Kazalo 
Zapisnik
PDF 297kWORD 82k
Sreda, 12. december 2018 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Izjava predsedujočega
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 4.Sveženj za enotni trg (vloženi predlogi resolucij)
 5.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 6.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 7.Razprava s predsednikom Republike Ciper Nikosom Anastasiadesom o prihodnosti Evrope (razprava)
 8.Nadaljevanje seje
 9.Podelitev nagrade Saharova (slavnostna seja)
 10.Izjava predsedujočega
 11.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika) (odobritev)
 12.Čas glasovanja
  
12.1.Predlog spremembe proračuna št. 6/2018: zmanjšanje odobritev plačil in odobritev za prevzem obveznosti (iz lastnih sredstev) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
12.2.Uporaba instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
12.3.Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna EU za leto 2019 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
12.4.Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 - vsi oddelki (glasovanje)
  
12.5.Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 (glasovanje)
  
12.6.Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
12.7.Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) (glasovanje)
  
12.8.Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
12.9.Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) (glasovanje)
  
12.10.Evro-sredozemski letalski sporazum med EU in Jordanijo (pristop Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
12.11.Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov ***I (glasovanje)
  
12.12.Program za izvajanje programa Obzorje Evropa ***I (glasovanje)
  
12.13.Sveženj za enotni trg (glasovanje)
  
12.14.Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu (glasovanje)
  
12.15.Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike (glasovanje)
  
12.16.Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (glasovanje)
  
12.17.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki Evropske unije na tem področju (glasovanje)
 13.Obrazložitve glasovanja
 14.Popravki in namere glasovanj
 15.Nadaljevanje seje
 16.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 17.Vključevanje delavcev in državljanov v pravičen prehod za varnejši planet (tematska razprava)
 18.Skupni sistem davka na digitalne storitve za prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih storitev * - Obdavčitev dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo * (razprava)
 19.Čas glasovanja
  
19.1.Ustanovitev Evropskega obrambnega sklada ***I (glasovanje)
  
19.2.Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope ***I (glasovanje)
  
19.3.Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino (glasovanje)
 20.Obrazložitve glasovanja
 21.Popravki in namere glasovanj
 22.Nadaljevanje seje
 23.Nasprotje interesov in zaščita proračuna EU v Češki republiki (razprava)
 24.Hitro reševanje trgovinskih sporov (razprava)
 25.Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017 (razprava)
 26.Razprave v Odboru za peticije v letu 2017 (razprava)
 27.Sestava političnih skupin
 28.Vzpostavitev vesoljskega programa Unije in ustanovitev Agencije Evropske unije za vesoljski program ***I (razprava)
 29.Vzpostavitev programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 ***I (razprava)
 30.Predložitev dokumentov
 31.Dnevni red naslednje seje
 32.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 10.10.


2. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo o terorističnem napadu včeraj zvečer v Strasbourgu, v katerem so bile smrtne žrtve, več ljudi pa ranjenih. Predsednik je poudaril simbolični pomen mesta Strasbourg ter da je pomembno nadaljevati delo ne glede na grožnje. V tem duhu se delo Parlamenta nadaljuje. Predsednik je v imenu Parlamenta izrazil sožalje družinam žrtev.


3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Iran, zlasti primer Nasrin Sotudeh (2018/2967(RSP))

—   Heidi Hautala, Klaus Buchner, Margrete Auken, Romeo Franz, Linnéa Engström, Terry Reintke, Bodil Valero in Barbara Lochbihler, v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao o Iranu, zlasti primeru Nasrin Sotudeh (B8-0562/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen Lerner in Raffaele Fitto, v imenu skupine ECR, o Iranu, zlasti primeru Nasrin Sotudeh (B8-0563/2018);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen in Patrick Le Hyaric, v imenu skupine GUE/NGL, o Iranu, zlasti primeru Nasrin Sotudeh (B8-0564/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes in Elena Valenciano, v imenu skupine S&D, o Iranu, zlasti primeru Nasrin Sotudeh (B8-0565/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans in Mirja Vehkaperä, v imenu skupine ALDE, o Iranu, zlasti primeru Nasrin Sotudeh (B8-0566/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere in Ramón Luis Valcárcel Siso, v imenu skupine PPE, o Iranu, zlasti primeru Nasrin Sotudeh (B8-0567/2018).

II.   Egipt, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic (2018/2968(RSP))

—   Jordi Solé, Ana Miranda, Margrete Auken, Jakop Dalunde, Bodil Valero in Barbara Lochbihler, v imenu skupine Verts/ALE, o Egiptu, zlasti položaju zagovornikov človekovih pravic (B8-0568/2018);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ruža Tomašić in Urszula Krupa, v imenu skupine ECR, o Egiptu, zlasti položaju zagovornikov človekovih pravic (B8-0569/2018);

—   Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, in Fabio Massimo Castaldo, v imenu skupine EFDD, o Egiptu, zlasti položaju zagovornikov človekovih pravic (B8-0576/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva in Luke Ming Flanagan, v imenu skupine GUE/NGL, o Egiptu, zlasti položaju zagovornikov človekovih pravic (B8-0578/2018);

—   Soraya Post in Elena Valenciano, v imenu skupine S&D, o Egiptu, zlasti položaju zagovornikov človekovih pravic (B8-0579/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans in Mirja Vehkaperä, v imenu skupine ALDE, o Egiptu, zlasti položaju zagovornikov človekovih pravic (B8-0580/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė in Inese Vaidere, v imenu skupine PPE, o Egiptu, zlasti položaju zagovornikov človekovih pravic (B8-0581/2018).

III.    Tanzanija (2018/2969(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner in Raffaele Fitto, v imenu skupine ECR, o Tanzaniji (B8-0570/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Davor Škrlec, Bart Staes, Terry Reintke, Barbara Lochbihler et Jordi Solé, v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao o Tanzaniji (B8-0571/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou in Emmanuel Maurel, v imenu skupine GUE/NGL, o Tanzaniji (B8-0572/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Daniele Viotti, David Martin in Elena Valenciano, v imenu skupine S&D, o Tanzaniji (B8-0573/2018);

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Mirja Vehkaperä, v imenu skupine ALDE, o Tanzaniji (B8-0574/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere in Laima Liucija, v imenu skupine PPE, o Tanzaniji (B8-0575/2018).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


4. Sveženj za enotni trg (vloženi predlogi resolucij)

Izjava Komisije: Sveženj za enotni trg 2018/2903(RSP))

Razprava je potekala dne 28. novembra 2018 (točka 19 zapisnika z dne 28.11.2018)

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Dita Charanzová v imenu skupine ALDE o svežnju za enotni trg (2018/2903(RSP)) (B8-0557/2018);

—   Andreas Schwab v imenu skupine PPE o svežnju za enotni trg (2018/2903(RSP)) (B8-0558/2018);

—   Nicola Danti v imenu skupine S&D o svežnju za enotni trg (2018/2903(RSP)) (B8-0559/2018);

—   Anneleen Van Bossuyt in Daniel Dalton v imenu skupine ECR o svežnju za enotni trg (2018/2903(RSP)) (B8-0560/2018).

Glasovanje: točka 12.13 zapisnika z dne 12.12.2018.


5. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo tehnične zahteve za vzpostavitev, upravljanje in vodenje elektronskega centralnega registra na področju plačilnih storitev ter dostop do informacij, ki jih vsebuje (C(2018)07666 - 2018/2963(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 29. novembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 1062/2014 v zvezi z nekaterimi kombinacijami aktivnih snovi/vrst proizvodov, za katere je bil kot ocenjevalni pristojni organ imenovan pristojni organ Združenega kraljestva (C(2018)07778 - 2018/2961(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 28. novembra 2018

Posredovano pristojnemu odboru: ENVI, IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 138/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede sklicevanj na Evropski sistem nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (C(2018)07910 - 2018/2964(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 3. decembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: AGRI


6. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Priloge VI k Direktivi 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izdaji spričeval strojevodjem, ki upravljajo lokomotive in vlake na železniškem omrežju Skupnosti (D059071/02 - 2018/2966(RPS) - rok: 5. marca 2019)
posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Sklep Komisije o spremembi sklepov (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 in (EU) 2017/1219 (D059248/02 - 2018/2962(RPS) - rok: 28. februarja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI


7. Razprava s predsednikom Republike Ciper Nikosom Anastasiadesom o prihodnosti Evrope (razprava)

Razprava s predsednikom Republike Ciper Nikosom Anastasiadesom o prihodnosti Evrope (2018/2797(RSP))

Govoril je predsednik Republike Ciper Nikos Anastasiades, ki je prav tako odločno obsodil včerajšnji napad v Strasbourgu in izrazil sožalje družinam žrtev.

Govoril je Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije), ki se je pridružil besedam prejšnjega govornika glede napada.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Eleni Theocharous v imenu skupine ECR, Javier Nart v imenu skupine ALDE, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Nicolas Bay v imenu skupine ENF, in Georgios Epitideios samostojni poslanec.

Govoril je Nikos Anastasiades.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ramón Luis Valcárcel Siso, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Esteban González Pons, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Françoise Grossetête, Konstantinos Papadakis, Lefteris Christoforou in Juan Fernando López Aguilar.

Govoril je Nikos Anastasiades.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik


8. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.08.


9. Podelitev nagrade Saharova (slavnostna seja)

Parlament se je od 12.00 do 12.30 sestal na slavnostni seji ob podelitvi nagrade Saharova ukrajinskemu cineastu Olegu Sencovu, ki ga zastopata Natalija Kaplan in Dimitrij Dinze. Dobitnik nagrade je namreč še vedno v zaporu.


10. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo, v kateri se je poklonil žrtvam včerajšnjega atentata v Strasbourgu.

Sledila je minuta molka v Parlamentu.

Govorili so, na isto temo, Catherine Bearder, Franck Proust, Udo Bullmann in Dobromir Sośnierz.


11. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika) (odobritev)

Predsednik je razglasil, da je od skupin GUE/NGL in Verts/ALE prejel zahtevo po glasovanju v zvezi z odločitvijo Komisije, da začne medinstitucionalna pogajanja na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede minimalnega kritja izgub za nedonosne izpostavljenosti (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)), poročevalca Roberto Gualtieri in Esther de Lange (A8-0440/2018)), ki je bila napovedan v zapisniku v ponedeljek, 10. decembra 2018 (točka 7 zapisnika z dne 10.12.2018).

Glasovanje bo jutri v skladu s členom 69c(2) Poslovnika.

Predsednik je obvestil, da ni prejel zahtev v zvezi z začetkom medinstitucionalnih pogajanj, razglašenih v zapisniku z dne ponedeljek, 10. decembra 2018 (točka 7 zapisnika z dne 10.12.2018), niti od določenega števila poslancev niti od političnih skupin, ki dosegajo vsaj srednji prag.

Odbori REGI, ECON, ITRE, LIBE, JURI, IMCO in AFCO so torej lahko začeli pogajanja po izteku roka iz člena 69c(2) Poslovnika.

°
° ° °

Govorili so Angelo Ciocca, Edouard Martin, Brando Benifei in Olaf Stuger.


12. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


12.1. Predlog spremembe proračuna št. 6/2018: zmanjšanje odobritev plačil in odobritev za prevzem obveznosti (iz lastnih sredstev) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2018 za proračunsko leto 2018: zmanjšanje odobritev plačil in odobritev za prevzem obveznosti v skladu s posodobljenimi napovedmi odhodkov in posodobljenimi prihodki (iz lastnih sredstev) [13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0500)


12.2. Uporaba instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj [COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0501)


12.3. Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna EU za leto 2019 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2019 [COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0502)

Govori

Lefteris Christoforou (poročevalec).


12.4. Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 - vsi oddelki (glasovanje)

(večina vseh poslancev Parlamenta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)


12.5. Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o drugem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Daniele Viotti in Paul Rübig (A8-0454/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0503)

Govori

Juliane Bogner-Strauss (predsedujoča Svetu), ki je poudarila dobro sodelovanje institucij v proračunskem postopku 2019, in Jean Arthuis (predsednik odbora BUDG).

Pred podpisom proračuna za proračunsko leto 2019 je predsednik dal naslednjo izjavo:

"Parlament je stališče Sveta z dne 11. decembra 2018 odobril brez sprememb. Proračunski postopek je potekal v skladu s členom 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Proračunski postopek za proračunsko leto 2019 je tako končan. Razglašam, da je proračun Unije za proračunsko leto 2019 dokončno sprejet."

Predsednik je proračun podpisal ob navzočnosti Jeana Arthuisa, Daniela Viottija in Paula Rübiga (poročevala za splošni proračun) ter Jensa Geiera (podpredsednik odbora BUDG).

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik


12.6. Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0504)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.

Govori

Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, ki je v skladu s členom 190 Poslovnika zahteval odložitev glasovanja o dveh poročilih, ki ju je pripravil Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018 in A8-0367/2018), in Pedro Silva Pereira (poročevalec), ki je zahtevi nasprotoval.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (163 za, 486 proti, 11 vzdržanih) zahtevo zavrnil.


12.7. Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko [2018/0091M(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0505)


12.8. Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0506)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.

Govori

Alojz Peterle (poročevalec), po glasovanju.


12.9. Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani [2018/0122M(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0507)


12.10. Evro-sredozemski letalski sporazum med EU in Jordanijo (pristop Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic [07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Keith Taylor (A8-0371/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0508)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


12.11. Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter o določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Dan Nica (A8-0401/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0509)

Govoril je Dan Nica (poročevalec), ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


12.12. Program za izvajanje programa Obzorje Evropa ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Christian Ehler (A8-0410/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0510)

Govoril je Christian Ehler (poročevalec), ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru, da v skladu s členom 59(4) Poslovnika izvede medinstitucionalna pogajanja. Parlament je zahtevo odobril.


12.13. Sveženj za enotni trg (glasovanje)

Izjava Komisije: Sveženj za enotni trg (2018/2903(RSP))

Razprava je potekala dne28. novembra 2018 (točka 19 zapisnika z dne 28.11.2018)

predlogi resolucij B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018 in B8-0560/2018

Predlogi resolucij so bili objavljeni12. decembra 2018 (točka 4 zapisnika z dne 12.12.2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0557/2018

(ki nadomešča B8-0557/2018 in B8-0558/2018)

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Andreas Schwab in Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, v imenu skupine PPE

—   Dita Charanzová, v imenu skupine ALDE.

Sprejeto (P8_TA(2018)0511)

(Predlogi resolucij B8-0559/2018 in B8-0560/2018 so brezpredmetni.)

Govori

Nicola Danti je vložil ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 5, ki je bil upoštevan.

PREDSEDSTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredsednik


12.14. Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu (glasovanje)

Poročilo o ugotovitvah in priporočilih posebnega odbora o terorizmu [2018/2044(INI)] - . Soporočevalca: Monika Hohlmeier in Helga Stevens (A8-0374/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0512)

Govori

Monika Hohlmeier (poročevalka) in Claude Moraes (predsednik odbora LIBE), pred glasovanjem.


12.15. Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike (glasovanje)

Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike [2018/2097(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: David McAllister (A8-0392/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0513)


12.16. Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike [2018/2099(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0514)


12.17. Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki Evropske unije na tem področju (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki Evropske unije na tem področju [2018/2098(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0515)


13. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Ustne obrazložitve glasovanja bodo potekale 13. decembra 2018.


14. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica na spletišču Europarl se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 14.36.)

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica


15. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.03.


16. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


17. Vključevanje delavcev in državljanov v pravičen prehod za varnejši planet (tematska razprava)

Vključevanje delavcev in državljanov v pravičen prehod za varnejši planet (2017/2973(RSP))

Govorila je Kathleen Van Brempt, da bi začela razpravo, ki jo je predlagala skupina S&D.

Govorili sta Juliane Bogner-Strauss (predsedujoča Svetu) in Marianne Thyssen (članica Komisije).

Govorili so Franck Proust v imenu skupine PPE, Eric Andrieu v imenu skupine S&D, Zbigniew Kuźmiuk v imenu skupine ECR, António Marinho e Pinto v imenu skupine ALDE, Marie-Pierre Vieu v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD, Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, Lukas Mandl, Mercedes Bresso, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Jerzy Buzek, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy in Bogusław Liberadzki.

Govorili sta Marianne Thyssen in Juliane Bogner-Strauss.

Razprava se je zaključila.


18. Skupni sistem davka na digitalne storitve za prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih storitev * - Obdavčitev dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo * (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o skupnem sistemu davka na digitalne storitve za prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih storitev [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Paul Tang (A8-0428/2018)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o določitvi pravil glede obdavčitve dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Paul Tang je predstavil poročilo.

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

Dariusz Rosati je predstavil poročilo.

Govorila sta Juliane Bogner-Strauss (predsedujoča Svetu) in Günther Oettinger (član Komisije).

Govorili so Gabriel Mato v imenu skupine PPE, Evelyn Regner v imenu skupine S&D, Bernd Lucke v imenu skupine ECR, Petr Ježek v imenu skupine ALDE, Martin Schirdewan v imenu skupine GUE/NGL, Eva Joly v imenu skupine Verts/ALE, Marco Zanni v imenu skupine ENF, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Ralph Packet, António Marinho e Pinto, Marisa Matias, Sven Giegold, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Lampros Fountoulis, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Emmanuel Maurel, Dobromir Sośnierz, Othmar Karas, Gunnar Hökmark in Tom Vandenkendelaere.

Govorili so Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Paul Tang in Dariusz Rosati.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.6 zapisnika z dne 13.12.2018 in točka 9.7 zapisnika z dne 13.12.2018.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik


19. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


19.1. Ustanovitev Evropskega obrambnega sklada ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega obrambnega sklada [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0516)

Govoril je Zdzisław Krasnodębski (poročevalec), ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.

Govori

Rainer Wieland in Fabio Massimo Castaldo.


19.2. Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko - Odbor za promet in turizem. Soporočevalca: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu in Pavel Telička (A8-0409/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0517)

Govoril je Marian-Jean Marinescu (poročevalec), ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


19.3. Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino (glasovanje)

Poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Ukrajino [2017/2283(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Michael Gahler (A8-0369/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0518)


20. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Ustne obrazložitve glasovanja bodo potekale v četrtek, 13. decembra 2018.


21. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica na spletišču Europarl se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 18.04.)


PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

22. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 18.08.


23. Nasprotje interesov in zaščita proračuna EU v Češki republiki (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Nasprotje interesov in zaščita proračuna EU v Češki republiki (2018/2975(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (predsedujoča Svetu) in Günther Oettinger (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Ingeborg Gräßle v imenu skupine PPE, Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, Jan Zahradil v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jiří Maštálka, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Michaela Šojdrová, Dennis de Jong v imenu skupine GUE/NGL, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE, Jiří Payne v imenu skupine EFDD, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Stanislav Polčák, Bogusław Liberadzki, Martina Dlabajová, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jiří Pospíšil, Kateřina Konečná, Julia Reda, Bill Etheridge, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Kateřina Konečná, Fabio Massimo Castaldo, Pavel Telička in Eva Joly.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová in Pavel Svoboda.

Govorila sta Günther Oettinger in Juliane Bogner-Strauss.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Ingeborg Gräßle in Petri Sarvamaa v imenu skupine PPE, o nasprotju interesov in zaščiti proračuna EU v Češki republiki (2018/2975(RSP)) (B8-0582/2018);

—   Bart Staes, Julia Reda in Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, o nasprotju interesov in zaščiti proračuna EU v Češki republiki (2018/2975(RSP)) (B8-0583/2018);

—   Dennis de Jong v imenu skupine GUE/NGL, o nasprotju interesov in zaščiti proračuna EU v Češki republiki (2018/2975(RSP)) (B8-0584/2018)

—   Nedzhmi Ali in Morten Løkkegaard v imenu skupine ALDE, o nasprotju interesov in zaščiti proračuna EU v Češki republiki (2018/2975(RSP)) (B8-0585/2018).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.13 zapisnika z dne 13.12.2018.


24. Hitro reševanje trgovinskih sporov (razprava)

Poročilo s priporočili Komisiji o hitrem reševanju trgovinskih sporov [2018/2079(INL)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

Tadeusz Zwiefka je predstavil poročilo.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Pavel Svoboda v imenu skupine PPE, Sergio Gaetano Cofferati v imenu skupine S&D, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, in Bogusław Liberadzki.

Govorila sta so Věra Jourová in Tadeusz Zwiefka.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.2 zapisnika z dne 13.12.2018.


25. Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017 (razprava)

Poročilo o poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017 [2018/2105(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalka: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Eleonora Evi je predstavila poročilo.

Govorila je Emily O'Reilly (varuhinja človekovih pravic).

PREDSEDSTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredsednik

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Lukas Mandl v imenu skupine PPE, Michela Giuffrida v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Ángela Vallina v imenu skupine GUE/NGL, Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Dobromir Sośnierz samostojni poslanec, Pál Csáky, Bogusław Liberadzki, Helga Stevens, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Pirkko Ruohonen-Lerner in Matt Carthy.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Jarosław Wałęsa in Juan Fernando López Aguilar.

Govorili sta Věra Jourová in O'Reilly Emily.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.14 zapisnika z dne 13.12.2018.


26. Razprave v Odboru za peticije v letu 2017 (razprava)

Poročilo o razpravah v Odboru za peticije v letu 2017 [2018/2104(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalka: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Pál Csáky (ki je nadomeščal poročevalko) je predstavil poročilo.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Jarosław Wałęsa v imenu skupine PPE, Michela Giuffrida v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Ángela Vallina v imenu skupine GUE/NGL, Ana Miranda v imenu skupine Verts/ALE, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Helga Stevens in Bogusław Liberadzki.

Govorila sta Věra Jourová in Pál Csáky.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.14 zapisnika z dne 13.12.2018.


27. Sestava političnih skupin

Diane James ni več del skupine samostojnih poslancev, temveč se je priključila skupini EFDD z veljavnostjo od 13. decembra 2018.


28. Vzpostavitev vesoljskega programa Unije in ustanovitev Agencije Evropske unije za vesoljski program ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, (EU) št. 1285/2013 in (EU) št. 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Massimiliano Salini je predstavil poročilo.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).

Govorili so John Howarth (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Werner Kuhn v imenu skupine PPE, Evžen Tošenovský v imenu skupine ECR, Caroline Nagtegaal v imenu skupine ALDE, Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE, Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD, Carlos Zorrinho in Flavio Zanonato.

PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednica

Govorili so Paul Rübig ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje, Flavio Zanonato, ki je nanj odgovoril, in Momchil Nekov.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govorila sta Elżbieta Bieńkowska in Massimiliano Salini.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.3 zapisnika z dne 13.12.2018.


29. Vzpostavitev programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Angelika Mlinar je predstavila poročilo.

Govoril je Bogusław Sonik (pripravljavec mnenja odbora CULT).

Govorila je Mariya Gabriel (članica Komisije).

Govorili so Paul Rübig (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Jeroen Lenaers (pripravljavec mnenja odbora LIBE), Pilar del Castillo Vera v imenu skupine PPE, Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D, Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD, in Momchil Nekov.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govorili sta Mariya Gabriel in Angelika Mlinar.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.4 zapisnika z dne 13.12.2018.


30. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

- Predlog prerazporeditve odobritev INF 3/2018 – oddelek IV - Sodišče (N8-0127/2018 - C8-0490/2018 - 2018/2272(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev INF 4/2018 – oddelek IV - Sodišče (N8-0128/2018 - C8-0491/2018 - 2018/2273(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev št. 2/2018 – ESZD (N8-0129/2018 - C8-0493/2018 - 2018/2276(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev št. 3/2018 - Oddelek IX - Evropski nadzornik za varstvo podatkov (N8-0130/2018 - C8-0498/2018 - 2018/2278(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG


31. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 631.718/OJJE).


32. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.46.

Klaus Welle

Pavel Telička

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Zadnja posodobitev: 25. april 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov