Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 14 januari 2019 - Straatsburg

11. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede woensdag 16 januari 2019 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (00060/2018/LEX - C8-0032/2019 - 2017/0004(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad (00063/2018/LEX - C8-0030/2019 - 2016/0256(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad (00064/2018/LEX - C8-0029/2019 - 2016/0257(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad (00062/2018/LEX - C8-0028/2019 - 2016/0254(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat de toepassing van de Euro 5-stap op de typegoedkeuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers betreft (00065/2018/LEX - C8-0020/2019 - 2018/0065(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (codificatie) (00059/2018/LEX - C8-0018/2019 - 2018/0160(COD)).

°
° ° °

De Voorzitter heeft op 8 januari 2019 de volgende handeling ondertekend die volgens de gewone wetgevingsprocedure is aangenomen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanvulling van de typegoedkeuringswetgeving van de Unie in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (00067/2018/LEX - C8-0019/2019 - 2018/0220(COD)).

Laatst bijgewerkt op: 15 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid