Index 
Notulen
PDF 309kWORD 82k
Woensdag 12 december 2018 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Pakket eengemaakte markt (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 6.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 7.Debat met Nicos Anastasiades, president van Cyprus, over de toekomst van Europa (debat)
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Uitreiking van de Sacharov-prijs (plechtige vergadering)
 10.Verklaring van de Voorzitter
 11.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (aanneming)
 12.Stemmingen
  12.1.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2018: Verlaging van betalings- en vastleggingskredieten (eigen middelen) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  12.2.Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  12.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2019 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  12.4.Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 - alle afdelingen (stemming)
  12.5.Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 (stemming)
  12.6.Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  12.7.Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) (stemming)
  12.8.Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  12.9.Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) (stemming)
  12.10.Euromediterrane luchtvaartovereenkomst EU-Jordanië (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  12.11.Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding ***I (stemming)
  12.12.Programma tot uitvoering Horizon Europa ***I (stemming)
  12.13.Pakket eengemaakte markt (stemming)
  12.14.Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme (stemming)
  12.15.Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (stemming)
  12.16.Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (stemming)
  12.17.Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake (stemming)
 13.Stemverklaringen
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 17.Werknemers en burgers betrekken bij een rechtvaardige transitie voor een veiliger planeet (actualiteitendebat)
 18.Gemeenschappelijk stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten * - Vennootschapsbelasting op een aanzienlijke digitale aanwezigheid * (debat)
 19.Stemmingen
  19.1.Oprichting van het Europees Defensiefonds ***I (stemming)
  19.2.Vaststelling van de Connecting Europe Facility ***I (stemming)
  19.3.Associatieovereenkomst EU-Oekraïne (stemming)
 20.Stemverklaringen
 21.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 22.Hervatting van de vergadering
 23.Belangenconflict en de bescherming van de EU-begroting in Tsjechië (debat)
 24.Snelle afhandeling van handelsgeschillen (debat)
 25.Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017 (debat)
 26.Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017 (debat)
 27.Samenstelling fracties
 28.Vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma ***I (debat)
 29.Vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 ***I (debat)
 30.Ingekomen stukken
 31.Agenda van de volgende vergadering
 32.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 10.10 uur geopend.


2. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over de terroristische aanslag die gisterenavond werd gepleegd in Straatsburg en die doden en verschillende gewonden tot gevolg had. De Voorzitter onderstreept de symbolische waarde van de stad Straatsburg en wijst erop hoe belangrijk het is door te zetten ondanks de dreiging. Vanuit deze gedachte is besloten de werkzaamheden van het Parlement voort te zetten. De Voorzitter betuigt namens de instelling zijn medeleven aan de familie van de slachtoffers.


3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 135 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh (2018/2967(RSP))

—   Heidi Hautala, Klaus Buchner, Margrete Auken, Romeo Franz, Linnéa Engström, Terry Reintke, Bodil Valero en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao over Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh (B8-0562/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen Lerner en Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, over Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh (B8-0563/2018);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, over Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh (B8-0564/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes en Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, over Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh (B8-0565/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans en Mirja Vehkaperä, namens de ALDE-Fractie, over Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh (B8-0566/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere en Ramón Luis Valcárcel Siso, namens de PPE-Fractie, over Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh (B8-0567/2018).

II.   Egypte, met name de situatie van mensenrechtenactivisten (2018/2968(RSP))

—   Jordi Solé, Ana Miranda, Margrete Auken, Jakop Dalunde, Bodil Valero en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, over Egypte, met name de situatie van mensenrechtenactivisten (B8-0568/2018);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ruža Tomašić en Urszula Krupa, namens de ECR-Fractie, over Egypte, met name de situatie van mensenrechtenactivisten (B8-0569/2018);

—   Rolandas Paksas, Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, over Egypte, met name de situatie van mensenrechtenactivisten (B8-0576/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva en Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, over Egypte, met name de situatie van mensenrechtenactivisten (B8-0578/2018);

—   Soraya Post en Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, over Egypte, met name de situatie van mensenrechtenactivisten (B8-0579/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans en Mirja Vehkaperä, namens de ALDE-Fractie, over Egypte, met name de situatie van mensenrechtenactivisten (B8-0580/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie, over Egypte, met name de situatie van mensenrechtenactivisten (B8-0581/2018).

III.    Tanzania (2018/2969(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner en Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, over Tanzania (B8-0570/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Davor Škrlec, Bart Staes, Terry Reintke, Barbara Lochbihler en Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao over Tanzania (B8-0571/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou en Emmanuel Maurel, namens de GUE/NGL-Fractie, over Tanzania (B8-0572/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Daniele Viotti, David Martin en Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, over Tanzania (B8-0573/2018);

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Mirja Vehkaperä, namens de ALDE-Fractie, over Tanzania (B8-0574/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere en Laima Liucija, namens de PPE-Fractie, over Tanzania (B8-0575/2018).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 162 van het Reglement.


4. Pakket eengemaakte markt (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Pakket eengemaakte markt (2018/2903(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 28 november 2018 (punt 19 van de notulen van 28.11.2018)

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, over het pakket eengemaakte markt (2018/2903(RSP)) (B8-0557/2018);

—   Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, over het pakket eengemaakte markt (2018/2903(RSP)) (B8-0558/2018);

—   Nicola Danti, namens de S&D-Fractie, over het pakket eengemaakte markt (2018/2903(RSP)) (B8-0559/2018);

—   Anneleen Van Bossuyt en Daniel Dalton, namens de ECR-Fractie, over de eengemaakte markt in een veranderende wereld (2018/2903(RSP)) (B8-0560/2018).

Stemming: punt 12.13 van de notulen van 12.12.2018.


5. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen tot vaststelling van technische vereisten inzake de ontwikkeling, de werking en het onderhoud van het elektronisch centraal register op het gebied van betalingsdiensten en inzake de toegang tot de daarin opgenomen informatie (C(2018)07666 - 2018/2963(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 29 november 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2014 wat betreft bepaalde combinaties van actieve bestanddelen en productsoorten waarvoor de bevoegde autoriteit van het Verenigd Koninkrijk is aangewezen als beoordelende bevoegde autoriteit (C(2018)07778 - 2018/2961(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 28 november 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 138/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft verwijzingen naar het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (C(2018)07910 - 2018/2964(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 3 december 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI


6. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage VI bij Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de certificering van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegsysteem van de Gemeenschap besturen (D059071/02 - 2018/2966(RPS) - termijn: 5 maart 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Besluit van de Commissie tot wijziging van de Besluiten (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 en (EU) 2017/1219 (D059248/02 - 2018/2962(RPS) - termijn: 28 februari 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI


7. Debat met Nicos Anastasiades, president van Cyprus, over de toekomst van Europa (debat)

Debat met Nicos Anastasiades, president van Cyprus, over de toekomst van Europa (2018/2797(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Nicos Anastasiades (president van Cyprus), eveneens om zijn sterke veroordeling uit te spreken van de aanslag van gisteren in Straatsburg en zijn medeleven te betuigen aan de familie van de slachtoffers.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie), eveneens om zich aan te sluiten bij de woorden van de vorige spreker over de aanslag.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Eleni Theocharous, namens de ECR-Fractie, Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, en Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Nicos Anastasiades.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ramón Luis Valcárcel Siso, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Esteban González Pons, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Françoise Grossetête, Konstantinos Papadakis, Lefteris Christoforou en Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Nicos Anastasiades.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter


8. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.08 uur hervat.


9. Uitreiking van de Sacharov-prijs (plechtige vergadering)

Het Parlement komt in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de uitreiking van de Sacharov-prijs aan de Oekraïense filmmaker Oleg Sentsov, vertegenwoordigd door Natalja Kaplan en Dmitri Dinze, aangezien de winnaar nog steeds in de gevangenis zit.


10. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af waarin hij hulde brengt aan de slachtoffers van de aanslag die gisteren werd gepleegd in Straatsburg.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Bearder, Franck Proust, Udo Bullmann en Dobromir Sośnierz, over hetzelfde onderwerp.


11. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (aanneming)

De Voorzitter deelt mee dat hij van de GUE/NGL-Fractie en de Verts/ALE-Fractie een verzoek heeft ontvangen om het besluit van de commissie om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen (COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)). Rapporteurs: Roberto Gualtieri en Esther de Lange (A8-0440/2018)), in stemming te brengen, zoals aangekondigd in de notulen van maandag 10 december 2018 (punt 7 van de notulen van 10.12.2018).

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement, zal de stemming morgen plaatsvinden.

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoek heeft ontvangen van leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken betreffende de andere besluiten om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen zoals aangekondigd in de notulen van maandag 10 december 2018 (punt 7 van de notulen van 10.12.2018).

De commissies REGI, ECON, ITRE, LIBE, JURI, IMCO en AFCO hebben dan ook de onderhandelingen kunnen beginnen na afloop van de in artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement genoemde termijn.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Angelo Ciocca, Edouard Martin, Brando Benifei en Olaf Stuger.


12. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


12.1. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2018: Verlaging van betalings- en vastleggingskredieten (eigen middelen) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2018 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018: Verlaging van betalings- en vastleggingskredieten overeenkomstig de geactualiseerde ramingen van de uitgaven en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen) [13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0500)


12.2. Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen [COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0501)


12.3. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2019 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2019 [COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0502)

Het woord werd gevoerd door:

Lefteris Christoforou (rapporteur).


12.4. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 - alle afdelingen (stemming)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)


12.5. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het tweede ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Daniele Viotti en Paul Rübig (A8-0454/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0503)

Het woord werd gevoerd door:

Juliane Bogner-Strauss (fungerend voorzitter van de Raad), die de goede samenwerking tussen de instellingen bij de begrotingsprocedure 2019 benadrukt, en Jean Arthuis (voorzitter van de Commissie BUDG).

Voordat de begroting voor het begrotingsjaar 2019 wordt ondertekend, legt de Voorzitter de volgende verklaring af:

"Het standpunt van de Raad van 11 december 2018 werd zonder wijzigingen goedgekeurd door het Parlement. Overeenkomstig artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt de begrotingsprocedure voor het begrotingsjaar 2019 bijgevolg geacht te zijn afgesloten. Ik verklaar dat de begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2019 definitief is aangenomen."

De Voorzitter gaat over tot de ondertekening van de begroting in aanwezigheid van Jean Arthuis, alsmede van Daniele Viotti en Paul Rübig (rapporteurs voor de algemene begroting) en Jens Geier (ondervoorzitter van de commissie BUDG).

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter


12.6. Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0504)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.

Het woord werd gevoerd door:

Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die overeenkomstig artikel 190 van het Reglement verzoekt om uitstel van de stemming over de twee verslagen van Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018 en A8-0367/2018), en Pedro Silva Pereira (rapporteur) tegen het verzoek.

Bij HS (163 voor, 486 tegen, 11 onthoudingen) wordt het verzoek door het Parlement verworpen.


12.7. Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan [2018/0091M(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0505)


12.8. Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0506)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.

Het woord werd gevoerd door:

Alojz Peterle (rapporteur), na de stemming


12.9. Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds [2018/0122M(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0507)


12.10. Euromediterrane luchtvaartovereenkomst EU-Jordanië (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie en haar lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Euro-mediterrane Luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Keith Taylor (A8-0371/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0508)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


12.11. Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Dan Nica (A8-0401/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0509)

Het woord wordt gevoerd door Dan Nica (rapporteur), die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


12.12. Programma tot uitvoering Horizon Europa ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Christian Ehler (A8-0410/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0510)

Het woord wordt gevoerd door Christian Ehler (rapporteur), die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


12.13. Pakket eengemaakte markt (stemming)

Verklaring van de Commissie: Pakket eengemaakte markt (2018/2903(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 28 november 2018 (punt 19 van de notulen van 28.11.2018)

Ontwerpresoluties B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018 en B8-0560/2018

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op 12 december 2018 (punt 4 van de notulen van 12.12.2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0557/2018

(ter vervanging van B8-0557/2018 en B8-0558/2018)

ingediend door de volgende leden:

—   Andreas Schwab en Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, namens de PPE-Fractie

—   Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0511)

(Ontwerpresoluties B8-0559/2018 en B8-0560/2018 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Nicola Danti, die een mondeling amendement op amendement 5 indiende, dat in aanmerking werd genomen.

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter


12.14. Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme (stemming)

Verslag over conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme [2018/2044(INI)] - . Rapporteurs: Monika Hohlmeier en Helga Stevens (A8-0374/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0512)

Het woord werd gevoerd door:

Monika Hohlmeier (rapporteur) en Claude Moraes (voorzitter van de Commissie LIBE), vóór de stemming.


12.15. Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (stemming)

Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid [2018/2097(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: David McAllister (A8-0392/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0513)


12.16. Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (stemming)

Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid [2018/2099(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0514)


12.17. Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake (stemming)

Verslag over het jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake [2018/2098(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0515)


13. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

De mondelinge stemverklaringen zullen plaatsvinden op donderdag 13 december 2018.


14. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming)

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 14.36 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter


15. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.03 uur hervat.


16. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


17. Werknemers en burgers betrekken bij een rechtvaardige transitie voor een veiliger planeet (actualiteitendebat)

Werknemers en burgers betrekken bij een rechtvaardige transitie voor een veiliger planeet (2017/2973(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Kathleen Van Brempt om het door de S&D-Fractie voorgestelde debat te openen.

Het woord wordt gevoerd door Juliane Bogner-Strauss (fungerend voorzitter van de Raad) en Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Franck Proust, namens de PPE-Fractie, Eric Andrieu, namens de S&D-Fractie, Zbigniew Kuźmiuk, namens de ECR-Fractie, António Marinho e Pinto, namens de ALDE-Fractie, Marie-Pierre Vieu, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Lukas Mandl, Mercedes Bresso, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Jerzy Buzek, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy en Bogusław Liberadzki.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Juliane Bogner-Strauss.

Het debat wordt gesloten.


18. Gemeenschappelijk stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten * - Vennootschapsbelasting op een aanzienlijke digitale aanwezigheid * (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Paul Tang (A8-0428/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van regels voor de vennootschapsbelasting op een aanmerkelijke digitale aanwezigheid [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Paul Tang licht zijn verslag toe.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Dariusz Rosati licht zijn verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Juliane Bogner-Strauss (fungerend voorzitter van de Raad) en Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Gabriel Mato, namens de PPE-Fractie, Evelyn Regner, namens de S&D-Fractie, Bernd Lucke, namens de ECR-Fractie, Petr Ježek, namens de ALDE-Fractie, Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zanni, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Ralph Packet, António Marinho e Pinto, Marisa Matias, Sven Giegold, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Lampros Fountoulis, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Emmanuel Maurel, Dobromir Sośnierz, Othmar Karas, Gunnar Hökmark en Tom Vandenkendelaere.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Paul Tang en Dariusz Rosati.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.6 van de notulen van 13.12.2018 en punt 9.7 van de notulen van 13.12.2018.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter


19. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


19.1. Oprichting van het Europees Defensiefonds ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Defensiefonds [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0516)

Het woord wordt gevoerd door Zdzisław Krasnodębski (rapporteur), die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.

Het woord werd gevoerd door:

Rainer Wieland en Fabio Massimo Castaldo.


19.2. Vaststelling van de Connecting Europe Facility ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteurs: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu en Pavel Telička (A8-0409/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0517)

Het woord wordt gevoerd door Marian-Jean Marinescu (rapporteur), die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


19.3. Associatieovereenkomst EU-Oekraïne (stemming)

Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne [2017/2283(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Michael Gahler (A8-0369/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0518)


20. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

De mondelinge stemverklaringen zullen plaatsvinden op donderdag 13 december 2018.


21. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming)

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 18.04 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

22. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 18.08 uur hervat.


23. Belangenconflict en de bescherming van de EU-begroting in Tsjechië (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Belangenconflict en de bescherming van de EU-begroting in Tsjechië (2018/2975(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (fungerend voorzitter van de Raad) en Günther Oettinger (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Ingeborg Gräßle, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jiří Maštálka, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michaela Šojdrová, Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Jiří Payne, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Stanislav Polčák, Bogusław Liberadzki, Martina Dlabajová, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jiří Pospíšil, Kateřina Konečná, Julia Reda, Bill Etheridge, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kateřina Konečná, Fabio Massimo Castaldo, Pavel Telička en Eva Joly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová en Pavel Svoboda.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger en Juliane Bogner-Strauss.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Ingeborg Gräßle en Petri Sarvamaa, namens de PPE-Fractie, over belangenconflicten en de bescherming van de EU-begroting in de Tsjechische Republiek (2018/2975(RSP)) (B8-0582/2018);

—   Bart Staes, Julia Reda en Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, over belangenconflicten en de bescherming van de EU-begroting in de Tsjechische Republiek (2018/2975(RSP)) (B8-0583/2018);

—   Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, over het belangenconflict en de bescherming van de EU-begroting in de Tsjechische Republiek (2018/2975(RSP)) (B8-0584/2018);

—   Nedzhmi Ali en Morten Løkkegaard, namens de ALDE-Fractie, over het belangenconflict en de bescherming van de EU-begroting in de Tsjechische Republiek (2018/2975(RSP)) (B8-0585/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.13 van de notulen van 13.12.2018.


24. Snelle afhandeling van handelsgeschillen (debat)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over snelle afhandeling van handelsgeschillen [2018/2079(INL)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

Tadeusz Zwiefka leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie, Sergio Gaetano Cofferati, namens de S&D-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, en Bogusław Liberadzki.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Tadeusz Zwiefka.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.2 van de notulen van 13.12.2018.


25. Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017 (debat)

Verslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017 [2018/2105(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Eleonora Evi leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Emily O'Reilly (Ombudsman).

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Lukas Mandl, namens de PPE-Fractie, Michela Giuffrida, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Pál Csáky, Bogusław Liberadzki, Helga Stevens, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Pirkko Ruohonen-Lerner en Matt Carthy.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jarosław Wałęsa en Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Emily O'Reilly.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.14 van de notulen van 13.12.2018.


26. Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017 (debat)

Verslag over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017 [2018/2104(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Pál Csáky (ter vervanging van de rapporteur) leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jarosław Wałęsa, namens de PPE-Fractie, Michela Giuffrida, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie, Ana Miranda, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Helga Stevens en Bogusław Liberadzki.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Pál Csáky.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.14 van de notulen van 13.12.2018.


27. Samenstelling fracties

Diane James maakt niet langer deel uit van de niet-fractiegebonden leden en sluit zich met ingang van 13 december 2018 aan bij de EFDD-Fractie.


28. Vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 en (EU) nr. 377/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Massimiliano Salini leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door John Howarth (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Werner Kuhn, namens de PPE-Fractie, Evžen Tošenovský, namens de ECR-Fractie, Caroline Nagtegaal, namens de ALDE-Fractie, Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Carlos Zorrinho en Flavio Zanonato.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen, Flavio Zanonato, die hierop ingaat, en Momchil Nekov.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska en Massimiliano Salini.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.3 van de notulen van 13.12.2018.


29. Vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Angelika Mlinar leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Bogusław Sonik (rapporteur voor advies van de commissie CULT).

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Jeroen Lenaers (rapporteur voor advies van de commissie LIBE), Pilar del Castillo Vera, namens de PPE-Fractie, Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, en Momchil Nekov.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel en Angelika Mlinar.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.4 van de notulen van 13.12.2018.


30. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

- Voorstel voor kredietoverschrijving INF 3/2018 - Afdeling IV - Hof van Justitie (N8-0127/2018 - C8-0490/2018 - 2018/2272(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving INF 4/2018 - Afdeling IV - Hof van Justitie (N8-0128/2018 - C8-0491/2018 - 2018/2273(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving nr. 2/2018 - EDEO (N8-0129/2018 - C8-0493/2018 - 2018/2276(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving nr. 3/2018 - Afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (N8-0130/2018 - C8-0498/2018 - 2018/2278(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG


31. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 631.718/OJJE).


32. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.46 uur gesloten.

Klaus Welle

Pavel Telička

Secretaris-generaal

vicevoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Laatst bijgewerkt op: 25 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid