Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 13. joulukuuta 2018 - Strasbourg

9. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


9.1. Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimukset ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimuksista [COM(2018)0134 - C8-0117/2018- 2018/0060(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Esther de Lange ja Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖS ALOITTAA TOIMIELINTEN VÄLISET NEUVOTTELUT

Hyväksyttiin

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan 2 alakohdan mukaisesti Sven Giegold, joka vastusti ECON-valiokunan päätöstä, ja Roberto Gualtieri, joka kannatti tätä päätöstä.


9.2. Kaupallisten riitojen nopeutettu ratkaiseminen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö suosituksista komissiolle kaupallisten riitojen nopeutetusta ratkaisemisesta [2018/2079(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

(parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0519)


9.3. Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) N:o 912/2010, (EU) N:o 1285/2013 ja (EU) N:o 377/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU kumoamisesta [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0520)

Massimiliano Salini käytti puheenvuoron pyytääkseen, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


9.4. Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustaminen vuosiksi 2021-2027 ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0521)

Angelika Mlinar käytti puheenvuoron pyytääkseen, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


9.5. Yhteistyötä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä koskeva Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön välinen sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi yhteistyötä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä koskevaan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön sopimukseen tehtävän muutoksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0522)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


9.6. Tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskeva yhteinen järjestelmä * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskevasta yhteisestä järjestelmästä [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Paul Tang (A8-0428/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0523)


9.7. Merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotus * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotusta koskevien sääntöjen vahvistamisesta [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0524)


9.8. Iran ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0562/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Barbara Matera, László Tőkés, Anna Záborská, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil ja Stanislav Polčák PPE-ryhmän puolesta

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes ja Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ja Pirkko Ruohonen-Lerner ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta

—   Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Bodil Valero, Jordi Solé, Pascal Durand ja Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0525)


9.9. Egypti ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0568/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ja Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta

—   Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock ja Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis ja Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Jordi Solé, Bodil Valero ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0526)


9.10. Tansania (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0570/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Tomáš Zdechovský, David McAllister, Elmar Brok, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė, Barbara Matera, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil ja Stanislav Polčák PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja David Martin S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Notis Marias ja Pirkko Ruohonen Lerner ECR-ryhmän puolesta

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta

—   Marie Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric ja Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Judith Sargentini ja Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0527)


9.11. Lohkoketju: tulevaisuuteen suuntautuva kauppapolitiikka * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö lohkoketjusta: tulevaisuuteen suuntautuva kauppapolitiikka [2018/2085(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0528)


9.12. Japanin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyys (äänestys)

Komission julkilausuma: Japanin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyys (2018/2979(RSP))

Keskustelu käytiin 11. joulukuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 11.12.2018, kohta 14).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta Japanin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyydestä (2018/2979(RSP)) (B8-0561/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0529)


9.13. Eturistiriidat ja EU:n talousarvion suojaaminen Tšekin tasavallassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0582/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0582/2018, B8-0583/2018 ):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Ingeborg Gräßle ja Petri Sarvamaa PPE-ryhmän puolesta

—   Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta

—   Bart Staes, Julia Reda ja Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Dennis de Jong, Neoklis Sylikiotis, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano ja Marco Zullo.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0530)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0584/2018 ja B8-0585/2018 raukesivat.)


9.14. Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017 (äänestys)

Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2017 [2018/2105(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0531)


9.15. Vetoomusvaliokunnan toimintakertomus 2017 (äänestys)

Mietintö vetoomusvaliokunnan toimintakertomuksesta 2017 [2018/2104(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0532)

Päivitetty viimeksi: 25. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö