Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 14. jaanuar 2019 - Strasbourg

12. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ makseteenuse pakkujatele teatavate nõuete kehtestamise osas (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 904/2010 seoses meetmetega halduskoostöö tugevdamiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse 28. novembri 2006. aasta nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ kaupade kaugmüüki ja teatavaid omamaiseid tarneid käsitlevate sätete osas (COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus protokolli, millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelist mereveolepingut, liidu ja liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamist ja täitmist, ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

JURI (kodukorra artikkel 104), LIBE, FEMM, PETI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb asjaomaste lepingute sõlmimist Ameerika Ühendriikide, Argentina, Austraalia, Brasiilia, Ecuadori, Filipiinide, Hiina ning Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumiga (Hiina Taipei), Hongkongi (Hiina), India, Jaapani, Kanada, Kolumbia, Korea, Kuuba, Šveitsi ja Uus-Meremaaga teenustekaubanduse üldlepingu XXI artikli alusel seoses vajalike kompenseerivate kohandustega, mis tulenevad Tšehhi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Austria, Poola, Sloveenia, Slovakkia, Soome ja Rootsi ühinemisest Euroopa Liiduga (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirjade kohta, võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühiseeskirjade kohta, millega tagatakse põhiline autoveoühendus seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega võimaldatakse jätkata territoriaalse koostöö programme PEACEIV (Iirimaa-Ühendkuningriik) ja Ühendkuningriik-Iirimaa (Iirimaa – Põhja-Iirimaa – Šotimaa) Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kontekstis (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

BUDG, CONT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, kehtestades teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki liidu üldine ekspordiluba (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lennundusohutuse teatavate aspektide kohta seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

2) parlamendikomisjonid

- Raport hinnangu kohta, mis käsitleb ELi eelarve kasutamist avaliku sektori reformimiseks (2018/2086(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Brian Hayes (A8-0378/2018)

- Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte kohta (2018/2222(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

- Raport diferentseeritud integratsiooni kohta (2018/2093(INI)) - AFCO komisjon - Raportöör: Pascal Durand (A8-0402/2018)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ täiendav Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogramm aastateks 2021–2025 (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Leedu Ignalina tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise abiprogramm (Ignalina programm) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EL) nr 1369/2013 (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb mehhanismi õiguslike ja haldustakistuste kõrvaldamiseks piiriüleses kontekstis (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)) - REGI komisjon - Raportöör: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

- Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruande kohta (2018/2161(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

- Raport soolise võrdõiguslikkuse ja maksupoliitika kohta ELis (2018/2095(INI)) - ECON komisjon - FEMM komisjon - Raportöör: Marisa Matias - Raportöör: Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

- Raport pangandusliidu kohta – 2018. aasta aruanne (2018/2100(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

- Raport Euroopa Ombudsmani strateegiline uurimine OI/2/2017/TE õigusloomeprotsessi läbipaistvuse kohta nõukogu ettevalmistavates organites (2018/2096(INI)) - AFCO komisjon - PETI komisjon - Raportöör: Jo Leinen - Raportöör: Yana Toom (A8-0420/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse maksustamisalase koostöö programm „Fiscalis“ (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Sven Giegold (A8-0421/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamisega äriühinguõiguses (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

- Raport EKP 2017. aasta aruande kohta (2018/2101(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

- Raport isejuhtivate autode kohta Euroopa transpordisektoris (2018/2089(INI)) - TRAN komisjon - Raportöör: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

- Raport soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohta Euroopa Parlamendis (2018/2162(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL seoses ühisinvesteerimisfondide piiriülese turustamisega (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lihtsustatakse ühisinvesteerimisfondide piiriülest turustamist ning muudetakse määrusi (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse ELi tagasipöördumistunnistus ja tunnistatakse kehtetuks otsus 96/409/ÜVJP (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Kinga Gál (A8-0433/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014 kontrollimenetluse osas, mis käsitleb isikuandmete kaitse normide rikkumist Euroopa Parlamendi valimiste raames (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)) - AFCO komisjon - Raportöörid: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu kodanike isikutunnistuste ning vaba liikumise õigust kasutavatele liidu kodanikele ja nende pereliikmetele väljaantavate elamislubade turvalisuse suurendamise kohta (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 596/2014 ja määrust (EL) 2017/1129 VKEde kasvuturgude kasutamise edendamise osas (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Anne Sander (A8-0437/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

- ***I Raport, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse protokolli nr 3 Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses viivisnõuete kahju miinimumkattega (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) - ECON komisjon - Raportöörid: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja tuumajäätmete käitlemise sihtotstarbeline rahastamiskava ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (Euratom) nr 1368/2013 (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse eeskirjad finants- ja muu teabe kasutamise hõlbustamiseks teatavate kuritegude tõkestamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2000/642/JSK (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Emil Radev (A8-0442/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu partnerlus- ja koostöölepingule, millega sõlmitakse partnerlus ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Kirgiisi Vabariigi vahel, Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli liidu ja liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus õigluse ja läbipaistvuse edendamise kohta veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kohta (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Maria Arena (A8-0445/2018)

- Raport Euroopa Liidu ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamise kohta (2018/2010(INI)) - INTA komisjon - Raportöör: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagisid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/22/EÜ (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahend, mis Euratomi asutamislepingu alusel täiendab naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendit (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

- Raport usu- ja veendumusvabaduse edendamist kolmandates riikides käsitlevate ELi suuniste ning ELi erisaadiku asjaomaste volituste kohta (2018/2155(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

- Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb ELi ja Kirgiisi Vabariigi vahelist laiaulatuslikku lepingut (2018/2118(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

- Raport direktiivi 2011/7/EL (hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul) rakendamise kohta (2018/2056(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Lara Comi (A8-0456/2018)

- Raport Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud assotsieerimislepingu kaubandussamba rakendamise kohta (2018/2106(INI)) - INTA komisjon - Raportöör: Reimer Böge (A8-0459/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse integreeritud piirihalduse fondi osana tollikontrolli seadmete rahastamisvahend (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) kohta (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

- Raport Euroopa Parlamendi kodukorra järgmiste osade muutmise kohta: I osa 1. ja 4. peatükk, V osa 3. peatükk, VII osa 4. ja 5. peatükk ning VIII osa 1. peatükk, XII osa, XIV osa ja II lisa (2018/2170(REG)) - AFCO komisjon - Raportöör: Richard Corbett (A8-0462/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Albaania Vabariigis käsitleva Euroopa Liidu ja Albaania Vabariigi vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Bodil Valero (A8-0463/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse tollikoostöö programm „Toll“ (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Maria Grapini (A8-0464/2018)

- Raport relvakonfliktides ja sõdades röövitud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste piiriülese tagastamise nõuete kohta (2017/2023(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

- Raport põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus 2017. aastal (2018/2103(INI)) - LIBE komisjon - Raportöör: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õiguste ja väärtuste programm (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Bodil Valero (A8-0468/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)) - BUDG komisjon - CONT komisjon - Raportöörid: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondist ja välisrahastamisvahenditest toetatavat Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevate erisätete kohta (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)) - REGI komisjon - Raportöör: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4, sõlmimise kohta (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu sõlmida Euroopa Liidu nimel kirjavahetuse vormis leping Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahel seoses WTO vaidluste lahendamise menetlusega DS492 „Meetmed, mis mõjutavad teatavate kodulinnulihatoodete suhtes kohaldatavaid tariifseid soodustusi“ (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

- Raport pestitsiididele lubade andmise ELi menetluse kohta (2018/2153(INI)) - PEST komisjon - Raportöörid: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Investeerimispanga põhikirja (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS)) - AFCO komisjon - Raportöör: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

- Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4, sõlmimise kohta (2018/0256M(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

- Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruande (2017) kohta (2018/2151(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse InvestEU programm (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)) - BUDG komisjon - ECON komisjon - Raportöörid: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1011 vähese CO2-heite ja CO2-heite mõju vähendamise võrdlusaluste osas (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Neena Gill (A8-0483/2018)

Viimane päevakajastamine: 15. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika