Rodyklė 
Protokolas
PDF 308kWORD 83k
Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Bendrosios rinkos teisės aktų rinkinys (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 6.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 7.Diskusijos su Kipro Prezidentu Nicosu Anastasiadesu dėl Europos ateities (diskusijos)
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Sacharovo premijos įteikimas (iškilmingas posėdis)
 10.Pirmininko pareiškimas
 11.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (patvirtinimas)
 12.Balsuoti skirtas laikas
  
12.1.Taisomojo biudžeto Nr. 6/2018 projektas: mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimas (nuosavi ištekliai) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
12.2.Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
12.3.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant 2019 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
12.4.Naujas 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas - Visi skirsniai (balsavimas)
  
12.5.Naujas 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas (balsavimas)
  
12.6.ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
12.7.ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija) (balsavimas)
  
12.8.ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
12.9.ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas (rezoliucija) (balsavimas)
  
12.10.ES ir Jordanijos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas (Kroatijos įstojimas į ES) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
12.11.Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ ***I (balsavimas)
  
12.12.Programa, kuria įgyvendinama programa „Europos horizontas“ ***I (balsavimas)
  
12.13.Bendrosios rinkos teisės aktų rinkinys (balsavimas)
  
12.14.Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos (balsavimas)
  
12.15.Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo (balsavimas)
  
12.16.Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita (balsavimas)
  
12.17.Metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaita (balsavimas)
 13.Paaiškinimai dėl balsavimo
 14.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 15.Posėdžio atnaujinimas
 16.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 17.Darbuotojų ir piliečių įtraukimas į teisingą perėjimą siekiant saugesnės planetos (diskusija aktualia tema)
 18.Bendra skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant tam tikras skaitmenines paslaugas, sistema * - Įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimas * (diskusijos)
 19.Balsuoti skirtas laikas
  
19.1.Europos gynybos fondas 2021–2027 m. ***I (balsavimas)
  
19.2.Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas ***I (balsavimas)
  
19.3.ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas (balsavimas)
 20.Paaiškinimai dėl balsavimo
 21.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 22.Posėdžio atnaujinimas
 23.Interesų konfliktas ir ES biudžeto apsauga Čekijoje (diskusijos)
 24.Komercinių ginčų sprendimas skubos tvarka (diskusijos)
 25.Europos ombudsmeno 2017 m. veikla (diskusijos)
 26.Peticijų komiteto svarstymai 2017 m. (diskusijos)
 27.Frakcijų sudėtis
 28.Sąjungos kosmoso programa ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ***I (diskusijos)
 29.2021–2027m. Skaitmeninė Europos programa ***I (diskusijos)
 30.Gauti dokumentai
 31.Kito posėdžio darbotvarkė
 32.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 10.10 val.


2. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl vakar Strasbūre įvykdyto teroristinio išpuolio, per kurį žuvo keli žmonės ir buvo daug sužeista. Pirmininkas pabrėžė Strasbūro simbolinę reikšmę ir tai, kad, nepaisant grėsmės, reikia nenustoti dirbti. Laikantis šios idėjos Parlamento darbai tęsiami toliau. Pirmininkas Parlamento vardu išreiškė užuojautą išpuolio aukų artimiesiems.


3. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Iranas, visų pirma Nasrin Sotoudeh atvejis (2018/2967(RSP))

—   Heidi Hautala, Klaus Buchner, Margrete Auken, Romeo Franz, Linnéa Engström, Terry Reintke, Bodil Valero ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo ir Ignazio Corrao dėl Irano, visų pirma Nasrin Sotoudeh atvejo (B8-0562/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen Lerner ir Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu dėl Irano, visų pirma Nasrin Sotoudeh atvejo (B8-0563/2018);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu dėl Irano, visų pirma Nasrin Sotoudeh atvejo (B8-0564/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes ir Elena Valenciano S&D frakcijos vardu „Iranas, visų pirma Nasrin Sotoudeh atvejis“ (B8-0565/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans ir Mirja Vehkaperä ALDE frakcijos vardu dėl Irano, visų pirma Nasrin Sotoudeh atvejo (B8-0566/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere ir Ramón Luis Valcárcel Siso PPE frakcijos vardu dėl Irano, visų pirma Nasrin Sotoudeh atvejo (B8-0567/2018).

II.   Egiptas, visų pirma žmogaus teisių gynėjų padėtis (2018/2968(RSP))

—   Jordi Solé, Ana Miranda, Margrete Auken, Jakop Dalunde, Bodil Valero ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu dėl Egipto, visų pirma žmogaus teisių gynėjų padėties (B8-0568/2018);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ruža Tomašić ir Urszula Krupa ECR frakcijos vardu dėl Egipto, visų pirma žmogaus teisių gynėjų padėties (B8-0569/2018);

—   Rolandas Paksas, Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu dėl Egipto, visų pirma žmogaus teisių gynėjų padėties (B8-0576/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva ir Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu dėl Egipto, visų pirma žmogaus teisių gynėjų padėties (B8-0578/2018);

—   Soraya Post ir Elena Valenciano S&D frakcijos vardu dėl Egipto, visų pirma žmogaus teisių gynėjų padėties (B8-0579/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans ir Mirja Vehkaperä ALDE frakcijos vardu dėl Egipto, visų pirma žmogaus teisių gynėjų padėties (B8-0580/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu dėl Egipto, visų pirma žmogaus teisių gynėjų padėties (B8-0581/2018).

III.    Tanzanija (2018/2969(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner ir Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu dėl Tanzanijos (B8-0570/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Davor Škrlec, Bart Staes, Terry Reintke, Barbara Lochbihler ir Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo et Ignazio Corrao dėl Tanzanijos (B8-0571/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ir Emmanuel Maurel GUE/NGL frakcijos varduGUE/NGL frakcijos vardu dėl Tanzanijos (B8-0572/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Daniele Viotti, David Martin ir Elena Valenciano S&D frakcijos vardu dėl Tanzanijos (B8-0573/2018);

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Mirja Vehkaperä ALDE frakcijos varduALDE frakcijos vardu dėl Tanzanijos (B8-0574/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere ir Laima Liucija Andrikienė PPE frakcijos vardu dėl Tanzanijos (B8-0575/2018).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


4. Bendrosios rinkos teisės aktų rinkinys (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: Bendrosios rinkos teisės aktų rinkinys (2018/2903(RSP))

Diskusijos vyko 2018 m. lapkričio 28 d. (2018 11 28 protokolo 19 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu dėl bendrosios rinkos dokumentų rinkinio (2018/2903(RSP)) (B8-0557/2018);

—   Andreas Schwab PPE frakcijos vardu dėl bendrosios rinkos dokumentų rinkinio (2018/2903(RSP)) (B8-0558/2018);

—   Nicola Danti S&D frakcijos vardu dėl bendrosios rinkos teisės aktų rinkinio (2018/2903(RSP)) (B8-0559/2018);

—   Anneleen Van Bossuyt ir Daniel Dalton ECR frakcijos vardu dėl bendrosios rinkos teisės aktų rinkinio (2018/2903(RSP)) (B8-0560/2018).

Balsavimas: 2018 12 12 protokolo 12.13 punktas


5. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi mokėjimo paslaugų srities elektroninio centrinio registro kūrimo, valdymo ir priežiūros, taip pat prieigos prie jame laikomos informacijos techniniai reikalavimai (C(2018)07666 - 2018/2963(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. lapkričio 29 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų veikliųjų medžiagų ir produktų tipų derinių, kuriuos vertinti paskirta Jungtinės Karalystės kompetentinga institucija, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2014 (C(2018)07778 - 2018/2961(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. lapkričio 28 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl nuorodų į Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemą Europos Sąjungoje iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 138/2004 (C(2018)07910 - 2018/2964(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. gruodžio 3 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI


6. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/59/EB dėl traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius geležinkelių sistemoje Bendrijos teritorijoje, sertifikavimo VI priedas (D059071/02 - 2018/2966(RPS) - Terminas: 2019 m. kovo 5 d.)
Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai (ES) 2017/1214, (ES) 2017/1215, (ES) 2017/1216, (ES) 2017/1217, (ES) 2017/1218 ir (ES) 2017/1219 (D059248/02 - 2018/2962(RPS) - Terminas: 2019 m. vasario 28 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI


7. Diskusijos su Kipro Prezidentu Nicosu Anastasiadesu dėl Europos ateities (diskusijos)

Diskusija su Kipro prezidentu Nicos Anastasiades dėl Europos ateities (2018/2797(RSP))

Kalbėjo Nicos Anastasiades (Kipro Respublikos Prezidentas), jis taip pat griežtai pasmerkė vakarykštį išpuolį Strasbūre ir išreiškė užuojautą žuvusiųjų šeimoms.

Kalbėjo Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas), jis paip pat prisijungė prie ankstesnio kalbėtojo žodžių dėl išpuolio.

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Eleni Theocharous ECR frakcijos vardu, Javier Nart ALDE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Nicolas Bay ENF frakcijos vardu, ir Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo Nicos Anastasiades.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ramón Luis Valcárcel Siso, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Esteban González Pons, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Françoise Grossetête, Konstantinos Papadakis, Lefteris Christoforou ir Juan Fernando López Aguilar.

Kalbėjo Nicos Anastasiades.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas


8. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.08 val.


9. Sacharovo premijos įteikimas (iškilmingas posėdis)

Parlamentas susirinko į iškilmingą posėdį, per kurį Ukrainos kino režisieriui Olegui Sentsovui buvo įteikta Sacharovo premija. Kadangi laureatas yra vis dar yra įkalintas, jam atstovavo Natalija Kaplan ir Dmitrijus Dinze.


10. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą, kuriuo jis pagerbė vakar Strasbūre įvykdyto išpuolio aukas.

Parlamentas pagerbė tylos minute.

Kalbėjo: Catherine Bearder, Franck Proust Udo Bullmann ir Dobromir Sośnierz ta pačia tema.


11. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (patvirtinimas)

Pirmininkas pranešė, kad gavo GUE/NGL ir Verts/ALE frakcijų prašymą, kad būtų balsuojama dėl komiteto sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)). Pranešėjai: Roberto Gualtieri ir Esther de Lange (A8-0440/2018)), kuris buvo paskelbtas 2018 m. gruodžio 10 d., pirmadienio, protokole (2018 12 10 protokolo 7 punktas).

Balsavimas vyks rytoj pagal; Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį.

Pirmininkas pranešė, kad negavo ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus arba frakcijos ar frakcijų prašymo dėl kitų sprendimų pradėti tarpinstitucines derybas, apie kuriuos pranešta pirmadienio 2018 m. gruodžio 10 d. (2018 12 10 protokolo 7 punktas) protokole.

Taigi REGI, ECON, ITRE, LIBE, JURI, IMCO ir AFCO komitetai, pasibaigus Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalyje nurodytam terminui, pradėjo derybas.

°
° ° °

Kalbėjo Angelo Ciocca, Edouard Martin, Brando Benifei ir Olaf Stuger.


12. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


12.1. Taisomojo biudžeto Nr. 6/2018 projektas: mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimas (nuosavi ištekliai) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 6/2018 projekto: mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimas pagal atnaujintas išlaidų prognozes ir atnaujintas pajamas (nuosavus išteklius) [13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0500)


12.2. Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti [COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

(Reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma ir 3/5 balsavusiųjų dauguma)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0501)


12.3. ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant 2019 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant 2019 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti [COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

(Reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma ir 3/5 balsavusiųjų dauguma)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0502)

Kalbėjo:

Lefteris Christoforou (pranešėjas).


12.4. Naujas 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas - Visi skirsniai (balsavimas)

(Reikalinga visų Parlamento narių dauguma)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)


12.5. Naujas 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl antro 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Daniele Viotti ir Paul Rübig (A8-0454/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0503)

Kalbėjo:

Juliane Bogner-Strauss (einanti Tarybos pirmininkės pareigas) ji pabrėžė gerą institucijų bendradarbiavimą per 2019 m. biudžeto procedūrą ir Jean Arthuis (BUDG komiteto pirmininkas).

Prieš pasirašydamas 2019 finansinių metų bendrąjį biudžetą Pirmininkas padarė tokį pareiškimą:

„Parlamentas Tarybos 2018 m. gruodžio 11 d. poziciją patvirtino be pakeitimų. Taigi, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį 2019 finansinių metų biudžeto procedūra gali būti laikoma baigta. Skelbiu, kad 2019 finansinių metų Sąjungos biudžetas galutinai patvirtintas.“

Pirmininkas pasirašė biudžetą dalyvaujant Jean Arthuis, Daniele Viotti ir Paul Rübig (bendrojo biudžeto pranešėjams) ir Jens Geier (BUDG komiteto pirmininko pavaduotojui).

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas


12.6. ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo projekto [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0504)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.

Kalbėjo:

Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, jis pagal Darbo tvarkos taisyklių 190 straipsnį paprašė atidėti balsavimą dėl šių dviejų pranešimų: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018 ir A8-0367/2018), ir Pedro Silva Pereira (pranešėjas), jis prašymui prieštaravo.

Parlamentas vardiniu balsavimu (163 balsavo už, 486 – prieš, 11 susilaikė) prašymą atmetė.


12.7. ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija) (balsavimas)

Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo projekto [2018/0091M(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0505)


12.8. ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0506)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.

Kalbėjo:

Alojz Peterle (pranešėjas) po balsavimo.


12.9. ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas (rezoliucija) (balsavimas)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [2018/0122M(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0507)


12.10. ES ir Jordanijos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas (Kroatijos įstojimas į ES) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas, sudarymo Sąjungos ir jos valstybių narių vardu [07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Keith Taylor (A8-0371/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0508)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


12.11. Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Dan Nica (A8-0401/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0509)

Kalbėjo: Dan Nica (pranešėjas) ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


12.12. Programa, kuria įgyvendinama programa „Europos horizontas“ ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Christian Ehler (A8-0410/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0510)

Kalbėjo: Christian Ehler (pranešėjas) ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


12.13. Bendrosios rinkos teisės aktų rinkinys (balsavimas)

Komisijos pareiškimas: Bendrosios rinkos teisės aktų rinkinys (2018/2903(RSP))

Diskusijos vyko 2018 m. lapkričio 28 d. (2018 11 28 protokolo 19 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018 ir B8-0560/2018

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2018 m. gruodžio 12 d. (2018 12 12 protokolo 4 punktas)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0557/2018

(keičia B8-0557/2018 ir B8-0558/2018)

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Andreas Schwab ir Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, PPE frakcijos vardu

—   Dita Charanzová, ALDE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0511)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0559/2018 ir B8-0560/2018 anuliuoti.)

Kalbėjo:

Nicola Danti pateikė pakeitimo 5 žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.

PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas


12.14. Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos (balsavimas)

Pranešimas dėl Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvadų ir rekomendacijų [2018/2044(INI)] - . Pranešėjai: Monika Hohlmeier ir Helga Stevens (A8-0374/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0512)

Kalbėjo:

Prieš balsavimą, Monika Hohlmeier (pranešėja) ir Claude Moraes (LIBE komiteto pirmininkas).


12.15. Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo (balsavimas)

Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo [2018/2097(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: David McAllister (A8-0392/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0513)


12.16. Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl metinės bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaitos [2018/2099(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0514)


12.17. Metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl metinės žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaitos [2018/2098(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0515)


13. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Paaiškinimai dėl balsavimo vyks 2018 m. gruodžio 13 d., ketvirtadienio, posėdyje.


14. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 14.36 val.)

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja


15. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.03 val.


16. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


17. Darbuotojų ir piliečių įtraukimas į teisingą perėjimą siekiant saugesnės planetos (diskusija aktualia tema)

Darbuotojų ir piliečių įtraukimas į teisingą perėjimą siekiant saugesnės planetos (2017/2973(RSP))

Kalbėjo: Kathleen Van Brempt, ji pradėjo S&D pasiūlytas diskusijas.

Kalbėjo: Juliane Bogner-Strauss (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Kalbėjo: Franck Proust PPE frakcijos vardu, Eric Andrieu S&D frakcijos vardu, Zbigniew Kuźmiuk ECR frakcijos vardu, António Marinho e Pinto ALDE frakcijos vardu, Marie-Pierre Vieu GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Lukas Mandl, Mercedes Bresso, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Jerzy Buzek, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy ir Bogusław Liberadzki.

Kalbėjo: Marianne Thyssen ir Juliane Bogner-Strauss.

Diskusijos baigtos.


18. Bendra skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant tam tikras skaitmenines paslaugas, sistema * - Įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimas * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant tam tikras skaitmenines paslaugas, sistemos [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Paul Tang (A8-0428/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomos taisyklės, susijusios su įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimu [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Paul Tang pristatė savo pranešimą.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Dariusz Rosati pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Juliane Bogner-Strauss (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Gabriel Mato PPE frakcijos vardu, Evelyn Regner S&D frakcijos vardu, Bernd Lucke ECR frakcijos vardu, Petr Ježek ALDE frakcijos vardu, Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu, Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Zanni ENF frakcijos vardu, Bruno Gollnisch, nepriklausomas Parlamento narys, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Ralph Packet, António Marinho e Pinto, Marisa Matias, Sven Giegold, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Lampros Fountoulis, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Emmanuel Maurel, Dobromir Sośnierz, Othmar Karas, Gunnar Hökmark ir Tom Vandenkendelaere.

Kalbėjo: Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Paul Tang ir Dariusz Rosati.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 13 protokolo 9.6 punktas ir 2018 12 13 protokolo 9.7 punktas

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas


19. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


19.1. Europos gynybos fondas 2021–2027 m. ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos gynybos fondas [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0516)

Kalbėjo: Zdzisław Krasnodębski (pranešėjas) ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.

Kalbėjo:

Rainer Wieland ir Fabio Massimo Castaldo.


19.2. Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjai: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ir Pavel Telička (A8-0409/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0517)

Kalbėjo: Marian-Jean Marinescu (pranešėjas) ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


19.3. ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas (balsavimas)

Pranešimas dėl ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo įgyvendinimo [2017/2283(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Michael Gahler (A8-0369/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0518)


20. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Paaiškinimai dėl balsavimo vyks 2018 m. gruodžio 13 d., ketvirtadienio, posėdyje.


21. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 18.04 val.)


PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

22. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 18.08 val.


23. Interesų konfliktas ir ES biudžeto apsauga Čekijoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Interesų konfliktas ir ES biudžeto apsauga Čekijoje (2018/2975(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Günther Oettinger (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Ingeborg Gräßle PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský, Jan Zahradil ECR frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jiří Maštálka, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michaela Šojdrová), Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Jiří Payne EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Stanislav Polčák, Bogusław Liberadzki, Martina Dlabajová (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jiří Pospíšil), Kateřina Konečná, Julia Reda, Bill Etheridge (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Pavel Svoboda), Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Kateřina Konečná), Fabio Massimo Castaldo, Pavel Telička ir Eva Joly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová ir Pavel Svoboda.

Kalbėjo: Günther Oettinger ir Juliane Bogner-Strauss.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Ingeborg Gräßle ir Petri Sarvamaa PPE frakcijos vardu dėl interesų konfliktų ir ES biudžeto apsaugos Čekijos Respublikoje (2018/2975(RSP)) (B8-0582/2018);

—   Bart Staes, Julia Reda ir Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu dėl interesų konfliktų ir ES biudžeto apsaugos Čekijoje (2018/2975(RSP)) (B8-0583/2018);

—   Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu dėl interesų konfliktų ir ES biudžeto apsaugos Čekijoje (2018/2975(RSP)) (B8-0584/2018)

—   Nedzhmi Ali ir Morten Løkkegaard ALDE frakcijos vardu dėl interesų konflikto ir ES biudžeto apsaugos Čekijoje (2018/2975(RSP)) (B8-0585/2018).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 13 protokolo 9.13 punktas


24. Komercinių ginčų sprendimas skubos tvarka (diskusijos)

su rekomendacijomis Komisijai dėl komercinių ginčų sprendimo skubos tvarka [2018/2079(INL)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

Tadeusz Zwiefka pristatė pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Pavel Svoboda PPE frakcijos vardu, Sergio Gaetano Cofferati S&D frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, ir Bogusław Liberadzki.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Tadeusz Zwiefka.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 13 protokolo 9.2 punktas


25. Europos ombudsmeno 2017 m. veikla (diskusijos)

Pranešimas dėl metinio pranešimo apie Europos ombudsmeno 2017 m. veiklą [2018/2105(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėja: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Eleonora Evi pristatė pranešimą.

Kalbėjo Emily O'Reilly (Ombudsmenė).

PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo Lukas Mandl PPE frakcijos vardu, Michela Giuffrida S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, Pál Csáky, Bogusław Liberadzki, Helga Stevens, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Pirkko Ruohonen-Lerner ir Matt Carthy.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jarosław Wałęsa ir Juan Fernando López Aguilar.

Kalbėjo Věra Jourová ir Emily O'Reilly.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 13 protokolo 9.14 punktas


26. Peticijų komiteto svarstymai 2017 m. (diskusijos)

Pranešimas dėl Peticijų komiteto svarstymų 2017 m. [2018/2104(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėja: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Pál Csáky (pavaduojantis pranešėją) pristatė pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Jarosław Wałęsa PPE frakcijos vardu, Michela Giuffrida S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu, Ana Miranda Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Helga Stevens ir Bogusław Liberadzki.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Pál Csáky.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 13 protokolo 9.14 punktas


27. Frakcijų sudėtis

Diane James nuo 2018 m. gruodžio 13 d. nebėra nepriklausoma narė ir prisijungia prie EFDD frakcijos.


28. Sąjungos kosmoso programa ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sudaroma Sąjungos kosmoso programa, įsteigiama Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Massimiliano Salini pristatė pranešimą.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

Kalbėjo: John Howarth (BUDG komiteto nuomonės referentas), Werner Kuhn PPE frakcijos vardu, Evžen Tošenovský ECR frakcijos vardu, Caroline Nagtegaal ALDE frakcijos vardu, Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu, Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu, Carlos Zorrinho ir Flavio Zanonato.

PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Paul Rübig (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Flavio Zanonato, pastarasis į jį atsakė), ir Momchil Nekov.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo: Elżbieta Bieńkowska ir Massimiliano Salini.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 13 protokolo 9.3 punktas


29. 2021–2027m. Skaitmeninė Europos programa ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymo [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Angelika Mlinar pristatė pranešimą.

Kalbėjo Bogusław Sonik (CULT komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Mariya Gabriel (Komisijos narė).

Kalbėjo: Paul Rübig (BUDG komiteto nuomonės referentas), Jeroen Lenaers (LIBE komiteto nuomonės referentas), Pilar del Castillo Vera PPE frakcijos vardu, Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu, Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu, ir Momchil Nekov.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo: Mariya Gabriel ir Angelika Mlinar.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 13 protokolo 9.4 punktas


30. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 3-INF/2018. IV skirsnis – Teisingumo Teismas (N8-0127/2018 - C8-0490/2018 - 2018/2272(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 4-INF/2018. IV skirsnis – Teisingumo Teismas (N8-0128/2018 - C8-0491/2018 - 2018/2273(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 2/2018. EIVT (N8-0129/2018 - C8-0493/2018 - 2018/2276(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 3/2018. IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (N8-0130/2018 - C8-0498/2018 - 2018/2278(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


31. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 631.718/OJJE).


32. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.46 val.

Klaus Welle

Pavel Telička

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 25 d.Teisinė informacija - Privatumo politika