Index 
Proces-verbal
PDF 156kWORD 44k
Joi, 13 decembrie 2018 - Strasbourg
Rezultatele voturilor

 Semnificația abrevierilor și simbolurilor

 1. Acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante ***I 

Raport: Esther de Lange și Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
Vot: Decizia de a iniția negocieri interinstituționale+
Diverse
Vot solicitat în conformitate cu articolul 69c din Regulamentul de procedură de către Grupurile Verts/ALE și GUE/NGL.

 2. Soluționarea accelerată a litigiilor comerciale 

Raport: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018) (este necesară majoritatea deputaților care compun Parlamentul)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot unicAN+521, 35, 14

 3. Instituirea programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial ***I 

Raport: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Amendamente ale comisiei competente - vot în bloc1-108
110-222
comisia+
Amendamente ale comisiei competente - vot separat109comisiavs-
Articolul 1 § 1226GUE/NGLAN-107, 454, 13
Articolul 14 paragraful 1, după litera (d)223ECR-
Articolul 25, după paragraful 1224ECR-
Articolul 50 paragraful 1 litera (a), după liniuța 3227EFDDAN-84, 469, 22
Considerentul 8225GUE/NGL-
vot: propunerea ComisieiAN+483, 68, 19
Solicitări de vot prin apel nominal
GUE/NGL:amendamentul 226
EFDD:amendamentul 227
Solicitări de vot separat
peste 38 de deputați:amendamentul 109

 4. Instituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 ***I 

Raport: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Amendamente ale comisiei competente - vot în bloc1-21
23-73
75-84
86-149
151-201
comisia+
Amendamente ale comisiei competente - vot separat22comisiadiv
1+
2+
74comisiadiv
1+
2+
85comisiadiv
1+
2+
150comisiadiv
1+
2+
Anexa I, Obiectivul specific nr. 2, paragraful 2, după punctul 3203EFDDAN-74, 443, 54
Anexa I, Obiectivul specific nr. 5, partea I, punctul 5204EFDDAN-141, 403, 27
Anexa I, Obiectivul specific nr. 5, partea I, paragraful 3205EFDDAN-253, 299, 27
După considerentul 9202EFDDAN-103, 448, 23
vot: propunerea ComisieiAN+491, 38, 51
Solicitări de vot prin apel nominal
EFDD:amendamentele 202, 203, 204, 205
Solicitări de vot pe părți
Verts/ALE:
amendamentul 22
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „și autonomia strategică a Uniunii”
A doua parteaceste cuvinte
amendamentul 74
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „autonomia strategică și”
A doua parteaceste cuvinte
amendamentul 85
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „, asigurând totodată autonomia strategică a UE”
A doua parteaceste cuvinte
amendamentul 150
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „sau pune la îndoială autonomia strategică a Uniunii”
A doua parteaceste cuvinte

 5. Acordul dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile *** 

Recomandare: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot: aprobareAN+529, 19, 31

 6. Un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale * 

Raport: Paul Tang (A8-0428/2018)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Amendamente ale comisiei competente - vot în bloc1
3-5
7-8
10-13
15-19
23
26
29-34
36-40
45-49
52
comisia+
Amendament al comisiei competente: vot separat2comisiadiv
1+
2/VE-264, 303, 15
6comisiadiv
1+
2/AN+439, 134, 7
9comisiaAN+312, 253, 15
14comisiavs+
20comisiavs+
21comisiavs-
22comisiavs+
25comisiaAN-244, 331, 8
27comisiaAN+490, 40, 52
28comisiavs+
35comisiaAN+308, 250, 20
42comisiavs+
43comisiavs+
44comisiavs+
51comisiavs+
Veniturile impozabile56-58PPEVE-234, 335, 12
Articolul 8 paragraful 163GUE/NGLAN-128, 444, 8
54=
60=
peste 38 de deputați,
GUE/NGL
AN-254, 311, 15
41comisiaAN+304, 59, 216
După articolul 2455=
61=
peste 38 de deputați,
GUE/NGL
-
50comisiaAN+458, 59, 66
După considerentul 353=
59=
peste 38 de deputați,
GUE/NGL
-
Considerentul 3562GUE/NGLAN-122, 451, 8
24comisia+
vot: propunerea ComisieiAN+451, 69, 64
Solicitări de vot prin apel nominal
EFDD:amendamentele 25, 27, 41, 50
GUE/NGL:amendamentele 62, 63
ENF:amendamentele 6 (a doua parte), 9, 25, 50
S&D:amendamentele 35, 54/60
Solicitări de vot separat
PPE:amendamentele 14, 20, 21, 22, 25, 28, 35, 42, 43, 44, 51
EFDD:amendamentele 28, 51
Solicitări de vot pe părți
ENF:
amendamentul 6
Prima parte„În așteptarea acestor măsuri, a căror aprobare și implementare este posibil să fie de durată, statele membre se confruntă cu o presiune de a acționa în legătură cu acest aspect, dat fiind riscul ca bazele lor de impozitare a societăților să se erodeze în mod semnificativ de-a lungul timpului. Măsurile necoordonate luate de statele membre în mod individual pot fragmenta piața unică și pot denatura concurența, împiedicând dezvoltarea de noi soluții digitale și competitivitatea Uniunii în ansamblu. Acesta este motivul pentru care este necesar să se adopte o abordare armonizată privind o soluție intermediară care să soluționeze această problemă într-un mod specific, până la adoptarea unei soluții cuprinzătoare. Soluția intermediară ar trebui să fie temporar restricționată pentru a evita să devină involuntar permanentă. Prin urmare, ar trebui introdusă o clauză de încetare a efectelor care ar duce la expirarea automată a prezentei directive în momentul elaborării unei soluții cuprinzătoare, de preferință la nivel internațional.”
A doua parte„Până la 31 decembrie 2020, în cazul în care nu s-a ajuns la o soluție cuprinzătoare, Comisia ar trebui să aibă în vedere o propunere în temeiul articolului 116 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căreia Parlamentul European și Consiliul să acționeze în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Acest lucru este esențial pentru a se ajunge cât mai rapid la un acord cu scopul de a evita ca statele membre să mărească numărul de impozite digitale naționale unilaterale.”
PPE:
amendamentul 2
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „și pe activele necorporale”
A doua parteaceste cuvinte

 7. Normele de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale * 

Raport: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Amendamente ale comisiei competente - vot în bloc1-5
10-15
19
21
25-29
34-39
comisia+
Amendamente ale comisiei competente - vot separat6comisiaAN+452, 54, 60
7comisiavs-
8comisiavs-
9comisiadiv
1+
2/AN-234, 329, 19
3/AN-178, 346, 46
16comisiavs-
17comisiavs-
18comisiavs-
20comisiaAN-204, 364, 10
22comisiavs-
23comisiavs+
24comisiavs-
30comisiavs+
31comisiaAN+330, 212, 38
32comisiavs+
33comisiaAN+300, 248, 33
După considerentul 840Verts/ALEAN+429, 140, 10
vot: propunerea ComisieiAN+439, 58, 81
Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE:amendamentul 40
GUE/NGL:amendamentele 6, 33
ECR:amendamentul 40
ENF:amendamentele 9 (a doua și a treia parte), 20, 31, 33
Solicitări de vot separat
PPE:amendamentele 7, 8, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 33
Solicitări de vot pe părți
ENF, PPE:
amendamentul 9
Prima parte„Un obiectiv esențial al prezentei directive este acela de a îmbunătăți reziliența pieței interne, în ansamblul său, pentru a aborda provocările pe care le implică impozitarea economiei digitale, respectând, în același timp, principiul neutralității fiscale, dar și libera circulație a serviciilor în cadrul pieței unice europene și fără a face discriminări între întreprinderile din Uniune și cele din afara Uniunii. Acest obiectiv nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre acționând individual, deoarece companiile digitale își pot desfășura activitatea la nivel transfrontalier fără a avea vreo prezență fizică sau având doar o prezență fizică redusă într-o jurisdicție; prin urmare, sunt necesare norme care să asigure faptul că acestea plătesc impozite în jurisdicțiile în care realizează profituri. Dată fiind această dimensiune transfrontalieră, o inițiativă la nivelul UE aduce valoare adăugată în comparație cu ceea ce s-ar putea realiza printr-o multitudine de măsuri naționale. Pentru a se asigura o aplicare armonizată a normelor privind o prezență digitală substanțială în cadrul Uniunii este necesară o inițiativă comună la nivelul întregii piețe interne. Utilizarea unor abordări unilaterale și divergente de către fiecare stat membru s-ar putea dovedi ineficace și ar putea fragmenta piața unică prin crearea în Uniune a unor conflicte între politicile naționale, a unor denaturări și a unor obstacole fiscale pentru companii. În consecință, ar trebui să se acorde o atenție specială asigurării faptului că abordarea Uniunii este echitabilă și nu discriminează niciun stat membru anume. Întrucât obiectivele prezentei directive pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității stabilit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, stabilit la același articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.”
A doua parte„Deși politica fiscală este o competență națională, articolul 115 din TFUE stipulează clar că Consiliul, hotărând în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă specială și după consultarea Parlamentului European și a Comitetului Economic și Social, ar trebui să adopte directive pentru apropierea acestor acte cu putere de lege, regulamente și acte administrative în domeniul fiscal din statele membre care au incidență directă asupra instituirii sau funcționării pieței interne. Prezenta directivă nu implică o armonizare a cotelor de impozitare a societăților în Uniune ”
A treia parte„și, prin urmare, nu restricționează capacitatea statelor membre de a stabili cote echitabile de impozitare a societăților aplicabile veniturilor aferente serviciilor digitale pe propriul lor teritoriu.”

 8. Iran, în special cazul Nasrin Sotoudeh 

Propuneri de rezoluție: B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunere comună de rezoluție RC-B8-0562/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
§ 5§text originalvs+
§ 14§text originaldiv
1+
2/VE+321, 241, 7
vot: rezoluție (întregul text)AN+522, 6, 38
Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice
B8-0562/2018Verts/ALE
B8-0563/2018ECR
B8-0564/2018GUE/NGL
B8-0565/2018S&D
B8-0566/2018ALDE
B8-0567/2018PPE
Solicitări de vot prin apel nominal
PPE:vot final (RC-B8-0562/2018)
Solicitări de vot separat
S&D:§ 5
Solicitări de vot pe părți
S&D:
§ 14
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „ca o condiție esențială pentru realizarea de progrese în relațiile economice și politice;”
A doua parteaceste cuvinte

 9. Egipt, în special situația apărătorilor drepturilor omului 

Propuneri de rezoluție: B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunere comună de rezoluție RC-B8-0568/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
§ 11§text originaldiv
1+
2/VE-248, 288, 20
§ 17§text originalvs+
§ 19§text originalvs/VE+283, 249, 21
Considerentul H§text originalvs+
Considerentul L§text originalvs+
vot: rezoluție (întregul text)+
Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice
B8-0568/2018Verts/ALE
B8-0569/2018ECR
B8-0576/2018EFDD
B8-0578/2018GUE/NGL
B8-0579/2018S&D
B8-0580/2018ALDE
B8-0581/2018PPE
Solicitări de vot separat
ECR:§ 17; considerentul L
PPE:§ 19; considerentul H
Solicitări de vot pe părți
Verts/ALE:
§ 11
Prima parte„într-un moment în care Egiptul încearcă să consolideze democrația și statul de drept,”
A doua parteaceste cuvinte

 10. Tanzania 

Propuneri de rezoluție: B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunere comună de rezoluție RC-B8-0568/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
Considerentul G§text originaldiv
1+
2+
vot: rezoluție (întregul text)+
Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice
B8-0570/2018ECR
B8-0571/2018Verts/ALE
B8-0572/2018GUE/NGL
B8-0573/2018S&D
B8-0574/2018ALDE
B8-0575/2018PPE
Solicitări de vot pe părți
ECR:
considerentul G
Prima parte„întrucât mulți copii și adolescenți, în special fete, suferă încălcări ale drepturilor omului drepturilor omului și practici dăunătoare, printre care violența sexuală la scară largă, pedepse corporale, căsătorii între copii și sarcini în adolescență, care le îngreunează școlarizarea sau o fac imposibilă;”
A doua parte„întrucât guvernul Tanzaniei obstrucționează accesul la serviciile de sănătate sexuală și reproductivă și intimidează organizațiile care oferă informații cu privire la aceste servicii;”

 11. Tehnologia blockchain: o politică comercială orientată spre viitor 

Raport: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot unicAN+433, 25, 92

 12. Caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurate de Japonia 

Propuneri de rezoluție: B8-0561/2018

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunerea de rezoluție B8-0561/2018
(comisia LIBE)
§ 72PPEVE+277, 258, 4
§ 173PPEVE-237, 305, 3
După § 189S&D+
§ 194PPEVE+307, 242, 2
§ 20§text originalvs-
§ 235PPE+
§ 246PPE-
§ 2610S&D+
După referirea 67S&D+
Considerentul M1PPE+
După considerentul T8S&D+
vot: rezoluție (întregul text)AN+516, 26, 11
Solicitări de vot prin apel nominal
PPE:vot final
Solicitări de vot separat
PPE:§ 20

 13. Conflictul de interse și protecția bugetului UE în Republica Cehă 

Propuneri de rezoluție: B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunere comună de rezoluție RC-B8-0582/2018
(PPE, ECR, Verts/ALE)
§ 11ALDE-
După § 32S&DVE+295, 202, 51
vot: rezoluție (întregul text)AN+434, 64, 47
Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice
B8-0582/2018PPE
B8-0583/2018Verts/ALE
B8-0584/2018GUE/NGL
B8-0585/2018ALDE
Solicitări de vot prin apel nominal
PPE:vot final (RC-B8-0582/2018)
Diverse:
Neoklis Sylikiotis și-a retras semnătura de pe propunerea comună de rezoluție RC-B8-0582/2018.

 14. Activitățile Ombudsmanului European în 2017 

Raport: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
§ 65PPEVE-245, 281, 3
§ 126PPEVE-245, 277, 8
§ 137PPEAN+273, 249, 8
§ 148PPE-
§ 159PPE-
§ 1610PPE-
§ 1811SPPE-
§ 1912PPE-
§ 2013PPEAN-239, 267, 25
§ 2114PPEAN-235, 285, 8
§text originalAN+330, 181, 18
§ 2215PPEAN-204, 318, 8
§text originalAN+363, 157, 5
§ 2316PPE-
§ 26§text originalAN+379, 132, 10
§ 2717PPE-
§ 2818PPE-
§ 33§text originalvs+
§ 3519SPPEAN-183, 337, 4
§ 4020SPPEAN-198, 317, 7
§ 4621SPPEAN-214, 304, 3
Considerentul K1SPPE-
Considerentul S2PPE-
Considerentul X§text originalvs+
Considerentul Y3PPE-
Considerentul AC4PPEAN-199, 314, 6
§text originalAN+366, 149, 6
vot: rezoluție (întregul text)AN+368, 15, 135
Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE:amendamentele 13, 15, 19, 20, 21
EFDD:amendamentele 4, 7, 14, 15, 19; § 21
ENF:amendamentele 4, 15, 21; §§ 22, 26; considerentul AC
Solicitări de vot separat
ALDE:§ 33; considerentul X
PPE:§ 21

 15. Dezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2017 

Raport: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
§ 26EFDD+
§ 37EFDDVE+125, 308, 16
§text originaldiv
1+
2+
§ 4§text originaldiv
1+
2+
§ 9§text originaldiv
1+
2-
3+
După § 91PPEVE+308, 102, 42
§ 10§text originaldiv
1-
2+
3+
4+
§ 11§text originaldiv
1+
2+
§ 19§text originaldiv
1+
2+
§ 23§text originaldiv
1+
2+
§ 268EFDDVE-104, 326, 18
§text originaldiv
1+
2/VE+227, 211, 13
§ 273SPPEAN-200, 221, 30
§ 30§text originaldiv
1+
2+
3-
Considerentul J4EFDD-
Considerentul S§text originaldiv
1+
2-
Considerentul U5EFDDVE-200, 211, 36
vot: rezoluție (întregul text)AN+342, 34, 39
Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE:amendamentele 2, 3
Solicitări de vot pe părți
ALDE:
§ 23
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „crede ferm că Comisia, Consiliul și statele membre ar trebui să dea curs în mod coerent și eficace recomandărilor din raportul final al Grupului de lucru;”
A doua parteaceste cuvinte
§ 26
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „că nu s-a întâmplat acest lucru în trecut și că nu a existat niciun rezultat legislativ concret al inițiativelor reușite anterioare;”
A doua parteaceste cuvinte
Considerentul S
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „cu condiția ca acestea să fie gestionate, încă de la început, de Secretariatul Comisiei pentru petiții;”
A doua parteaceste cuvinte
PPE:
§ 3
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „folosită de unele state membre iresponsabile;”
A doua parteaceste cuvinte
§ 4
Prima parte„subliniază nevoia unei cooperări intensificate între Comisie și alte instituții ale UE cu autoritățile locale, regionale și naționale ale statelor membre, asigurând adoptarea și punerea în aplicare a dispozițiilor UE orientate spre garantarea celor mai înalte standarde de justiție socială și a unei protecții depline și efective a drepturilor economice, sociale și culturale ale tuturor cetățenilor; subliniază nevoia unei cooperări mai active cu reprezentanții statelor membre la reuniunile comisiei și a unui răspuns mai rapid la solicitărilor trimise de comisie; solicită, prin urmare, un angajament ferm din partea tuturor autorităților implicate la nivel național și european în tratarea și soluționarea cu prioritate a petițiilor;”
A doua parte„constată încă o dată că numeroase petiții au primit răspunsuri superficiale din partea Comisiei;”
§ 11
Prima parte„subliniază că examinarea petițiilor referitoare la condițiile de muncă precare a reliefat faptul că, în anumite state membre, mulți lucrători sunt victime ale unor practici inadmisibile și discriminatorii, reflectând lipsa unor mecanisme eficace de prevenție care să prevină și să sancționeze în mod adecvat aceste abuzuri;”
A doua parte„deplânge faptul că Comisia a acumulat o întârziere considerabilă în ceea ce privește cazurile legate de încălcări ale dreptului UE al muncii de către anumite state membre, permițând, astfel, ca încălcările drepturilor lucrătorilor să continue ani de-a rândul;”
§ 19
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „43 de milioane de” și „cu motoare diesel”
A doua parteaceste cuvinte
ALDE, PPE:
§ 9
Prima parte„consideră că, pentru a asigura coerența deplină a tratamentelor aplicate diverselor petiții, petițiile primite ar trebui să fie gestionate integral de Comisia pentru petiții și că, în acest scop, ar trebui să se aloce mai multe resurse Secretariatului acesteia;”, cu excepția cuvintelor „petițiile primite ar trebui să fie gestionate integral de” și „în acest scop”
A doua parteaceste cuvinte
A treia parte„subliniază că orientările comisiei, adoptate în ianuarie 2016, fac ca tratarea petițiilor și procesul decizional să fie transparente și clare;”
§ 10
Prima parte„critică ferm puterile discreționare pe care și le-a atribuit Comisia în ceea ce privește tratarea plângerilor cetățenilor legate de cazuri individuale;”
A doua parteia act de faptul că a refuza anchetarea plângerilor cetățenilor, inclusiv a cazurilor individuale, în mod aprofundat și prompt, în cadrul abordării Comisiei din comunicarea sa din 2016 intitulată «Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune», poate împiedica înțelegerea rapidă a unor eventuale carențe sistemice grave,”
A treia parte„aceasta putând conduce la încălcări multiple ale drepturilor, în detrimentul a numeroși cetățeni, și în acest fel se lasă, în principal, instanțelor naționale cea mai mare parte a responsabilității de a monitoriza eventualele încălcări ale legislației UE; consideră că există prea multă ambiguitate în interpretarea acestei noțiuni și consideră că o asemenea abordare este dăunătoare în domeniul legislației de mediu;”
A patra parte„consideră că acest lucru reprezintă un regres față de abordarea anterioară a punerii în aplicare a legislației de mediu a UE și o piedică în calea exercitării depline a atribuțiilor Comisiei de gardian al tratatelor;”
§ 30
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „același feedback și aceleași”, „ca și petiționarii” și „sau a altor autorități”
A doua parte„același feedback și aceleași” și „ca și petiționarii”
A treia parte„sau a altor autorități”
Diverse
Grupul PPE a retras amendamentul 2.
Ultima actualizare: 25 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate