Indeks 
Protokół
PDF 297kWORD 82k
Środa, 12 grudnia 2018 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Pakiet dotyczący jednolitego rynku (złożone projekty rezolucji)
 5.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 6.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 7.Debata z prezydentem Cypru Nikosem Anastasiadesem na temat przyszłości Europy (debata)
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 10.Oświadczenie Przewodniczącego
 11.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (zatwierdzenie)
 12.Głosowanie
  
12.1.Projekt budżetu korygującego nr 6/2018: Zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania (zasoby własne) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.2.Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.3.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2019 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.4.Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 - wszystkie sekcje (głosowanie)
  
12.5.Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 (głosowanie)
  
12.6.Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.7.Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (rezolucja) (głosowanie)
  
12.8.Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.9.Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią (rezolucja) (głosowanie)
  
12.10.Eurośródziemnomorska umowa lotnicza między UE a Jordanią (przystąpienie Chorwacji do UE) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.11.Horyzont Europa - program ramowy w zakresie badań i innowacji ***I (głosowanie)
  
12.12.Program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na lata 2021-2027 ***I (głosowanie)
  
12.13.Pakiet dotyczący jednolitego rynku (głosowanie)
  
12.14.Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu (głosowanie)
  
12.15.Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (głosowanie)
  
12.16.Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (głosowanie)
  
12.17.Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 14.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 17.Zaangażowanie pracowników i obywateli w sprawiedliwą transformację ku bezpieczniejszej planecie (debata na aktualny temat)
 18.Wspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych * - Opodatkowanie osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca * (debata)
 19.Głosowanie
  
19.1.Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego ***I (głosowanie)
  
19.2.Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” ***I (głosowanie)
  
19.3.Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą (głosowanie)
 20.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 21.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 22.Wznowienie posiedzenia
 23.Konflikt interesów i ochrona budżetu UE w Republice Czeskiej (debata)
 24.Procedura przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych (debata)
 25.Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. (debata)
 26.Prace Komisji Petycji w 2017 r. (debata)
 27.Skład grup politycznych
 28.Program kosmiczny na lata 2021-2027 i Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego ***I (debata)
 29.Program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 ***I (debata)
 30.Składanie dokumentów
 31.Porządek obrad następnego posiedzenia
 32.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 10.10.


2. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie w sprawie ataku terrorystycznego przeprowadzonego w Strasburgu poprzedniego wieczora, w którym były ofiary śmiertelne, a kilkanaście osób odniosło obrażenia. Przewodniczący podkreślił symboliczną wagę miasta Strasburg i znaczenie podążania naprzód pomimo zagrożeń. W związku z tym prace Parlamentu są kontynuowane. Przewodniczący przekazał kondolencje rodzinom ofiar w imieniu Parlamentu.


3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Iran, w szczególności sprawa Nasrin Sotude (2018/2967(RSP))

—   Heidi Hautala, Klaus Buchner, Margrete Auken, Romeo Franz, Linnéa Engström, Terry Reintke, Bodil Valero et Barbara Lochbihler, w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao w sprawie Iranu, w szczególności sprawy Nasrin Sotude (B8-0562/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen Lerner i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR, w sprawie Iranu, w szczególności sprawy Nasrin Sotude (B8-0563/2018);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen et Patrick Le Hyaric, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Iranu, w szczególności sprawy Nasrin Sotude (B8-0564/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes i Elena Valenciano, w imieniu grupy S&D, w sprawie Iranu, w szczególności sprawy Nasrin Sotude (B8-0565/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Iranu, w szczególności sprawy Nasrin Sotude (B8-0566/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere i Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy PPE, w sprawie Iranu, w szczególności sprawy Nasrin Sotude (B8-0567/2018).

II.   Egipt, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka (2018/2968(RSP))

—   Jordi Solé, Ana Miranda, Margrete Auken, Jakop Dalunde, Bodil Valero i Barbara Lochbihler, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Egiptu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0568/2018);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ruža Tomašić i Urszula Krupa, w imieniu grupy ECR, w sprawie Egiptu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0569/2018);

—   Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, i Fabio Massimo Castaldo, w imieniu grupy EFDD, w sprawie Egiptu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0576/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva i Luke Ming Flanagan, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Egiptu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0578/2018);

—   Soraya Post i Elena Valenciano, w imieniu grupy S&D, w sprawie Egiptu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0579/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Egiptu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0580/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE, w sprawie Egiptu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0581/2018).

III.    Tanzania (2018/2969(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR, w sprawie Tanzanii (B8-0570/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Davor Škrlec, Bart Staes, Terry Reintke, Barbara Lochbihler et Jordi Solé, w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao w sprawie Tanzanii (B8-0571/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou i Emmanuel Maurel, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Tanzanii (B8-0572/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Daniele Viotti, David Martin i Elena Valenciano, w imieniu grupy S&D, w sprawie Tanzanii (B8-0573/2018);

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Tanzanii (B8-0574/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere i Laima Liucija, w imieniu grupy PPE, w sprawie Tanzanii (B8-0575/2018).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


4. Pakiet dotyczący jednolitego rynku (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Pakiet dotyczący jednolitego rynku (2018/2903(RSP))

Debata odbyła się dnia 28 listopada 2018 r. (pkt 19 protokołu z dnia 28.11.2018)

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, w sprawie pakietu dotyczącego jednolitego rynku (2018/2903(RSP)) (B8-0557/2018);

—   Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, w sprawie pakietu dotyczącego jednolitego rynku (2018/2903(RSP)) (B8-0558/2018);

—   Nicola Danti w imieniu grupy S&D w sprawie pakietu dotyczącego jednolitego rynku (2018/2903(RSP)) (B8-0559/2018);

—   Anneleen Van Bossuyt i Daniel Dalton w imieniu grupy ECR, w sprawie pakietu dotyczącego jednolitego rynku (2018/2903(RSP)) (B8-0560/2018).

Głosowanie: pkt 12.13 protokołu z dnia 12.12.2018.


5. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających techniczne wymogi w zakresie opracowania, obsługi i prowadzenia elektronicznego centralnego rejestru w dziedzinie usług płatniczych i w zakresie dostępu do informacji w nim zawartych (C(2018)07666 - 2018/2963(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 29 listopada 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1062/2014 w odniesieniu do niektórych kombinacji substancji czynnych / grup produktowych, w przypadku których właściwy organ Zjednoczonego Królestwa został wyznaczony jako właściwy organ oceniający (C(2018)07778 - 2018/2961(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 28 listopada 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w kwestii odniesień do europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (C(2018)07910 - 2018/2964(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 3 grudnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI


6. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik VI do dyrektywy 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty (D059071/02 - 2018/2966(RPS) - termin: 5 marca 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzje (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218 i (UE) 2017/1219 (D059248/02 - 2018/2962(RPS) - termin: 28 lutego 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI


7. Debata z prezydentem Cypru Nikosem Anastasiadesem na temat przyszłości Europy (debata)

Debata z prezydentem Cypru Nikosem Anastasiadesem na temat przyszłości Europy (2018/2797(RSP))

Głos zabrał Nicos Anastasiades (prezydent Republiki Cypryjskiej), który również stanowczo potępił atak z dnia poprzedniego w Strasburgu i przekazał kondolencje rodzinom ofiar.

Głos zabrał Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji), który także poparł uwagi przedmówcy dotyczące ataku.

Głos zabrali Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Eleni Theocharous w imieniu grupy ECR, Javier Nart w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF, i Georgios Epitideios, niezrzeszony.

Głos zabrał Nicos Anastasiades.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Ramón Luis Valcárcel Siso, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Esteban González Pons, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Françoise Grossetête, Kostas Papadakis, Lefteris Christoforou i Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrał Nicos Anastasiades.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący


8. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.08.


9. Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)

Posłowie zebrali się na uroczystym posiedzeniu z okazji wręczenia Nagrody im. Sacharowa ukraińskiemu reżyserowi Ołehowi Sencowowi, którego reprezentowali Natalia Kaplan i Dmitrij Dinze, ponieważ on sam wciąż przebywa w więzieniu.


10. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący złożył oświadczenie, w którym oddał hołd ofiarom ataku przeprowadzonego wczoraj w Strasburgu.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.

Głos zabrali, na ten sam temat, Catherine Bearder, Franck Proust, Udo Bullmann i Dobromir Sośnierz.


11. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (zatwierdzenie)

Przewodniczący ogłosił, że otrzymał od grup GUE/NGL i Verts/ALE wniosek o głosowanie w sprawie decyzji Komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych w oparciu o sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)). Sprawozdawcy: Roberto Gualtieri i Esther de Lange (A8-0440/2018)), ogłoszonej w protokole z poniedziałku 10 grudnia 2018 r. (pkt 7 protokołu z dnia 10.12.2018).

Głosowanie odbędzie się następnego dnia zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu.

Przewodniczący poinformował, że nie otrzymał od posłów lub grupy politycznej (grup politycznych) w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg wniosku w sprawie pozostałych decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych ogłoszonych w protokole z poniedziałku 10 grudnia 2018 r. (pkt 7 protokołu z dnia 10.12.2018).

Komisje REGI, ECON, ITRE, LIBE, JURI, IMCO i AFCO mogły zatem rozpocząć negocjacje po upływie terminu określonego w art. 69c ust. 2 Regulaminu.

°
° ° °

Głos zabrali Angelo Ciocca, Edouard Martin, Brando Benifei i Olaf Stuger.


12. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


12.1. Projekt budżetu korygującego nr 6/2018: Zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania (zasoby własne) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6/2018 na rok budżetowy 2018: zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania zgodnie z zaktualizowanymi prognozami dotyczącymi wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne) [13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0500)


12.2. Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa [COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0501)


12.3. Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2019 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2019 r. [COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0502)

Wystąpienia

Lefteris Christoforou (sprawozdawca).


12.4. Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 - wszystkie sekcje (głosowanie)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)


12.5. Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie drugiego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Daniele Viotti i Paul Rübig (A8-0454/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0503)

Wystąpienia

Juliane Bogner-Strauss (urzędująca przewodnicząca Rady), aby podkreślić dobrą współpracę instytucji w ramach procedury budżetowej dotyczącej 2019 r., i Jean Arthuis (przewodniczący komisji BUDG).

Przed podpisaniem budżetu na rok budżetowy 2019 Przewodniczący wydał następujące oświadczenie:

„Stanowisko Rady z dnia 11 grudnia 2018 r. zostało przyjęte przez Parlament bez poprawek. Zgodnie z art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej procedura budżetowa dotycząca roku budżetowego 2019 może zatem zostać uznana za zakończoną. Ogłaszam, że budżet Unii na rok budżetowy 2019 został ostatecznie przyjęty.”

Przewodniczący podpisał budżet w obecności Jeana Arthuisa oraz Daniele Viottiego i Paula Rübiga (sprawozdawców ds. budżetu ogólnego) i Jensa Geiera (wiceprzewodniczącego komisji BUDG).

PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący


12.6. Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0504)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Wystąpienia

Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, który zwrócił się zgodnie z art. 190 Regulaminu o odroczenie głosowania nad dwoma sprawozdaniami Pedra Silvy Pereiry (A8-0366/2018 i A8-0367/2018), i Pedro Silva Pereira (sprawozdawca) przeciwko temu wnioskowi.

W głosowaniu imiennym (163 za, 486 przeciw, 11 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.


12.7. Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (rezolucja) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią [2018/0091M(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0505)


12.8. Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0506)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Wystąpienia

Alojz Peterle (sprawozdawca), po głosowaniu.


12.9. Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią (rezolucja) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony [2018/0122M(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0507)


12.10. Eurośródziemnomorska umowa lotnicza między UE a Jordanią (przystąpienie Chorwacji do UE) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, Protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską umowę lotniczą między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Keith Taylor (A8-0371/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0508)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


12.11. Horyzont Europa - program ramowy w zakresie badań i innowacji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Dan Nica (A8-0401/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0509)

Głos zabrał Dan Nica (sprawozdawca) z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


12.12. Program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na lata 2021-2027 ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Christian Ehler (A8-0410/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0510)

Głos zabrał Christian Ehler (sprawozdawca) z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


12.13. Pakiet dotyczący jednolitego rynku (głosowanie)

Oświadczenie Komisji: Pakiet dotyczący jednolitego rynku (2018/2903(RSP))

Debata odbyła się dnia 28 listopada 2018 r. (pkt 19 protokołu z dnia 28.11.2018)

Projekty rezolucji B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018 i B8-0560/2018

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 12 grudnia 2018 r. (pkt 4 protokołu z dnia 12.12.2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0557/2018

(zastępujący B8-0557/2018 i B8-0558/2018)

złożony przez następujących posłów:

—   Andreas Schwab i Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, w imieniu grupy PPE

—   Dita Charanzová, w imieniu grupy ALDE.

Przyjęto (P8_TA(2018)0511)

(Projekty rezolucji B8-0559/2018 i B8-0560/2018 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Nicola Danti przedstawił poprawkę ustną do poprawki 5. Poprawka została przyjęta.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący


12.14. Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ustaleń i zaleceń Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu [2018/2044(INI)] - . Współsprawozdawcy: Monika Hohlmeier i Helga Stevens (A8-0374/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0512)

Wystąpienia

Monika Hohlmeier (sprawozdawczyni) i Claude Moraes (przewodniczący komisji LIBE), przed głosowaniem.


12.15. Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (głosowanie)

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa [2018/2097(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: David McAllister (A8-0392/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0513)


12.16. Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony [2018/2099(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0514)


12.17. Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie [2018/2098(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0515)


13. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania będą miały miejsce w czwartek 13 grudnia 2018 r.


14. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.36.)

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca


15. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.03.


16. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


17. Zaangażowanie pracowników i obywateli w sprawiedliwą transformację ku bezpieczniejszej planecie (debata na aktualny temat)

Zaangażowanie pracowników i obywateli w sprawiedliwą transformację ku bezpieczniejszej planecie (2017/2973(RSP))

Głos zabrała Kathleen Van Brempt, która otworzyła debatę zaproponowaną przez grupę S&D.

Głos zabrały: Juliane Bogner-Strauss (urzędująca przewodnicząca Rady) i Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: Franck Proust w imieniu grupy PPE, Eric Andrieu w imieniu grupy S&D, Zbigniew Kuźmiuk w imieniu grupy ECR, António Marinho e Pinto w imieniu grupy ALDE, Marie-Pierre Vieu w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Lukas Mandl, Mercedes Bresso, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Jerzy Buzek, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy i Bogusław Liberadzki.

Głos zabrały: Marianne Thyssen i Juliane Bogner-Strauss.

Debata została zamknięta.


18. Wspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych * - Opodatkowanie osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Paul Tang (A8-0428/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Paul Tang przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Dariusz Rosati przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Juliane Bogner-Strauss (urzędująca przewodnicząca Rady) i Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: Gabriel Mato w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, Bernd Lucke w imieniu grupy ECR, Petr Ježek w imieniu grupy ALDE, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zanni w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Ralph Packet, António Marinho e Pinto, Marisa Matias, Sven Giegold, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Lampros Fountoulis, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Emmanuel Maurel, Dobromir Sośnierz, Othmar Karas, Gunnar Hökmark i Tom Vandenkendelaere.

Głos zabrali: Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Paul Tang i Dariusz Rosati.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.6 protokołu z dnia 13.12.2018 i pkt 9.7 protokołu z dnia 13.12.2018.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący


19. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


19.1. Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Fundusz Obronny [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0516)

Głos zabrał Zdzisław Krasnodębski (sprawozdawca) z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.

Wystąpienia

Rainer Wieland i Fabio Massimo Castaldo.


19.2. Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) nr 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii - Komisja Transportu i Turystyki. Współsprawozdawcy: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telička (A8-0409/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0517)

Głos zabrał Marian-Jean Marinescu (sprawozdawca) z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


19.3. Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą [2017/2283(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Michael Gahler (A8-0369/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0518)


20. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania będą miały miejsce w czwartek 13 grudnia 2018 r.


21. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 18.04.)


PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

22. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 18.08.


23. Konflikt interesów i ochrona budżetu UE w Republice Czeskiej (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Konflikt interesów i ochrona budżetu UE w Republice Czeskiej (2018/2975(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (urzędująca przewodnicząca Rady) i Günther Oettinger (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali Ingeborg Gräßle w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovský'ego, Jan Zahradil w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jiříę Maštálkę, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaelę Šojdrovą, Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Jiří Payne w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Stanislav Polčák, Bogusław Liberadzki, Martina Dlabajová, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jiříę Pospíšila, Kateřina Konečná, Julia Reda, Bill Etheridge, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Pavla Svobodę, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kateřinę Konečną, Fabio Massimo Castaldo, Pavel Telička i Eva Joly.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová i Pavel Svoboda.

Głos zabrali Günther Oettinger i Juliane Bogner-Strauss.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Ingeborg Gräßle i Petri Sarvamaa w imieniu grupy PPE, w sprawie konfliktu interesów oraz ochrony budżetu UE w Czechach (2018/2975(RSP)) (B8-0582/2018);

—   Bart Staes, Julia Reda i Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie konfliktu interesów oraz ochrony budżetu UE w Czechach (2018/2975(RSP)) (B8-0583/2018);

—   Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie konfliktu interesów oraz ochrony budżetu UE w Czechach (2018/2975(RSP)) (B8-0584/2018)

—   Nedzhmi Ali i Morten Løkkegaard w imieniu grupy ALDE, w sprawie konfliktu interesów i ochrony budżetu UE w Czechach (2018/2975(RSP)) (B8-0585/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.13 protokołu z dnia 13.12.2018.


24. Procedura przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych (debata)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie procedury przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych [2018/2079(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

Tadeusz Zwiefka przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE, Sergio Gaetano Cofferati w imieniu grupy S&D, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL i Bogusław Liberadzki.

Głos zabrali: Věra Jourová i Tadeusz Zwiefka.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.2 protokołu z dnia 13.12.2018.


25. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. [2018/2105(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawczyni: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Eleonora Evi przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Emily O'Reilly (Europejska Rzeczniczka Praw Obywatelskich).

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali Lukas Mandl w imieniu grupy PPE, Michela Giuffrida w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Dobromir Sośnierz niezrzeszony, Pál Csáky, Bogusław Liberadzki, Helga Stevens, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Pirkko Ruohonen-Lerner i Matt Carthy.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jarosław Wałęsa i Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrały Věra Jourová i Emily O'Reilly.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.14 protokołu z dnia 13.12.2018.


26. Prace Komisji Petycji w 2017 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie prac Komisji Petycji w 2017 r. [2018/2104(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Pál Csáky (zastępujący sprawozdawczynię) przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Jarosław Wałęsa w imieniu grupy PPE, Michela Giuffrida w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL, Ana Miranda w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Helga Stevens i Bogusław Liberadzki.

Głos zabrali: Věra Jourová i Pál Csáky.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.14 protokołu z dnia 13.12.2018.


27. Skład grup politycznych

Diane James przestała być posłanką niezrzeszoną i przystąpiła do grupy EFDD ze skutkiem od dnia 13 grudnia 2018 r.


28. Program kosmiczny na lata 2021-2027 i Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program kosmiczny Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 912/2010, (UE) nr 1285/2013, (UE) nr 377/2014 oraz decyzję 541/2014/UE [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Massimiliano Salini przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Głos zabrali: John Howarth (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Werner Kuhn w imieniu grupy PPE, Evžen Tošenovský w imieniu grupy ECR, Caroline Nagtegaal w imieniu grupy ALDE, Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Carlos Zorrinho i Flavio Zanonato.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Paul Rübig, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Flavio Zanonato, który udzielił odpowiedzi, i Momchil Nekov.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Elżbieta Bieńkowska i Massimiliano Salini.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.3 protokołu z dnia 13.12.2018.


29. Program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Angelika Mlinar przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Bogusław Sonik (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT).

Głos zabrała Mariya Gabriel (członkini Komisji).

Głos zabrali: Paul Rübig (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Jeroen Lenaers (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Pilar del Castillo Vera w imieniu grupy PPE, Carlos Zorrinho w imieniu grupy S&D, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD i Momchil Nekov.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrały: Mariya Gabriel i Angelika Mlinar.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.4 protokołu z dnia 13.12.2018.


30. Składanie dokumentów

Zostały złożone następujące dokumenty:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 3/2018 - Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości (N8-0127/2018 - C8-0490/2018 - 2018/2272(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 4/2018 - Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości (N8-0128/2018 - C8-0491/2018 - 2018/2273(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący przesunięcia środków 2/2018 – SEAE (N8-0129/2018 - C8-0493/2018 - 2018/2276(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków 3/2018 – Sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych (N8-0130/2018 - C8-0498/2018 - 2018/2278(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG


31. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 631.718/OJJE).


32. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.46.

Klaus Welle

Pavel Telička

Sekretarz Generalny

wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler, Winkler, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Ostatnia aktualizacja: 13 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności