Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

4. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά ορισμένους κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις και τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης για τα έτη 2019 και 2020 (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

2) από τους βουλευτές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Innocenzo Leontini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μια στρατηγική για την ανάδειξη της Σικελίας σε βασικό κόμβο εφοδιαστικής της ΕΕ για το εμπόριο με την Αφρική (B8-0545/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία του τομέα ξυλείας (B8-0549/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

ENVI, AGRI

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ετικέτα «αρκτική αλεπού» (B8-0550/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου