.2017. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud (arutelu)
 27.Parlamendikomisjonide koosseis
 28.Liidu kosmoseprogramm 2021–2027 ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ***I (arutelu)
 29.Digitaalse Euroopa programmi kehtestamine ajavahemikuks 2021–2027 ***I (arutelu)
 30.Esitatud dokumendid
 31.Järgmise istungi päevakord
 32.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 10.10.


2. Istungi juhataja avaldus

Parlamendi president esines avaldusega, mis käsitles teisipäeva õhtul Strasbourgis toime pandud terrorirünnakut, mille tagajärjel said inimesed surma ja paljud said vigastada. President toonitas Strasbourgi linna sümboolset tähtsust ja seda, kui oluline on liikuda edasi ohtudele vaatamata. Selles vaimus jätkub Euroopa Parlamendi töö. President väljendas parlamendi nimel kaastunnet terrorirünnaku ohvrite perekondadele.


3. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 135 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum (2018/2967(RSP))

—   Heidi Hautala, Klaus Buchner, Margrete Auken, Romeo Franz, Linnéa Engström, Terry Reintke, Bodil Valero ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao Iraani, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtumi kohta (B8-0562/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen Lerner ja Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel Iraani, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtumi kohta (B8-0563/2018);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel Iraani, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtumi kohta (B8-0564/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes ja Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel Iraani, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtumi kohta (B8-0565/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä fraktsiooni ALDE nimel Iraani, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtumi kohta (B8-0566/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere ja Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel Iraani, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtumi kohta (B8-0567/2018).

II.   Egiptus, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord (2018/2968(RSP))

—   Jordi Solé, Ana Miranda, Margrete Auken, Jakop Dalunde, Bodil Valero ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel Egiptuse, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukorra kohta (B8-0568/2018);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ruža Tomašić ja Urszula Krupa fraktsiooni ECR nimel Egiptuse, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukorra kohta (B8-0569/2018);

—   Rolandas Paksas, Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel Egiptuse, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukorra kohta (B8-0576/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva ja Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel Egiptuse, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukorra kohta (B8-0578/2018);

—   Soraya Post ja Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel Egiptuse, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukorra kohta (B8-0579/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä fraktsiooni ALDE nimel Egiptuse, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukorra kohta (B8-0580/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel Egiptuse, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukorra kohta (B8-0581/2018).

III.    Tansaania (2018/2969(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner ja Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel Tansaania kohta (B8-0570/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Davor Škrlec, Bart Staes, Terry Reintke, Barbara Lochbihler ja Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao Tansaania kohta (B8-0571/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Emmanuel Maurel fraktsiooni GUE/NGL nimel Tansaania kohta (B8-0572/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Daniele Viotti, David Martin ja Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel Tansaania kohta (B8-0573/2018);

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä fraktsiooni ALDE nimel Tansaania kohta (B8-0574/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere ja Laima Liucija fraktsiooni PPE nimel Tansaania kohta (B8-0575/2018).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 162.


4. Ühtse turu pakett (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni avaldus: Ühtse turu pakett (2018/2903(RSP))

Arutelu toimus 28. novembril 2018 (28.11.2018 protokollipunkt 19)

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel ühtse turu paketi kohta (2018/2903(RSP)) (B8-0557/2018);

—   Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel ühtse turu paketi kohta (2018/2903(RSP)) (B8-0558/2018);

—   Nicola Danti fraktsiooni S&D nimel ühtse turu paketi kohta (2018/2903(RSP)) (B8-0559/2018);

—   Anneleen Van Bossuyt ja Daniel Dalton fraktsiooni ECR nimel ühtse turu paketi kohta (2018/2903(RSP)) (B8-0560/2018).

Hääletus: 12.12.2018 protokollipunkt 12.13.


5. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/2366 regulatiivsete tehniliste standarditega ning kehtestatakse makseteenuste valdkonna elektroonilise keskregistri loomise, käitamise ja haldamise ning selles sisalduvale teabele juurdepääsu tehnilised nõuded (C(2018)07666 - 2018/2963(DEA))

vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 29. novembrist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 1062/2014 seoses teatavate toimeaine ja tooteliigi kombinatsioonidega, mille puhul on hindavaks pädevaks asutuseks määratud Ühendkuningriigi pädev asutus (C(2018)07778 - 2018/2961(DEA))

vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 28. novembrist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 138/2004 viiteid Euroopa Liidus kasutatavale Euroopa rahvamajanduse ja regionaalsele arvepidamise süsteemile (C(2018)07910 - 2018/2964(DEA))

vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 3. detsembrist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI


6. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/59/EÜ (ühenduse raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimise kohta) VI lisa (D059071/02 - 2018/2966(RPS) - tähtaeg: 5. märts 2019)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni otsus, millega muudetakse otsuseid (EL) 2017/1214, (EL) 2017/1215, (EL) 2017/1216, (EL) 2017/1217, (EL) 2017/1218 ja (EL) 2017/1219 (D059248/02 - 2018/2962(RPS) - tähtaeg: 28. veebruar 2019)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


7. Arutelu Küprose presidendi Nicos Anastasiadesega Euroopa tuleviku teemal (arutelu)

Arutelu Küprose presidendi Nicos Anastasiadesega Euroopa tuleviku teemal (2018/2797(RSP))

Sõna võttis Nicos Anastasiades (Küprose Vabariigi president), kes mõistis samuti kindlasõnaliselt hukka teisipäeval Strasbourgis toimunud rünnaku ja avaldas kaastunnet ohvrite perekondadele.

Sõna võttis Jyrki Katainen (komisjoni asepresident), kes ühines eelnenud sõnavõtja avaldusega rünnaku teemal.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Eleni Theocharous fraktsiooni ECR nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel ja Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Nicos Anastasiades.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ramón Luis Valcárcel Siso, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Esteban González Pons, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Françoise Grossetête, Konstantinos Papadakis, Lefteris Christoforou ja Juan Fernando López Aguilar.

Sõna võttis Nicos Anastasiades.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president


8. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.08.


9. Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)

Parlament kogunes pidulikule istungile seoses Sahharovi auhinna üleandmisega Ukraina filmirežissöör Oleg Sentsovile. Teda esindasid tseremoonial Natalja Kaplan ja Dmitri Dinze, kuna laureaat on endiselt vangis.


10. Istungi juhataja avaldus

Parlamendi president esines lühikese avaldusega, milles ta avaldas austust teisipäeval Strasbourgis toime pandud rünnaku ohvritele.

Parlament pidas minutilise leinaseisaku.

Samal teemad võtsid sõna Catherine Bearder, Franck Proust, Udo Bullmann ja Dobromir Sośnierz.


11. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (heakskiitmine)

Parlamendi president teatas, et fraktsioonid GUE/NGL ja Verts/ALE on esitanud taotluse panna hääletusele komisjoni otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses viivisnõuete kahju miinimumkattega (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)). Raportöörid: Roberto Gualtieri ja Esther de Lange (A8-0440/2018); tehti teatavaks esmaspäeva, 10. detsembri 2018 päevakorras (10.12.2018 protokollipunkt 7).

Hääletus toimub neljapäeval vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2.

President andis teada, et ta ei ole saanud vähemalt keskmisele lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt või fraktsioonidelt taotlust muude otsuste kohta alustada institutsioonidevahelisi läbrääkimisi, mis tehti teatavaks esmaspäeva, 10. detsembri 2018 (10.12.2018 protokolli punkt 7) protokollis.

Seega võisid REGI-, ECON-, ITRE-, LIBE-, JURI-, IMCO- ja AFCO-komisjonid alustada pärast kodukorra artikli 69c lõikes 2 ette nähtud tähtaja möödumist läbirääkimisi.

°
° ° °

Sõna võtsid Angelo Ciocca, Edouard Martin, Brando Benifei ja Olaf Stuger.


12. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


12.1. Paranduseelarve projekt nr 6/2018: maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamine (omavahendid) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve projekti nr 6/2018 kohta: maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamine vastavalt ajakohastatud kuluprognoosidele ning tulu (omavahendid) ajakohastamine [13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0500)


12.2. Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest [COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

(Parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0501)


12.3. ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2019. aasta üldeelarvest (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2019. aasta üldeelarvest [COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

(Parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0502)

Sõnavõtud

Lefteris Christoforou (raportöör).


12.4. Euroopa Liidu 2019.aasta üldeelarve – kõik jaod (hääletus)

(parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)


12.5. Euroopa Liidu 2019.aasta üldeelarve (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta teise üldeelarve projekti kohta [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Daniele Viotti ja Paul Rübig (A8-0454/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0503)

Sõnavõtud

Juliane Bogner-Strauss (nõukogu ametis olev eesistuja), kes toonitas institutsioonidevahelist head koostööd 2019. aasta eelarvemenetluse käigus, ja Jean Arthuis (BUDG-komisjoni esimees).

Parlamendi president esines enne 2019. aasta eelarvele alla kirjutamist järgmise avaldusega:

„Euroopa Parlament kiitis nõukogu 11. detsembri 2018. aasta seisukoha muudatusteta heaks. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 314 võib 2019. aasta eelarve menetluse seega lõpetatuks lugeda. Kuulutan liidu 2019. aasta eelarve lõplikult vastuvõetuks.“

Parlamendi president kirjutas eelarvele alla Jean Arthuis', Daniele Viotti ja Paul Rübigi (üldeelarve raportöörid) ning Jens Geieri (BUDG-komisjoni asepresident) osavõtul.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident


12.6. ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise majanduspartnerluslepingu sõlmimise kohta [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0504)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.

Sõnavõtud

Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes nõudis vastavalt kodukorra artiklile Pedro Silva Pereira kahe raporti (A8-0366/2018 ja A8-0367/2018) hääletuse edasilükkamist, ja Pedro Silva Pereira (raportöör) selle vastu.

Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (163 poolt, 486 vastu, 11 erapooletut).


12.7. ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping (resolutsioon) (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise majanduspartnerluslepingu sõlmimise kohta [2018/0091M(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0505)


12.8. ELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimist [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0506)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.

Sõnavõtud

Alojz Peterle (raportöör), pärast hääletust.


12.9. ELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping (resolutsioon) (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [2018/0122M(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0507)


12.10. ELi ja Jordaania vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna lennundusleping (Horvaatia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi valitsuse vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu muutmise protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga [07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Keith Taylor (A8-0371/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0508)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


12.11. Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ning kehtestatakse selle osalemis- ja levitamiseeskirjad [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Dan Nica (A8-0401/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0509)

Sõna võttis Dan Nica (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


12.12. Raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise programm ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Christian Ehler (A8-0410/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0510)

Christian Ehler (raportöör) võttis sõna, et taotleda vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile instiutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil. Parlament kiitis taotluse heaks.


12.13. Ühtse turu pakett (hääletus)

Komisjoni avaldus: Ühtse turu pakett (2018/2903(RSP))

Arutelu toimus 28. novembril 2018 (28.11.2018 protokollipunkt 19)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018 ja B8-0560/2018

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks:12. detsembril 2018 (12.12.2018 protokollipunkt 4)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0557/2018

(asendades B8-0557/2018 ja B8-0558/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Andreas Schwab ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein fraktsiooni PPE nimel

—   Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0511)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0559/2018 ja B8-0560/2018 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtud

Nicola Danti esitas muudatusettepaneku 5 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident


12.14. Terrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekud ja soovitused (hääletus)

Raport terrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekute ja soovituste kohta [2018/2044(INI)] - . Raportöörid: Monika Hohlmeier ja Helga Stevens (A8-0374/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0512)

Sõnavõtud

Monika Hohlmeier (raportöör) ja Claude Moraes (LIBE-komisjoni esimees) enne hääletust.


12.15. Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne (hääletus)

Raport ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruande kohta [2018/2097(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: David McAllister (A8-0392/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0513)


12.16. Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne (hääletus)

Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruande kohta [2018/2099(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0514)


12.17. Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas (hääletus)

Raport, milles käsitletakse aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas [2018/2098(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0515)


13. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Suulised selgitused hääletuse kohta on kavandatud neljapäevale, 13. detsembrile 2018.


14. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 14.36.)

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident


15. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.03.


16. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


17. Töötajate ja kodanike osalemine jõupingutustes saavutada õiglaste meetmetega turvalisem planeet (temaatiline arutelu)

Töötajate ja kodanike osalemine jõupingutustes saavutada õiglaste meetmetega turvalisem planeet (2017/2973(RSP))

Kathleen Van Brempt juhatas sisse fraktsiooni S&D esildatud arutelu.

Sõna võtsid Juliane Bogner-Strauss (nõukogu eesistuja) ja Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid Franck Proust fraktsiooni PPE nimel, Eric Andrieu fraktsiooni S&D nimel, Zbigniew Kuźmiuk fraktsiooni ECR nimel, António Marinho e Pinto fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Pierre Vieu fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Lukas Mandl, Mercedes Bresso, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Jerzy Buzek, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy ja Bogusław Liberadzki.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Juliane Bogner-Strauss.

Arutelu lõpetati.


18. Teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühine süsteem * - Märkimisväärse digitaalse kohalolu äriühingu tulumaksuga maksustamine * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, milles käsitletakse teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühist süsteemi [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Paul Tang (A8-0428/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse märkimisväärse digitaalse kohalolu äriühingu tulumaksuga maksustamise eeskirjad [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Paul Tang tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Dariusz Rosati tutvustas raportit.

Sõna võtsid Juliane Bogner-Strauss (nõukogu eesistuja) ja Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Gabriel Mato fraktsiooni PPE nimel, Evelyn Regner fraktsiooni S&D nimel, Bernd Lucke fraktsiooni ECR nimel, Petr Ježek fraktsiooni ALDE nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zanni fraktsiooni ENF nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Ralph Packet, António Marinho e Pinto, Marisa Matias, Sven Giegold, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Lampros Fountoulis, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Emmanuel Maurel, Dobromir Sośnierz, Othmar Karas, Gunnar Hökmark ja Tom Vandenkendelaere.

Sõna võtsid Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Paul Tang ja Dariusz Rosati.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2018 protokollipunkt 9.6 ja 13.12.2018 protokollipunkt 9.7.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident


19. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


19.1. Euroopa Kaitsefond ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kaitsefond [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0516)

Sõna võttis Zdzisław Krasnodębski (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.

Sõnavõtud

Rainer Wieland ja Fabio Massimo Castaldo.


19.2. Euroopa ühendamise rahastu ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöörid: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ja Pavel Telička (A8-0409/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0517)

Sõna võttis Marian-Jean Marinescu (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


19.3. ELi ja Ukraina assotsieerimisleping (hääletus)

Raport ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu rakendamise kohta [2017/2283(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Michael Gahler (A8-0369/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 20)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0518)


20. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Suulised selgitused hääletuse kohta on kavandatud neljapäevale, 13. detsembrile 2018.


21. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 18.04.)


ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

22. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 18.08.


23. Huvide konflikt ja ELi eelarve kaitsmine Tšehhi Vabariigis (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Huvide konflikt ja ELi eelarve kaitsmine Tšehhi Vabariigis (2018/2975(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (nõukogu eesistuja) ja Günther Oettinger (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Ingeborg Gräßle fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomáš Zdechovský, Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jiří Maštálka, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michaela Šojdrová, Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jiří Payne fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Stanislav Polčák, Bogusław Liberadzki, Martina Dlabajová, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jiří Pospíšil, Kateřina Konečná, Julia Reda, Bill Etheridge, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kateřina Konečná, Fabio Massimo Castaldo, Pavel Telička ja Eva Joly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová ja Pavel Svoboda.

Sõna võtsid Günther Oettinger ja Juliane Bogner-Strauss.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Ingeborg Gräßle ja Petri Sarvamaa fraktsiooni PPE nimel huvide konflikti ja ELi eelarve kaitsmise kohta Tšehhi Vabariigis (2018/2975(RSP)) (B8-0582/2018);

—   Bart Staes, Julia Reda ja Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel huvide konfliktide ja ELi eelarve kaitsmise kohta Tšehhi Vabariigis (2018/2975(RSP)) (B8-0583/2018);

—   Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel huvide konfliktide ja ELi eelarve kaitsmise kohta Tšehhi Vabariigis (2018/2975(RSP)) (B8-0584/2018)

—   Nedzhmi Ali ja Morten Løkkegaard fraktsiooni ALDE nimel huvide konfliktide ja ELi eelarve kaitsmise kohta Tšehhi Vabariigis (2018/2975(RSP)) (B8-0585/2018).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2018 protokollipunkt 9.13.


24. Kaubandusvaidluste lahendamise kiirendatud kord (arutelu)

Raport soovitustega Euroopa Komisjonile kaubandusvaidluste lahendamise kiirendatud korra kohta [2018/2079(INL)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

Tadeusz Zwiefka tutvustas raportit.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Pavel Svoboda fraktsiooni PPE nimel, Sergio Gaetano Cofferati fraktsiooni S&D nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Bogusław Liberadzki.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Tadeusz Zwiefka.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2018 protokollipunkt 9.2.


25. Euroopa Ombudsmani 2017. aasta tegevus (arutelu)

Raport Euroopa Ombudsmani 2017. aasta tegevust käsitleva aastaaruande kohta [2018/2105(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Eleonora Evi tutvustas raportit.

Sõna võttis Emily O'Reilly (ombudsman).

ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Lukas Mandl fraktsiooni PPE nimel, Michela Giuffrida fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel, Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), Pál Csáky, Bogusław Liberadzki, Helga Stevens, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Matt Carthy.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jarosław Wałęsa ja Juan Fernando López Aguilar.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Emily O'Reilly.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2018 protokollipunkt 9.14.


26. 2017. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud (arutelu)

Raport 2017. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelude kohta [2018/2104(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Pál Csáky (raportööri asemel) tutvustas raportit.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jarosław Wałęsa fraktsiooni PPE nimel, Michela Giuffrida fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ana Miranda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Helga Stevens ja Bogusław Liberadzki.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Pál Csáky.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2018 protokollipunkt 9.14.


27. Parlamendikomisjonide koosseis

Diane James ei ole enam fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliige ja kuulub alates 13. detsembrist 2018 fraktsiooni EFDD.


28. Liidu kosmoseprogramm 2021–2027 ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 912/2010, (EL) nr 1285/2013 ja (EL) nr 377/2014 ning otsus nr 541/2014/EL [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Massimiliano Salini tutvustas raportit.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige).

Sõna võtsid John Howarth (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Werner Kuhn fraktsiooni PPE nimel, Evžen Tošenovský fraktsiooni ECR nimel, Caroline Nagtegaal fraktsiooni ALDE nimel, Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Carlos Zorrinho ja Flavio Zanonato.

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

Sõna võtsid Paul Rübig, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Flavio Zanonatole, kes vastas sellele, ja Momchil Nekov.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võtsid Elżbieta Bieńkowska ja Massimiliano Salini.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2018 protokollipunkt 9.3.


29. Digitaalse Euroopa programmi kehtestamine ajavahemikuks 2021–2027 ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2021–2027 digitaalse Euroopa programm [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Angelika Mlinar tutvustas raportit.

Sõna võttis Bogusław Sonik (CULT-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Mariya Gabriel (komisjoni liige).

Sõna võtsid Paul Rübig (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Jeroen Lenaers (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Pilar del Castillo Vera fraktsiooni PPE nimel, Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel ja Momchil Nekov.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võtsid Mariya Gabriel ja Angelika Mlinar.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2018 protokollipunkt 9.4.


30. Esitatud dokumendid

Esitati järgmised dokumendid:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 3/2018 – IV jagu – Euroopa Kohus (N8-0127/2018 - C8-0490/2018 - 2018/2272(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 4/2018 – IV jagu – Euroopa Kohus (N8-0128/2018 - C8-0491/2018 - 2018/2273(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 2/2018 - Euroopa välisteenistus (N8-0129/2018 - C8-0493/2018 - 2018/2276(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek nr 3/2018 - IX jagu - Euroopa Andmekaitseinspektor (N8-0130/2018 - C8-0498/2018 - 2018/2278(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG


31. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 631.718/OJJE).


32. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.46.

Klaus Welle

Pavel Telička

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Viimane päevakajastamine: 25. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika