Zoznam 
Zápisnica
PDF 296kWORD 80k
Štvrtok, 13. decembra 2018 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Zloženie Parlamentu
 3.Petície
 4.Predloženie dokumentov
 5.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 6.Situácia migrantov na hranici EÚ v Bosne a Hercegovine (rozprava)
 7.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
7.1.Irán, najmä prípad Nasrín Sutúdeovej
  
7.2.Egypt, najmä situácia obhajcov ľudských práv
  
7.3.Tanzánia
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Hlasovanie
  
9.1.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Minimálne krytie strát pri problémových expozíciách ***I (hlasovanie)
  
9.2.Rýchle riešenie obchodných sporov (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.3.Stanovenie Vesmírneho programu Únie a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny program ***I (hlasovanie)
  
9.4.Stanovenie programu Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 ***I (hlasovanie)
  
9.5.Dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.6.Spoločný systém zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb * (hlasovanie)
  
9.7.Zdaňovanie príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou * (hlasovanie)
  
9.8.Irán, najmä prípad Nasrín Sutúdeovej (hlasovanie)
  
9.9.Egypt, najmä situácia obhajcov ľudských práv (hlasovanie)
  
9.10.Tanzánia (hlasovanie)
  
9.11.Blockchain: výhľadovo orientovaná obchodná politika * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.12.Primeranosť ochrany osobných údajov zo strany Japonska (hlasovanie)
  
9.13.Konflikt záujmov a ochrana rozpočtu EÚ v Českej republike (hlasovanie)
  
9.14.Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 (hlasovanie)
  
9.15.Rokovania Výboru pre petície v roku 2017 (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Zriedkavé choroby (rozprava)
 15.Šírenie afrického moru ošípaných (rozprava)
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní
 18.Skončenie rokovania
 19.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.02 h.


2. Zloženie Parlamentu

Jakob von Weizsäcker podal písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslanca Parlamentu s účinnosťou od 7. januára 2019.

V súlade s článkom 4 ods. 1 a 2 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie jeho mandátu k uvedenému dňu a informoval o tom príslušný vnútroštátny orgán.


3. Petície

Nasledujúce petície boli v uvedených dňoch zapísané do registra a boli pridelené gestorskému výboru v súlade s článkom 215 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku:

Dňa 4. decembra 2018

(*) Meno je utajené

(*) (č. 0949/2018); Alexandra Elize (č. 0950/2018); José Manuel Martín Álvarez (č. 0951/2018); Mateusz Błaszczak (č. 0952/2018); (*) (č. 0953/2018); Gredo Förster (č. 0954/2018); Brandy Thern (č. 0955/2018); Monika Mamulska (č. 0956/2018); (*) (č. 0957/2018); Max Huhn (č. 0958/2018); Constantin Vlădescu (č. 0959/2018); Maurizio Zinesi (Comune di Cinisello Balsamo) (č. 0960/2018); (*) (č. 0961/2018); (*) (č. 0962/2018); (*) (č. 0963/2018); (*) (č. 0964/2018); Ramon Crespí Rosselló (č. 0965/2018); Adamantia Karamanou (č. 0966/2018); Fernando García (č. 0967/2018); Ian Rogers (č. 0968/2018); (*) (č. 0969/2018); (*) (č. 0970/2018); Mateusz Błaszczak (č. 0971/2018); Marta Donadei (č. 0972/2018); Adolfo Pablo Lapi (č. 0973/2018); (*) (č. 0974/2018); Krisztián Varga (č. 0975/2018); Francesco Orbitello (č. 0976/2018); (*) (č. 0977/2018); Andrzej Halicki (č. 0978/2018); (*) (č. 0980/2018); Jakub Ditrich (č. 0981/2018); (*) (č. 0982/2018); (*) (č. 0983/2018); (*) (č. 0984/2018); Thomas Rust (č. 0985/2018); (*) (č. 0986/2018); (*) (č. 0987/2018); Elisenda Paluzie Hernández (č. 0988/2018); (*) (č. 0989/2018); (*) (č. 0990/2018); (*) (č. 0991/2018); (*) (č. 0992/2018); (*) (č. 0993/2018); Diogo Faria (č. 0994/2018); (*) (č. 0995/2018); (*) (č. 0996/2018); (*) (č. 0997/2018); Alberto Cirio (č. 0998/2018); (*) (č. 0999/2018); (*) (č. 1000/2018); Francesco Orbitello (č. 1001/2018); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (č. 1002/2018); (*) (č. 1003/2018); (*) (č. 1004/2018); (*) (č. 1005/2018); Barbora Strnadová (č. 1006/2018); (*) (č. 1007/2018); (*) (č. 1008/2018); Krisztián Varga (č. 1009/2018); (*) (č. 1010/2018); (*) (č. 1011/2018); (*) (č. 1012/2018); Alessandro Giovannetti (č. 1013/2018); (*) (č. 1014/2018); (*) (č. 1015/2018); (*) (č. 1016/2018); (*) (č. 1017/2018); (*) (č. 1018/2018); (*) (č. 1019/2018); Geoffrey Deasy (č. 1020/2018); (*) (č. 1021/2018); Jorge Núñez Burgos (č. 1022/2018); (*) (č. 1023/2018); (*) (č. 1024/2018); (*) (č. 1025/2018); Jerzy Warszyński (č. 1026/2018); (*) (č. 1027/2018); (*) (č. 1028/2018); Elena Guncheva (č. 1029/2018); Raffaella Scattolon (č. 1030/2018); Nicolaas Vinckier (č. 1031/2018); (*) (č. 1032/2018); (*) (č. 1033/2018); (*) (č. 1034/2018); Fani Kozareva (č. 1035/2018); (*) (č. 1036/2018); Preda Marin (č. 1037/2018); (*) (č. 1038/2018); Valentina Cucu (č. 1039/2018); Davide Anselmi ( 1040/2018); Davide Anselmi (č. 1041/2018); Paul Dobrzynski (č. 1042/2018); (*) (č. 1043/2018); (*) (č. 1044/2018); (*) (č. 1045/2018); (*) (č. 1046/2018); (*) (č. 1047/2018); Pablo Fernández Gómez (č. 1048/2018); Adolfo Pablo Lapi (č. 1049/2018); (*) (č. 1050/2018); (*) (č. 1051/2018); (*) (č. 1052/2018); Benito Lupiáñez López (č. 1053/2018); (*) (č. 1054/2018); Danny Grothe (č. 1055/2018); Mateusz Błaszczak (č. 1056/2018); (*) (č. 1057/2018); Martin Jürgens (č. 1058/2018); (*) (č. 1059/2018); (*) (č. 1060/2018); Jürgen Keller (č. 1061/2018); (*) (č. 1062/2018); Andreas Zimmermann (č. 1063/2018); (*) (č. 1064/2018); Antonio Pérez Fernández (č. 1065/2018); (*) (č. 1066/2018); (*) (č. 1067/2018); Oliver Lücke (č. 1068/2018); (*) (č. 1069/2018).

Predkladateľ petície stiahol petíciu č. 0979/2018 po jej zapísaní do registra.

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 215 ods. 15 rokovacieho poriadku zaslal 4. decembra 2018 gestorskému výboru petície, ktoré boli doručené Európskemu parlamentu od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie, ani nemajú v členskom štáte bydlisko alebo sídlo.


4. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa priamych platieb a podpory rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020 (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

2) poslancov, návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Innocenzo Leontini. Návrh uznesenia o stratégii rozvoja Sicílie ako hlavného logistického uzla EÚ pre obchodovanie s Afrikou (B8-0545/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ochrane drevospracujúceho priemyslu (B8-0549/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

ENVI, AGRI

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o označení „líška polárna“ (B8-0550/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE


5. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 46 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 15. novembra 2018)

LIBE

- Humanitárne víza (2018/2271(INL))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 6. decembra 2018)

výbory DEVE, ENVI

- Výročná strategická správa o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja (2018/2279(INI))

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor JURI

- Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

- Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
predložené gestorskému výboru: JURI
stanovisko: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku), JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

výbor IMCO

- Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s dohodou o inštitucionálnom rámci medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou (2018/2262(INI))
predložené gestorskému výboru: AFET
stanovisko: IMCO, INTA (článok 54 rokovacieho poriadku)

Rozhodnutie o uplatnení postupu spoločných schôdzí výborov (článok 55 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 6. decembra 2018)

výbory DEVE, ENVI

- Výročná strategická správa o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja (2018/2279(INI))


Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 216 odsek 7 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 6. decembra 2018)

výbor PETI

- Výročná správa podľa článku 216 ods. 7 o rokovaniach Výboru pre petície v roku 2018 (2018/2280(INI))

Zmena názvov

výbor AFCO

Nový názov správy (2018/2080(INL)): „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu, ktorým sa určuje štatút a všeobecné podmienky výkonu funkcie európskeho ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) a zrušuje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom“.

Zmena postupu ((INI) namiesto (INL))

výbor AFCO

- Daňové zaobchádzanie s osobnými dôchodkovými produktmi vrátane celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (2018/2002(INI))

Stiahnutie iniciatívnej správy, ktorá už bola povolená

Výbor ITRE sa rozhodol stiahnuť túto iniciatívnu správu:

- Budúcnosť energetickej politiky EÚ vrátane budúcnosti Zmluvy o Euratome (2018/2087(INI))


6. Situácia migrantov na hranici EÚ v Bosne a Hercegovine (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Situácia migrantov na hranici EÚ v Bosne a Hercegovine (2018/2971(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Dubravka Šuica v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Željana Zovko a Dubravka Šuica, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Bill Etheridge v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Jasenko Selimovic, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Dominique Bilde, Carlos Coelho, Tonino Picula, Angel Dzhambazki, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Beatriz Becerra Basterrechea, Jozo Radoš, Marijana Petir, Cécile Kashetu Kyenge a Cristian Dan Preda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Željana Zovko, Maria Grapini, Notis Marias, Julie Ward a Elly Schlein.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.


7. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 3 zápisnice zo dňa 12.12.2018 .)


7.1. Irán, najmä prípad Nasrín Sutúdeovej

Návrhy uznesenia B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018 a B8-0567/2018 (2018/2967(RSP))

Heidi Hautala, Charles Tannock, Cornelia Ernst, Ana Gomes, Marietje Schaake a Tunne Kelam uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Margot Parker a Flavio Zanonato.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser a Juan Fernando López Aguilar.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.8 zápisnice zo dňa 13.12.2018.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda


7.2. Egypt, najmä situácia obhajcov ľudských práv

Návrhy uznesenia B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018 a B8-0581/2018 (2018/2968(RSP))

Jordi Solé, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Marietje Schaake a Barbara Matera uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Pavel Svoboda v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Anders Primdahl Vistisen v mene skupiny ECR, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Ana Miranda v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Krzysztof Hetman, Wajid Khan, Marek Jurek, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, a Jean-Luc Schaffhauser.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Julie Ward a Elly Schlein.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.9 zápisnice zo dňa 13.12.2018.


7.3. Tanzánia

Návrhy uznesenia B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018 a B8-0575/2018 (2018/2969(RSP))

Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post a Seán Kelly uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, David Martin a Neena Gill.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Dobromir Sośnierz, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Seán Kelly a Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stanislav Polčák a Paul Rübig, ktorý sa takisto vyjadril k organizačným otázkam (predseda podal spresňujúce informácie).

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.10 zápisnice zo dňa 13.12.2018.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Paul Rübig o rozpočtovej otázke.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.36 h pred hlasovaním.)

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda


8. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.00 h.

Vystúpili títo poslanci: Philippe Lamberts a Jean-Marie Cavada.


9. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


9.1. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Minimálne krytie strát pri problémových expozíciách ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o minimálne krytie strát pri problémových expozíciách [COM(2018)0134 - C8-0117/2018- 2018/0060(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Esther de Lange a Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

Schválené

Vystúpenia:

Pred hlasovaním, v súlade s článkom 69c ods. 2 druhým pododsekom rokovacieho poriadku, Sven Giegold, ktorý sa vyjadril proti rozhodnutiu výboru ECON, a Roberto Gualtieri, ktorý podporil toto rozhodnutie.


9.2. Rýchle riešenie obchodných sporov (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu o rýchlom riešení obchodných sporov [2018/2079(INL)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0519)


9.3. Stanovenie Vesmírneho programu Únie a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny program ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Vesmírny program Únie a zriaďuje Agentúra Európskej únie pre vesmírny program a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 912/2010, (EÚ) č. 1285/2013, (EÚ) č. 377/2014 a rozhodnutie č. 541/2014/EÚ [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0520)

Vystúpil Massimiliano Salini, po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


9.4. Stanovenie programu Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0521)

Vystúpila Angelika Mlinar, po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


9.5. Dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dodatku k Dohode medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva, v mene Európskej únie [07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0522)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


9.6. Spoločný systém zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb * (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady o spoločnom systéme zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Paul Tang (A8-0428/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0523)


9.7. Zdaňovanie príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou * (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0524)


9.8. Irán, najmä prípad Nasrín Sutúdeovej (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0562/2018

(nahrádzajúci B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Barbara Matera, László Tőkés, Anna Záborská, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil a Stanislav Polčák mene skupiny PPE;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes a Elena Valenciano v mene skupiny S&D ;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Ruža Tomašić a Pirkko Ruohonen-Lerner v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä v mene skupiny ALDE;

—   Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat a Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL;

—   Bodil Valero, Jordi Solé, Pascal Durand a Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo.

Prijatý (P8_TA(2018)0525)


9.9. Egypt, najmä situácia obhajcov ľudských práv (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0568/2018

(nahrádzajúci B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Elmar Brok v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D;

—   Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock a Raffaele Fitto v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä v mene skupiny ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis a Luke Ming Flanagan v mene skupiny GUE/NGL;

—   Jordi Solé, Bodil Valero a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0526)


9.10. Tanzánia (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0570/2018

(nahrádzajúci B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Tomáš Zdechovský, David McAllister, Elmar Brok, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė, Barbara Matera, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil a Stanislav Polčák v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a David Martin v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Notis Marias a Pirkko Ruohonen Lerner v mene skupiny ECR;

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä v mene skupiny ALDE;

—   Marie Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Luke Ming Flanagan v mene skupiny GUE/NGL;

—   Judith Sargentini a Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0527)


9.11. Blockchain: výhľadovo orientovaná obchodná politika * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o blockchaine: výhľadovo orientovaná obchodná politika [2018/2085(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0528)


9.12. Primeranosť ochrany osobných údajov zo strany Japonska (hlasovanie)

Vyhlásenie Komisie: Primeranosť ochrany osobných údajov zo strany Japonska (2018/2979(RSP))

Rozprava sa konala 11. decembra 2018 (bod 14 zápisnice zo dňa 11.12.2018).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Claude Moraes v mene výboru LIBE o primeranosti ochrany osobných údajov zo strany Japonska (2018/2979(RSP)) (B8-0561/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0529)


9.13. Konflikt záujmov a ochrana rozpočtu EÚ v Českej republike (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0582/2018

(nahrádzajúci B8-0582/2018, B8-0583/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Ingeborg Gräßle a Petri Sarvamaa v mene skupiny PPE;

—   Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić a Monica Macovei v mene skupiny ECR;

—   Bart Staes, Julia Reda a Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE;

—   Dennis de Jong, Neoklis Sylikiotis, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano a Marco Zullo.

Prijatý (P8_TA(2018)0530)

(Návrhy uznesenia B8-0584/2018 a B8-0585/2018 sa stali bezpredmetnými.)


9.14. Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o činnosti ombudsmanky za rok 2017 [2018/2105(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajkyňa: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0531)


9.15. Rokovania Výboru pre petície v roku 2017 (hlasovanie)

Správa o rokovaniach Výboru pre petície v priebehu roku 2017 [2018/2104(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0532)


10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: streda 12. decembra 2018)

Správa: Daniele Viotti a Paul Rübig - A8-0454/2018
Andrejs Mamikins a Daniel Hannan

Správa: Pedro Silva Pereira - A8-0366/2018
Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Daniel Hannan a Reinhard Bütikofer

Správa: Pedro Silva Pereira - A8-0367/2018
Lucy Anderson

Správa: Alojz Peterle - A8-0383/2018
Jiří Pospíšil

Správa: Dan Nica - A8-0401/2018
Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD a Andrejs Mamikins

Správa: Monika Hohlmeier a Helga Stevens - A8-0374/2018
Monica Macovei a Andrejs Mamikins

Správa: David McAllister - A8-0392/2018
Monica Macovei

Správa: Petras Auštrevičius - A8-0373/2018
Jiří Pospíšil, Anna Záborská a Dobromir Sośnierz

Správa: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu a Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga.

(Hlasovanie: štvrtok 13. decembra 2018)

Správa: Massimiliano Salini - A8-0405/2018
Alex Mayer.

(Hlasovanie: streda 12. decembra 2018)

Správa: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu a Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga, v mene skupiny GUE/NGL.

(Hlasovanie: štvrtok 13. decembra 2018)

Správa: Dariusz Rosati - A8-0426/2018
Dobromir Sośnierz

Konflikt záujmov a ochrana rozpočtu EÚ v Českej republike - RC-B8-0582/2018
Stanislav Polčák a Jiří Pospíšil

Správa Eleonora Evi – A8-0411/2018
Eleonora Evi.


11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.16 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

12. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00 h.


13. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


14. Zriedkavé choroby (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000118/2018), ktorú položili Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez a Piernicola Pedicini v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Zriedkavé choroby (B8-0419/2018)

Gesine Meissner rozvinula otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Sirpa Pietikäinen v mene skupiny PPE, Andrejs Mamikins v mene skupiny S&D, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Ana Miranda v mene skupiny Verts/ALE a André Elissen v mene skupiny ENF.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.


15. Šírenie afrického moru ošípaných (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000124/2018), ktorú položil Czesław Adam Siekierski v mene výboru AGRI, pre Komisiu: Šírenie afrického moru ošípaných (B8-0420/2018)

Czesław Adam Siekierski rozvinul otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Daniel Buda v mene skupiny PPE, Clara Eugenia Aguilera García v mene skupiny S&D, Beata Gosiewska v mene skupiny ECR, Jozo Radoš v mene skupiny ALDE, Ana Miranda v mene skupiny Verts/ALE, Norbert Erdős a Ramón Luis Valcárcel Siso.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, Albert Deß a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.


16. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 3 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


17. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 14. januára 2019 do 17. januára 2019.


18. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 16.24 h.


19. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zwiefka

Ospravedlnení:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Posledná úprava: 25. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia