Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 301kWORD 82k
Keskiviikko 12. joulukuuta 2018 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Sisämarkkinapaketti (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 6.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 7.Keskustelu Kyproksen tasavallan presidentin Níkos Anastasiádisin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)
 10.Puhemiehen julkilausuma
 11.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (hyväksyminen)
 12.Äänestykset
  
12.1.Lisätalousarvioesitys nro 6/2018: maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen (omat varat) (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
12.2.Joustovälineen varojen käyttöönotto muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
12.3.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2019 yleisestä talousarviosta (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
12.4.Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 - kaikki pääluokat (äänestys)
  
12.5.Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 (äänestys)
  
12.6.EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
12.7.EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (päätöslauselma) (äänestys)
  
12.8.EU:n ja Japanin välinen strateginen kumppanuussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
12.9.EU:n ja Japanin välinen strateginen kumppanuussopimus (päätöslauselma) (äänestys)
  
12.10.EU:n ja Jordanian välinen Euro–Välimeri-ilmailusopimus (Kroatian liittyminen) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
12.11.Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt ***I (äänestys)
  
12.12.Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpano-ohjelma ***I (äänestys)
  
12.13.Sisämarkkinapaketti (äänestys)
  
12.14.Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset (äänestys)
  
12.15.Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus (äänestys)
  
12.16.Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (äänestys)
  
12.17.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin toiminta tällä alalla (äänestys)
 13.Äänestysselitykset
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 15.Istunnon jatkaminen
 16.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 17.Työntekijöiden ja kansalaisten osallistaminen oikeudenmukaiseen siirtymään turvallisemman planeetan puolesta (ajankohtainen keskustelu)
 18.Tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskeva yhteinen järjestelmä * - Merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotus * (keskustelu)
 19.Äänestykset
  
19.1.Euroopan puolustusrahasto ***I (äänestys)
  
19.2.Verkkojen Eurooppa -väline ***I (äänestys)
  
19.3.EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus (äänestys)
 20.Äänestysselitykset
 21.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 22.Istunnon jatkaminen
 23.Eturistiriidat ja EU:n talousarvion suojaaminen Tšekin tasavallassa (keskustelu)
 24.Kaupallisten riitojen nopeutettu ratkaiseminen (keskustelu)
 25.Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017 (keskustelu)
 26.Vetoomusvaliokunnan toimintakertomus 2017 (keskustelu)
 27.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 28.Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen ***I (keskustelu)
 29.Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustaminen vuosiksi 2021-2027 ***I (keskustelu)
 30.Vastaanotetut asiakirjat
 31.Seuraavan istunnon esityslista
 32.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 10.10.


2. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman Strasbourgissa eilen illalla tapahtuneesta terrori-iskusta, jossa loukkaantui ja sai surmansa useita ihmisiä. Puhemies tähdensi Strasbourgin kaupungin symbolista painoarvoa ja sitä, että uhkista huolimatta on tärkeää mennä eteenpäin. Parlamentti jatkaa toimintaansa tässä hengessä. Puhemies esitti uhrien perheille osanottonsa parlamentin puolesta.


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Iran ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapaus (2018/2967(RSP))

—   Heidi Hautala, Klaus Buchner, Margrete Auken, Romeo Franz, Linnéa Engström, Terry Reintke, Bodil Valero ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao Iranista ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapauksesta (B8-0562/2018)

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen Lerner ja Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta Iranista ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapauksesta (B8-0563/2018)

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta Iranista ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapauksesta (B8-0564/2018)

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes ja Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta Iranista ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapauksesta (B8-0565/2018)

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta Iranista ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapauksesta (B8-0566/2018)

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere ja Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta Iranista ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapauksesta (B8-0567/2018).

II.   Egypti ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne (2018/2968(RSP))

—   Jordi Solé, Ana Miranda, Margrete Auken, Jakop Dalunde, Bodil Valero ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta Egyptistä ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta (B8-0568/2018)

—   Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ruža Tomašić ja Urszula Krupa ECR-ryhmän puolesta Egyptistä ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta (B8-0569/2018)

—   Rolandas Paksas, Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta Egyptistä ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta (B8-0576/2018)

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva ja Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta Egyptistä ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta (B8-0578/2018)

—   Soraya Post ja Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta Egyptistä ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta (B8-0579/2018)

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta Egyptistä ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta (B8-0580/2018)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta Egyptistä ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta (B8-0581/2018).

III.    Tansania (2018/2969(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner ja Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta Tansaniasta (B8-0570/2018)

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Davor Škrlec, Bart Staes, Terry Reintke, Barbara Lochbihler ja Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao Tansaniasta (B8-0571/2018)

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Emmanuel Maurel GUE/NGL-ryhmän puolesta Tansaniasta (B8-0572/2018)

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Daniele Viotti, David Martin ja Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta Tansaniasta (B8-0573/2018)

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta Tansaniasta (B8-0574/2018)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere ja Laima Liucija PPE-ryhmän puolesta Tansaniasta (B8-0575/2018).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


4. Sisämarkkinapaketti (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Sisämarkkinapaketti (2018/2903(RSP))

Keskustelu käytiin 28. marraskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 28.11.2018, kohta 19)

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta sisämarkkinapaketista (2018/2903(RSP)) (B8-0557/2018)

—   Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta sisämarkkinapaketista (2018/2903(RSP)) (B8-0558/2018)

—   Nicola Danti S&D-ryhmän puolesta sisämarkkinapaketista (2018/2903(RSP)) (B8-0559/2018)

—   Anneleen Van Bossuyt ja Daniel Dalton ECR-ryhmän puolesta sisämarkkinapaketista (2018/2903(RSP)) (B8-0560/2018)

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 12.13.


5. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2366 täydentämisestä sähköisen keskusrekisterin perustamista, hoitamista ja ylläpitoa maksupalveluiden alalla sekä rekisteriin sisältyvien tietojen saatavuutta koskevia teknisiä vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2018)07666 - 2018/2963(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 29. marraskuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 muuttamisesta tiettyjen tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmien osalta, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltainen viranomainen on nimetty arvioinnista vastaavaksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi (C(2018)07778 - 2018/2961(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 28. marraskuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 138/2004 muuttamisesta Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmään Euroopan unionissa tehtävien viittausten osalta (C(2018)07910 - 2018/2964(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 3. joulukuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI


6. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus vetureita ja junia rautateillä yhteisössä ajavien veturinkuljettajien hyväksymisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/59/EY liitteen VI muuttamisesta (D059071/02 - 2018/2966(RPS) - määräaika: 5. maaliskuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission päätös päätösten (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 ja (EU) 2017/1219 muuttamisesta (D059248/02 - 2018/2962(RPS) - määräaika: 28. helmikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI


7. Keskustelu Kyproksen tasavallan presidentin Níkos Anastasiádisin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)

Keskustelu Kyproksen tasavallan presidentin Níkos Anastasiádisin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (2018/2797(RSP))

Níkos Anastasiádis (Kyproksen tasavallan presidentti) käytti puheenvuoron tuomitakseen myös jyrkästi Strasbourgissa eilen tapahtuneen iskun ja esittääkseen osanottonsa uhrien perheille.

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron ilmaistakseen olevansa edellisen puhujan kanssa samaa mieltä Strasbourgin iskusta.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Eleni Theocharous ECR-ryhmän puolesta, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Georgios Epitideios.

Níkos Anastasiádis käytti puheenvuoron.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Ramón Luis Valcárcel Siso, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Esteban González Pons, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Françoise Grossetête, Konstantinos Papadakis, Lefteris Christoforou ja Juan Fernando López Aguilar.

Níkos Anastasiádis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI


8. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.08.


9. Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)

Parlamentti kokoontui juhlaistuntoon luovuttaakseen Saharov-palkinnon ukrainalaiselle elokuvaohjaajalle Oleg Sentsoville. Hän on edelleen vankeudessa, joten häntä edustivat palkinnonjakotilaisuudessa Natalya Kaplan ja Dmitriy Dinze.


10. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman kunnioittaakseen eilisen Strasbourgin iskun uhrien muistoa.

Parlamentti vietti hiljaisen hetken.

Tästä aiheesta puheenvuoron käyttivät Catherine Bearder, Franck Proust, Udo Bullmann ja Dobromir Sośnierz.


11. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (hyväksyminen)

Puhemies ilmoitti saaneensa äänestyspyynnön GUE/NGL- ja Verts/ALE-ryhmiltä valiokunnan päätöksestä käynnistää toimielinten väliset neuvottelut ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimuksista koskevan mietinnön pohjalta (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)). Esittelijät: Roberto Gualtieri ja Esther de Lange (A8-0440/2018)) maanantaina 10. joulukuuta 2018 pidetyn istunnon pöytäkirjan mukaisesti (istunnon pöytäkirja 10.12.2018, kohta 7).

Äänestys toimitetaan huomenna työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Puhemies ilmoitti, että hän ei ollut vastaanottanut yhtään vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan määrän jäseniä tai yhden tai useamman poliittisen ryhmän esittämää pyyntöä toimielinten välisiä neuvotteluja koskevista päätöksistä, joista ilmoitettiin maanantaina 10. joulukuuta 2018 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 10.12.2018, kohta 7).

REGI-, ECON-, ITRE-, LIBE-, JURI-, IMCO- ja AFCO-valiokunnat ovat näin ollen voineet aloittaa neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 2 alakohdassa vahvistetun määräajan päätyttyä.

°
° ° °

Puheenvuorot: Angelo Ciocca, Edouard Martin, Brando Benifei ja Olaf Stuger.


12. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin sivustolla.


12.1. Lisätalousarvioesitys nro 6/2018: maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen (omat varat) (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2018 varainhoitovuodeksi 2018: Maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen menoja koskevien päivitettyjen ennakkoarvioiden sekä tulojen tarkistamisen (omat varat) mukaisesti [13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0500)


12.2. Joustovälineen varojen käyttöönotto muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten [COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0501)


12.3. EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2019 yleisestä talousarviosta (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2019 yleisestä talousarviosta [COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0502)

Puheenvuorot:

Lefteris Christoforou (esittelijä).


12.4. Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 - kaikki pääluokat (äänestys)

(parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)


12.5. Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 (äänestys)

Neuvoston kannasta toiseen esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Daniele Viotti ja Paul Rübig (A8-0454/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0503)

Puheenvuorot:

Juliane Bogner-Strauss (neuvoston puheenjohtaja), joka korosti toimielinten välistä hyvää yhteistyötä vuoden 2019 talousarviomenettelyssä, ja Jean Arthuis (BUDG-valiokunnan puheenjohtaja).

Ennen varainhoitovuoden 2019 talousarvion allekirjoittamista puhemies antoi seuraavan julkilausuman:

”Neuvoston 11. joulukuuta 2018 antama kanta hyväksyttiin parlamentissa tarkistuksitta. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan mukaisesti vuoden 2019 talousarviomenettely voidaan katsoa näin päättyneeksi. Julistan varainhoitovuoden 2019 talousarvion lopullisesti hyväksytyksi.”

Puhemies allekirjoitti talousarvion Jean Arthuis'n sekä Daniele Viottin ja Paul Rübigin (yleisen talousarvion esittelijät) ja Jens Geierin (BUDG-valiokunnan varapuheenjohtajan) läsnäollessa.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI


12.6. EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0504)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

Puheenvuorot:

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta pyytääkseen työjärjestyksen 190 artiklan mukaisesti lykkäämään äänestystä kahdesta Pedro Silva Pereiran mietinnöstä (A8-0366/2018 ja A8-0367/2018), ja Pedro Silva Pereira (esittelijä) vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön nimenhuutoäänestyksessä (163 puolesta, 486 vastaan, 11 tyhjää).


12.7. EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (päätöslauselma) (äänestys)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä [2018/0091M(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0505)


12.8. EU:n ja Japanin välinen strateginen kumppanuussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0506)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

Puheenvuorot:

äänestyksen jälkeen Alojz Peterle (esittelijä).


12.9. EU:n ja Japanin välinen strateginen kumppanuussopimus (päätöslauselma) (äänestys)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta [2018/0122M(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0507)


12.10. EU:n ja Jordanian välinen Euro–Välimeri-ilmailusopimus (Kroatian liittyminen) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta [07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Keith Taylor (A8-0371/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0508)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


12.11. Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Euroopan horisontti” ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Dan Nica (A8-0401/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0509)

Dan Nica (esittelijä) käytti puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


12.12. Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpano-ohjelma ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Christian Ehler (A8-0410/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0510)

Christian Ehler (esittelijä) käytti puheenvuoron pyytääkseen, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


12.13. Sisämarkkinapaketti (äänestys)

Komission julkilausuma: Sisämarkkinapaketti (2018/2903(RSP))

Keskustelu käytiin 28. marraskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 28.11.2018, kohta 19)

Päätöslauselmaesitykset B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018 ja B8-0560/2018

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 12. joulukuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 4)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0557/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0557/2018 ja B8-0558/2018)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Andreas Schwab ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE-ryhmän puolesta

—   Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0511)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0559/2018 ja B8-0560/2018 raukesivat.)

Puheenvuorot:

Nicola Danti esitti tarkistukseen 5 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO


12.14. Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset (äänestys)

Mietintö terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tuloksista ja suosituksista [2018/2044(INI)] - . Esittelijät: Monika Hohlmeier ja Helga Stevens (A8-0374/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0512)

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä Monika Hohlmeier (esittelijä) ja Claude Moraes (LIBE-valiokunnan puheenjohtaja).


12.15. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus (äänestys)

Mietintö yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskevasta vuosittaisesta kertomuksesta [2018/2097(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: David McAllister (A8-0392/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0513)


12.16. Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (äänestys)

Mietintö vuosittaisesta kertomuksesta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta [2018/2099(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0514)


12.17. Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin toiminta tällä alalla (äänestys)

Mietintö vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla [2018/2098(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0515)


13. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Suulliset äänestysselitykset annetaan torstaina 13. joulukuuta 2018.


14. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)”.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 14.36.)

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME


15. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.03.


16. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


17. Työntekijöiden ja kansalaisten osallistaminen oikeudenmukaiseen siirtymään turvallisemman planeetan puolesta (ajankohtainen keskustelu)

Työntekijöiden ja kansalaisten osallistaminen oikeudenmukaiseen siirtymään turvallisemman planeetan puolesta (2017/2973(RSP))

Kathleen Van Brempt käytti puheenvuoron alustaakseen S&D-ryhmän ehdottaman keskustelun.

Puheenvuorot: Juliane Bogner-Strauss (neuvoston puheenjohtaja) ja Marianne Thyssen (komission jäsen).

Puheenvuorot: Franck Proust PPE-ryhmän puolesta, Eric Andrieu S&D-ryhmän puolesta, Zbigniew Kuźmiuk ECR-ryhmän puolesta, António Marinho e Pinto ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Pierre Vieu GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, Lukas Mandl, Mercedes Bresso, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Jerzy Buzek, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy ja Bogusław Liberadzki.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Juliane Bogner-Strauss.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskeva yhteinen järjestelmä * - Merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotus * (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskevasta yhteisestä järjestelmästä [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Paul Tang (A8-0428/2018)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotusta koskevien sääntöjen vahvistamisesta [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Paul Tang esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Dariusz Rosati esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Juliane Bogner-Strauss (neuvoston puheenjohtaja) ja Günther Oettinger (komission jäsen).

Puheenvuorot: Gabriel Mato PPE-ryhmän puolesta, Evelyn Regner S&D-ryhmän puolesta, Bernd Lucke ECR-ryhmän puolesta, Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zanni ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Ralph Packet, António Marinho e Pinto, Marisa Matias, Sven Giegold, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Lampros Fountoulis, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Emmanuel Maurel, Dobromir Sośnierz, Othmar Karas, Gunnar Hökmark ja Tom Vandenkendelaere.

Puheenvuorot: Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Paul Tang ja Dariusz Rosati.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2018, kohta 9.6 ja istunnon pöytäkirja 13.12.2018, kohta 9.7.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS


19. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


19.1. Euroopan puolustusrahasto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolustusrahastosta [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0516)

Zdzisław Krasnodębski (esittelijä) käytti puheenvuoron pyytääkseen, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Puheenvuorot:

Rainer Wieland ja Fabio Massimo Castaldo.


19.2. Verkkojen Eurooppa -väline ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineestä ja asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamisesta [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijät: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ja Pavel Telička (A8-0409/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0517)

Marian-Jean Marinescu (esittelijä) käytti puheenvuoron pyytääkseen, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


19.3. EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus (äänestys)

Mietintö Ukrainan kanssa tehdyn EU:n assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta [2017/2283(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Michael Gahler (A8-0369/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0518)


20. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Suulliset äänestysselitykset annetaan torstaina 13. joulukuuta 2018.


21. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)”.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 18.04.)


Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

22. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 18.08.


23. Eturistiriidat ja EU:n talousarvion suojaaminen Tšekin tasavallassa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eturistiriidat ja EU:n talousarvion suojaaminen Tšekin tasavallassa (2018/2975(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (neuvoston puheenjohtaja) ja Günther Oettinger (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Ingeborg Gräßle PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jiří Maštálka, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michaela Šojdrová, Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jiří Payne EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Stanislav Polčák, Bogusław Liberadzki, Martina Dlabajová, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jiří Pospíšil, Kateřina Konečná, Julia Reda, Bill Etheridge, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kateřina Konečná, Fabio Massimo Castaldo, Pavel Telička ja Eva Joly.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová ja Pavel Svoboda.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Juliane Bogner-Strauss.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Ingeborg Gräßle ja Petri Sarvamaa PPE-ryhmän puolesta eturistiriidoista ja EU:n talousarvion suojaamisesta Tšekin tasavallassa (2018/2975(RSP)) (B8-0582/2018)

—   Bart Staes, Julia Reda ja Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta eturistiriidoista ja EU:n talousarvion suojaamisesta Tšekin tasavallassa (2018/2975(RSP)) (B8-0583/2018)

—   Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta eturistiriidoista ja EU:n talousarvion suojaamisesta Tšekin tasavallassa (2018/2975(RSP)) (B8-0584/2018)

—   Nedzhmi Ali ja Morten Løkkegaard ALDE-ryhmän puolesta eturistiriidoista ja EU:n talousarvion suojaamisesta Tšekin tasavallassa (2018/2975(RSP)) (B8-0585/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2018, kohta 9.13.


24. Kaupallisten riitojen nopeutettu ratkaiseminen (keskustelu)

Mietintö suosituksista komissiolle kaupallisten riitojen nopeutetusta ratkaisemisesta [2018/2079(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

Tadeusz Zwiefka esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Pavel Svoboda PPE-ryhmän puolesta, Sergio Gaetano Cofferati S&D-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Bogusław Liberadzki.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Tadeusz Zwiefka.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2018, kohta 9.2.


25. Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017 (keskustelu)

Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2017 [2018/2105(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Eleonora Evi esitteli mietinnön.

Emily O'Reilly (oikeusasiamies) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Lukas Mandl PPE-ryhmän puolesta, Michela Giuffrida S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, Pál Csáky, Bogusław Liberadzki, Helga Stevens, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Matt Carthy.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jarosław Wałęsa ja Juan Fernando López Aguilar.

Věra Jourová ja Emily O'Reilly käyttivät puheenvuorot.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2018, kohta 9.14.


26. Vetoomusvaliokunnan toimintakertomus 2017 (keskustelu)

Mietintö vetoomusvaliokunnan toimintakertomuksesta 2017 [2018/2104(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Pál Csáky (esittelijän sijainen) esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jarosław Wałęsa PPE-ryhmän puolesta, Michela Giuffrida S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ana Miranda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Helga Stevens ja Bogusław Liberadzki.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Pál Csáky.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2018, kohta 9.14.


27. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Diane James ei ole enää sitoutumaton jäsen vaan hän on liittynyt EFDD-ryhmään 13. joulukuuta 2018 alkaen.


28. Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) N:o 912/2010, (EU) N:o 1285/2013 ja (EU) N:o 377/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU kumoamisesta [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Massimiliano Salini esitteli mietinnön.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: John Howarth (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Werner Kuhn PPE-ryhmän puolesta, Evžen Tošenovský ECR-ryhmän puolesta, Caroline Nagtegaal ALDE-ryhmän puolesta, Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, Carlos Zorrinho ja Flavio Zanonato.

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

Puheenvuorot: Paul Rübig, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Flavio Zanonato vastasi, ja Momchil Nekov.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Notis Marias.

Puheenvuorot: Elżbieta Bieńkowska ja Massimiliano Salini.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2018, kohta 9.3.


29. Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustaminen vuosiksi 2021-2027 ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Angelika Mlinar esitteli mietinnön.

Bogusław Sonik (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Mariya Gabriel (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Paul Rübig (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jeroen Lenaers (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pilar del Castillo Vera PPE-ryhmän puolesta, Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta ja Momchil Nekov.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Notis Marias.

Puheenvuorot: Mariya Gabriel ja Angelika Mlinar.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2018, kohta 9.4.


30. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

- Määrärahasiirtoesitys INF 3/2018 – Pääluokka IV – Tuomioistuin (N8-0127/2018 - C8-0490/2018 - 2018/2272(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 4/2018 – Pääluokka IV – Tuomioistuin (N8-0128/2018 - C8-0491/2018 - 2018/2273(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys 2/2018 - EUH (N8-0129/2018 - C8-0493/2018 - 2018/2276(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys 3/2018 - Pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (N8-0130/2018 - C8-0498/2018 - 2018/2278(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


31. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 631.718/OJJE).


32. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.46.

Klaus Welle

Pavel Telička

pääsihteeri

varapuheenjohtaja


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Päivitetty viimeksi: 25. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö