Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 14. januára 2019 - Štrasburg

11. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 16. januára 2019 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (00060/2018/LEX - C8-0032/2019 - 2017/0004(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1365/75 (00063/2018/LEX - C8-0030/2019 - 2016/0256(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 (00064/2018/LEX - C8-0029/2019 - 2016/0257(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 (00062/2018/LEX - C8-0028/2019 - 2016/0254(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o uplatňovanie normy Euro 5 pri typovom schvaľovaní dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (00065/2018/LEX - C8-0020/2019 - 2018/0065(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (kodifikované znenie) (00059/2018/LEX - C8-0018/2019 - 2018/0160(COD)).

°
° ° °

Predseda podpísal 8. januára 2019 tento akt prijatý v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa dopĺňajú právne predpisy Únie týkajúce sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (00067/2018/LEX - C8-0019/2019 - 2018/0220(COD)).

Posledná úprava: 15. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia