Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 14 januari 2019 - Strasbourg

11. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen den 16 januari 2019 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (00060/2018/LEX - C8-0032/2019 - 2017/0004(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 (00063/2018/LEX - C8-0030/2019 - 2016/0256(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 337/75 (00064/2018/LEX - C8-0029/2019 - 2016/0257(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 (00062/2018/LEX - C8-0028/2019 - 2016/0254(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller tillämpningen av Euro 5-steget på typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (00065/2018/LEX - C8-0020/2019 - 2018/0065(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (kodifiering) (00059/2018/LEX - C8-0018/2019 - 2018/0160(COD)).

°
° ° °

Den 8 januari 2019 hade talmannen undertecknat följande rättsakt, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om komplettering av unionstypgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (00067/2018/LEX - C8-0019/2019 - 2018/0220(COD)).

Senaste uppdatering: 15 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy