Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο

10. Πρόταση για πράξη της Ένωσης

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι έκρινε παραδεκτή την ακόλουθη πρόταση ενωσιακής πράξεως σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 του Κανονισμού:

—   Πρόταση για πράξη της Ένωσης, που κατατίθεται από Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik, Frédérique Ries, Biljana Borzan, Miroslav Mikolášik, José Inácio Faria, Margrete Auken, Rory Palmer, Kateřina Konečná και Guillaume Balas, σχετικά με την ενίσχυση της συλλογής πλάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0591/2018).

Η πρόταση αυτή διαβιβάζεται, σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 του Κανονισμού, στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, ήτοι την επιτροπή ENVI.

Τελευταία ενημέρωση: 5 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου