Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 14 januari 2019 - Straatsburg

9. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt de besluiten mee van verschillende commissies om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van de volgende verslagen (overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement):

—   Commissie JURI, op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

—   Commissie ECON, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 inzake koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)). Rapporteur: Neena Gill (A8-0483/2018);

—   Commissie LIBE, op basis van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)). Rapporteur: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018);

—   Commissie PECH, op basis van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Rapporteur: Clara Aguilera (A8-0005/2019);

—   Commissie TRAN, op basis van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 391/2009 wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)). Rapporteur: Isabella De Monte (A8-0004/2019);

—   Commissie TRAN, op basis van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1316/2013 wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)). Rapporteur: Karima Delli (A8-0009/2019);

—   Commissie TRAN, op basis van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees maritiem éénloketsysteem en tot intrekking van Richtlijn 2010/65/EU (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)). Rapporteur: Deirdre Clune (A8-0006/2019);

—   Commissie TRAN, op basis van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur(COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)). Rapporteur: Daniela Aiuto (A8-0008/2019);

—   Commissie TRAN, op basis van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/106/EG inzake het minimum opleidingsniveau van zeevarenden en tot intrekking van Richtlijn 2005/45/EG (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)). Rapporteur: Dominique Riquet (A8-0007/2019).

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken tot morgen, dinsdag 15 januari 2019, om middernacht schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.

Laatst bijgewerkt op: 15 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid