Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 13. decembris - Strasbūra

5. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 46. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 15. novembra lēmumu)

LIBE komiteja

- Humanitārās vīzas (2018/2271(INL))

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 6. decembra lēmumu)

DEVE, ENVI komiteja

- Gada stratēģiskais ziņojums par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu un sasniegšanu (2018/2279(INI))

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

JURI komiteja

- ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI, JURI (Reglamenta 39. pants)

- Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (Reglamenta 54. pants), JURI (Reglamenta 39. pants)

IMCO komiteja

- Ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par institucionālās sistēmas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju (2018/2262(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
atzinums: IMCO, INTA (Reglamenta 54. pants)

Lēmums piemērot komiteju kopīgo sanāksmju procedūru (Reglamenta 55. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 6. decembra lēmumu)

DEVE, ENVI komiteja

- Gada stratēģiskais ziņojums par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu un sasniegšanu (2018/2279(INI))


Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 216. panta 7. punkts)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 6. decembra lēmumu)

PETI komiteja

- Gada ziņojums par Lūgumrakstu komitejas apspriedēm 2018. gadā (izstrādāts saskaņā ar Reglamenta 216. panta 7. punktu) (2018/2280(INI))

Virsraksta maiņa

AFCO komiteja

Jauns ziņojuma virsraksts (2018/2080(INL)): “Projekts Eiropas Parlamenta regulai, ar kuru nosaka noteikumus un vispārējos nosacījumus, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas Ombuda statūti), un atceļ Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom”.

Procedūras maiņa (no (INL) uz (INI))

AFCO komiteja

- Privāto pensiju produktiem, tostarp Viseiropas privāto pensiju produktam, piemērojamais nodokļu režīms (2018/2002(INI))

Atļauju saņēmuša patstāvīgā ziņojuma atsaukšana

ITRE komiteja

- ES enerģētikas politikas nākotne, tostarp Euratom līguma nākotne (2018/2087(INI))

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 25. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika