Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 13. decembris - Strasbūra

9. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


9.1. Lēmums sākt iestāžu sarunas: Zaudējumu seguma minimums nerezultatīviem riska darījumiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz zaudējumu seguma minimumu nerezultatīviem riska darījumiem groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 [COM(2018)0134 - C8-0117/2018- 2018/0060(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Esther de Lange un Roberto Gualtieri (A8-0440/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

LĒMUMS SĀKT IESTĀŽU SARUNAS

Apstiprināts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Sven Giegold, kurš saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punkta otro daļu iebilda pret ECON komitejas lēmumu, un Roberto Gualtieri, kurš pauda atbalstu šim lēmumam.


9.2. Komerctiesisku strīdu paātrināta izšķiršana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par komerctiesisku strīdu paātrinātu izšķiršanu [2018/2079(INL)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0519).


9.3. Savienības kosmosa programmas un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūras izveide ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības kosmosa programmu un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūru un atceļ Regulu (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 un Lēmumu 541/2014/ES [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Massimiliano Salini (A8-0405/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0520).

Uzstājās Massimiliano Salini, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


9.4. Digitālās Eiropas programmas izveide laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam izveido Digitālās Eiropas programmu [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Angelika Mlinar (A8-0408/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0521).

Uzstājās Angelika Mlinar, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


9.5. ASV un ES nolīgums par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentēšanā *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu grozījumu Nolīgumā starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentēšanā [07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Theresa Griffin (A8-0432/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0522).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


9.6. Digitālo pakalpojumu nodokļa kopējā sistēma attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu digitālo pakalpojumu sniegšana * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par digitālo pakalpojumu nodokļa kopējo sistēmu attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu digitālo pakalpojumu sniegšana [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Paul Tang (A8-0428/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0523).


9.7. Uzņēmumu nodokļa uzlikšana nozīmīgas digitālas klātbūtnes gadījumā * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus par uzņēmumu nodokļa uzlikšanu nozīmīgas digitālas klātbūtnes gadījumā [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Dariusz Rosati (A8-0426/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0524).


9.8. Irāna, jo īpaši Nasrin Sotoudeh lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0562/2018

(aizstāj B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Barbara Matera, László Tőkés, Anna Záborská, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil un Stanislav Polčák PPE grupas vārdā;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes un Elena Valenciano S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Ruža Tomašić un Pirkko Ruohonen-Lerner ECR grupas vārdā;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans un Mirja Vehkaperä ALDE grupas vārdā;

—   Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā;

—   Bodil Valero, Jordi Solé, Pascal Durand un Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo.

Pieņemts (P8_TA(2018)0525).


9.9. Ēģipte, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0568/2018

(aizstāj B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák un Elmar Brok PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Soraya Post un Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā;

—   Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock un Raffaele Fitto ECR grupas vārdā;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans un Mirja Vehkaperä ALDE grupas vārdā;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis un Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā;

—   Jordi Solé, Bodil Valero un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0526).


9.10. Tanzānija (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0570/2018

(aizstāj B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Tomáš Zdechovský, David McAllister, Elmar Brok, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė, Barbara Matera, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil un Stanislav Polčák PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un David Martin S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Notis Marias un Pirkko Ruohonen Lerner ECR grupas vārdā;

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Mirja Vehkaperä ALDE grupas vārdā;

—   Marie Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric un Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā;

—   Judith Sargentini un Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0527).


9.11. Blokķēde: progresīva tirdzniecības politika * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par blokķēdi: progresīvu tirdzniecības politiku [2018/2085(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Emma McClarkin (A8-0407/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0528).


9.12. Japānas nodrošinātās personas datu aizsardzības pietiekamība (balsošana)

Komisijas paziņojums: Japānas nodrošinātās personas datu aizsardzības pietiekamība (2018/2979(RSP)).

Debašu norises datums: 2018. gada 11. decembris (11.12.2018. protokola 14. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Claude Moraes LIBE komitejas vārdāpar Japānas nodrošinātās personas datu aizsardzības pietiekamību (2018/2979(RSP)) (B8-0561/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0529).


9.13. Interešu konflikts un ES budžeta aizsardzība Čehijā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0582/2018

(aizstāj B8-0582/2018, B8-0583/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Ingeborg Gräßle un Petri Sarvamaa PPE grupas vārdā;

—   Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić un Monica Macovei ECR grupas vārdā;

—   Bart Staes, Julia Reda un Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā;

—   Dennis de Jong, Neoklis Sylikiotis, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano un Marco Zullo.

Pieņemts (P8_TA(2018)0530).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0584/2018 un B8-0585/2018 vairs nav spēkā.)


9.14. Eiropas Ombuda darbība 2017. gadā (balsošana)

Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2017. gadā [2018/2105(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referente: Eleonora Evi (A8-0411/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0531).


9.15. Lūgumrakstu komitejas 2017. gada apspriežu rezultāti (balsošana)

Ziņojums par Lūgumrakstu komitejas apspriežu rezultātiem 2017. gadā [2018/2104(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referente: Cecilia Wikström (A8-0404/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0532).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 25. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika