Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 14 януари 2019 г. - Страсбург

11. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 16 януари 2019 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (00060/2018/LEX - C8-0032/2019 - 2017/0004(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета (00063/2018/LEX - C8-0030/2019 - 2016/0256(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета (00064/2018/LEX - C8-0029/2019 - 2016/0257(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и за отмяна на Регламент № 2062/94 на Съвета (00062/2018/LEX - C8-0028/2019 - 2016/0254(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на прилагането на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства (00065/2018/LEX - C8-0020/2019 - 2018/0065(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание (кодифициран текст) (00059/2018/LEX - C8-0018/2019 - 2018/0160(COD)).

°
° ° °

Председателят подписа на 8 януари 2019 г. следния акт, приет в съответствие с обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския mарламент и на Съвета за допълване на законодателството на Съюза в областта на одобряването на типа във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (00067/2018/LEX - C8-0019/2019 - 2018/0220(COD)).

Последно осъвременяване: 15 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност