Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 14. jaanuar 2019 - Strasbourg

11. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval, 16. jaanuaril 2019 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (00060/2018/LEX - C8-0032/2019 - 2017/0004(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1365/75 (00063/2018/LEX - C8-0030/2019 - 2016/0256(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 337/75 (00064/2018/LEX - C8-0029/2019 - 2016/0257(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU OSHA) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2062/94 (00062/2018/LEX - C8-0028/2019 - 2016/0254(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 168/2013 seoses Euro 5 etapi kohaldamisega kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite tüübikinnituse suhtes (00065/2018/LEX - C8-0020/2019 - 2018/0065(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks (kodifitseeritud) (00059/2018/LEX - C8-0018/2019 - 2018/0160(COD)).

°
° ° °

President kirjutas 8. jaanuaril 2019 alla järgmisele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktile:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega täiendatakse liidu tüübikinnitust käsitlevaid õigusakte seoses Ühendkuningriigi lahkumisega liidust (00067/2018/LEX - C8-0019/2019 - 2018/0220(COD)).

Viimane päevakajastamine: 15. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika