Indekss 
Protokols
PDF 306kWORD 82k
Trešdiena, 2018. gada 12. decembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 4.Vienotā tirgus pasākumu kopums (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 5.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 6.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 7.Debates ar Kipras Republikas prezidentu Nicos Anastasiades par Eiropas nākotni (debates)
 8.Sēdes atsākšana
 9.Saharova balvas pasniegšana (svinīgā sēde)
 10.Priekšsēdētāja paziņojums
 11.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (apstiprināšana)
 12.Balsošanas laiks
  
12.1.Budžeta grozījuma Nr. 6/2018 projekts: maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums (pašu resursi) (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
12.2.Elastības instrumenta izmantošana nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
12.3.Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana avansa maksājumu nodrošināšanai ES 2019. gada vispārējā budžetā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
12.4.Jaunais Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (balsošana)
  
12.5.Jaunais Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets (balsošana)
  
12.6.Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
12.7.Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) (balsošana)
  
12.8.Stratēģiskās partnerības nolīgums starp ES un Japānu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
12.9.Stratēģiskās partnerības nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) (balsošana)
  
12.10.Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgums starp ES un Jordāniju (Horvātijas pievienošanās) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
12.11.Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi ***I (balsošana)
  
12.12.Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanas programma ***I (balsošana)
  
12.13.Vienotā tirgus pasākumu kopums (balsošana)
  
12.14.Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi (balsošana)
  
12.15.Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu (balsošana)
  
12.16.Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (balsošana)
  
12.17.2017. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā (balsošana)
 13.Balsojumu skaidrojumi
 14.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 15.Sēdes atsākšana
 16.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 17.Darba ņēmēju un iedzīvotāju iesaistīšana taisnīgā pārejā, lai panāktu lielāku planētas drošību (debates par aktuāliem jautājumiem)
 18.Digitālo pakalpojumu nodokļa kopējā sistēma attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu digitālo pakalpojumu sniegšana * - Uzņēmumu nodokļa uzlikšana nozīmīgas digitālas klātbūtnes gadījumā * (debates)
 19.Balsošanas laiks
  
19.1.Eiropas Aizsardzības fonda izveide ***I (balsošana)
  
19.2.Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide ***I (balsošana)
  
19.3.ES un Ukrainas asociācijas nolīgums (balsošana)
 20.Balsojumu skaidrojumi
 21.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 22.Sēdes atsākšana
 23.Interešu konflikts un ES budžeta aizsardzība Čehijā (debates)
 24.Komerctiesisku strīdu paātrināta izšķiršana (debates)
 25.Eiropas Ombuda darbība 2017. gadā (debates)
 26.Lūgumrakstu komitejas 2017. gada apspriežu rezultāti (debates)
 27.Politisko grupu sastāvs
 28.Savienības kosmosa programmas un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūras izveide ***I (debates)
 29.Digitālās Eiropas programmas izveide laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam ***I (debates)
 30.Dokumentu iesniegšana
 31.Nākamās sēdes darba kārtība
 32.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 10.10.


2. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu par iepriekšējās dienas vakarā Strasbūrā notikušo teroristu uzbrukumu, kurā tika zaudētas dzīvības un vairāki cilvēki tika ievainoti. Priekšsēdētājs uzsvēra Strasbūras simbolisko nozīmi un to, ka ir svarīgi turpināt darbu, neraugoties uz draudiem. To ievērojot, Parlaments darbu nepārtrauc. Priekšsēdētājs Parlamenta vārdā izteica līdzjūtību upuru ģimenēm.


3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Irāna, jo īpaši Nasrin Sotoudeh lieta (2018/2967(RSP))

—   Heidi Hautala, Klaus Buchner, Margrete Auken, Romeo Franz, Linnéa Engström, Terry Reintke, Bodil Valero un Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao – par Irānu, jo īpaši Nasrin Sotoudeh lietu (B8-0562/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen Lerner un Raffaele Fitto ECR grupas vārdā – par Irānu, jo īpaši Nasrin Sotoudeh lietu (B8-0563/2018);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā – par Irānu, jo īpaši Nasrin Sotoudeh lietu (B8-0564/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes un Elena Valenciano S&D grupas vārdā – par Irānu, jo īpaši Nasrin Sotoudeh lietu (B8-0565/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans un Mirja Vehkaperä ALDE grupas vārdā – par Irānu, jo īpaši Nasrin Sotoudeh lietu (B8-0566/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā – par Irānu, jo īpaši Nasrin Sotoudeh lietu (B8-0567/2018).

II.   Ēģipte, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis (2018/2968(RSP))

—   Jordi Solé, Ana Miranda, Margrete Auken, Jakop Dalunde, Bodil Valero un Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā – par Ēģipti, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvokli (B8-0568/2018);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ruža Tomašić un Urszula Krupa ECR grupas vārdā – par Ēģipti, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvokli (B8-0569/2018);

—   Rolandas Paksas, Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā – par Ēģipti, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvokli (B8-0576/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva un Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā – par Ēģipti, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvokli (B8-0578/2018);

—   Soraya Post un Elena Valenciano S&D grupas vārdā – par Ēģipti, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvokli (B8-0579/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans un Mirja Vehkaperä ALDE grupas vārdā – par Ēģipti, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvokli (B8-0580/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė un Inese Vaidere – par Ēģipti, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvokli (B8-0581/2018).

III.    Tanzānija (2018/2969(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner un Raffaele Fitto ECR grupas vārdā – par Tanzāniju (B8-0570/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Davor Škrlec, Bart Staes, Terry Reintke, Barbara Lochbihler un Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao – par Tanzāniju (B8-0571/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou un Emmanuel Maurel GUE/NGL grupas vārdā – par Tanzāniju (B8-0572/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Daniele Viotti, David Martin un Elena Valenciano S&D grupas vārdā – par Tanzāniju (B8-0573/2018);

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Mirja Vehkaperä ALDE grupas vārdā – par Tanzāniju (B8-0574/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere un Laima Liucija PPE grupas vārdā – par Tanzāniju (B8-0575/2018).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


4. Vienotā tirgus pasākumu kopums (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Vienotā tirgus pasākumu kopums (2018/2903(RSP)).

Debates notika 2018. gada 28. novembrī (28.11.2018. protokola 19. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Dita Charanzová ALDE grupas vārdā – par vienotā tirgus pasākumu kopumu (2018/2903(RSP)) (B8-0557/2018);

—   Andreas Schwab PPE grupas vārdā – par vienotā tirgus pasākumu kopumu (2018/2903(RSP)) (B8-0558/2018);

—   Nicola Danti S&D grupas vārdā – par vienotā tirgus pasākumu kopumu (2018/2903(RSP)) (B8-0559/2018);

—   Anneleen Van Bossuyt un Daniel Dalton ECR grupas vārdā – par vienotā tirgus pasākumu kopumu (2018/2903(RSP)) (B8-0560/2018).

Balsojums: 12.12.2018. protokola 12.13. punkts.


5. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar ko nosaka tehniskās prasības elektroniskā centrālā reģistra izstrādei, ekspluatācijai un uzturēšanai maksājumu pakalpojumu jomā un tajā iekļautās informācijas piekļuvei (C(2018)07666 – 2018/2963(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 29. novembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz konkrētām aktīvo vielu un produkta veida kombinācijām, par kuru kompetento novērtētājiestādi bija izraudzīta Apvienotās Karalistes kompetentā iestāde, groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2014 (C(2018)07778 – 2018/2961(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 28. novembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz atsaucēm uz Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 138/2004 (C(2018)07910 – 2018/2964(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 3. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI


6. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko izdara grozījumus VI pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2007/59/EK par to vilcienu vadītāju sertifikāciju, kuri vada lokomotīves un vilcienus Kopienas dzelzceļu sistēmā (D059071/02 - 2018/2966(RPS) - termiņš: 2019. gada 5. marts)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas lēmums, ar ko groza Lēmumu (ES) 2017/1214, (ES) 2017/1215, (ES) 2017/1216, (ES) 2017/1217, (ES) 2017/1218 un (ES) 2017/1219 (D059248/02 - 2018/2962(RPS) - termiņš: 2019. gada 28. februāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI


7. Debates ar Kipras Republikas prezidentu Nicos Anastasiades par Eiropas nākotni (debates)

Debates ar Kipras Republikas prezidentu Nicos Anastasiades par Eiropas nākotni (2018/2797(RSP)).

Uzstājās Nicos Anastasiades (Kipras Republikas prezidents), kurš arī stingri nosodīja vakar Strasbūrā notikušo uzbrukumu un izteica līdzjūtību upuru ģimenēm.

Uzstājās Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks), kurš arī pievienojās iepriekšējā runātāja sacītajam par uzbrukumu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Eleni Theocharous ECR grupas vārdā, Javier Nart ALDE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Nicolas Bay ENF grupas vārdā un Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Nicos Anastasiades.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ramón Luis Valcárcel Siso, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Esteban González Pons, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Françoise Grossetête, Konstantinos Papadakis, Lefteris Christoforou un Juan Fernando López Aguilar.

Uzstājās Nicos Anastasiades.

Debates tika slēgtas.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs


8. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.08.


9. Saharova balvas pasniegšana (svinīgā sēde)

Parlamentā notika svinīga sēde sakarā ar Saharova balvas pasniegšanu ukraiņu kinorežisoram Oļegam Sencovam, kuru pārstāvēja Nataļja Kaplana un Dmitrijs Dinze, jo laureāts joprojām atrodas ieslodzījumā.


10. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu, kurā godināja vakar Strasbūrā notikušā atentāta upuru piemiņu.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.

Par šo pašu tematu uzstājās Catherine Bearder, Franck Proust, Udo Bullmann un Dobromir Sośnierz.


11. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (apstiprināšana)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka viņš no GUE/NGL un Verts/ALE grupas ir saņēmis pieprasījumu izvirzīt balsošanai ECON komitejas lēmumu par iestāžu sarunu sākšanu, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz zaudējumu seguma minimumu nerezultatīviem riska darījumiem groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)). Referenti: Roberto Gualtieri un Esther de Lange (A8-0440/2018)). Par minēto lēmumu bija paziņots pirmdienas, 2018. gada 10. decembra, sēdes protokolā (10.12.2018. protokola 7. punkts).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu balsošana notiks nākamajā dienā.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka attiecībā uz pārējiem lēmumiem par iestāžu sarunu sākšanu, par kuriem bija paziņots pirmdienas, 2018. gada 10. decembra, sēdes protokolā (10.12.2018. protokola 7. punkts), nav saņemts neviens pieprasījums no deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai no vienas vai vairākām politiskajām grupām.

Līdz ar to REGI, ECON, ITRE, LIBE, JURI, IMCO un AFCO komitejas pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā paredzētā termiņa beigām varēja sākt sarunas.

°
° ° °

Uzstājās Angelo Ciocca, Edouard Martin, Brando Benifei un Olaf Stuger.


12. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


12.1. Budžeta grozījuma Nr. 6/2018 projekts: maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums (pašu resursi) (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2018 projektu: “Maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums atbilstīgi izdevumu atjauninātajām prognozēm un ieņēmumu atjauninājumam (pašu resursi)” [13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0500).


12.2. Elastības instrumenta izmantošana nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas [COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Daniele Viotti (A8-0455/2018).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0501).


12.3. Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana avansa maksājumu nodrošināšanai ES 2019. gada vispārējā budžetā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2019. gada vispārējā budžetā [COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0502).

Uzstāšanās

Uzstājās Lefteris Christoforou (referents).


12.4. Jaunais Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (balsošana)

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)


12.5. Jaunais Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz otro Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Budžeta komiteja. Referenti: Daniele Viotti un Paul Rübig (A8-0454/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0503).

Uzstāšanās

Uzstājās Juliane Bogner-Strauss (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja), uzsverot iestāžu labo sadarbību saistībā ar 2019. gada budžeta procedūru, un Jean Arthuis (BUDG komitejas priekšsēdētājs).

Pirms 2019. finanšu gada budžeta parakstīšanas priekšsēdētājs sniedza šādu paziņojumu:

“Parlaments ir apstiprinājis Padomes 2018. gada 11. decembra nostāju bez grozījumiem. Līdz ar to 2019. finanšu gada budžeta procedūra saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu ir uzskatāma par pabeigtu. Paziņoju, ka Savienības 2019. gada finanšu budžets ir pieņemts galīgajā variantā.”

Priekšsēdētājs parakstīja budžetu. Parakstīšanas brīdī klāt bija Jean Arthuis, kā arī Daniele Viotti un Paul Rübig (referenti par vispārējo budžetu) un Jens Geier (BUDG komitejas priekšsēdētāja vietnieks).

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks


12.6. Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0504).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.

Uzstāšanās

Uzstājās Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, saskaņā ar Reglamenta 190. pantu pieprasot atlikt balsošanu par abiem Pedro Silva Pereira ziņojumiem (A8-0366/2018 un A8-0367/2018), un Pedro Silva Pereira (referents), iebilstot pret pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta (163 par, 486 pret, 11 atturas), Parlaments pieprasījumu noraidīja.


12.7. Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu [2018/0091M(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0505).


12.8. Stratēģiskās partnerības nolīgums starp ES un Japānu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Japānu, no otras puses [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Alojz Peterle (A8-0383/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0506).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.

Uzstāšanās

Pēc balsošanas uzstājās Alojz Peterle (referents).


12.9. Stratēģiskās partnerības nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Japānu, no otras puses [2018/0122M(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Alojz Peterle (A8-0385/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0507).


12.10. Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgums starp ES un Jordāniju (Horvātijas pievienošanās) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu, ar ko groza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Keith Taylor (A8-0371/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0508).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


12.11. Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumiem [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Dan Nica (A8-0401/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0509).

Uzstājās Dan Nica (referents), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


12.12. Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanas programma ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis Eiropa" [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Christian Ehler (A8-0410/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0510).

Uzstājās Christian Ehler (referents), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


12.13. Vienotā tirgus pasākumu kopums (balsošana)

Komisijas paziņojums: Vienotā tirgus pasākumu kopums (2018/2903(RSP)).

Debates notika 2018. gada 28. novembrī (28.11.2018. protokola 19. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018 un B8-0560/2018.

Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2018. gada 12. decembrī (12.12.2018. protokola 4. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0557/2018

(aizstāj B8-0557/2018 un B8-0558/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Andreas Schwab un Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE grupas vārdā;

—   Dita Charanzová ALDE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0511).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0559/2018 un B8-0560/2018 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Nicola Danti ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 5. Ierosinātais mutiskais grozījums tika iekļauts.

SĒDI VADA: Fabio Massimo CASTALDO
Priekšsēdētāja vietnieks


12.14. Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi (balsošana)

Ziņojums par Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumiem un ieteikumiem [2018/2044(INI)] - Īpašā komiteja terorisma jautājumos. Referentes: Monika Hohlmeier un Helga Stevens (A8-0374/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0512).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Monika Hohlmeier (referente) un Claude Moraes (LIBE komitejas priekšsēdētājs).


12.15. Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu (balsošana)

Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu [2018/2097(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: David McAllister (A8-0392/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0513).


12.16. Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (balsošana)

Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu [2018/2099(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0514).


12.17. 2017. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā (balsošana)

Ziņojums par 2017. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā [2018/2098(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0515).


13. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Mutiski balsojumu skaidrojumi tiks sniegti ceturtdien, 2018. gada 13. decembrī.


14. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.36.)

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece


15. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.03.


16. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


17. Darba ņēmēju un iedzīvotāju iesaistīšana taisnīgā pārejā, lai panāktu lielāku planētas drošību (debates par aktuāliem jautājumiem)

Darba ņēmēju un iedzīvotāju iesaistīšana taisnīgā pārejā, lai panāktu lielāku planētas drošību (2017/2973(RSP)).

Uzstājās Kathleen Van Brempt, lai sāktu debates, kuras bija ierosinājusi S&D grupa.

Uzstājās Juliane Bogner-Strauss (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Uzstājās Franck Proust PPE grupas vārdā, Eric Andrieu S&D grupas vārdā, Zbigniew Kuźmiuk ECR grupas vārdā, António Marinho e Pinto ALDE grupas vārdā, Marie-Pierre Vieu GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Lukas Mandl, Mercedes Bresso, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Jerzy Buzek, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy un Bogusław Liberadzki.

Uzstājās Marianne Thyssen un Juliane Bogner-Strauss.

Debates tika slēgtas.


18. Digitālo pakalpojumu nodokļa kopējā sistēma attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu digitālo pakalpojumu sniegšana * - Uzņēmumu nodokļa uzlikšana nozīmīgas digitālas klātbūtnes gadījumā * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par digitālo pakalpojumu nodokļa kopējo sistēmu attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu digitālo pakalpojumu sniegšana [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Paul Tang (A8-0428/2018).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus par uzņēmumu nodokļa uzlikšanu nozīmīgas digitālas klātbūtnes gadījumā [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Dariusz Rosati (A8-0426/2018).

Paul Tang iepazīstināja ar savu ziņojumu.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Dariusz Rosati iepazīstināja ar savu ziņojumu.

Uzstājās Juliane Bogner-Strauss (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Gabriel Mato PPE grupas vārdā, Evelyn Regner S&D grupas vārdā, Bernd Lucke ECR grupas vārdā, Petr Ježek ALDE grupas vārdā, Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, Marco Zanni ENF grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Ralph Packet, António Marinho e Pinto, Marisa Matias, Sven Giegold, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Lampros Fountoulis, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Emmanuel Maurel, Dobromir Sośnierz, Othmar Karas, Gunnar Hökmark un Tom Vandenkendelaere.

Uzstājās Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Paul Tang un Dariusz Rosati.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.12.2018. protokola 9.6. punkts un 13.12.2018. protokola 9.7. punkts.

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks


19. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


19.1. Eiropas Aizsardzības fonda izveide ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0516).

Uzstājās Zdzisław Krasnodębski (referents), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Uzstāšanās

Uzstājās Rainer Wieland un Fabio Massimo Castaldo.


19.2. Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un atceļ Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) Nr. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja - Transporta un tūrisma komiteja. Referenti: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu un Pavel Telička (A8-0409/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0517).

Uzstājās Marian-Jean Marinescu (referents), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


19.3. ES un Ukrainas asociācijas nolīgums (balsošana)

Ziņojums par ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu [2017/2283(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Michael Gahler (A8-0369/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0518).


20. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Mutiski balsojumu skaidrojumi tiks sniegti ceturtdien, 2018. gada 13. decembrī.


21. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 18.04.)


SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

22. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 18.08.


23. Interešu konflikts un ES budžeta aizsardzība Čehijā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Interešu konflikts un ES budžeta aizsardzība Čehijā (2018/2975(RSP)).

Juliane Bogner-Strauss (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Günther Oettinger (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Ingeborg Gräßle PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, Jan Zahradil ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jiří Maštálka, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michaela Šojdrová, Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Jiří Payne EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Stanislav Polčák, Bogusław Liberadzki, Martina Dlabajová, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jiří Pospíšil, Kateřina Konečná, Julia Reda, Bill Etheridge, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kateřina Konečná, Fabio Massimo Castaldo, Pavel Telička un Eva Joly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová un Pavel Svoboda.

Uzstājās Günther Oettinger un Juliane Bogner-Strauss.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Ingeborg Gräßle un Petri Sarvamaa PPE grupas vārdā – par interešu konfliktu un ES budžeta aizsardzību Čehijā (2018/2975(RSP)) (B8-0582/2018);

—   Bart Staes, Julia Reda un Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā – par interešu konfliktu un ES budžeta aizsardzību Čehijā (2018/2975(RSP)) (B8-0583/2018);

—   Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā – par interešu konfliktu un ES budžeta aizsardzību Čehijā (2018/2975(RSP)) (B8-0584/2018);

—   Nedzhmi Ali un Morten Løkkegaard ALDE grupas vārdāpar interešu konfliktu un ES budžeta aizsardzību Čehijā (2018/2975(RSP)) (B8-0585/2018).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.12.2018. protokola 9.13. punkts.


24. Komerctiesisku strīdu paātrināta izšķiršana (debates)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par komerctiesisku strīdu paātrinātu izšķiršanu [2018/2079(INL)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018).

Tadeusz Zwiefka iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Pavel Svoboda PPE grupas vārdā, Sergio Gaetano Cofferati S&D grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā un Bogusław Liberadzki.

Uzstājās Věra Jourová un Tadeusz Zwiefka.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.12.2018. protokola 9.2. punkts.


25. Eiropas Ombuda darbība 2017. gadā (debates)

Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2017. gadā [2018/2105(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referente: Eleonora Evi (A8-0411/2018).

Eleonora Evi iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Emily O'Reilly (Eiropas ombuds).

SĒDI VADA: Fabio Massimo CASTALDO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Lukas Mandl PPE grupas vārdā, Michela Giuffrida S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Ángela Vallina GUE/NGL grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts, Pál Csáky, Bogusław Liberadzki, Helga Stevens, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Pirkko Ruohonen-Lerner un Matt Carthy.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jarosław Wałęsa un Juan Fernando López Aguilar.

Uzstājās Věra Jourová un Emily O'Reilly.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.12.2018. protokola 9.14. punkts.


26. Lūgumrakstu komitejas 2017. gada apspriežu rezultāti (debates)

Ziņojums par Lūgumrakstu komitejas apspriežu rezultātiem 2017. gadā [2018/2104(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referente: Cecilia Wikström (A8-0404/2018).

Pál Csáky (aizstājot referenti) iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Jarosław Wałęsa PPE grupas vārdā, Michela Giuffrida S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Ángela Vallina GUE/NGL grupas vārdā, Ana Miranda Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Helga Stevens un Bogusław Liberadzki.

Uzstājās Věra Jourová un Pál Csáky.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.12.2018. protokola 9.14. punkts.


27. Politisko grupu sastāvs

Diane James vairs nav pie grupām nepiederoša deputāte un, sākot ar 2018. gada 13. decembri, ir pievienojusies EFDD grupai.


28. Savienības kosmosa programmas un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūras izveide ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības kosmosa programmu un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūru un atceļ Regulu (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 un Lēmumu 541/2014/ES [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Massimiliano Salini (A8-0405/2018).

Massimiliano Salini iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

Uzstājās John Howarth (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Werner Kuhn PPE grupas vārdā, Evžen Tošenovský ECR grupas vārdā, Caroline Nagtegaal ALDE grupas vārdā, Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Carlos Zorrinho un Flavio Zanonato.

SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Paul Rübig, uzdodot zilās kartītes jautājumu Flavio Zanonato, kas uz to atbildēja, un Momchil Nekov.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska un Massimiliano Salini.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.12.2018. protokola 9.3. punkts.


29. Digitālās Eiropas programmas izveide laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam izveido Digitālās Eiropas programmu [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Angelika Mlinar (A8-0408/2018).

Angelika Mlinar iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Bogusław Sonik (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Mariya Gabriel (Komisijas locekle).

Uzstājās Paul Rübig (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Jeroen Lenaers (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs), Pilar del Castillo Vera PPE grupas vārdā, Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā un Momchil Nekov.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Mariya Gabriel un Angelika Mlinar.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.12.2018. protokola 9.4. punkts.


30. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 3/2018, IV iedaļa — Tiesa (N8-0127/2018 - C8-0490/2018 – 2018/2272(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 4/2018, IV iedaļa — Tiesa (N8-0128/2018 - C8-0491/2018 – 2018/2273(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 2/2018 — EĀDD (N8-0129/2018 - C8-0493/2018 – 2018/2276(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 3/2018, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (N8-0130/2018 - C8-0498/2018 – 2018/2278(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


31. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 631.718/OJJE).


32. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.46.

Klaus Welle

Pavel Telička

Ģenerālsekretārs

priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 25. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika