Index 
Protokoll
PDF 304kWORD 81k
Onsdagen den 12 december 2018 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalande av talmannen
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Inremarknadspaketet (ingivna resolutionsförslag)
 5.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 6.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 7.Debatt med Cyperns president, Nicos Anastasiades, om Europas framtid (debatt)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Utdelning av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 10.Uttalande av talmannen
 11.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (godkännande)
 12.Omröstning
  
12.1.Förslag till ändringsbudget nr 6/2018: minskning av betalningsbemyndiganden och åtagandebemyndiganden (egna medel) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.2.Ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.3.Ianspråktagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2019 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.4.Europeiska unionens nya allmänna budget för budgetåret 2019 - alla avsnitt (omröstning)
  
12.5.Europeiska unionens nya allmänna budget för budgetåret 2019 (omröstning)
  
12.6.Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.7.Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution) (omröstning)
  
12.8.Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.9.Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan (resolution) (omröstning)
  
12.10.Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Jordanien (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.11.Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning ***I (omröstning)
  
12.12.Programmet för genomförande av Horisont Europa ***I (omröstning)
  
12.13.Inremarknadspaketet (omröstning)
  
12.14.Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor (omröstning)
  
12.15.Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (omröstning)
  
12.16.Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (omröstning)
  
12.17.Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska unionens politik på området (omröstning)
 13.Röstförklaringar
 14.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 17.Involvera arbetstagare och medborgare i en rättvis omvandling för en säkrare planet (debatt om en aktuell fråga)
 18.Ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster * - Bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro * (debatt)
 19.Omröstning
  
19.1.Inrättande av Europeiska försvarsfonden ***I (omröstning)
  
19.2.Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa ***I (omröstning)
  
19.3.Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina (omröstning)
 20.Röstförklaringar
 21.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 22.Återupptagande av sammanträdet
 23.Intressekonflikt och skydd av EU:s budget i Tjeckien (debatt)
 24.Snabb lösning av handelstvister (debatt)
 25.Ombudsmannens verksamhet under 2017 (debatt)
 26.Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2017 (debatt)
 27.De politiska gruppernas sammansättning
 28.Inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå ***I (debatt)
 29.Inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 ***I (debatt)
 30.Inkomna dokument
 31.Föredragningslista för nästa sammanträde
 32.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 10.10.


2. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om terroristattacken i Strasbourg i går kväll, som orsakade dödsfall och ett stort antal skadade. Talmannen underströk den symboliska betydelsen av Strasbourg som stad och betonade att man måste blicka framåt trots hoten. I denna anda fortsätter parlamentet sitt arbete. Talmannen framför parlamentets kondoleanser till offrens familjer.


3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh (2018/2967(RSP))

—   Heidi Hautala, Klaus Buchner, Margrete Auken, Romeo Franz, Linnéa Engström, Terry Reintke, Bodil Valero och Barbara Lochbihler, för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao om Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh (B8-0562/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen Lerner och Raffaele Fitto, för ECR-gruppen, om Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh (B8-0563/2018);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen och Patrick Le Hyaric, för GUE/NGL-gruppen, om Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh (B8-0564/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes och Elena Valenciano, för S&D-gruppen, om Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh (B8-0565/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans och Mirja Vehkaperä, för ALDE-gruppen, om Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh (B8-0566/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere och Ramón Luis Valcárcel Siso, för PPE-gruppen, om Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh (B8-0567/2018).

II.   Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare (2018/2968(RSP))

—   Jordi Solé, Ana Miranda, Margrete Auken, Jakop Dalunde, Bodil Valero och Barbara Lochbihler, för Verts/ALE-gruppen, om Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare (B8-0568/2018);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ruža Tomašić och Urszula Krupa, för ECR-gruppen, om Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare (B8-0569/2018);

—   Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, och Fabio Massimo Castaldo, för EFDD-gruppen, om Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare (B8-0576/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva och Luke Ming Flanagan, för GUE/NGL-gruppen, om Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare (B8-0578/2018);

—   Soraya Post och Elena Valenciano, för S&D-gruppen, om Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare (B8-0579/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans och Mirja Vehkaperä, för ALDE-gruppen, och Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare (B8-0580/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė och Inese Vaidere, för PPE-gruppen, om Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare (B8-0581/2018).

III.    Tanzania (2018/2969(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner och Raffaele Fitto, för ECR-gruppen, om Tanzania (B8-0570/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Davor Škrlec, Bart Staes, Terry Reintke, Barbara Lochbihler och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao om Tanzania (B8-0571/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou och Emmanuel Maurel, för GUE/NGL-gruppen, om Tanzania (B8-0572/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Daniele Viotti, David Martin och Elena Valenciano, för S&D-gruppen, om Tanzania (B8-0573/2018);

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Mirja Vehkaperä, för ALDE-gruppen, om Tanzania (B8-0574/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere och Laima Liucija, för PPE-gruppen, om Tanzania (B8-0575/2018).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


4. Inremarknadspaketet (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Inremarknadspaketet (2018/2903(RSP))

Debatten hade ägt rum den 28 november 2018 (punkt 19 i protokollet av den 28.11.2018)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Dita Charanzová för ALDE-gruppen, om paketet för den inre marknaden (2018/2903(RSP)) (B8-0557/2018),

—   Andreas Schwab för PPE-gruppen, om inremarknadspaketet (2018/2903(RSP)) (B8-0558/2018),

—   Nicola Danti för S&D-gruppen om inremarknadspaketet (2018/2903(RSP)) (B8-0559/2018),

—   Anneleen Van Bossuyt och Daniel Dalton för ECR-gruppen, om den inre marknaden i en värld som förändras (2018/2903(RSP)) (B8-0560/2018).

Omröstning: punkt 12.13 i protokollet av den 12.12.2018.


5. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som fastställer tekniska krav för utveckling, drift och underhåll av det elektroniska centrala registret på området för betaltjänster och för tillgång till den information som finns i detta (C(2018)07666 - 2018/2963(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 29 november 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 1062/2014 vad gäller vissa kombinationer av verksamma ämnen och produkttyper för vilka den behöriga myndigheten i Förenade kungariket har utsetts till utvärderande behörig myndighet (C(2018)07778 - 2018/2961(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 28 november 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 138/2004 vad gäller hänvisningar till det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (C(2018)07910 - 2018/2964(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 3 december 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI


6. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga VI till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG om behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen (D059071/02 - 2018/2966(RPS) - tidsfrist: 5 mars 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens beslut om ändring av besluten (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 och (EU) 2017/1219 (D059248/02 - 2018/2962(RPS) - tidsfrist: 28 februari 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


7. Debatt med Cyperns president, Nicos Anastasiades, om Europas framtid (debatt)

Debatt med Cyperns president, Nicos Anastasiades, om Europas framtid (2018/2797(RSP))

Talare: Nicos Anastasiades (Cyperns president) som också kraftfullt fördömde gårdagens attack i Strasbourg och uttryckte sina kondoleanser till offrens familjer.

Talare: Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) som också instämde med föregående talare rörande attacken.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Eleni Theocharous för ECR-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, och Georgios Epitideios, grupplös.

Talare: Nicos Anastasiades.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ramón Luis Valcárcel Siso, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Esteban González Pons, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Françoise Grossetête, Konstantinos Papadakis, Lefteris Christoforou och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Nicos Anastasiades.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman


8. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.08.


9. Utdelning av Sacharovpriset (högtidligt möte)

Parlament höll ett högtidligt möte med anledning av utdelandet av Sacharovpriset till ukrainska regissören Oleg Sentsov, som företräddes av Natalya Kaplan och Dmitry Dinze eftersom pristagaren fortfarande sitter fängslad.


10. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande där han hedrade offren för gårdagens attentat i Strasbourg.

Parlamentet höll en tyst minut.

Talare:, i samma ärende, Catherine Bearder, Franck Proust, Udo Bullmann och Dobromir Sośnierz.


11. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (godkännande)

Talmannen meddelade att han hade mottagit begäranden om omröstning från GUE/NGL- och Verts/ALE-gruppen om utskottets beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)). föredragande Roberto Gualtieri och Esther de Lange (A8-0440/2018)), som tillkännagivits i protokollet från måndagen den 10 december 2018 (punkt 7 i protokollet av den 10.12.2018).

Omröstningen kommer att äga rum i morgon, i enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen.

Talmannen meddelade att han inte mottagit någon begäran från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet rörande de andra besluten om att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagetts i protokollet från måndagen den 10 december 2018 (punkt 7 i protokollet av den 10.12.2018).

Utskotten REGI, ECON, ITRE, LIBE, JURI, IMCO och AFCO hade således kunnat inleda förhandlingarna efter det att den tidsfrist som avses i artikel 69c.2 i arbetsordningen hade löpt ut.

°
° ° °

Talare: Angelo Ciocca, Edouard Martin, Brando Benifei et Olaf Stuger.


12. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


12.1. Förslag till ändringsbudget nr 6/2018: minskning av betalningsbemyndiganden och åtagandebemyndiganden (egna medel) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2018 för budgetåret 2018: Minskning av betalningsbemyndiganden och åtagandebemyndiganden i enlighet med uppdaterade utgifts- och inkomstberäkningar (egna medel) [13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0500)


12.2. Ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär [COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

(en majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0501)


12.3. Ianspråktagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2019 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om att ta EU:s solidaritetsfond i anspråk för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2019 [COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

(en majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0502)

Inlägg:

Lefteris Christoforou (föredragande).


12.4. Europeiska unionens nya allmänna budget för budgetåret 2019 - alla avsnitt (omröstning)

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)


12.5. Europeiska unionens nya allmänna budget för budgetåret 2019 (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om det andra förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Daniele Viotti och Paul Rübig (A8-0454/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0503)

Inlägg:

Juliane Bogner-Strauss (rådets tjänstgörande ordförande) för att understryka det goda samarbetet mellan institutionerna i samband med budgetförfarandet för 2019 och Jean Arthuis (ordförande för utskottet BUDG).

Innan han undertecknade budgeten för budgetåret 2019 gjorde talmannen följande uttalande:

”Rådets ståndpunkt av den 11 december 2018 har godkänts av parlamentet utan ändring. Budgetförfarandet har genomförts i enlighet med artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Budgetförfarandet för räkenskapsåret 2019 kan således betraktas som avslutat. Jag förklarar unionens budget för räkenskapsåret 2019 slutgiltigt antagen.”

Talmannen skrev under budgeten i närvaro av Jean Arthuis Jean Arthuis samt Daniele Viotti och Paul Rübig (föredragande för den allmänna budgeten) och Jens Geier (vice ordförande för BUDG-utskottet).

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman


12.6. Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0504)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

Inlägg:

Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen för att i enlighet med artikel 190 i arbetsordningen begära att omröstningen om de två betänkandena från Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018 och A8-0367/2018) skjuts upp, och Pedro Silva Pereira (föredragande) som yttrade sig mot denna begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (163 röster för, 486 röster emot, 11 nedlagda röster).


12.7. Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan [2018/0091M(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0505)


12.8. Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0506)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

Inlägg:

Alojz Peterle (föredragande), efter omröstningen.


12.9. Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan (resolution) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan [2018/0122M(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0507)


12.10. Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Jordanien (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll om ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska Konungariket Jordanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Keith Taylor (A8-0371/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0508)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


12.11. Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Dan Nica (A8-0401/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0509)

Talare: Dan Nica (föredragande) yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


12.12. Programmet för genomförande av Horisont Europa ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Christian Ehler (A8-0410/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0510)

Talare: Christian Ehler (föredragande) yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


12.13. Inremarknadspaketet (omröstning)

Uttalande av kommissionen: Inremarknadspaketet (2018/2903(RSP))

Debatten hade ägt rum den 28 november 2018 (punkt 19 i protokollet av den 28.11.2018)

Resolutionsförslag B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018 och B8-0560/2018

Resolutionsförslagen tillkännagavs den12 december 2018 (punkt 4 i protokollet av den 12.12.2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0557/2018

(ersätter B8-0557/2018 och B8-0558/2018)

inlämnat av följande ledamöter:

—   Andreas Schwab och Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, för PPE-gruppen

—   Dita Charanzová, för ALDE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0511)

(Resolutionsförslagen B8-0559/2018 och B8-0560/2018 bortföll.)

Inlägg:

Nicola Danti lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 5. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman


12.14. Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor (omröstning)

Betänkande om slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor [2018/2044(INI)] - . Föredragande: Monika Hohlmeier och Helga Stevens (A8-0374/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0512)

Inlägg:

Monika Hohlmeier (föredragande) och Claude Moraes (ordförande för utskottet LIBE), före omröstningen.


12.15. Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (omröstning)

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken [2018/2097(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: David McAllister (A8-0392/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0513)


12.16. Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken [2018/2099(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0514)


12.17. Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska unionens politik på området (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska unionens politik på området [2018/2098(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0515)


13. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Röstförklaringarna till de muntliga omröstningarna kommer att äga rum den 13 december 2018.


14. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.36.)

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman


15. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.03.


16. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


17. Involvera arbetstagare och medborgare i en rättvis omvandling för en säkrare planet (debatt om en aktuell fråga)

Involvera arbetstagare och medborgare i en rättvis omvandling för en säkrare planet (2017/2973(RSP))

Talare: Kathleen Van Brempt som inledde debatten på förslag av S&D-gruppen.

Talare: Juliane Bogner-Strauss (rådets tjänstgörande ordförande) och Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Franck Proust för PPE-gruppen, Eric Andrieu för S&D-gruppen, Zbigniew Kuźmiuk för ECR-gruppen, António Marinho e Pinto för ALDE-gruppen, Marie-Pierre Vieu för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Lukas Mandl, Mercedes Bresso, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Jerzy Buzek, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy och Bogusław Liberadzki.

Talare: Marianne Thyssen och Juliane Bogner-Strauss.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster * - Bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Paul Tang (A8-0428/2018)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Paul Tang redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Dariusz Rosati redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Juliane Bogner-Strauss (rådets tjänstgörande ordförande) och Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Gabriel Mato för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, Bernd Lucke för ECR-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Ralph Packet, António Marinho e Pinto, Marisa Matias, Sven Giegold, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Lampros Fountoulis, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Emmanuel Maurel, Dobromir Sośnierz, Othmar Karas, Gunnar Hökmark och Tom Vandenkendelaere.

Talare: Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Paul Tang och Dariusz Rosati.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.6 i protokollet av den 13.12.2018 och punkt 9.7 i protokollet av den 13.12.2018.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman


19. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


19.1. Inrättande av Europeiska försvarsfonden ***I (omröstning)

Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska försvarsfonden [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0516)

Talare: Zdzisław Krasnodębski (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.

Inlägg:

Rainer Wieland och Fabio Massimo Castaldo.


19.2. Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu och Pavel Telička (A8-0409/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0517)

Talare: Marian-Jean Marinescu (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


19.3. Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina (omröstning)

Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina [2017/2283(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Michael Gahler (A8-0369/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0518)


20. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Förklaringar till muntliga omröstningar kommer att äga rum torsdagen den 13 december 2018.


21. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 18.04.)


ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

22. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 18.08.


23. Intressekonflikt och skydd av EU:s budget i Tjeckien (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Intressekonflikt och skydd av EU:s budget i Tjeckien (2018/2975(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (rådets tjänstgörande ordförande) och Günther Oettinger (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Ingeborg Gräßle för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Jan Zahradil för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jiří Maštálka, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Jiří Payne för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Stanislav Polčák, Bogusław Liberadzki, Martina Dlabajová, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jiří Pospíšil, Kateřina Konečná, Julia Reda, Bill Etheridge, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kateřina Konečná, Fabio Massimo Castaldo, Pavel Telička och Eva Joly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová och Pavel Svoboda.

Talare: Günther Oettinger och Juliane Bogner-Strauss.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Ingeborg Gräßle och Petri Sarvamaa för PPE-gruppen, om intressekonflikter och skydd av EU:s budget i Tjeckien (2018/2975(RSP)) (B8-0582/2018);

—   Bart Staes, Julia Reda och Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, om intressekonflikter och skydd av EU:s budget i Tjeckien (2018/2975(RSP)) (B8-0583/2018);

—   Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, om intressekonflikter och skydd av EU:s budget i Tjeckien (2018/2975(RSP)) (B8-0584/2018)

—   Nedzhmi Ali och Morten Løkkegaard för ALDE-gruppen, om intressekonflikter och skyddet av EU:s budget i Tjeckien (2018/2975(RSP)) (B8-0585/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.13 i protokollet av den 13.12.2018.


24. Snabb lösning av handelstvister (debatt)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om snabb lösning av handelstvister [2018/2079(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

Tadeusz Zwiefka redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Sergio Gaetano Cofferati för S&D-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, och Bogusław Liberadzki.

Talare: Věra Jourová och Tadeusz Zwiefka.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.2 i protokollet av den 13.12.2018.


25. Ombudsmannens verksamhet under 2017 (debatt)

Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2017 [2018/2105(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Eleonora Evi redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Emily O'Reilly (Europeiska ombudsmannen).

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Lukas Mandl för PPE-gruppen, Michela Giuffrida för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Pál Csáky, Bogusław Liberadzki, Helga Stevens, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Pirkko Ruohonen-Lerner och Matt Carthy.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jarosław Wałęsa och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Věra Jourová och Emily O'Reilly.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.14 i protokollet av den 13.12.2018.


26. Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2017 (debatt)

Betänkande om överläggningarna i utskottet för framställningar under 2017 [2018/2104(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Pál Csáky (ersättare för föredraganden) redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Jarosław Wałęsa för PPE-gruppen, Michela Giuffrida för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Ana Miranda för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Helga Stevens och Bogusław Liberadzki.

Talare: Věra Jourová och Pál Csáky.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.14 i protokollet av den 13.12.2018.


27. De politiska gruppernas sammansättning

Diane James tillhör inte längre de grupplösa ledamöterna utan ingår i EFDD-gruppen från och med den 13 december 2018.


28. Inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 541/2014/EU [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Massimiliano Salini redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: John Howarth (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Werner Kuhn för PPE-gruppen, Evžen Tošenovský för ECR-gruppen, Caroline Nagtegaal för ALDE-gruppen, Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Carlos Zorrinho och Flavio Zanonato.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Paul Rübig ställde en fråga ("blått kort") till Flavio Zanonato, som besvarade frågan, och Momchil Nekov.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Massimiliano Salini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.3 i protokollet av den 13.12.2018.


29. Inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Angelika Mlinar redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Bogusław Sonik (föredragande av yttrande från utskottet CULT).

Talare: Mariya Gabriel (ledamot av kommissionen).

Talare: Paul Rübig (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Jeroen Lenaers (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Pilar del Castillo Vera för PPE-gruppen, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, och Momchil Nekov.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Mariya Gabriel och Angelika Mlinar.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 13.12.2018.


30. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

- Förslag till anslagsöverföring nr 3-INF/2018 – avsnitt IV – domstolen (N8-0127/2018 - C8-0490/2018 - 2018/2272(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring nr 4-INF/2018 – avsnitt IV – domstolen (N8-0128/2018 - C8-0491/2018 - 2018/2273(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring 2/2018 - Utrikestjänsten (N8-0129/2018 - C8-0493/2018 - 2018/2276(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring nr 3/2018 - Avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (N8-0130/2018 - C8-0498/2018 - 2018/2278(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


31. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 631.718/OJJE).


32. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.46.

Klaus Welle

Pavel Telička

Generalsekreterare

vice ordförande


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Senaste uppdatering: 25 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy