Zoznam 
Zápisnica
PDF 309kWORD 83k
Streda, 12. decembra 2018 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Balík opatrení pre jednotný trh (predložené návrhy uznesení)
 5.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 6.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 7.Diskusia s prezidentom Cypru Nicosom Anastasiadesom o budúcnosti Európy (rozprava)
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Udeľovanie Sacharovovej ceny (slávnostné zasadnutie)
 10.Vyhlásenie Predsedníctva
 11.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (schválenie)
 12.Hlasovanie
  12.1.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2018: zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov (vlastné zdroje) (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  12.2.Mobilizácia nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich migračných výziev, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  12.3.Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu EÚ na rok 2019 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  12.4.Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 - všetky oddiely (hlasovanie)
  12.5.Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 (hlasovanie)
  12.6.Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  12.7.Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) (hlasovanie)
  12.8.Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  12.9.Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) (hlasovanie)
  12.10.Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Jordánskom (pristúpenie Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  12.11.Stanovenie Európskeho horizontu – jeho pravidiel účasti a šírenia ***I (hlasovanie)
  12.12.Program na vykonávanie programu Európsky horizont ***I (hlasovanie)
  12.13.Balík opatrení pre jednotný trh (hlasovanie)
  12.14.Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus (hlasovanie)
  12.15.Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (hlasovanie)
  12.16.Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (hlasovanie)
  12.17.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej únie v tejto oblasti (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Pokračovanie rokovania
 16.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 17.Zapojenie pracovníkov a občanov do spravodlivého prechodu v prospech bezpečnejšej planéty (tematická rozprava)
 18.Spoločný systém zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb * - Zdaňovanie príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou * (rozprava)
 19.Hlasovanie
  19.1.Zriadenie Európskeho obranného fondu ***I (hlasovanie)
  19.2.Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy ***I (hlasovanie)
  19.3.Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (hlasovanie)
 20.Vysvetlenia hlasovania
 21.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 22.Pokračovanie rokovania
 23.Konflikt záujmov a ochrana rozpočtu EÚ v Českej republike (rozprava)
 24.Rýchle riešenie obchodných sporov (rozprava)
 25.Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 (rozprava)
 26.Rokovania Výboru pre petície v roku 2017 (rozprava)
 27.Zloženie politických skupín
 28.Stanovenie Vesmírneho programu Únie a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny program ***I (rozprava)
 29.Stanovenie programu Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 ***I (rozprava)
 30.Predloženie dokumentov
 31.Program rokovania na nasledujúci deň
 32.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 10.10 h.


2. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením o teroristickom útoku včera večer v Štrasburgu, počas ktorého došlo k stratám na životoch a niekoľko osôb bolo zranených. Predseda zdôraznil symbolický význam mesta Štrasburg a význam napredovania napriek hrozbám. Práca v Parlamente pokračovala v tomto duchu. V mene inštitúcie predseda vyjadril sústrasť rodinám obetí..


3. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci/politické skupiny požiadali podľa článku 135 rokovacieho poriadku, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Irán, najmä prípad Nasrín Sutúdeovej (2018/2967(RSP))

—   Heidi Hautala, Klaus Buchner, Margrete Auken, Romeo Franz, Linnéa Engström, Terry Reintke, Bodil Valero a Barbara Lochbihler, v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo et Ignazio Corrao o Iráne, najmä prípade Nasrín Sutúdeovej (B8-0562/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen Lerner a Raffaele Fitto, v mene skupiny ECR, o Iráne, najmä prípade Nasrín Sutúdeovej (B8-0563/2018);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen a Patrick Le Hyaric, v mene skupiny GUE/NGL, o Iráne, najmä prípade Nasrín Sutúdeovej (B8-0564/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes a Elena Valenciano, v mene skupiny S&D, o Iráne, najmä prípade Nasrín Sutúdeovej (B8-0565/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä, v mene skupiny ALDE, o Iráne, najmä prípade Nasrín Sutúdeovej (B8-0566/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere a Ramón Luis Valcárcel Siso, v mene skupiny PPE, o Iráne, najmä prípade Nasrín Sutúdeovej (B8-0567/2018).

II.   Egypt, najmä situácia obhajcov ľudských práv (2018/2968(RSP))

—   Jordi Solé, Ana Miranda, Margrete Auken, Jakop Dalunde, Bodil Valero a Barbara Lochbihler, v mene skupiny Verts/ALE, o Egypte, najmä situácii obhajcov ľudských práv (B8-0568/2018);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ruža Tomašić a Urszula Krupa, v mene skupiny ECR, o Egypte, najmä situácii obhajcov ľudských práv (B8-0569/2018);

—   Rolandas Paksas, Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo, v mene skupiny EFDD, o Egypte, najmä situácii obhajcov ľudských práv (B8-0576/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva a Luke Ming Flanagan, v mene skupiny GUE/NGL, o Egypte, najmä situácii obhajcov ľudských práv (B8-0578/2018);

—   Soraya Post a Elena Valenciano, v mene skupiny S&D, o Egypte, najmä situácii obhajcov ľudských práv (B8-0579/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä, v mene skupiny ALDE, o Egypte, najmä situácii obhajcov ľudských práv (B8-0580/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE, o Egypte, najmä situácii obhajcov ľudských práv (B8-0581/2018).

III.    Tanzánia (2018/2969(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner a Raffaele Fitto, v mene skupiny ECR, o Tanzánii (B8-0570/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Davor Škrlec, Bart Staes, Terry Reintke, Barbara Lochbihler a Jordi Solé, v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao o Tanzánii (B8-0571/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Emmanuel Maurel, v mene skupiny GUE/NGL, o Tanzánii (B8-0572/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Daniele Viotti, David Martin a Elena Valenciano, v mene skupiny S&D, o Tanzánii (B8-0573/2018);

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä, v mene skupiny ALDE, o Tanzánii (B8-0574/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere a Laima Liucija, v mene skupiny PPE, o Tanzánii (B8-0575/2018).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


4. Balík opatrení pre jednotný trh (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Balík opatrení pre jednotný trh (2018/2903(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 28. novembra 2018 (bod 19 zápisnice zo dňa 28.11.2018)

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, o balíku pre jednotný trh (2018/2903(RSP)) (B8-0557/2018);

—   Andreas Schwab v mene skupiny PPE, o balíku pre jednotný trh (2018/2903(RSP)) (B8-0558/2018);

—   Nicola Danti v mene skupiny S&D, o balíku pre jednotný trh (2018/2903(RSP)) (B8-0559/2018);

—   Anneleen Van Bossuyt a Daniel Dalton v mene skupiny ECR, o balíku pre jednotný trh (2018/2903(RSP)) (B8-0560/2018).

Hlasovanie: bod 12.13 zápisnice zo dňa 12.12.2018.


5. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovujú technické požiadavky týkajúce sa vytvorenia, prevádzky a údržby elektronického centrálneho registra v oblasti platobných služieb a prístupu k údajom, ktoré obsahuje (C(2018)07666 - 2018/2963(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 29. novembra 2018

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 1062/2014, pokiaľ ide o určité kombinácie látky/typu výrobku, v prípade ktorých bol ako hodnotiaci príslušný orgán určený príslušný orgán Spojeného kráľovstva (C(2018)07778 - 2018/2961(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 28. novembra 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI, IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004, pokiaľ ide o odkazy na európsky systém národných a regionálnych účtov v Európskej únii (C(2018)07910 - 2018/2964(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 3. decembra 2018

predložené gestorskému výboru: AGRI


6. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve (D059071/02 - 2018/2966(RPS) - lehota: 5. marca 2019)
predložené gestorskému výboru: TRAN

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa menia rozhodnutia (EÚ) 2017/1214, (EÚ) 2017/1215, (EÚ) 2017/1216, (EÚ) 2017/1217 (EÚ) 2017/1218 a (EÚ) 2017/1219 (D059248/02 - 2018/2962(RPS) - lehota: 28. februára 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI


7. Diskusia s prezidentom Cypru Nicosom Anastasiadesom o budúcnosti Európy (rozprava)

Diskusia s prezidentom Cypru Nicosom Anastasiadesom o budúcnosti Európy (2018/2797(RSP))

V rozprave vystúpil Nicos Anastasiades (prezident Cyperskej republiky), aby rovnako dôrazne odsúdil včerajší útok v Štrasburgu a vyjadril sústrasť rodinám obetí.

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen (podpredseda Komisie), ktorý rovnako podporil vyjadrenie predchádzajúceho rečníka týkajúce sa útoku.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Eleni Theocharous v mene skupiny ECR, Javier Nart v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Nicolas Bay v mene skupiny ENF a Georgios Epitideios – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Nicos Anastasiades.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ramón Luis Valcárcel Siso, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Esteban González Pons, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Françoise Grossetête, Konstantinos Papadakis, Lefteris Christoforou a Juan Fernando López Aguilar.

V rozprave vystúpil Nicos Anastasiades.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda


8. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.08 h.


9. Udeľovanie Sacharovovej ceny (slávnostné zasadnutie)

Parlament sa zišiel na slávnostnom zasadnutí pri príležitosti udeľovania Sacharovovej ceny ukrajinskému filmovému režisérovi Olega Sencovovi, ktorého zastupujú Natalya Kaplanová a Dmitry Dinze, pretože laureát je stále vo väzbe.


10. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením, v ktorom vzdal úctu obetiam atentátu, ktorý bol spáchaný včera v Štrasburgu.

Parlament si uctil ich pamiatku minútou ticha.

Na rovnakú tému vystúpili títo poslanci: Catherine Bearder, Franck Proust, Udo Bullmann a Dobromir Sośnierz.


11. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (schválenie)

Predseda oznámil, že dostal žiadosť o hlasovanie od skupín GUE/NGL a Verts/ALE o rozhodnutí výboru začať medziinštitucionálne rokovania na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o minimálne krytie strát pri problémových expozíciách (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)). Spravodajcovia: Roberto Gualtieri a Esther de Lange (A8-0440/2018)), oznámené v zápisnici z pondelka 10. decembra 2018 (bod 7 zápisnice zo dňa 10.12.2018).

Hlasovanie sa v súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku uskutoční zajtra.

Predseda oznámil, že od poslancov ani politickej skupiny či politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, mu nebola doručená žiadna žiadosť týkajúca sa iných rozhodnutí o začatí medziinštitucionálnych rokovaní oznámených v zápisnici z pondelka 10. decembra 2018 (bod 7 zápisnice zo dňa 10.12.2018).

Výbory REGI, ECON, ITRE, LIBE, JURI, IMCO a výbor AFCO tak mohli po uplynutí lehoty stanovenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku začať rokovania.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Angelo Ciocca, Edouard Martin, Brando Benifei a Olaf Stuger.


12. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


12.1. Návrh opravného rozpočtu č. 6/2018: zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov (vlastné zdroje) (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2018 na rozpočtový rok 2018: Zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými prognózami výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje) [13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0500)


12.2. Mobilizácia nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich migračných výziev, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich migračných výziev, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb [COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0501)


12.3. Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu EÚ na rok 2019 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2019 [COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0502)

Vystúpenia:

Lefteris Christoforou (spravodajca).


12.4. Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 - všetky oddiely (hlasovanie)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)


12.5. Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k druhému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Daniele Viotti a Paul Rübig (A8-0454/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0503)

Vystúpenia:

Juliane Bogner-Strauss (úradujúca predsedníčka Rady), aby vyzdvihla dobrú spoluprácu inštitúcií v rámci rozpočtového postupu 2019, a Jean Arthuis (predseda výboru BUDG).

Pred podpísaním rozpočtu na rozpočtový rok 2019, predseda vystúpil s týmto vyhlásením:

„Parlament schválil pozíciu Rady z 11. decembra 2018 bez pozmeňujúcich návrhov. V súlade s článkom 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie možno preto rozpočtový postup na rozpočtový rok 2019 považovať za ukončený. Vyhlasujem rozpočet Únie na rozpočtový rok 2019 za prijatý s konečnou platnosťou.“

Predseda pristúpil k podpísaniu rozpočtu za prítomnosti Jeana Arthuisa, ako aj Daniele Viottiovej a Paula Rübiga (spravodajcov pre všeobecný rozpočet) a Jensa Geiera (podpredsedu výboru BUDG).

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda


12.6. Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a Japonskom [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0504)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.

Vystúpenia:

Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE so žiadosťou v súlade s článkom 190 rokovacieho poriadku o odloženie hlasovania o dvoch správach Pedra Silvu Pereiru (A8-0366/2018 a A8-0367/2018) a Pedro Silva Pereira (spravodajca) proti žiadosti.

V hlasovaní podľa mien (163 za, 486 proti, 11 sa zdržali hlasovania) Parlament žiadosť zamietol.


12.7. Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) (hlasovanie)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve [2018/0091M(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0505)


12.8. Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Japonskom na druhej strane [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0506)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.

Vystúpenia:

Alojz Peterle (spravodajca), po hlasovaní.


12.9. Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) (hlasovanie)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Japonskom na druhej strane [2018/0122M(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0507)


12.10. Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Jordánskom (pristúpenie Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení Euro-stredomorská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Únie a jej členských štátov [07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Keith Taylor (A8-0371/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0508)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


12.11. Stanovenie Európskeho horizontu – jeho pravidiel účasti a šírenia ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Dan Nica (A8-0401/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0509)

Vystúpil Dan Nica (spravodajca) so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


12.12. Program na vykonávanie programu Európsky horizont ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Christian Ehler (A8-0410/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0510)

Vystúpil Christian Ehler so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


12.13. Balík opatrení pre jednotný trh (hlasovanie)

Vyhlásenie Komisie: Balík opatrení pre jednotný trh (2018/2903(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 28. novembra 2018 (bod 19 zápisnice zo dňa 28.11.2018)

Návrhy uznesenia B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018 a B8-0560/2018

Návrhy uznesení boli oznámené dňa 12. decembra 2018 (bod 4 zápisnice zo dňa 12.12.2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0557/2018

(nahrádzajúci B8-0557/2018 a B8-0558/2018)

podaný týmito poslancami:

—   Andreas Schwab a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, v mene skupiny PPE

—   Dita Charanzová, v mene skupiny ALDE.

Prijatý (P8_TA(2018)0511)

(Návrhy uznesenia B8-0559/2018 a B8-0560/2018 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia:

Nicola Danti predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 5, ktorý bol akceptovaný.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda


12.14. Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus (hlasovanie)

Správa o zisteniach a odporúčaniach Osobitného výboru pre terorizmus [2018/2044(INI)] - Osobitný výbor pre terorizmus. Spravodajkyne: Monika Hohlmeier a Helga Stevens (A8-0374/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0512)

Vystúpenia:

Monika Hohlmeier (spravodajkyňa) a Claude Moraes (predseda výboru LIBE), pred hlasovaním.


12.15. Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (hlasovanie)

Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky [2018/2097(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: David McAllister (A8-0392/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0513)


12.16. Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky [2018/2099(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0514)


12.17. Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej únie v tejto oblasti (hlasovanie)

Správa k výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2017 a politike Európskej únie v tejto oblasti [2018/2098(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0515)


13. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Ústne vysvetlenia hlasovania sa poskytnú vo štvrtok 13. decembra 2018.


14. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 14.36 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka


15. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.03 h.


16. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


17. Zapojenie pracovníkov a občanov do spravodlivého prechodu v prospech bezpečnejšej planéty (tematická rozprava)

Zapojenie pracovníkov a občanov do spravodlivého prechodu v prospech bezpečnejšej planéty (2017/2973(RSP))

Vystúpila Kathleen Van Brempt, aby otvorila rozpravu, ktorú navrhla skupina S&D.

V rozprave vystúpili: Juliane Bogner-Strauss (úradujúca predsedníčka Rady) a Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Franck Proust v mene skupiny PPE, Eric Andrieu v mene skupiny S&D, Zbigniew Kuźmiuk v mene skupiny ECR, António Marinho e Pinto v mene skupiny ALDE, Marie-Pierre Vieu v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Lukas Mandl, Mercedes Bresso, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Jerzy Buzek, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy a Bogusław Liberadzki.

V rozprave vystúpili: Marianne Thyssen a Juliane Bogner-Strauss.

Rozprava sa skončila.


18. Spoločný systém zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb * - Zdaňovanie príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou * (rozprava)

Správa o návrhu smernice Rady o spoločnom systéme zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Paul Tang (A8-0428/2018)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Paul Tang uviedol svoju správu.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

Dariusz Rosati uviedol svoju správu.

V rozprave vystúpili: Juliane Bogner-Strauss (úradujúca predsedníčka Rady) a Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Gabriel Mato v mene skupiny PPE, Evelyn Regner v mene skupiny S&D, Bernd Lucke v mene skupiny ECR, Petr Ježek v mene skupiny ALDE, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny ENF, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Ralph Packet, António Marinho e Pinto, Marisa Matias, Sven Giegold, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Lampros Fountoulis, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Emmanuel Maurel, Dobromir Sośnierz, Othmar Karas, Gunnar Hökmark a Tom Vandenkendelaere.

V rozprave vystúpili: Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Paul Tang a Dariusz Rosati.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.6 zápisnice zo dňa 13.12.2018 a bod 9.7 zápisnice zo dňa 13.12.2018.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda


19. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


19.1. Zriadenie Európskeho obranného fondu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0516)

Vystúpil Zdzisław Krasnodębski (spravodajca), po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.

Vystúpenia:

Rainer Wieland a Fabio Massimo Castaldo.


19.2. Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy a zrušujú sa nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajcovia: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu a Pavel Telička (A8-0409/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0517)

Vystúpil Marian-Jean Marinescu (spravodajca), po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


19.3. Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (hlasovanie)

Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou [2017/2283(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Michael Gahler (A8-0369/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0518)


20. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Ústne vysvetlenia hlasovania sa poskytnú vo štvrtok 13. decembra 2018.


21. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 18.04 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

22. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 18.08 h.


23. Konflikt záujmov a ochrana rozpočtu EÚ v Českej republike (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Konflikt záujmov a ochrana rozpočtu EÚ v Českej republike (2018/2975(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (úradujúca predsedníčka Rady) a Günther Oettinger (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Ingeborg Gräßle v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Jan Zahradil v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jiří Maštálka, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Michaela Šojdrová, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Jiří Payne v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Stanislav Polčák, Bogusław Liberadzki, Martina Dlabajová, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jiří Pospíšil, Kateřina Konečná, Julia Reda, Bill Etheridge, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Kateřina Konečná, Fabio Massimo Castaldo, Pavel Telička a Eva Joly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová a Pavel Svoboda.

V rozprave vystúpili: Günther Oettinger a Juliane Bogner-Strauss.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Ingeborg Gräßle a Petri Sarvamaa v mene skupiny PPE, o konflikte záujmov a ochrane rozpočtu EÚ v Českej republike (2018/2975(RSP)) (B8-0582/2018);

—   Bart Staes, Julia Reda a Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, o konflikte záujmov a ochrane rozpočtu EÚ v Českej republike (2018/2975(RSP)) (B8-0583/2018);

—   Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, o konflikte záujmov a ochrane rozpočtu EÚ v Českej republike (2018/2975(RSP)) (B8-0584/2018)

—   Nedzhmi Ali a Morten Løkkegaard v mene skupiny ALDE, o konflikte záujmov a ochrane rozpočtu EÚ v Českej republike (2018/2975(RSP)) (B8-0585/2018).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.13 zápisnice zo dňa 13.12.2018.


24. Rýchle riešenie obchodných sporov (rozprava)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu o rýchlom riešení obchodných sporov [2018/2079(INL)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

Tadeusz Zwiefka uviedol správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Pavel Svoboda v mene skupiny PPE, Sergio Gaetano Cofferati v mene skupiny S&D, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL a Bogusław Liberadzki.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a Tadeusz Zwiefka.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.2 zápisnice zo dňa 13.12.2018.


25. Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 (rozprava)

Správa o výročnej správe o činnosti ombudsmanky za rok 2017 [2018/2105(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajkyňa: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Eleonora Evi uviedla správu.

V rozprave vystúpila Emily O'Reilly (ombudsmanka).

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Lukas Mandl v mene skupiny PPE, Michela Giuffrida v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL, Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, Pál Csáky, Bogusław Liberadzki, Helga Stevens, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Pirkko Ruohonen-Lerner a Matt Carthy.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jarosław Wałęsa a Juan Fernando López Aguilar.

V rozprave vystúpili Věra Jourová a Emily O'Reilly.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.14 zápisnice zo dňa 13.12.2018.


26. Rokovania Výboru pre petície v roku 2017 (rozprava)

Správa o rokovaniach Výboru pre petície v priebehu roku 2017 [2018/2104(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Pál Csáky (náhradník spravodajkyne) uviedol správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jarosław Wałęsa v mene skupiny PPE, Michela Giuffrida v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL, Ana Miranda v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Helga Stevens a Bogusław Liberadzki.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a Pál Csáky.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.14 zápisnice zo dňa 13.12.2018.


27. Zloženie politických skupín

Diane James už nepatrí k nezaradeným poslancom, stala sa členkou skupiny EFDD, a to s účinnosťou od 13. decembra 2018.


28. Stanovenie Vesmírneho programu Únie a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny program ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Vesmírny program Únie a zriaďuje Agentúra Európskej únie pre vesmírny program a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 912/2010, (EÚ) č. 1285/2013, (EÚ) č. 377/2014 a rozhodnutie č. 541/2014/EÚ [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Massimiliano Salini uviedol správu.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: John Howarth (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Werner Kuhn v mene skupiny PPE, Evžen Tošenovský v mene skupiny ECR, Caroline Nagtegaal v mene skupiny ALDE, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Carlos Zorrinho a Flavio Zanonato.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku, Flavio Zanonato, ktorý odpovedal na otázku, a Momchil Nekov.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Elżbieta Bieńkowska a Massimiliano Salini.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.3 zápisnice zo dňa 13.12.2018.


29. Stanovenie programu Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Angelika Mlinar uviedla správu.

V rozprave vystúpil Bogusław Sonik (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Mariya Gabriel (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Jeroen Lenaers (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Pilar del Castillo Vera v mene skupiny PPE, Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD a Momchil Nekov.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Mariya Gabriel a Angelika Mlinar.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.4 zápisnice zo dňa 13.12.2018.


30. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 3/2018 – Oddiel IV - Súdny dvor (N8-0127/2018 - C8-0490/2018 - 2018/2272(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 4/2018 – Oddiel IV - Súdny dvor (N8-0128/2018 - C8-0491/2018 - 2018/2273(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. 2/2018 – ESVČ (N8-0129/2018 - C8-0493/2018 - 2018/2276(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. 3/2018 – Oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (N8-0130/2018 - C8-0498/2018 - 2018/2278(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG


31. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 631.718/OJJE).


32. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.46 h.

Klaus Welle

Pavel Telička

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Posledná úprava: 25. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia