Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 286kWORD 78k
Neljapäev, 13. detsember 2018 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Parlamendi koosseis
 3.Petitsioonid
 4.Esitatud dokumendid
 5.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 6.Rändajate olukord ELi piiril Bosnias ja Hertsegoviinas (arutelu)
 7.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
7.1.Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum
  
7.2.Egiptus, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord
  
7.3.Tansaania
 8.Istungi jätkamine
 9.Hääletused
  
9.1.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Viivisnõuete kahju miinimumkate ***I (hääletus)
  
9.2.Kaubandusvaidluste lahendamise kiirendatud kord (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.3.Liidu kosmoseprogramm 2021-2017 ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ***I (hääletus)
  
9.4.Digitaalse Euroopa programmi kehtestamine ajavahemikuks 2021–2027 ***I (hääletus)
  
9.5.USA ja ELi vaheline tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alane koostööleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.6.Teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühine süsteem * (hääletus)
  
9.7.Märkimisväärse digitaalse kohalolu äriühingu tulumaksuga maksustamine * (hääletus)
  
9.8.Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum (hääletus)
  
9.9.Egiptus, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord (hääletus)
  
9.10.Tansaania (hääletus)
  
9.11.Plokiahel ja tulevikule orienteeritud kaubanduspoliitika * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.12.Jaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavus (hääletus)
  
9.13.Huvide konflikt ja ELi eelarve kaitsmine Tšehhi Vabariigis (hääletus)
  
9.14.Euroopa Ombudsmani 2017. aasta tegevus (hääletus)
  
9.15.2017. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Istungi jätkamine
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Haruldased haigused (arutelu)
 15.Aafrika seakatku levik (arutelu)
 16.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 17.Järgmiste istungite ajakava
 18.Istungi lõpp
 19.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.02.


2. Parlamendi koosseis

Jakob von Weizsäcker on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 7. jaanuarist 2019.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 2 märkis parlament, et tema ametikoht jääb alates nimetatud kuupäevast vabaks ning ta teavitab sellest asjaomase liikmesriigi pädevat asutust.


3. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid ja need saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõigetele 9 ja 10 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

4. detsember 2018

(*) Nimi salastatud

(*) (nr 0949/2018); Alexandra Elize (nr 0950/2018); José Manuel Martín Álvarez (nr 0951/2018); Mateusz Błaszczak (nr 0952/2018); (*) (nr 0953/2018); Gredo Förster (nr 0954/2018); Brandy Thern (nr 0955/2018); Monika Mamulska (nr 0956/2018); (*) (nr 0957/2018); Max Huhn (nr 0958/2018); Constantin Vlădescu (nr 0959/2018); Maurizio Zinesi (Comune di Cinisello Balsamo) (nr 0960/2018); (*) (nr 0961/2018); (*) (nr 0962/2018); (*) (nr 0963/2018); (*) (nr 0964/2018); Ramón Crespí Rosselló (nr 0965/2018); Adamantia Karamanou (nr 0966/2018); Fernando García (nr 0967/2018); Ian Rogers (nr 0968/2018); (*) (nr 0969/2018); (*) (nr 0970/2018); Mateusz Błaszczak (nr 0971/2018); Marta Donadei (nr 0972/2018); Adolfo Pablo Lapi (nr 0973/2018); (*) (nr 0974/2018); Krisztián Varga (nr 0975/2018); Francesco Orbitello (nr 0976/2018); (*) (nr 0977/2018); Andrzej Halicki (nr 0978/2018); (*) (nr 0980/2018); Jakub Ditrich (nr 0981/2018); (*) (nr 0982/2018); (*) (nr 0983/2018); (*) (nr 0984/2018); Thomas Rust (nr 0985/2018); (*) (nr 0986/2018); (*) (nr 0987/2018); Elisenda Paluzie Hernández (nr 0988/2018); (*) (nr 0989/2018); (*) (nr 0990/2018); (*) (nr 0991/2018); (*) (nr 0992/2018); (*) (nr 0993/2018); Diogo Faria (nr 0994/2018); (*) (nr 0995/2018); (*) (nr 0996/2018); (*) (nr 0997/2018); Alberto Cirio (nr 0998/2018); (*) (nr 0999/2018); (*) (nr 1000/2018); Francesco Orbitello (nr 1001/2018); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr 1002/2018); (*) (nr 1003/2018); (*) (nr 1004/2018); (*) (nr 1005/2018); Barbora Strnadová (nr 1006/2018); (*) (nr 1007/2018); (*) (nr 1008/2018); Krisztián Varga (nr 1009/2018); (*) (nr 1010/2018); (*) (nr 1011/2018); (*) (nr 1012/2018); Alessandro Giovannetti (nr 1013/2018); (*) (nr 1014/2018); (*) (nr 1015/2018); (*) (nr 1016/2018); (*) (nr 1017/2018); (*) (nr 1018/2018); (*) (nr 1019/2018); Geoffrey Deasy (nr 1020/2018); (*) (nr 1021/2018); Jorge Núñez Burgos (nr 1022/2018); (*) (nr 1023/2018); (*) (nr 1024/2018); (*) (nr 1025/2018); Jerzy Warszyński (nr 1026/2018); (*) (nr 1027/2018); (*) (nr 1028/2018); Elena Guncheva (nr 1029/2018); Raffaella Scattolon (nr 1030/2018); Nicolaas Vinckier (nr 1031/2018); (*) (nr 1032/2018); (*) (nr 1033/2018); (*) (nr 1034/2018); Fani Kozareva (nr 1035/2018); (*) (nr 1036/2018); Preda Marin (nr 1037/2018); (*) (nr 1038/2018); Valentina Cucu (nr 1039/2018); Davide Anselmi (nr 1040/2018); Davide Anselmi (nr 1041/2018); Paul Dobrzynski (nr 1042/2018); (*) (nr 1043/2018); (*) (nr 1044/2018); (*) (nr 1045/2018); (*) (nr 1046/2018); (*) (nr 1047/2018); Pablo Fernández Gómez (nr 1048/2018); Adolfo Pablo Lapi (nr 1049/2018); (*) (nr 1050/2018); (*) (nr 1051/2018); (*) (nr 1052/2018); Benito Lupiáñez López (nr 1053/2018); (*) (nr 1054/2018); Danny Grothe (nr 1055/2018); Mateusz Błaszczak (nr 1056/2018); (*) (nr 1057/2018); Martin Jürgens (nr 1058/2018); (*) (nr 1059/2018); (*) (nr 1060/2018); Jürgen Keller (nr 1061/2018); (*) (nr 1062/2018); Andreas Zimmermann (nr 1063/2018); (*) (nr 1064/2018); Antonio Pérez Fernández (nr 1065/2018); (*) (nr 1066/2018); (*) (nr 1067/2018); Oliver Lücke (nr 1068/2018); (*) (nr 1069/2018).

Petitsiooni nr 0979/2018 esitaja võttis selle pärast registrisse kandmist tagasi.

President andis kooskõlas kodukorra artikli 215 lõikega 15 teada, et edastas 4. detsembril 2018 vastutavale komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonid, mille esitajaks on füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ning kes ei ela ega oma registrijärgset asukohta mõnes liikmesriigis.


4. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013 aastate 2019 ja 2020 kohta antavate otsetoetuste ja maaelu arengu toetuste teatavate eeskirjade osas (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

nõuandvad komisjonid:

DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Innocenzo Leontini. Resolutsiooni ettepanek strateegia kohta, mis aitaks väärtustada Sitsiiliat kui ELi ja Aafrika vahelise kaubanduse peamist logistikakeskust (B8-0545/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

INTA

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek puidutööstuse kaitse kohta (B8-0549/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

REGI

nõuandvad komisjonid:

ENVI, AGRI

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek polaarrebase märgise kohta (B8-0550/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

nõuandvad komisjonid:

ITRE


5. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 46)

(Esimeeste konverentsi 15. novembri 2018. aasta otsuse alusel)

LIBE-komisjon

- Humanitaarviisad (2018/2271(INL))

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

(Esimeeste konverentsi 6. detsembri 2018. aasta otsuse alusel)

komisjonid: DEVE, ENVI

- Kestliku arengu eesmärkide elluviimise ja täitmise iga-aastane strateegiline aruanne (2018/2279(INI))

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

JURI-komisjon

- Toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI, JURI (kodukorra artikkel 39)

- Autoriõigus digitaalsel ühtsel turul (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
nõuandvad komisjonid: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (kodukorra artikkel 54), JURI (kodukorra artikkel 39)

IMCO-komisjon

- Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise institutsioonilist raamistikku käsitleva lepingu kohta (2018/2262(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET
nõuandvad komisjonid: IMCO, INTA (kodukorra artikkel 54)

Otsus kohaldada komisjonide ühiste koosolekutega menetlust (kodukorra artikkel 55)

(Esimeeste konverentsi 6. detsembri 2018. aasta otsuse alusel)

komisjonid: DEVE, ENVI

- Kestliku arengu eesmärkide elluviimise ja täitmise iga-aastane strateegiline aruanne (2018/2279(INI))


Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 216, lõige 7)

(Esimeeste konverentsi 6. detsembri 2018. aasta otsuse alusel)

PETI-komisjon

- Iga-aastane raport 2018. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelude kohta (kodukorra artikli 216 lõige 7) (2018/2280(INI))

Pealkirja muutmine

AFCO-komisjon

Raporti (2018/2080(INL)) uus pealkiri on järgmine: Euroopa Parlamendi määruse eelnõu ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriva korra ja üldtingimuste kohta (Euroopa Ombudsmani põhimäärus), millega tunnistatakse kehtetuks otsus 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom.

Menetluse muutmine: (INL) asemel (INI)

AFCO-komisjon

- Personaalsete pensionitoodete, sealhulgas üleeuroopalise personaalse pensionitoote käsitamine maksustamisel (2018/2002(INI))

Juba loa saanud algatusraporti tagasivõtmine

ITRE-komisjon

- ELi energiapoliitika ja Euratomi asutamislepingu tulevik (2018/2087(INI))


6. Rändajate olukord ELi piiril Bosnias ja Hertsegoviinas (arutelu)

Komisjoni avaldus: Rändajate olukord ELi piiril Bosnias ja Hertsegoviinas (2018/2971(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Dubravka Šuica fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Marina Albiol Guzmán fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Željana Zovko ja Dubravka Šuica, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bill Etheridge fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Jasenko Selimovic, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Dominique Bilde, Carlos Coelho, Tonino Picula, Angel Dzhambazki, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Beatriz Becerra Basterrechea, Jozo Radoš, Marijana Petir, Cécile Kashetu Kyenge ja Cristian Dan Preda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Željana Zovko, Maria Grapini, Notis Marias, Julie Ward ja Elly Schlein.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Arutelu lõpetati.


7. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 12.12.2018 protokollipunkt 3.)


7.1. Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018 ja B8-0567/2018 (2018/2967(RSP))

Heidi Hautala, Charles Tannock, Cornelia Ernst, Ana Gomes, Marietje Schaake ja Tunne Kelam tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Margot Parker ja Flavio Zanonato.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser ja Juan Fernando López Aguilar.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2018 protokollipunkt 9.8.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident


7.2. Egiptus, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord

Resolutsiooni ettepanekud B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018 ja B8-0581/2018 (2018/2968(RSP))

Jordi Solé, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Marietje Schaake ja Barbara Matera tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Pavel Svoboda fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel, Anders Primdahl Vistisen fraktsiooni ECR nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ana Miranda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Krzysztof Hetman, Wajid Khan, Marek Jurek, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, ja Jean-Luc Schaffhauser.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Julie Ward ja Elly Schlein.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2018 protokollipunkt 9.9.


7.3. Tansaania

Resolutsiooni ettepanekud B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018 ja B8-0575/2018 (2018/2969(RSP))

Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post ja Seán Kelly tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, David Martin ja Neena Gill.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Dobromir Sośnierz, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Seán Kelly ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stanislav Polčák ja Paul Rübig, kes võttis sõna ka organisatsiooniliste küsimuste kohta (asepresident tegi täpsustused).

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2018 protokollipunkt 9.10.

°
° ° °

Sõna võttis Paul Rübig eelarve küsimuses.

(Istung katkestati kell 11.36 kuni hääletuseni.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident


8. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.00.

Sõna võtsid Philippe Lamberts ja Jean-Marie Cavada.


9. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


9.1. Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Viivisnõuete kahju miinimumkate ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses viivisnõuete kahju miinimumkattega [COM(2018)0134 - C8-0117/2018- 2018/0060(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Esther de Lange ja Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

OTSUS ALUSTADA INSTITUTSIOONIDEVAHELISI LÄBIRÄÄKIMISI

Vastu võetud

Sõnavõtud

Sven Giegold väljendas enne hääletust vastavalt kodukorra artikli 69c lõike 2 teisele lõigule vastuseisu ECON-komisjoni otsusele ja Roberto Gualtieri avaldas sellele toetust.


9.2. Kaubandusvaidluste lahendamise kiirendatud kord (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport soovitustega Euroopa Komisjonile kaubandusvaidluste lahendamise kiirendatud korra kohta [2018/2079(INL)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

(parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0519)


9.3. Liidu kosmoseprogramm 2021-2017 ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 912/2010, (EL) nr 1285/2013 ja (EL) nr 377/2014 ning otsus nr 541/2014/EL [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0520)

Sõna võttis Massimiliano Salini, kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


9.4. Digitaalse Euroopa programmi kehtestamine ajavahemikuks 2021–2027 ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2021–2027 digitaalse Euroopa programm [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0521)

Sõna võttis Angelika Mlinar, kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


9.5. USA ja ELi vaheline tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alane koostööleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Ühenduse vahelise tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase koostöö lepingu muudatuse Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0522)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


9.6. Teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühine süsteem * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, milles käsitletakse teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühist süsteemi [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Paul Tang (A8-0428/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0523)


9.7. Märkimisväärse digitaalse kohalolu äriühingu tulumaksuga maksustamine * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse märkimisväärse digitaalse kohalolu äriühingu tulumaksuga maksustamise eeskirjad [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0524)


9.8. Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0562/2018

(asendades B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Barbara Matera, László Tőkés, Anna Záborská, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil ja Stanislav Polčák fraktsiooni PPE nimel;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes ja Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ja Pirkko Ruohonen-Lerner fraktsiooni ECR nimel;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä fraktsiooni ALDE nimel;

—   Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Bodil Valero, Jordi Solé, Pascal Durand ja Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0525)


9.9. Egiptus, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0568/2018

(asendades B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ja Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel;

—   Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock ja Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä fraktsiooni ALDE nimel;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis ja Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Jordi Solé, Bodil Valero ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0526)


9.10. Tansaania (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0570/2018

(asendades B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Tomáš Zdechovský, David McAllister, Elmar Brok, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė, Barbara Matera, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil ja Stanislav Polčák fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja David Martin fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Notis Marias ja Pirkko Ruohonen Lerner fraktsiooni ECR nimel;

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä fraktsiooni ALDE nimel;

—   Marie Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric ja Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Judith Sargentini ja Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0527)


9.11. Plokiahel ja tulevikule orienteeritud kaubanduspoliitika * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport plokiahela ja tulevikule orienteeritud kaubanduspoliitika kohta [2018/2085(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0528)


9.12. Jaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavus (hääletus)

Komisjoni avaldus: Jaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavus (2018/2979(RSP))

Arutelu toimus 11. detsember 2018 (11.12.2018 protokollipunkt 14).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Claude Moraes LIBE komisjoni nimel Jaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavuse kohta (2018/2979(RSP)) (B8-0561/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0529)


9.13. Huvide konflikt ja ELi eelarve kaitsmine Tšehhi Vabariigis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0582/2018

(asendades B8-0582/2018, B8-0583/2018 ),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Ingeborg Gräßle ja Petri Sarvamaa fraktsiooni PPE nimel;

—   Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel;

—   Bart Staes, Julia Reda ja Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Dennis de Jong, Neoklis Sylikiotis, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano ja Marco Zullo.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0530)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0584/2018 ja B8-0585/2018 muutusid kehtetuks.)


9.14. Euroopa Ombudsmani 2017. aasta tegevus (hääletus)

Raport Euroopa Ombudsmani 2017. aasta tegevust käsitleva aastaaruande kohta [2018/2105(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0531)


9.15. 2017. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud (hääletus)

Raport 2017. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelude kohta [2018/2104(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0532)


10. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

(Kolmapäeva, 12. detsembri 2018 hääletus)

Raport: Daniele Viotti ja Paul Rübig - A8-0454/2018
Andrejs Mamikins ja Daniel Hannan

Raport: Pedro Silva Pereira - A8-0366/2018
Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Daniel Hannan ja Reinhard Bütikofer

Raport: Pedro Silva Pereira - A8-0367/2018
Lucy Anderson

Raport: Alojz Peterle - A8-0383/2018
Jiří Pospíšil

Raport: Dan Nica - A8-0401/2018
Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel ja Andrejs Mamikins

Raport: Monika Hohlmeier ja Helga Stevens - A8-0374/2018
Monica Macovei ja Andrejs Mamikins

Raport: David McAllister - A8-0392/2018
Monica Macovei

Raport: Petras Auštrevičius - A8-0373/2018
Jiří Pospíšil, Anna Záborská ja Dobromir Sośnierz

Raport: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ja Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga.

(Neljapäeva, 13. detsembri 2018 hääletus)

Raport: Massimiliano Salini - A8-0405/2018
Alex Mayer.

(Kolmapäeva, 12. detsembri 2018 hääletus)

Raport: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ja Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel.

(Neljapäeva, 13. detsembri 2018 hääletus)

Raport: Dariusz Rosati - A8-0426/2018
Dobromir Sośnierz

Huvide konflikt ja ELi eelarve kaitsmine Tšehhi Vabariigis - RC-B8-0582/2018
Stanislav Polčák ja Jiří Pospíšil

Raport: Eleonora Evi - A8-0411/2018
Eleonora Evi.


11. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 13.16.)


ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

12. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


13. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


14. Haruldased haigused (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000118/2018), mille esitas(id) Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez ja Piernicola Pedicini ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Haruldased haigused (B8-0419/2018)

Gesine Meissner esitas küsimuse.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Sirpa Pietikäinen fraktsiooni PPE nimel, Andrejs Mamikins fraktsiooni S&D nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ana Miranda fraktsiooni Verts/ALE nimel ja André Elissen fraktsiooni ENF nimel.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Arutelu lõpetati.


15. Aafrika seakatku levik (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000124/2018), mille esitas(id) Czesław Adam Siekierski AGRI-komisjoni nimel komisjonile: Aafrika seakatku levik (B8-0420/2018)

Czesław Adam Siekierski esitas küsimuse.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Daniel Buda fraktsiooni PPE nimel, Clara Eugenia Aguilera García fraktsiooni S&D nimel, Beata Gosiewska fraktsiooni ECR nimel, Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel, Ana Miranda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Norbert Erdős ja Ramón Luis Valcárcel Siso.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Krzysztof Hetman, Albert Deß ja Ivan Jakovčić.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Arutelu lõpetati.


16. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 3 esitatakse käesoleva istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


17. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 14. jaanuarist kuni 17. jaanuarini 2019.


18. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 16.24.


19. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Viimane päevakajastamine: 25. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika