Index 
Notulen
PDF 293kWORD 79k
Donderdag 13 december 2018 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling Parlement
 3.Verzoekschriften
 4.Ingekomen stukken
 5.Besluiten inzake bepaalde documenten
 6.De situatie van migranten aan de EU-grens in Bosnië en Herzegovina (debat)
 7.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
7.1.Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh
  
7.2.Egypte, met name de situatie van mensenrechtenactivisten
  
7.3.Tanzania
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Stemmingen
  
9.1.Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen ***I (stemming)
  
9.2.Snelle afhandeling van handelsgeschillen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.3.Vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma ***I (stemming)
  
9.4.Vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 ***I (stemming)
  
9.5.Overeenkomst tussen de VS en de EU betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.6.Gemeenschappelijk stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten * (stemming)
  
9.7.Vennootschapsbelasting op een aanzienlijke digitale aanwezigheid * (stemming)
  
9.8.Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh (stemming)
  
9.9.Egypte, met name de situatie van mensenrechtenactivisten (stemming)
  
9.10.Tanzania (stemming)
  
9.11.Blockchain: een toekomstgericht handelsbeleid * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.12.Gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens (stemming)
  
9.13.Belangenconflict en de bescherming van de EU-begroting in Tsjechië (stemming)
  
9.14.Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017 (stemming)
  
9.15.Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017 (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Hervatting van de vergadering
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Zeldzame ziekten (debat)
 15.Verspreiding van de Afrikaanse varkenspest (debat)
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 17.Rooster van de volgende vergaderingen
 18.Sluiting van de vergadering
 19.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.02 uur geopend.


2. Samenstelling Parlement

Jakob von Weizsäcker heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 7 januari 2019.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 2, van het Reglement, constateert het Parlement dat de zetel vanaf deze datum vacant is en brengt het de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.


3. Verzoekschriften

De volgende verzoekschriften zijn op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven en zijn naar de bevoegde commissie verwezen overeenkomstig artikel 215, leden 9 en 10, van het Reglement:

Op 4 december 2018

(*) Vertrouwelijk

(*) (nr. 0949/2018); Alexandra Elize (nr. 0950/2018); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0951/2018); Mateusz Błaszczak (nr. 0952/2018); (*) (nr. 0953/2018); Gredo Förster (nr. 0954/2018); Brandy Thern (nr. 0955/2018); Monika Mamulska (nr. 0956/2018); (*) (nr. 0957/2018); Max Huhn (nr. 0958/2018); Constantin Vlădescu (nr. 0959/2018); Maurizio Zinesi (Comune di Cinisello Balsamo) (nr. 0960/2018); (*) (nr. 0961/2018); (*) (nr. 0962/2018); (*) (nr. 0963/2018); (*) (nr. 0964/2018); Ramón Crespí Rosselló (nr. 0965/2018); Adamantia Karamanou (nr. 0966/2018); Fernando García (nr. 0967/2018); Ian Rogers (nr. 0968/2018); (*) (nr. 0969/2018); (*) (nr. 0970/2018); Mateusz Błaszczak (nr. 0971/2018); Marta Donadei (nr. 0972/2018); Adolfo Pablo Lapi (nr. 0973/2018); (*) (nr. 0974/2018); Krisztián Varga (nr. 0975/2018); Francesco Orbitello (nr. 0976/2018); (*) (nr. 0977/2018); Andrzej Halicki (nr. 0978/2018); (*) (nr. 0980/2018); Jakub Ditrich (nr. 0981/2018); (*) (nr. 0982/2018); (*) (nr. 0983/2018); (*) (nr. 0984/2018); Thomas Rust (nr. 0985/2018); (*) (nr. 0986/2018); (*) (nr. 0987/2018); Elisenda Paluzie Hernández (nr. 0988/2018); (*) (nr. 0989/2018); (*) (nr. 0990/2018); (*) (nr. 0991/2018); (*) (nr. 0992/2018); (*) (nr. 0993/2018); Diogo Faria (nr. 0994/2018); (*) (nr. 0995/2018); (*) (nr. 0996/2018); (*) (nr. 0997/2018); Alberto Cirio (nr. 0998/2018); (*) (nr. 0999/2018); (*) (nr. 1000/2018); Francesco Orbitello (nr. 1001/2018); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr. 1002/2018); (*) (nr. 1003/2018); (*) (nr. 1004/2018); (*) (nr. 1005/2018); Barbora Strnadová (nr. 1006/2018); (*) (nr. 1007/2018); (*) (nr. 1008/2018); Krisztián Varga (nr. 1009/2018); (*) (nr. 1010/2018); (*) (nr. 1011/2018); (*) (nr. 1012/2018); Alessandro Giovannetti (nr. 1013/2018); (*) (nr. 1014/2018); (*) (nr. 1015/2018); (*) (nr. 1016/2018); (*) (nr. 1017/2018); (*) (nr. 1018/2018); (*) (nr. 1019/2018); Geoffrey Deasy (nr. 1020/2018); (*) (nr. 1021/2018); Jorge Núñez Burgos (nr. 1022/2018); (*) (nr. 1023/2018); (*) (nr. 1024/2018); (*) (nr. 1025/2018); Jerzy Warszyński (nr. 1026/2018); (*) (nr. 1027/2018); (*) (nr. 1028/2018); Elena Guncheva (nr. 1029/2018); Raffaella Scattolon (nr. 1030/2018); Nicolaas Vinckier (nr. 1031/2018); (*) (nr. 1032/2018); (*) (nr. 1033/2018); (*) (nr. 1034/2018); Fani Kozareva (nr. 1035/2018); (*) (nr. 1036/2018); Preda Marin (nr. 1037/2018); (*) (nr. 1038/2018); Valentina Cucu (nr. 1039/2018); Davide Anselmi (nr. 1040/2018); Davide Anselmi (nr. 1041/2018); Paul Dobrzynski (nr. 1042/2018); (*) (nr. 1043/2018); (*) (nr. 1044/2018); (*) (nr. 1045/2018); (*) (nr. 1046/2018); (*) (nr. 1047/2018); Pablo Fernández Gómez (nr. 1048/2018); Adolfo Pablo Lapi (nr. 1049/2018); (*) (nr. 1050/2018); (*) (nr. 1051/2018); (*) (nr. 1052/2018); Benito Lupiáñez López (nr. 1053/2018); (*) (nr. 1054/2018); Danny Grothe (nr. 1055/2018); Mateusz Błaszczak (nr. 1056/2018); (*) (nr. 1057/2018); Martin Jürgens (nr. 1058/2018); (*) (nr. 1059/2018); (*) (nr. 1060/2018); Jürgen Keller (nr. 1061/2018); (*) (nr. 1062/2018); Andreas Zimmermann (nr. 1063/2018); (*) (nr. 1064/2018); Antonio Pérez Fernández (nr. 1065/2018); (*) (nr. 1066/2018); (*) (nr. 1067/2018); Oliver Lücke (nr. 1068/2018); (*) (nr. 1069/2018).

Verzoekschrift nr. 0979/2018 is door indiener ingetrokken na inschrijving in het algemeen register.

De Voorzitter deelt mee dat hij op 4 december 2018 de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger zijn van de Europese Unie en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 215, lid 15, van het Reglement, naar de bevoegde commissie heeft verwezen.


4. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft bepaalde voorschriften inzake rechtstreekse betalingen en steun voor plattelandsontwikkeling voor de jaren 2019 en 2020 (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

advies :

DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

2) ontwerpresoluties van de leden (artikel 133 van het Reglement)

- Innocenzo Leontini. Ontwerpresolutie over een strategie om van Sicilië het voornaamste logistieke centrum van de EU te maken voor de handel met Afrika (B8-0545/2018)

verwezen naar

bevoegd :

INTA

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bescherming van de houtsector (B8-0549/2018)

verwezen naar

bevoegd :

REGI

advies :

ENVI, AGRI

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over het "poolvos"-label (B8-0550/2018)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

ITRE


5. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 46 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 15 november 2018)

commissie LIBE

- Humanitaire visa (2018/2271(INL))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 6 december 2018)

commissies DEVE, ENVI

- Jaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) (2018/2279(INI))

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie JURI

- Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI, JURI (artikel 39 van het Reglement)

- Auteursrechten op de digitale interne markt (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: JURI
advies: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (artikel 54 van het Reglement), JURI (artikel 39 van het Reglement)

commissie IMCO

- Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de institutionele kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat (2018/2262(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: AFET
advies: IMCO, INTA (artikel 54 van het Reglement)

Besluit tot toepassing van de procedure met gezamenlijke commissievergaderingen (artikel 55 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 6 december 2018)

commissies DEVE, ENVI

- Jaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) (2018/2279(INI))


Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 216, lid 7, van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 6 december 2018)

commissie PETI

- Verslag overeenkomstig artikel 216, lid 7, van het Reglement over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2018 (2018/2280(INI))

Wijziging titel

commissie AFCO

Nieuwe titel van het verslag (2018/2080(INL)): “Ontwerpverordening van het Europees Parlement inzake het statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman) en tot intrekking van Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom”.

Wijziging procedure van (INL) naar (INI)

commissie AFCO

- De fiscale behandeling van persoonlijke pensioenproducten, inclusief het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (2018/2002(INI))

Intrekking van een initiatiefverslag waarvoor reeds toestemming was verleend

commissie ITRE

- Toekomst van het energiebeleid van de EU, inclusief de toekomst van het Euratom-Verdrag (2018/2087(INI))


6. De situatie van migranten aan de EU-grens in Bosnië en Herzegovina (debat)

Verklaring van de Commissie: De situatie van migranten aan de EU-grens in Bosnië en Herzegovina (2018/2971(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Dubravka Šuica, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Marina Albiol Guzmán, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Željana Zovko en Dubravka Šuica, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Bill Etheridge, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Jasenko Selimovic, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Dominique Bilde, Carlos Coelho, Tonino Picula, Angel Dzhambazki, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Beatriz Becerra Basterrechea, Jozo Radoš, Marijana Petir, Cécile Kashetu Kyenge en Cristian Dan Preda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Željana Zovko, Maria Grapini, Notis Marias, Julie Ward en Elly Schlein.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

Het debat wordt gesloten.


7. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 12.12.2018 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


7.1. Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh

Ontwerpresoluties B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018 en B8-0567/2018 (2018/2967(RSP))

Heidi Hautala, Charles Tannock, Cornelia Ernst, Ana Gomes, Marietje Schaake en Tunne Kelam lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Margot Parker en Flavio Zanonato.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser en Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.8 van de notulen van 13.12.2018.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter


7.2. Egypte, met name de situatie van mensenrechtenactivisten

Ontwerpresoluties B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018 en B8-0581/2018 (2018/2968(RSP))

Jordi Solé, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Marietje Schaake en Barbara Matera lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, Anders Primdahl Vistisen, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Ana Miranda, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Krzysztof Hetman, Wajid Khan, Marek Jurek, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, en Jean-Luc Schaffhauser.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Julie Ward en Elly Schlein.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.9 van de notulen van 13.12.2018.


7.3. Tanzania

Ontwerpresoluties B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018 en B8-0575/2018 (2018/2969(RSP))

Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post en Seán Kelly lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, David Martin en Neena Gill.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Dobromir Sośnierz, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Seán Kelly en Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stanislav Polčák en Paul Rübig, waarbij deze laatste eveneens organisatorische kwesties aankaart (de Voorzitter geeft nadere toelichting).

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.10 van de notulen van 13.12.2018.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig, over een budgettaire kwestie.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.36 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter


8. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.00 uur hervat.

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts en Jean-Marie Cavada.


9. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


9.1. Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen [COM(2018)0134 - C8-0117/2018- 2018/0060(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Esther de Lange en Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

BESLUIT OM INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN TE BEGINNEN

Goedgekeurd

Het woord werd gevoerd door:

vóór de stemming, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement, Sven Giegold, die zich uitspreekt tegen het besluit van de commissie ECON, en Roberto Gualtieri, die zich uitspreekt voor dit besluit.


9.2. Snelle afhandeling van handelsgeschillen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over snelle afhandeling van handelsgeschillen [2018/2079(INL)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0519)


9.3. Vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 en (EU) nr. 377/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0520)

Het woord wordt gevoerd door Massimiliano Salini, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


9.4. Vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0521)

Het woord wordt gevoerd door Angelika Mlinar, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


9.5. Overeenkomst tussen de VS en de EU betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een wijziging van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid Commissie vervoer en toerisme [07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0522)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


9.6. Gemeenschappelijk stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Paul Tang (A8-0428/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0523)


9.7. Vennootschapsbelasting op een aanzienlijke digitale aanwezigheid * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van regels voor de vennootschapsbelasting op een aanmerkelijke digitale aanwezigheid [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0524)


9.8. Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0562/2018

(ter vervanging van B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Barbara Matera, László Tőkés, Anna Záborská, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil en Stanislav Polčák, namens de PPE-Fractie;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes en Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Ruža Tomašić en Pirkko Ruohonen-Lerner, namens de ECR-Fractie;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans en Mirja Vehkaperä, namens de ALDE-Fractie;

—   Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Bodil Valero, Jordi Solé, Pascal Durand en Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo.

Aangenomen (P8_TA(2018)0525)


9.9. Egypte, met name de situatie van mensenrechtenactivisten (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0568/2018

(ter vervanging van B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák en Elmar Brok, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Soraya Post en Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie;

—   Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock en Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans en Mirja Vehkaperä, namens de ALDE-Fractie;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis en Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Jordi Solé, Bodil Valero en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0526)


9.10. Tanzania (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0570/2018

(ter vervanging van B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Tomáš Zdechovský, David McAllister, Elmar Brok, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė, Barbara Matera, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil en Stanislav Polčák, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en David Martin, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Notis Marias en Pirkko Ruohonen Lerner, namens de ECR-Fractie;

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Mirja Vehkaperä, namens de ALDE-Fractie;

—   Marie Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric en Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Judith Sargentini en Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0527)


9.11. Blockchain: een toekomstgericht handelsbeleid * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over blockchain: een toekomstgericht handelsbeleid [2018/2085(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0528)


9.12. Gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens (stemming)

Verklaring van de Commissie: Gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens (2018/2979(RSP))

Het debat heeft op 11 december 2018 plaatsgevonden (punt 14 van de notulen van 11.12.2018).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Claude Moraes, namens de commissie LIBE, over de gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens (2018/2979(RSP)) (B8-0561/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0529)


9.13. Belangenconflict en de bescherming van de EU-begroting in Tsjechië (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0582/2018

(ter vervanging van B8-0582/2018, B8-0583/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Ingeborg Gräßle en Petri Sarvamaa, namens de PPE-Fractie;

—   Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie;

—   Bart Staes, Julia Reda en Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Dennis de Jong, Neoklis Sylikiotis, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano en Marco Zullo.

Aangenomen (P8_TA(2018)0530)

(Ontwerpresoluties B8-0584/2018 en B8-0585/2018 komen te vervallen.)


9.14. Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017 (stemming)

Verslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017 [2018/2105(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0531)


9.15. Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017 (stemming)

Verslag over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017 [2018/2104(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0532)


10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

(Stemmingen van woensdag 12 december 2018)

Verslag Daniele Viotti en Paul Rübig - A8-0454/2018
Andrejs Mamikins en Daniel Hannan

Verslag Pedro Silva Pereira - A8-0366/2018
Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Daniel Hannan en Reinhard Bütikofer

Verslag Pedro Silva Pereira - A8-0367/2018
Lucy Anderson

Verslag Alojz Peterle - A8-0383/2018
Jiří Pospíšil

Verslag Dan Nica - A8-0401/2018
Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, en Andrejs Mamikins

Verslag Monika Hohlmeier en Helga Stevens - A8-0374/2018
Monica Macovei en Andrejs Mamikins

Verslag David McAllister - A8-0392/2018
Monica Macovei

Verslag Petras Auštrevičius - A8-0373/2018
Jiří Pospíšil, Anna Záborská en Dobromir Sośnierz

Verslag Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu en Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga.

(Stemmingen van donderdag 13 december 2018)

Verslag Massimiliano Salini - A8-0405/2018
Alex Mayer.

(Stemmingen van woensdag 12 december 2018)

Verslag Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu en Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga, namens de GUE/NGL-Fractie.

(Stemmingen van donderdag 13 december 2018)

Verslag Dariusz Rosati - A8-0426/2018
Dobromir Sośnierz

Belangenconflict en de bescherming van de EU-begroting in Tsjechië - RC-B8-0582/2018
Stanislav Polčák en Jiří Pospíšil

Verslag Eleonora Evi - A8-0411/2018
Eleonora Evi.


11. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming).

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.16 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

12. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


13. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


14. Zeldzame ziekten (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000118/2018) van Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez en Piernicola Pedicini, namens de commissie ENVI, aan de Commissie: Zeldzame ziekten (B8-0419/2018)

Gesine Meissner licht de vraag toe.

Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Sirpa Pietikäinen, namens de PPE-Fractie, Andrejs Mamikins, namens de S&D-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Ana Miranda, namens de Verts/ALE-Fractie, en André Elissen, namens de ENF-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

Het debat wordt gesloten.


15. Verspreiding van de Afrikaanse varkenspest (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000124/2018) van Czesław Adam Siekierski, namens de commissie AGRI, aan de Commissie: Verspreiding van Afrikaanse varkenspest (B8-0420/2018)

Czesław Adam Siekierski licht de vraag toe.

Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Daniel Buda, namens de PPE-Fractie, Clara Eugenia Aguilera García, namens de S&D-Fractie, Beata Gosiewska, namens de ECR-Fractie, Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie, Ana Miranda, namens de Verts/ALE-Fractie, Norbert Erdős en Ramón Luis Valcárcel Siso.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman, Albert Deß en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

Het debat wordt gesloten.


16. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 3, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


17. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 14 januari 2019 t/m 17 januari 2019.


18. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 16.24 uur gesloten.


19. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zwiefka

Verontschuldigd:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Laatst bijgewerkt op: 25 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid