Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 13 december 2018 - Strasbourg

9.8. Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0562/2018

(ersätter B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Barbara Matera, László Tőkés, Anna Záborská, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil och Stanislav Polčák, för PPE-gruppen;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes och Elena Valenciano, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Ruža Tomašić och Pirkko Ruohonen-Lerner, för ECR-gruppen;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, för ALDE-gruppen;

—   Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat och Patrick Le Hyaric, för GUE/NGL-gruppen;

—   Bodil Valero, Jordi Solé, Pascal Durand och Eva Joly, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P8_TA(2018)0525)

Senaste uppdatering: 25 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy