Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

5. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 46 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15 Νοεμβρίου 2018)

επιτροπή LIBE

- Θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους (2018/2271(INL))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 6 Δεκεμβρίου 2018)

επιτροπές DEVE, ENVI

- Ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) (2018/2279(INI))

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή JURI

- Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

- Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού), JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

επιτροπή IMCO

- Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τη συμφωνία για το θεσμικό πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (2018/2262(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFET
γνωμοδότηση: IMCO, INTA (άρθρο 54 του Κανονισμού)

Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών (άρθρο 55 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 6 Δεκεμβρίου 2018)

επιτροπές DEVE, ENVI

- Ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) (2018/2279(INI))


Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 216 παράγραφος 7 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 6 Δεκεμβρίου 2018)

επιτροπή PETI

- Ετήσια έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 7, σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2018 (2018/2280(INI))

Αλλαγή τίτλου

επιτροπή AFCO

Νέος τίτλος έκθεσης (2018/2080(INL)): «Σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή) και για την κατάργηση της απόφασης 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ».

Αλλαγή διαδικασίας ((INI) αντί (INL))

επιτροπή AFCO

- Η φορολογική μεταχείριση των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου ενός πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (2018/2002(INI))

Απόσυρση έκθεσης πρωτοβουλίας που είχε ήδη εγκριθεί

επιτροπή ITRE

- Το μέλλον της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, καθώς και το μέλλον της Συνθήκης Ευρατόμ (2018/2087(INI))

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου