Index 
Notulen
PDF 150kWORD 44k
Donderdag 13 december 2018 - Straatsburg
Uitslag van de stemming

 Afkortingen en tekens

 1. Minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen ***I 

Verslag: Esther de Lange en Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
stemming: besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen+
Diversen
Het verzoek om het besluit in stemming te brengen overeenkomstig artikel 69 quater van het Reglement werd ingediend door de Verts/ALE- en de GUE/NGL-Fracties

 2. Snelle afhandeling van handelsgeschillen 

Verslag: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
een enkele stemmingHS+521, 35, 14

 3. Vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma ***I 

Verslag: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
amendementen van de bevoegde commissie - stemming en bloc1-108
110-222
commissie+
amendementen van de bevoegde commissie - aparte stemming109commissieas-
artikel 1, § 1226GUE/NGLHS-107, 454, 13
artikel 1, alinea 1, na letter d223ECR-
artikel 25, na alinea 1224ECR-
artikel 50, alinea 1, letter a, na streepje 3227EFDDHS-84, 469, 22
overw 8225GUE/NGL-
stemming: voorstel van de CommissieHS+483, 68, 19
Verzoeken om hoofdelijke stemming
GUE/NGL:amendement 226
EFDD:amendement 227
Verzoeken om aparte stemming
meer dan 38 leden:amendement 109

 4. Vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 ***I 

Verslag: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
amendementen van de bevoegde commissie - stemming en bloc1-21
23-73
75-84
86-149
151-201
commissie+
amendementen van de bevoegde commissie - aparte stemming22commissieso
1+
2+
74commissieso
1+
2+
85commissieso
1+
2+
150commissieso
1+
2+
Bijlage I, deel 2, alinea 2, na punt 3203EFDDHS-74, 443, 54
Bijlage I, deel 5, deel I, punt 5204EFDDHS-141, 403, 27
Bijlage I, deel 5, deel I, alinea 3205EFDDHS-253, 299, 27
na overw 9202EFDDHS-103, 448, 23
stemming: voorstel van de CommissieHS+491, 38, 51
Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD:amendementen 202, 203, 204, 205
Verzoeken om stemming in onderdelen
Verts/ALE:
amendement 22
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "en de strategische autonomie van de Unie"
2e deeldeze woorden
amendement 74
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "de strategische autonomie en"
2e deeldeze woorden
amendement 85
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "en onder waarborging van de strategische autonomie van de EU"
2e deeldeze woorden
amendement 150
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "en de strategische autonomie van de Unie niet in het gedrang komt"
2e deeldeze woorden

 5. Overeenkomst tussen de VS en de EU betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid *** 

Aanbeveling: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
stemming: goedkeuringHS+529, 19, 31

 6. Gemeenschappelijk stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten * 

Verslag: Paul Tang (A8-0428/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
amendementen van de bevoegde commissie - stemming en bloc1
3-5
7-8
10-13
15-19
23
26
29-34
36-40
45-49
52
commissie+
amendement van de bevoegde commissie aparte stemming2commissieso
1+
2/ES-264, 303, 15
6commissieso
1+
2/HS+439, 134, 7
9commissieHS+312, 253, 15
14commissieas+
20commissieas+
21commissieas-
22commissieas+
25commissieHS-244, 331, 8
27commissieHS+490, 40, 52
28commissieas+
35commissieHS+308, 250, 20
42commissieas+
43commissieas+
44commissieas+
51commissieas+
belastbare inkomsten56-58PPEES-234, 335, 12
artikel 8, alinea 163GUE/NGLHS-128, 444, 8
54=
60=
+ meer dan 38 leden
GUE/NGL
HS-254, 311, 15
41commissieHS+304, 59, 216
na artikel 2455=
61=
+ meer dan 38 leden
GUE/NGL
-
50commissieHS+458, 59, 66
na overw 353=
59=
+ meer dan 38 leden
GUE/NGL
-
overw 3562GUE/NGLHS-122, 451, 8
24commissie+
stemming: voorstel van de CommissieHS+451, 69, 64
Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD:amendementen 25, 27, 41, 50
GUE/NGL:amendementen 62, 63
ENF:amendementen 6 (2e deel), 9, 25, 50
S&D:amendementen 35, 54/60
Verzoeken om aparte stemming
PPE:amendementen 14, 20, 21, 22, 25, 28, 35, 42, 43, 44, 51
EFDD:amendementen 28, 51
Verzoeken om stemming in onderdelen
ENF:
amendement 6
1e deel"In afwachting van dit optreden, waarvan de goedkeuring en implementatie tijd kan vergen, staan de lidstaten onder druk om in dit verband actie te ondernemen, omdat het risico bestaat dat de grondslag van hun vennootschapsbelasting na verloop van tijd sterk wordt uitgehold. Ongecoördineerde maatregelen van individuele lidstaten houden het risico in dat de eengemaakte markt versnippert en de concurrentie wordt verstoord, en zo ook de ontwikkeling van nieuwe digitale oplossingen en het concurrentievermogen van de Unie als geheel wordt belemmerd. Daarom moet er een geharmoniseerde aanpak komen die voorziet in een tijdelijke oplossing waarmee het probleem doelgericht wordt aangepakt totdat een alomvattende oplossing voorhanden is. De tijdelijke oplossing moet beperkt worden in tijd, teneinde te voorkomen dat deze ongewild permanent wordt. Derhalve wordt een vervalbepaling ingevoerd die ertoe leidt dat deze richtlijn automatisch niet meer van toepassing is wanneer een permanente en alomvattende oplossing is gevonden, bij voorkeur op internationaal niveau."
2e deel"Indien op 31 december 2020 geen alomvattende oplossing is overeengekomen, moet de Europese Commissie overwegen een nieuw voorstel te doen op basis van artikel 116 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, ten aanzien waarvan het Europees Parlement en de Raad optreden volgens de gewone wetgevingsprocedure. Dit is essentieel om onverwijld een overeenkomst te bereiken en te voorkomen dat dubbele unilaterale nationale digitale belastingen worden geheven door de lidstaten."
PPE:
amendement 2
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "en immateriële activa"
2e deeldeze woorden

 7. Vennootschapsbelasting op een aanzienlijke digitale aanwezigheid * 

Verslag: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
amendementen van de bevoegde commissie - stemming en bloc1-5
10-15
19
21
25-29
34-39
commissie+
amendementen van de bevoegde commissie - aparte stemming6commissieHS+452, 54, 60
7commissieas-
8commissieas-
9commissieso
1+
2/HS-234, 329, 19
3/HS-178, 346, 46
16commissieas-
17commissieas-
18commissieas-
20commissieHS-204, 364, 10
22commissieas-
23commissieas+
24commissieas-
30commissieas+
31commissieHS+330, 212, 38
32commissieas+
33commissieHS+300, 248, 33
na overw 840Verts/ALEHS+429, 140, 10
stemming: voorstel van de CommissieHS+439, 58, 81
Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE:amendement 40
GUE/NGL:amendementen 6, 33
ECR:amendement 40
ENF:amendementen 9 (2e en 3e deel), 20, 31, 33
Verzoeken om aparte stemming
PPE:amendementen 7, 8, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 33
Verzoeken om stemming in onderdelen
ENF, PPE:
amendement 9
1e deel"Een hoofddoel van deze richtlijn bestaat erin de interne markt als geheel beter toe te rusten voor de fiscale uitdagingen van de gedigitaliseerde economie, met eerbiediging van het beginsel van belastingneutraliteit en van het vrij verkeer van diensten in de eengemaakte markt en zonder discriminatie tussen bedrijven in de Unie enerzijds en bedrijven in derde landen anderzijds. Deze doelstelling kan onvoldoende worden verwezenlijkt als de lidstaten elk afzonderlijk optreden omdat digitale bedrijven grensoverschrijdend actief kunnen zijn zonder enige vorm van fysieke aanwezigheid of met slechts een beperkte fysieke aanwezigheid in een rechtsgebied en er dus regels nodig zijn om te garanderen dat zij belastingen betalen in de rechtsgebieden waar ze winsten maken. Gelet op deze grensoverschrijdende dimensie biedt een initiatief op het niveau van de Unie een meerwaarde ten opzichte van hetgeen met een veelheid aan nationale maatregelen kan worden bereikt. Een gemeenschappelijk initiatief dat de volledige interne markt bestrijkt, is noodzakelijk voor een geharmoniseerde toepassing van de regels betreffende een aanmerkelijke digitale aanwezigheid in de Unie. Als elke lidstaat eenzijdig en naar eigen inzicht gaat optreden, kunnen nationale beleidsmaatregelen met elkaar botsen, verstoringen ontstaan en fiscale obstakels worden opgeworpen voor bedrijven in de Unie, wat ondoeltreffend is en tot een versnippering op de eengemaakte markt leidt. Er dient derhalve in het bijzonder op te worden gelet dat de benadering van de Unie billijk is en geen enkele lidstaat discrimineert. Daar de doelstellingen van deze richtlijn beter op het niveau van de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken."
2e deel"Belastingbeleid is weliswaar een nationale bevoegdheid, maar artikel 115 VWEU bepaalt uitdrukkelijk dat de Raad, na raadpleging van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité en met eenparigheid van stemmen, volgens een bijzondere wetgevingsprocedure, richtlijnen vaststelt voor de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op belastinggebied van de lidstaten die rechtstreeks van invloed zijn op de instelling of werking van de interne markt. Deze richtlijn houdt geen harmonisatie van de vennootschapsbelastingtarieven in de Unie in"
3e deel"en beperkt de lidstaten derhalve niet in hun bewegingsvrijheid om billijke vennootschapsbelastingtarieven vast te stellen die van toepassing zijn op de inkomsten uit digitale diensten op hun eigen grondgebied."

 8. Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh 

Ontwerpresoluties: B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0562/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
§ 5§oorspronkelijke tekstas+
§ 14§oorspronkelijke tekstso
1+
2/ES+321, 241, 7
stemming: resolutie (als geheel)HS+522, 6, 38
Ontwerpresoluties van de fracties
B8-0562/2018Verts/ALE
B8-0563/2018ECR
B8-0564/2018GUE/NGL
B8-0565/2018S&D
B8-0566/2018ALDE
B8-0567/2018PPE
Verzoeken om hoofdelijke stemming
PPE:eindstemming (RC-B8-0562/2018)
Verzoeken om aparte stemming
S&D:§ 5
Verzoeken om stemming in onderdelen
S&D:
§ 14
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "als een cruciale voorwaarde om verdere vorderingen te boeken in de economische en politieke betrekkingen"
2e deeldeze woorden

 9. Egypte, met name de situatie van mensenrechtenactivisten 

Ontwerpresoluties: B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0568/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
§ 11§oorspronkelijke tekstso
1+
2/ES-248, 288, 20
§ 17§oorspronkelijke tekstas+
§ 19§oorspronkelijke tekstas/ES+283, 249, 21
overw H§oorspronkelijke tekstas+
overw L§oorspronkelijke tekstas+
stemming: resolutie (als geheel)+
Ontwerpresoluties van de fracties
B8-0568/2018Verts/ALE
B8-0569/2018ECR
B8-0576/2018EFDD
B8-0578/2018GUE/NGL
B8-0579/2018S&D
B8-0580/2018ALDE
B8-0581/2018PPE
Verzoeken om aparte stemming
ECR:§ 17 overw L
PPE:§ 19 overw H
Verzoeken om stemming in onderdelen
Verts/ALE:
§ 11
1e deel"indien Egypte de democratie en de rechtsstaat wil consolideren"
2e deeldeze woorden

 10. Tanzania 

Ontwerpresoluties: B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0570/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
overw G§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
stemming: resolutie (als geheel)+
Ontwerpresoluties van de fracties
B8-0570/2018ECR
B8-0571/2018Verts/ALE
B8-0572/2018GUE/NGL
B8-0573/2018S&D
B8-0574/2018ALDE
B8-0575/2018PPE
Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
overw G
1e deel"overwegende dat veel kinderen en jongeren, en met name meisjes, worden blootgesteld aan schendingen van de mensenrechten en schadelijke praktijken, zoals wijdverbreid seksueel geweld, lijfstraffen, kindhuwelijken en tienerzwangerschappen, waardoor het voor hen moeilijk of zelfs onmogelijk wordt onderwijs te volgen;"
2e deel"overwegende dat de Tanzaniaanse regering de toegang tot diensten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid belemmert en organisaties die informatie over deze diensten verstrekken intimideert;"

 11. Blockchain: een toekomstgericht handelsbeleid 

Verslag: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
een enkele stemmingHS+433, 25, 92

 12. Gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens 

Ontwerpresoluties: B8-0561/2018

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B8-0561/2018
(Commissie LIBE)
§ 72PPEES+277, 258, 4
§ 173PPEES-237, 305, 3
na § 189S&D+
§ 194PPEES+307, 242, 2
§ 20§oorspronkelijke tekstas-
§ 235PPE+
§ 246PPE-
§ 2610S&D+
na visum 67S&D+
overw M1PPE+
na overw T8S&D+
stemming: resolutie (als geheel)HS+516, 26, 11
Verzoeken om hoofdelijke stemming
PPE:eindstemming
Verzoeken om aparte stemming
PPE:§ 20

 13. Belangenconflict en de bescherming van de EU-begroting in Tsjechië 

Ontwerpresoluties: B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0582/2018
(PPE, ECR Verts/ALE)
§ 11ALDE-
na § 32S&DES+295, 202, 51
stemming: resolutie (als geheel)HS+434, 64, 47
Ontwerpresoluties van de fracties
B8-0582/2018PPE
B8-0583/2018Verts/ALE
B8-0584/2018GUE/NGL
B8-0585/2018ALDE
Verzoeken om hoofdelijke stemming
PPE:eindstemming (RC-B8-0582/2018)
Diversen:
Neoklis Sylikiotis is niet langer medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0582/2018.

 14. Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017 

Verslag: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
§ 65PPEES-245, 281, 3
§ 126PPEES-245, 277, 8
§ 137PPEHS+273, 249, 8
§ 148PPE-
§ 159PPE-
§ 1610PPE-
§ 1811SPPE-
§ 1912PPE-
§ 2013PPEHS-239, 267, 25
§ 2114PPEHS-235, 285, 8
§oorspronkelijke tekstHS+330, 181, 18
§ 2215PPEHS-204, 318, 8
§oorspronkelijke tekstHS+363, 157, 5
§ 2316PPE-
§ 26§oorspronkelijke tekstHS+379, 132, 10
§ 2717PPE-
§ 2818PPE-
§ 33§oorspronkelijke tekstas+
§ 3519SPPEHS-183, 337, 4
§ 4020SPPEHS-198, 317, 7
§ 4621SPPEHS-214, 304, 3
overw K1SPPE-
overw S2PPE-
overw X§oorspronkelijke tekstas+
overw Y3PPE-
overw AC4PPEHS-199, 314, 6
§oorspronkelijke tekstHS+366, 149, 6
stemming: resolutie (als geheel)HS+368, 15, 135
Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE:amendementen 13, 15, 19, 20, 21
EFDD:amendementen 4, 7, 14, 15 , 19 § 21
ENF:amendementen 4, 15, 21; §§ 22, 26 overw AC
Verzoeken om aparte stemming
ALDE:§ 33 overw X
PPE:§ 21

 15. Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017 

Verslag: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
§ 26EFDD+
§ 37EFDDES+125, 308, 16
§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
§ 4§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
§ 9§oorspronkelijke tekstso
1+
2-
3+
na § 91PPEES+308, 102, 42
§ 10§oorspronkelijke tekstso
1-
2+
3+
4+
§ 11§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
§ 19§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
§ 23§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
§ 268EFDDES-104, 326, 18
§oorspronkelijke tekstso
1+
2/ES+227, 211, 13
§ 273SPPEHS-200, 221, 30
§ 30§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
3-
overw J4EFDD-
overw S§oorspronkelijke tekstso
1+
2-
overw U5EFDDES-200, 211, 36
stemming: resolutie (als geheel)HS+342, 34, 39
Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE:amendementen 2, 3
Verzoeken om stemming in onderdelen
ALDE:
§ 23
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "is er sterk van overtuigd dat de Commissie, de Raad en de lidstaten op samenhangende en doeltreffende wijze gevolg moeten geven aan de aanbevelingen van het definitieve verslag van de werkgroep;"
2e deeldeze woorden
§ 26
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "dat dit in het verleden niet is gebeurd en dat eerdere succesvolle initiatieven niet tot tastbare resultaten hebben geleid in de vorm van wetgeving;"
2e deeldeze woorden
overw S
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "op voorwaarde dat ze vanaf het begin worden behandeld door het secretariaat van de Commissie verzoekschriften"
2e deeldeze woorden
PPE:
§ 3
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "zoals sommige onverantwoordelijke lidstaten plegen te doen"
2e deeldeze woorden
§ 4
1e deel"benadrukt dat er nauwer moet worden samengewerkt tussen de Commissie en andere EU-instellingen en de nationale, regionale en lokale autoriteiten van de lidstaten teneinde de goedkeuring en uitvoering te waarborgen van EU-wetgeving die voldoet aan de hoogste normen inzake sociale rechtvaardigheid en die volledige en doeltreffende bescherming van de economische, sociale en culturele rechten van alle burgers waarborgt; onderstreept dat er actiever moet worden samengewerkt met de vertegenwoordigers van de lidstaten in de commissievergaderingen en dat de verzoeken van de commissie sneller moeten worden opgevolgd; roept derhalve op tot een sterke inzet van alle betrokken autoriteiten op nationaal en Europees niveau door prioriteit te geven aan de behandeling en oplossing van verzoekschriften;"
2e deel"constateert wederom dat veel verzoekschriften door de Commissie slechts op oppervlakkige wijze zijn beantwoord;"
§ 11
1e deel"onderstreept dat uit de behandeling van verzoekschriften over de onzekere arbeidsomstandigheden van werknemers is gebleken dat in een aantal lidstaten veel werknemers het slachtoffer zijn geworden van ontoelaatbare en discriminerende praktijken, en dat er in bepaalde gevallen sprake was van een gebrek aan preventieve maatregelen en dat deze vormen van misbruik niet werden bestraft;"
2e deel"betreurt dat de Commissie een aanzienlijke achterstand heeft wat betreft zaken met betrekking tot schending van de EU-arbeidswetgeving door een aantal lidstaten, waardoor bepaalde schendingen van de rechten van werknemers jarenlang konden voortslepen;"
§ 19
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "43 miljoen" en "met dieselmotoren"
2e deeldeze woorden
ALDE, PPE:
§ 9
1e deel"is van mening dat de verschillende ontvangen verzoekschriften volledig moeten worden afgehandeld door de Commissie verzoekschriften om ervoor te zorgen dat deze consequent worden behandeld, en dat haar secretariaat hiervoor meer financiële middelen toegewezen moet krijgen;" zonder de woorden "de verschillende ontvangen verzoekschriften volledig moeten worden afgehandeld door" en "hiervoor"
2e deeldeze woorden
3e deel"onderstreept dat de richtsnoeren van de commissie, die in januari 2016 zijn aangenomen, de behandeling van verzoekschriften en het besluitvormingsproces transparant en duidelijk maken;"
§ 10
1e deel"uit scherpe kritiek op de beoordelingsvrijheid die de Commissie zich aanmeet bij de behandeling van klachten van burgers over individuele gevallen;"
2e deel"merkt op dat als klachten van burgers, ook ten aanzien van individuele gevallen, niet grondig en snel worden onderzocht, overeenkomstig de benadering die door de Commissie in 2016 in de mededeling getiteld "EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing" naar voren is gebracht, dit tijdig inzicht in de vraag of er sprake is van ernstige systemische tekortkomingen in de weg kan staan"
3e deel"en ertoe kan leiden dat meerdere schendingen van de rechten blijven voortduren ten nadele van vele burgers, waarbij de nationale rechtbanken in feite de hoofdmoot van de verantwoordelijkheid krijgen toebedeeld voor het toezicht op mogelijke inbreuken op de EU-wetgeving, behalve wanneer het om systematische schendingen gaat; is van mening dat er te veel onduidelijkheid heerst omtrent de interpretatie van dit begrip en dat deze aanpak met name schadelijke gevolgen kan hebben op het gebied van milieuwetgeving;"
4e deel"beschouwt deze situatie als een achteruitgang ten opzichte van de aanpak die de Commissie voorheen hanteerde met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving van de EU en is van oordeel dat zij daarmee haar taken als hoedster van de Verdragen niet naar behoren uitoefent;"
§ 30
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "dezelfde", "feedback" en "als de indiener", en "of een andere autoriteit"
2e deel"dezelfde", "feedback" en "als de indiener"
3e deel"of een andere autoriteit"
Diversen
De PPE-Fractie heeft amendement 2 ingetrokken.
Laatst bijgewerkt op: 25 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid