Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 149kWORD 45k
Neljapäev, 13. detsember 2018 - Strasbourg
Hääletustulemused

 Lühendite ja sümbolite selgitus

 1. Viivisnõuete kahju miinimumkate ***I 

Raport: Esther de Lange ja Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Hääletus: Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi+
Mitmesugust
Kodukorra artikli 69c põhjal nõudsid hääletust fraktsioonid Verts/ALE ja GUE/NGL.

 2. Kaubandusvaidluste lahendamise kiirendatud kord 

Raport: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018) (nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+521, 35, 14

 3. Liidu kosmoseprogramm 2021–2027 ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ***I 

Raport: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Vastutava komisjoni muudatusettepanekud – hääletus plokkide kaupa1–108
110–222
komisjon+
Vastutava komisjoni muudatusettepanekud – eraldi hääletus109komisjoneraldi-
Artikkel 1, § 1226GUE/NGLNH-107, 454, 13
Artikkel 14, lõik 1, pärast punkti d223ECR-
Artikkel 25, pärast lõiku 1224ECR-
Artikkel 50, lõik 1, punkt a, pärast taanet 3227EFDDNH-84, 469, 22
Põhjendus 8225GUE/NGL-
hääletus: komisjoni ettepanekNH+483, 68, 19
Taotlused nimeliseks hääletuseks
GUE/NGL:muudatusettepanek 226
EFDD:muudatusettepanek 227
Taotlused eraldi hääletuseks
üle 38 parlamendiliikmemuudatusettepanek 109

 4. Digitaalse Euroopa programmi kehtestamine ajavahemikuks 2021–2027 ***I 

Raport: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Vastutava komisjoni muudatusettepanekud – hääletus plokkide kaupa1–21
23–73
75–84
86–149
151–201
komisjon+
Vastutava komisjoni muudatusettepanekud – eraldi hääletus22komisjonosa
1+
2+
74komisjonosa
1+
2+
85komisjonosa
1+
2+
150komisjonosa
1+
2+
I lisa, 2. osa, lõik 2, pärast punkti 3203EFDDNH-74, 443, 54
I lisa, 5. osa, I alaosa, punkt 5204EFDDNH-141, 403, 27
I lisa, 5. osa, I alaosa, lõik 3205EFDDNH-253, 299, 27
Pärast põhjendust 9202EFDDNH-103, 448, 23
hääletus: komisjoni ettepanekNH+491, 38, 51
Taotlused nimeliseks hääletuseks
EFDD:muudatusettepanekud 202, 203, 204, 205
Taotlused osade kaupa hääletuseks:
Verts/ALE:
muudatusettepanek 22
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „ja liidu strateegilist autonoomiat“
2.osa:need sõnad
muudatusettepanek 74
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „strateegilist sõltumatust ja“
2.osa:need sõnad
muudatusettepanek 85
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „tagades seejuures ELi strateegilise sõltumatuse“
2.osa:need sõnad
muudatusettepanek 150
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „ega sea kahtluse alla liidu strateegilist sõltumatust“
2.osa:need sõnad

 5. USA ja ELi vaheline tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alane koostööleping *** 

Soovitus: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: heakskiitmineNH+529, 19, 31

 6. Teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühine süsteem * 

Raport: Paul Tang (A8-0428/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Vastutava komisjoni muudatusettepanekud – hääletus plokkide kaupa1
3–5
7–8
10–13
15–19
23
26
29–34
36–40
45–49
52
55
komisjon+
Vastutava komisjoni muudatusettepanekud – eraldi hääletus2komisjonosa
1+
2/EH-264, 303, 15
6komisjonosa
1+
2/NH+439, 134, 7
9komisjonNH+312, 253, 15
14komisjoneraldi+
20komisjoneraldi+
21komisjoneraldi-
22komisjoneraldi+
25komisjonNH-244, 331, 8
27komisjonNH+490, 40, 52
28komisjoneraldi+
35komisjonNH+308, 250, 20
42komisjoneraldi+
43komisjoneraldi+
44komisjoneraldi+
51komisjoneraldi+
Maksustatav tulu56–58PPEEH-234, 335, 12
Artikkel 8, lõik 163GUE/NGLNH-128, 444, 8
54=
60=
üle 38 parlamendiliikme
GUE/NGL
NH-254, 311, 15
41komisjonNH+304, 59, 216
Pärast artiklit 2455=
61=
üle 38 parlamendiliikme
GUE/NGL
-
50komisjonNH+458, 59, 66
Pärast põhjendust 353=
59=
üle 38 parlamendiliikme
GUE/NGL
-
Põhjendus 3562GUE/NGLNH-122, 451, 8
24komisjon+
hääletus: komisjoni ettepanekNH+451, 69, 64
Taotlused nimeliseks hääletuseks
EFDD:muudatusettepanekud 25, 27, 41, 50
GUE/NGL:muudatusettepanekud 62, 63
ENF:muudatusettepanekud 6 (2. osa), 9, 25, 50
S&D:muudatusettepanekud 35, 54/60
Taotlused eraldi hääletuseks
PPE:muudatusettepanekud 14, 20, 21, 22, 25, 28, 35, 42, 43, 44, 51
EFDD:muudatusettepanekud 28, 51
Taotlused osade kaupa hääletuseks:
ENF:
muudatusettepanek 6
1.osa:„Sellise meetme väljatöötamiseni, mille vastuvõtmine ja rakendamine võib aega võtta, on liikmesriigid sunnitud selle küsimusega tegelema, kuna on olemas risk, et nende äriühingu tulumaksu maksubaas väheneb aja jooksul märkimisväärselt. Üksikute liikmesriikide poolt võetud kooskõlastamata meetmed võivad ühtset turgu killustada ja konkurentsi moonutada, mis takistab uute digilahenduste väljatöötamist ja pärsib liidu konkurentsivõimet tervikuna. Seepärast on vaja vastu võtta ühtlustatud lähenemisviis seoses ajutise lahendusega, millega on võimalik seda küsimust sihipäraselt käsitleda, kuni leitakse terviklik lahendus. Ajutist lahendust tuleks ajutiselt piirata, et vältida selle tahtmatut muutumist püsivaks. Seepärast tuleks kehtestada aegumisklausel, mille tulemuseks oleks käesoleva direktiivi automaatne aegumine pärast tervikliku lahenduse kehtestamist, eelistatavalt rahvusvahelisel tasandil.“
2.osa:„Kui terviklikku lahendust ei ole 31. detsembriks 2020 kokku lepitud, peaks komisjon kaaluma ettepanekut, mis põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 116, mille alusel Euroopa Parlament ja nõukogu tegutsevad seadusandliku tavamenetluse kohaselt. See on väga oluline, et jõuda viivitamata kokkuleppele, et vältida liikmesriikide ühepoolsete digitaalsete maksude mitmekordistumist.“
PPE:
muudatusettepanek 2
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „ja immateriaalsest varast“
2.osa:need sõnad

 7. Märkimisväärse digitaalse kohalolu ettevõtte tulumaksuga maksustamine * 

Raport: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Vastutava komisjoni muudatusettepanekud – hääletus plokkide kaupa1–5
10–15
19
21
25–29
34–39
komisjon+
Vastutava komisjoni muudatusettepanekud – eraldi hääletus6komisjonNH+452, 54, 60
7komisjoneraldi-
8komisjoneraldi-
9komisjonosa
1+
2/NH-234, 329, 19
3/NH-178, 346, 46
16komisjoneraldi-
17komisjoneraldi-
18komisjoneraldi-
20komisjonNH-204, 364, 10
22komisjoneraldi-
23komisjoneraldi+
24komisjoneraldi-
30komisjoneraldi+
31komisjonNH+330, 212, 38
32komisjoneraldi+
33komisjonNH+300, 248, 33
Pärast põhjendust 840Verts/ALENH+429, 140, 10
hääletus: komisjoni ettepanekNH+439, 58, 81
Taotlused nimeliseks hääletuseks
Verts/ALE:muudatusettepanek 40
GUE/NGL:muudatusettepanekud 6, 33
ECR:muudatusettepanek 40
ENF:muudatusettepanekud 9 (2. ja 3. osa), 20, 31, 33
Taotlused eraldi hääletuseks
PPE:muudatusettepanekud 7, 8, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 33
Taotlused osade kaupa hääletuseks:
ENF, PPE:
muudatusettepanek 9
1.osa:„Käesoleva direktiivi eesmärk on muuta siseturg tervikuna vastupidavamaks, et oleks võimalik lahendada digitaalmajanduse maksustamisega seotud kitsaskohti, järgides samal ajal maksustamise neutraalsuse, aga ka teenuste vaba liikumise põhimõtet ühtsel turul ning välistades diskrimineerimise liidu ja liiduväliste äriühingute vahel. Seda eesmärki ei ole võimalik piisaval määral saavutada, kui liikmesriigid tegutsevad eraldi, kuna digitaalvaldkonna ettevõtjad saavad tegutseda piiriüleselt ilma riigis füüsilist kohalolu omamata või omades ainult väikest kohalolu ja seetõttu on vaja eeskirju tagamaks, et nad maksavad maksu riigis, kus nad kasumit teenivad. Piiriülest mõõdet arvesse võttes annab liidu algatus lisaväärtuse võrreldes sellega, mida on võimalik saavutada paljude erinevate siseriiklike meetmetega. Kogu siseturgu hõlmavat ühist algatust on vaja selleks, et märkimisväärset digitaalset kohalolu käsitlevaid eeskirju kohaldataks liidus vahetult ja ühetaoliselt. Liikmesriikide ühepoolsed ja üksteisest lahknevad lähenemisviisid võivad osutuda ebatõhusaks ning ühtset turgu killustada, põhjustades vastuolusid riikide poliitikas ning moonutusi ja maksutõkkeid ettevõtjate jaoks liidus. Seetõttu tuleks erilist tähelepanu pöörata selle tagamisele, et liidu lähenemisviis oleks õiglane ega oleks ühegi konkreetse liikmesriigi suhtes diskrimineeriv. Kuna kõnealuse direktiivi eesmärke on parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.“
2.osa:„Ehkki maksupoliitika kuulub liikmesriikide pädevusse, on Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 115 selgelt sätestatud, et nõukogu peaks seadusandliku erimenetluse kohaselt tegutsedes ning pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendi ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega andma ühehäälselt välja direktiive liikmesriikide niisuguste maksuseaduste ning õigus- ja haldusnormide ühtlustamiseks, mis otseselt mõjutavad siseturu rajamist või toimimist. Direktiiviga ei ühtlustata äriühingu tulumaksu määrasid liidus“
3.osa:„ega piirata seega liikmesriikide suutlikkust määrata kindlaks oma territooriumil digiteenustelt saadavale tulule kohaldatav õiglane äriühingu tulumaksu määr.“

 8. Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0562/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
§ 5§originaalteksteraldi+
§ 14§originaaltekstosa
1+
2/EH+321, 241, 7
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+522, 6, 38
Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa
B8-0562/2018Verts/ALE
B8-0563/2018ECR
B8-0564/2018GUE/NGL
B8-0565/2018S&D
B8-0566/2018ALDE
B8-0567/2018PPE
Taotlused nimeliseks hääletuseks
PPE:lõpphääletus (RC-B8-0562/2018)
Taotlused eraldi hääletuseks
S&D:§ 5
Taotlused osade kaupa hääletuseks:
S&D:
§ 14
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „mis on oluline tingimus edasisteks edusammudeks majandus- ja poliitilistes suhetes;“
2.osa:need sõnad

 9. Egiptus, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0568/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
§ 11§originaaltekstosa
1+
2/EH-248, 288, 20
§ 17§originaalteksteraldi+
§ 19§originaalteksteraldi/EH+283, 249, 21
Põhjendus H§originaalteksteraldi+
Põhjendus L§originaalteksteraldi+
hääletus: resolutsioon (terviktekst)+
Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa
B8-0568/2018Verts/ALE
B8-0569/2018ECR
B8-0576/2018EFDD
B8-0578/2018GUE/NGL
B8-0579/2018S&D
B8-0580/2018ALDE
B8-0581/2018PPE
Taotlused eraldi hääletuseks
ECR:§ 17; põhjendus L
PPE:§ 19; põhjendus H
Taotlused osade kaupa hääletuseks:
Verts/ALE:
§ 11
1.osa:„ajal, kui Egiptus soovib tugevdada demokraatiat ja õigusriiki“
2.osa:need sõnad

 10. Tansaania 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0570/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
Põhjendus G§originaaltekstosa
1+
2+
hääletus: resolutsioon (terviktekst)+
Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa
B8-0570/2018ECR
B8-0571/2018Verts/ALE
B8-0572/2018GUE/NGL
B8-0573/2018S&D
B8-0574/2018ALDE
B8-0575/2018PPE
Taotlused osade kaupa hääletuseks:
ECR:
põhjendus G
1.osa:„arvestades, et paljud lapsed ja noorukid, eriti tüdrukud, puutuvad kokku inimõiguste rikkumiste ja kahjulike tavadega, sealhulgas laialdase seksuaalse vägivalla, kehalise karistamise, varajaste abielude ja teismeea rasedusega, mis muudavad kooliskäimise nende jaoks raskeks või võimatuks;“
2.osa:„arvestades, et Tansaania valitsus takistab juurdepääsu seksuaal- ja reproduktiivtervise teenustele ning hirmutab organisatsioone, kes annavad selliste teenuste kohta teavet;“

 11. Plokiahel ja tulevikule orienteeritud kaubanduspoliitika 

Raport: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+433, 25, 92

 12. Jaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavus 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0561/2018

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Resolutsiooni ettepanek B8-0561/2018
(LIBE komisjon)
§ 72PPEEH+277, 258, 4
§ 173PPEEH-237, 305, 3
Pärast § 189S&D+
§ 194PPEEH+307, 242, 2
§ 20§originaalteksteraldi-
§ 235PPE+
§ 246PPE-
§ 2610S&D+
Pärast volitust 67S&D+
Põhjendus M1PPE+
Pärast põhjendust T8S&D+
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+516, 26, 11
Taotlused nimeliseks hääletuseks
PPE:lõpphääletus
Taotlused eraldi hääletuseks
PPE:§ 20

 13. Huvide konflikt ja ELi eelarve kaitsmine Tšehhi Vabariigis 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0582/2018
(PPE, ECR, Verts/ALE)
§ 11ALDE-
Pärast § 32S&DEH+295, 202, 51
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+434, 64, 47
Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa
B8-0582/2018PPE
B8-0583/2018Verts/ALE
B8-0584/2018GUE/NGL
B8-0585/2018ALDE
Taotlused nimeliseks hääletuseks
PPE:lõpphääletus (RC-B8-0582/2018)
Mitmesugust:
Neoklis Sylikiotis võttis resolutsiooni ühisettepanekule RC-B8-0582/2018 antud allkirja tagasi.

 14. Euroopa Ombudsmani 2017. aasta tegevus 

Raport: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
§ 65PPEEH-245, 281, 3
§ 126PPEEH-245, 277, 8
§ 137PPENH+273, 249, 8
§ 148PPE-
§ 159PPE-
§ 1610PPE-
§ 1811ÜMEPPE-
§ 1912PPE-
§ 2013PPENH-239, 267, 25
§ 2114PPENH-235, 285, 8
§originaaltekstNH+330, 181, 18
§ 2215PPENH-204, 318, 8
§originaaltekstNH+363, 157, 5
§ 2316PPE-
§ 26§originaaltekstNH+379, 132, 10
§ 2717PPE-
§ 2818PPE-
§ 33§originaalteksteraldi+
§ 3519ÜMEPPENH-183, 337, 4
§ 4020ÜMEPPENH-198, 317, 7
§ 4621ÜMEPPENH-214, 304, 3
Põhjendus K1ÜMEPPE-
Põhjendus S2PPE-
Põhjendus X§originaalteksteraldi+
Põhjendus Y3PPE-
Põhjendus AC4PPENH-199, 314, 6
§originaaltekstNH+366, 149, 6
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+368, 15, 135
Taotlused nimeliseks hääletuseks
Verts/ALE:muudatusettepanekud 13, 15, 19, 20, 21
EFDD:muudatusettepanekud 4, 7, 14, 15, 19; § 21
ENF:muudatusettepanekud 4, 15, 21; § 22, 26; põhjendus AC
Taotlused eraldi hääletuseks
ALDE:§ 33; põhjendus X
PPE:§ 21

 15. 2017. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud 

Raport: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
§ 26EFDD+
§ 37EFDDEH+125, 308, 16
§originaaltekstosa
1+
2+
§ 4§originaaltekstosa
1+
2+
§ 9§originaaltekstosa
1+
2-
3+
Pärast § 91PPEEH+308, 102, 42
§ 10§originaaltekstosa
1-
2+
3+
4+
§ 11§originaaltekstosa
1+
2+
§ 19§originaaltekstosa
1+
2+
§ 23§originaaltekstosa
1+
2+
§ 268EFDDEH-104, 326, 18
§originaaltekstosa
1+
2/EH+227, 211, 13
§ 273ÜMEPPENH-200, 221, 30
§ 30§originaaltekstosa
1+
2+
3-
Põhjendus J4EFDD-
Põhjendus S§originaaltekstosa
1+
2-
Põhjendus U5EFDDEH-200, 211, 36
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+342, 34, 39
Taotlused nimeliseks hääletuseks
Verts/ALE:muudatusettepanekud 2, 3
Taotlused osade kaupa hääletuseks:
ALDE:
§ 23
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „usub kindlalt, et Euroopa Komisjon, nõukogu ja liikmesriigid peavad võtma töörühma lõpparuandes esitatud soovituste osas sidusaid ja tõhusaid järelmeetmeid;“
2.osa:need sõnad
§ 26
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „et see ei ole varem nii olnud ning et varasematel edukatel algatustel ei ole olnud ühtegi konkreetset seadusandlikku väljundit;“
2.osa:need sõnad
põhjendus S
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „st kui nendega tegeleb algusest peale petitsioonikomisjoni sekretariaat“
2.osa:need sõnad
PPE:
§ 3
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „mõnes vastutustundetus liikmesriigis kasutatavat“
2.osa:need sõnad
§ 4
1.osa:„peab vajalikuks tõhustada koostööd Euroopa Komisjoni ja teiste ELi institutsioonide ning liikmesriikide riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste vahel, et tagada sotsiaalse õigluse kõrgemat tasandit saavutada aitavate ning kõigi kodanike majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurialaseid õigusi täielikult ja tõhusalt kaitsvate ELi õigusaktide vastuvõtmine ja rakendamine; rõhutab, et komisjoni koosolekutel on vaja teha aktiivsemat koostööd liikmesriikide esindajatega ja petitsioonikomisjoni esitatud päringute suhtes on vaja kiiremini järelmeetmeid võtta; nõuab seetõttu, et kõik riikide ja Euroopa tasandi ametiasutused, kes petitsioonidega tegelevad ja nendes käsitletud probleeme lahendavad, näitaksid eelkõige üles suurt pühendumust;“
2.osa:„märgib taas, et Euroopa Komisjoni vastused paljudele petitsioonidele on olnud pinnapealsed;“
§ 11
1.osa:„juhib tähelepanu asjaolule, et ebakindlaid töötingimusi puudutavate petitsioonide käsitlemise raames on mitmes liikmesriigis tuvastatud paljusid töötajaid puudutanud lubamatuid ja diskrimineerivaid tavasid, kusjuures paljudel juhtudel on ilmnenud ka tõhusate ennetusmehhanismide ja karistuste puudumine;“
2.osa:„peab kahetsusväärseks, et Euroopa Komisjonil on tekkinud tõsised viivitused teatavates liikmesriikides esinevate ELi tööõiguse rikkumist käsitlevate juhtumite menetlemisel, mistõttu on töötajate õiguste rikkumine saanud aastaid jätkuda;“
§ 19
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „43 miljoni“ ja „diiselmootoriga“
2.osa:need sõnad
ALDE, PPE:
§ 9
1.osa:„leiab, et selleks, et tagada petitsioonide käsitlemisel täielik järjepidevus, peaks esitatud petitsioonidega tegelema ainult petitsioonikomisjon ning selleks tuleks komisjoni sekretariaadile eraldada rohkem vahendeid;“ välja arvatud sõnad „peaks esitatud petitsioonidega tegelema ainult“ ja „selleks“
2.osa:need sõnad
3.osa:„rõhutab, et tänu 2016. aasta jaanuaris petitsioonikomisjonis vastu võetud suunistele on petitsioonide käsitlemine ja otsustusprotsess muutunud läbipaistvaks ja selgeks;“
§ 10
1.osa:„kritiseerib tugevalt kaalutlusõigust, mida Euroopa Komisjon rakendab kodanike üksikjuhtumeid puudutavate kaebuste käsitlemise suhtes;“
2.osa:„leiab, et loobumine kodanike kaebuste, sealhulgas üksikjuhtumeid käsitlevate kaebuste põhjalikust ja kiirest uurimisest Euroopa Komisjoni 2016. aasta teatises „ELi õigus: parema kohaldamisega paremad tulemused“ esitatud lähenemisviisi raames võib takistada võimalike süsteemsete puudujääkide kiiret tuvastamist ning muuta tavapäraseks olukorra,“
3.osa:„kus korraga rikutakse kodanike mitmeid eri õigusi, sest põhimõtteliselt jääb ELi õiguse võimalike rikkumiste jälgimine (välja arvatud süsteemsete rikkumiste korral) liikmesriikide kohtute ülesandeks; leiab, et selle käsituse tõlgendamises on liiga palju ebamäärasust, ning peab sellist lähenemisviisi eriti kahjulikuks keskkonnaalaste õigusaktide puhul;“
4.osa:„peab seda ELi keskkonnaalaste õigusaktide rakendamise varasema lähenemisviisiga võrreldes tagasilanguseks ja aluslepingute täitmise järelevalvaja kohustustest kõrvalehoidmiseks;“
§ 30
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „samasugust“, „tagasisidet [...] nagu petitsiooni esitajal“ ja „või muude ametiasutuste“
2.osa:„samasugust“ ja „tagasisidet [...] nagu petitsiooni esitajal“
3.osa:„või muude ametiasutuste“
Mitmesugust
Fraktsioon PPE võttis tagasi oma muudatusettepaneku 2.
Viimane päevakajastamine: 25. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika