Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 13 декември 2018 г. - Страсбург

10. Обяснения на вот
CRE

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

(Време за гласуване в сряда, 12 декември 2018 г.)

Доклад Daniele Viotti и Paul Rübig - A8-0454/2018
Andrejs Mamikins и Daniel Hannan

Доклад Pedro Silva Pereira - A8-0366/2018
Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Daniel Hannan и Reinhard Bütikofer

Доклад Pedro Silva Pereira - A8-0367/2018
Lucy Anderson

Доклад Alojz Peterle - A8-0383/2018
Jiří Pospíšil

Доклад Dan Nica - A8-0401/2018
Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, и Andrejs Mamikins

Доклад Monika Hohlmeier и Helga Stevens - A8-0374/2018
Monica Macovei и Andrejs Mamikins

Доклад David McAllister - A8-0392/2018
Monica Macovei

Доклад Petras Auštrevičius - A8-0373/2018
Jiří Pospíšil, Anna Záborská и Dobromir Sośnierz

Доклад Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu и Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga.

(Време за гласуване в четвъртък, 13 декември 2018 г.)

Доклад Massimiliano Salini - A8-0405/2018
Alex Mayer.

(Време за гласуване в сряда, 12 декември 2018 г.)

Доклад Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu и Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga, от името на групата GUE/NGL.

(Време за гласуване в четвъртък, 13 декември 2018 г.)

Доклад Dariusz Rosati - A8-0426/2018
Dobromir Sośnierz

Конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република - RC-B8-0582/2018
Stanislav Polčák и Jiří Pospíšil

Доклад Eleonora Evi - A8-0411/2018
Eleonora Evi.

Последно осъвременяване: 25 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност