Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 13. december 2018 - Strasbourg

9. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


9.1.  Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer ***I (afstemning)

Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards minimum loss coverage for non-performing exposures [COM(2018)0134 - C8-0117/2018- 2018/0060(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Esther de Lange og Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Godkendt

Indlæg

Inden afstemningen, i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, andet afsnit, Sven Giegold, der talte imod ECON-Udvalgets afgørelse, og Roberto Gualtieri der talte for denne afgørelse.


9.2. Hurtig bilæggelse af handelstvister (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om hurtig bilæggelse af handelstvister [2018/2079(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0519)


9.3. Oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013, (EU) nr. 377/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0520)

Indlæg af Massimiliano Salini, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


9.4. Oprettelse af programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0521)

Indlæg af Angelika Mlinar, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


9.5. Aftalen mellem USA og EU om regelsamarbejde inden for civil luftfartssikkerhed *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af en aftale om ændring af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab om regelsamarbejde inden for civil luftfartssikkerhed [07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0522)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


9.6. Fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om det fælles system for en skat på levering af visse digitale tjenester [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Paul Tang (A8-0428/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0523)


9.7. Selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om regler vedrørende selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0524)


9.8. Iran, navnlig sagen om Nasrin Sotoudeh (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0562/2018

(erstatter B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabogta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Mogsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Malogić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belog, Marijana Pogir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Barbara Matera, László Tőkés, Anna Záborská, Krzysztof Hogman, Jiří Pospíšil og Stanislav Polčák, på vegne af PPE-Gruppen;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes og Elena Valenciano, på vegne af S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Ruža Tomašić og Pirkko Ruohonen-Lerner, på vegne af ECR-Gruppen;

—   Mariogje Schaake, Pogras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Pogr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paog, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punsog, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, på vegne af ALDE-Gruppen;

—   Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat og Patrick Le Hyaric, på vegne af GUE/NGL-Gruppen;

—   Bodil Valero, Jordi Solé, Pascal Durand og Eva Joly, på vegne af Verts/ALE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao og Fabio Massimo Castaldo.

Vedtaget (P8_TA(2018)0525)


9.9. Egypten, navnlig situationen for menneskerettighedsforkæmpere (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0568/2018

(erstatter B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Elisabogta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Mogsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Ivana Malogić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belog, Marijana Pogir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Krzysztof Hogman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák og Elmar Brok, på vegne af PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Soraya Post og Pier Antonio Panzeri, på vegne af S&D-Gruppen;

—   Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock og Raffaele Fitto, på vegne af ECR-Gruppen;

—   Mariogje Schaake, Pavel Telička, Pogras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Pogr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paog, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punsog, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans og Mirja Vehkaperä, på vegne af ALDE-Gruppen;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis og Luke Ming Flanagan, på vegne af GUE/NGL-Gruppen;

—   Jordi Solé, Bodil Valero og Judith Sargentini, på vegne af Verts/ALE-Gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi og Ignazio Corrao, på vegne af EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0526)


9.10. Tanzania (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0570/2018

(erstatter B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018):

stillet af:

—   Tomáš Zdechovský, David McAllister, Elmar Brok, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Mogsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Malogić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė, Barbara Matera, László Tőkés, Krzysztof Hogman, Jiří Pospíšil og Stanislav Polčák, på vegne af PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og David Martin, på vegne af S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Notis Marias og Pirkko Ruohonen Lerner, på vegne af ECR-Gruppen;

—   Louis Michel, Pogras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Pogr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paog, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punsog, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Mariogje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Mirja Vehkaperä, på vegne af ALDE-Gruppen;

—   Marie Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric og Luke Ming Flanagan, på vegne af GUE/NGL-Gruppen;

—   Judith Sargentini og, Michèle Rivasi, på vegne af Verts/ALE-Gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Isabella Adinolfi, på vegne af EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0527)


9.11. Blockchain: en fremadskuende handelspolitik * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om Blockchain: en fremadskuende handelspolitik [2018/2085(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0528)


9.12. Tilstrækkeligheden af den beskyttelse af personoplysninger, der gives af Japan (afstemning)

Redegørelse ved Kommissionen: Tilstrækkeligheden af den beskyttelse af personoplysninger, der gives af Japan (2018/2979(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 11. december 2018 (punkt 14 i protokollen af 11.12.2018).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Claude Moraes for LIBE om tilstrækkeligheden af den beskyttelse af personoplysninger, der gives af Japan (2018/2979(RSP)) (B8-0561/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0529)


9.13. Interessekonflikter og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0582/2018

(erstatter B8-0582/2018, B8-0583/2018 ):

stillet af:

—   Ingeborg Gräßle og Petri Sarvamaa på vegne af PPE-Gruppen;

—   Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić og Monica Macovei, på vegne af ECR-Gruppen;

—   Bart Staes, Julia Reda og Philippe Lamberts, på vegne af Verts/ALE-Gruppen;

—   Dennis de Jong, Neoklis Sylikiotis, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano og Marco Zullo;

Vedtaget (P8_TA(2018)0530)

(Forslag til beslutning B8-0584/2018 og B8-0585/2018 bortfaldt).


9.14. Ombudsmandens årsberetning for 2017 (afstemning)

Betænkning om ombudsmandens årsberetning for 2017 [2018/2105(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0531)


9.15. Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2017 (afstemning)

Betænkning om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2017 [2018/2104(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0532)

Seneste opdatering: 25. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik