Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

6. Κατάσταση των μεταναστών στα σύνορα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με την ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Κατάσταση των μεταναστών στα σύνορα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με την ΕΕ (2018/2971(RSP))

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Dubravka Šuica, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Željana Zovko και Dubravka Šuica, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bill Etheridge, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Jasenko Selimovic, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Dominique Bilde, Carlos Coelho, Tonino Picula, Angel Dzhambazki, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Beatriz Becerra Basterrechea, Jozo Radoš, Marijana Petir, Cécile Kashetu Kyenge και Cristian Dan Preda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Željana Zovko, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Julie Ward και Elly Schlein.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου