Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 13. december 2018 - Strasbourg

9. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


9.1. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Minimalno kritje izgub za nedonosne izpostavljenosti ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede minimalnega kritja izgub za nedonosne izpostavljenosti [COM(2018)0134 - C8-0117/2018- 2018/0060(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Esther de Lange in Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Odobreno

Govori

V skladu z drugo alineo člena 69c(2) Poslovnika sta pred glasovanjem govorila Sven Giegold, ki je predstavil svoje mnenje proti odločitvi odbora ECON, in Roberto Gualtieri v prid omenjene odločitve.


9.2. Hitro reševanje trgovinskih sporov (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo s priporočili Komisiji o hitrem reševanju trgovinskih sporov [2018/2079(INL)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

(večina vseh poslancev Parlamenta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0519)


9.3. Vzpostavitev vesoljskega programa Unije in ustanovitev Agencije Evropske unije za vesoljski program ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, 1285/2013 in 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0520)

Govoril je Massimiliano Salini, ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


9.4. Vzpostavitev programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0521)

Govorila je Angelika Mlinar, ki je zahtevala, da se v skladu s členom 59(4) Poslovnika zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja. Parlament je zahtevo odobril.


9.5. Sporazum med ZDA in EU o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi spremembe Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko skupnostjo o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva v imenu Evropske unije [07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0522)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


9.6. Skupni sistem davka na digitalne storitve za prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih storitev * (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o skupnem sistemu davka na digitalne storitve za prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih storitev [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Paul Tang (A8-0428/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0523)


9.7. Obdavčitev dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo * (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o določitvi pravil glede obdavčitve dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0524)


9.8. Iran, zlasti primer Nasrin Sotudeh (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0562/2018

(ki nadomešča B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Barbara Matera, László Tőkés, Anna Záborská, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil in Stanislav Polčák v imenu skupine PPE;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes in Elena Valenciano v imenu skupine S&D ;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Ruža Tomašić in Pirkko Ruohonen-Lerner v imenu skupine ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans in Mirja Vehkaperä v imenu skupine ALDE;

—   Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat in Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL;

—   Bodil Valero, Jordi Solé, Pascal Durand in Eva Joly v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo.

Sprejeto (P8_TA(2018)0525)


9.9. Egipt, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0568/2018

(ki nadomešča B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák in Elmar Brok v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post in Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D;

—   Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock in Raffaele Fitto v imenu skupine ECR;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans in Mirja Vehkaperä v imenu skupine ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis in Luke Ming Flanagan v imenu skupine GUE/NGL;

—   Jordi Solé, Bodil Valero in Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0526)


9.10. Tanzanija (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0570/2018

(ki nadomešča B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Tomáš Zdechovský, David McAllister, Elmar Brok, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė, Barbara Matera, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil in Stanislav Polčák v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in David Martin v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Notis Marias in Pirkko Ruohonen Lerner v imenu skupine ECR;

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Mirja Vehkaperä v imenu skupine ALDE;

—   Marie Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric in Luke Ming Flanagan v imenu skupine GUE/NGL;

—   Judith Sargentini in Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0527)


9.11. Blokovna veriga: v prihodnost usmerjena trgovinska politika * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o blokovni verigi: v prihodnost usmerjena trgovinska politika [2018/2085(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0528)


9.12. Ustreznost varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska (glasovanje)

Izjava Komisije: Ustreznost varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska (2018/2979(RSP))

Razprava je potekala 11. decembra 2018 (točka 14 zapisnika z dne 11.12.2018).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Claude Moraes v imenu odbora LIBE o ustreznosti varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska (2018/2979(RSP)) (B8-0561/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0529)


9.13. Nasprotje interesov in zaščita proračuna EU v Češki republiki (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0582/2018

(ki nadomešča B8-0582/2018, B8-0583/2018 ):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Ingeborg Gräßle in Petri Sarvamaa v imenu skupine PPE;

—   Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić in Monica Macovei v imenu skupine ECR;

—   Bart Staes, Julia Reda in Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE; Dennis de Jong, Neoklis Sylikiotis, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano in Marco Zullo.

Sprejeto (P8_TA(2018)0530)

(Predloga resolucij B8-0584/2018 in B8-0585/2018 sta brezpredmetna.)


9.14. Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017 (glasovanje)

Poročilo o poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017 [2018/2105(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalka: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0531)


9.15. Razprave v Odboru za peticije v letu 2017 (glasovanje)

Poročilo o razpravah v Odboru za peticije v letu 2017 [2018/2104(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalka: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0532)

Zadnja posodobitev: 25. april 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov