Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras

9. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


9.1. Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygis ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 [COM(2018)0134 - C8-0117/2018- 2018/0060(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Esther de Lange ir Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Patvirtinta

Kalbėjo:

Prieš balsavimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalies 2 pastraipą Sven Giegold, jis prieštaravo ECON komiteto sprendimui, ir Roberto Gualtieri, jis šį sprendimą parėmė.


9.2. Komercinių ginčų sprendimas skubos tvarka (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

su rekomendacijomis Komisijai dėl komercinių ginčų sprendimo skubos tvarka [2018/2079(INL)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

(Reikalinga visų Parlamento narių dauguma)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0519)


9.3. Sąjungos kosmoso programa 2021–2027 m. ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sudaroma Sąjungos kosmoso programa, įsteigiama Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0520)

Kalbėjo: Massimiliano Salini ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


9.4. Skaitmeninės Europos programos sudarymas laikotarpiui 2021–2027 m. ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymo [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0521)

Kalbėjo: Angelika Mlinar ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


9.5. JAV ir ES susitarimas dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos bendrijos susitarimas dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0522)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


9.6. Bendra skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant tam tikras skaitmenines paslaugas, sistema * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant tam tikras skaitmenines paslaugas, sistemos [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Paul Tang (A8-0428/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0523)


9.7. Įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimas * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomos taisyklės, susijusios su įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimu [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0524)


9.8. Iranas, visų pirma Nasrin Sotoudeh atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0562/2018

(keičia B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Barbara Matera, László Tőkés, Anna Záborská, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil ir Stanislav Polčák PPE frakcijos vardu;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes ir Elena Valenciano S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ir Pirkko Ruohonen-Lerner ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ALDE frakcijos vardu;

—   Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Bodil Valero, Jordi Solé, Pascal Durand ir Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo.

Priimta (P8_TA(2018)0525)


9.9. Egiptas, visų pirma žmogaus teisių gynėjų padėtis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0568/2018

(keičia B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ir Elmar Brok PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Soraya Post ir Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu;

—   Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock ir Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans ir Mirja Vehkaperä ALDE frakcijos vardu;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis ir Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Jordi Solé, Bodil Valero ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ir Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0526)


9.10. Tanzanija (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0570/2018

(keičia B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Tomáš Zdechovský, David McAllister, Elmar Brok, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė, Barbara Matera, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil ir Stanislav Polčák PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir David Martin S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Notis Marias ir Pirkko Ruohonen Lerner ECR frakcijos vardu;

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Mirja Vehkaperä ALDE frakcijos vardu;

—   Marie Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric ir Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Judith Sargentini ir Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0527)


9.11. Blokų grandinė – ateities perspektyvomis grindžiama prekybos politika * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl blokų grandinės – ateities perspektyvomis grindžiamos prekybos politikos [2018/2085(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0528)


9.12. Japonijos užtikrinamo asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumas (balsavimas)

Komisijos pareiškimas: Japonijos užtikrinamo asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumas (2018/2979(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2018 m. gruodžio 11 d. (2018 12 11 protokolo 14 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Claude Moraes LIBE komiteto vardu dėl Japonijoje nustatytos asmens duomenų apsaugos tinkamumo (2018/2979(RSP)) (B8-0561/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0529)


9.13. Interesų konfliktas ir ES biudžeto apsauga Čekijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0582/2018

(keičia B8-0582/2018, B8-0583/2018 ):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Ingeborg Gräßle ir Petri Sarvamaa PPE frakcijos vardu;

—   Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu;

—   Bart Staes, Julia Reda ir Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Dennis de Jong, Neoklis Sylikiotis, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano ir Marco Zullo.

Priimta (P8_TA(2018)0530)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0584/2018 ir B8-0585/2018 anuliuoti.)


9.14. Europos ombudsmeno 2017 m. veikla (balsavimas)

Pranešimas dėl metinio pranešimo apie Europos ombudsmeno 2017 m. veiklą [2018/2105(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėja: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0531)


9.15. Peticijų komiteto svarstymai 2017 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl Peticijų komiteto svarstymų 2017 m. [2018/2104(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėja: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0532)

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 25 d.Teisinė informacija - Privatumo politika