Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 13 grudnia 2018 r. - Strasburg

9. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


9.1. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Minimalne pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych [COM(2018)0134 - C8-0117/2018- 2018/0060(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Esther de Lange i Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Zatwierdzono

Wystąpienia

Przed głosowaniem, zgodnie z art. 69c ust. 2 akapit 2 Regulaminu, Sven Giegold, który wypowiedział się przeciwko decyzji komisji ECON, oraz Roberto Gualtieri, który opowiedział się za tą decyzją.


9.2. Procedura przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie procedury przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych [2018/2079(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0519)


9.3. Program kosmiczny na lata 2021-2027 i Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program kosmiczny Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 912/2010, (UE) nr 1285/2013, (UE) nr 377/2014 oraz decyzję 541/2014/UE [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0520)

Głos zabrał Massimiliano Salini z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


9.4. Program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0521)

Głos zabrała Angelika Mlinar z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


9.5. Umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia w imieniu Unii Europejskiej zmiany do Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego [07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0522)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


9.6. Wspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Paul Tang (A8-0428/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0523)


9.7. Opodatkowanie osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0524)


9.8. Iran, w szczególności sprawa Nasrin Sotude (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0562/2018

(zastępujący B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Barbara Matera, László Tőkés, Anna Záborská, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil i Stanislav Polčák, w imieniu grupy PPE;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes i Elena Valenciano, w imieniu grupy S&D ;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Ruža Tomašić i Pirkko Ruohonen-Lerner, w imieniu grupy ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, w imieniu grupy ALDE;

—   Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat i Patrick Le Hyaric, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Bodil Valero, Jordi Solé, Pascal Durand i Eva Joly, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo.

Przyjęto (P8_TA(2018)0525)


9.9. Egipt, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0568/2018

(zastępujący B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák i Elmar Brok, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post i Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D;

—   Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä, w imieniu grupy ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis i Luke Ming Flanagan, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Jordi Solé, Bodil Valero i Judith Sargentini, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi i Ignazio Corrao, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0526)


9.10. Tanzania (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0570/2018

(zastępujący B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Tomáš Zdechovský, David McAllister, Elmar Brok, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė, Barbara Matera, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil i Stanislav Polčák, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i David Martin, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Notis Marias i Pirkko Ruohonen Lerner, w imieniu grupy ECR;

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä, w imieniu grupy ALDE;

—   Marie Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric i Luke Ming Flanagan, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Judith Sargentini i Michèle Rivasi, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0527)


9.11. Blockchain: przyszłościowa polityka handlowa * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie blockchain: przyszłościowa polityka handlowa [2018/2085(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0528)


9.12. Dostateczna ochrona danych osobowych udzielana przez Japonię (głosowanie)

Oświadczenie Komisji: Dostateczna ochrona danych osobowych udzielana przez Japonię (2018/2979(RSP))

Debata odbyła się dnia 11 grudnia 2018 r. (pkt 14 protokołu z dnia 11.12.2018).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Claude Moraes w imieniu komisji LIBE w sprawie adekwatności ochrony danych osobowych zapewnianej przez Japonię (2018/2979(RSP)) (B8-0561/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0529)


9.13. Konflikt interesów i ochrona budżetu UE w Republice Czeskiej (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0582/2018

(zastępujący B8-0582/2018, B8-0583/2018 ):

złożony przez następujących posłów:

—   Ingeborg Gräßle i Petri Sarvamaa, w imieniu grupy PPE;

—   Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR;

—    Bart Staes, Julia Reda et Philippe Lamberts, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Dennis de Jong, Neoklis Sylikiotis, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano i Marco Zullo.

Przyjęto (P8_TA(2018)0530)

(Projekty rezolucji B8-0584/2018 i B8-0585/2018 stały się bezprzedmiotowe.)


9.14. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. [2018/2105(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawczyni: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0531)


9.15. Prace Komisji Petycji w 2017 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie prac Komisji Petycji w 2017 r. [2018/2104(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0532)

Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności