Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 14. tammikuuta 2019 - Strasbourg

12. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen maksupalveluntarjoajia koskevien vaatimusten käyttöön ottamiseksi (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävistä toimenpiteistä alv-petosten torjumiseksi (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tavaroiden etämyyntiä ja tiettyjä kotimaisia tavaroiden luovutuksia koskevien säännösten osalta (COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

IMCO

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosioinnista tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen meriliikennesopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä unionin ja jäsenvaltioiden puolesta (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta (uudelleenlaadittu) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

JURI (työjärjestyksen 104 artikla), LIBE, FEMM, PETI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin, Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen, Uuden-Seelannin ja Yhdysvaltojen kanssa tehtävien palvelukaupan yleissopimuksen XXI artiklan mukaisten, sellaisia tarvittavia korvaavia muutoksia koskevien asiaankuuluvien sopimusten tekemisestä, jotka johtuvat Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Itävallan, Puolan, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin liittymisestä Euroopan unioniin (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusluonteiset lentoyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla luodaan edellytykset alueellisten yhteistyöohjelmien PEACE IV (Ireland-United Kingdom) ja Yhdistynyt kuningaskunta – Irlanti (Ireland-Northern Ireland-Scotland) jatkamiselle Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

BUDG, CONT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta myöntämällä unionin yleinen vientilupa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvistä lentoturvallisuusnäkökohdista (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

2) parlamentin valiokunnilta

- Mietintö arviosta EU:n talousarvion käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa (2018/2086(INI)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Brian Hayes (A8-0378/2018)

- Mietintö eurooppalaisesta yhteisyrityksestä ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten (2018/2222(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

- Mietintö eriytetystä yhdentymisestä (2018/2093(INI)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Pascal Durand (A8-0402/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Euroopan horisontti” täydentävän Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2025 (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Liettuassa sijaitsevan Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston avustusohjelman (Ignalina-ohjelma) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1369/2013 kumoamisesta (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismista (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

- Mietintö Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta (2018/2161(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

- Mietintö sukupuolten tasa-arvosta ja EU:n veropolitiikasta (2018/2095(INI)) - ECON -valiokunta - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Marisa Matias - Esittelijä: Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

- Mietintö pankkiunionia koskevasta vuosikertomuksesta 2018 (2018/2100(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

- Mietintö oikeusasiamiehen strategisesta tutkimuksesta OI/2/2017 lainsäädäntökäsittelyn avoimuudesta EU:n neuvoston valmisteluelimissä (2018/2096(INI)) - AFCO-valiokunta - PETI-valiokunta - Esittelijä: Jo Leinen - Esittelijä: Yana Toom (A8-0420/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustamisesta (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Sven Giegold (A8-0421/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

- Mietintö EKP:n vuosikertomuksesta 2017 (2018/2101(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

- Mietintö autonomisista ajoneuvoista Euroopan liikenteessä (2018/2089(INI)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

- Mietintö sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta Euroopan parlamentin toiminnassa (2018/2162(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta kollektiivisten sijoitusrahastojen rajatylittävän markkinoinnin osalta (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajat ylittävän kollektiivisten sijoitusrahastojen markkinoinnin helpottamisesta ja asetusten (EU) N:o 345/2013 ja (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi EU:n tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta ja päätöksen 96/409/YUTP kumoamisesta (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Kinga Gál (A8-0433/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 muuttamisesta henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen rikkomuksiin liittyvän tarkastusmenettelyn osalta Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)) - AFCO-valiokunta - Esittelijät: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen käyttäville unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen myönnettävien oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisäämisestä (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 596/2014 ja (EU) 2017/1129 muuttamisesta pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistämisen osalta (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Anne Sander (A8-0437/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (uudelleenlaadittu) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimuksista (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijät: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi ydinlaitosten käytöstä poistamista ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan erityisen rahoitusohjelman perustamisesta sekä neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1368/2013 kumoamisesta (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi säännöistä, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten, ja neuvoston päätöksen 2000/642/YOS kumoamisesta (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Emil Radev (A8-0442/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä unionin ja jäsenvaltioiden puolesta (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Maria Arena (A8-0445/2018)

- Mietintö Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta (2018/2010(INI)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavista edustajakanteista sekä direktiivin 2009/22/EY kumoamisesta (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän, Euratomin perustamissopimukseen perustuvan eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustamisesta (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

- Mietintö uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n erityislähettilästä koskevista EU:n suuntaviivoista ja toimeksiannosta (2018/2155(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

- Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Kirgisian tasavallan laaja-alaisesta sopimuksesta (2018/2118(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

- Mietintö kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta annetun direktiivin 2011/7/EU täytäntöönpanosta (2018/2056(INI)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Lara Comi (A8-0456/2018)

- Mietintö Keski-Amerikan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan pilarin täytäntöönpanosta (2018/2106(INI)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Reimer Böge (A8-0459/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

- Mietintö Euroopan parlamentin työjärjestyksen osan I lukujen 1 ja 4, osan V luvun 3, osan VII lukujen 4 ja 5, osan VIII luvun 1, osan XII, osan XIV ja liitteen II muuttamisesta (2018/2170(REG)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Richard Corbett (A8-0462/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan raja- ja merivartioviraston Albanian tasavallassa toteuttamia toimia koskevan Euroopan unionin ja Albanian tasavallan välisen asemaa koskevan sopimuksen tekemisestä (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Bodil Valero (A8-0463/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustamisesta (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Maria Grapini (A8-0464/2018)

- Mietintö aseellisissa konflikteissa ja sodissa ryöstettyjen taide- ja kulttuuriesineiden rajat ylittävistä palautusvaateista (2017/2023(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

- Mietintö perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa vuonna 2017 (2018/2103(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamisesta (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Bodil Valero (A8-0468/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)) - BUDG -valiokunta - CONT-valiokunta - Esittelijät: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevista erityissäännöksistä (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välistä assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi asiassa DS492 Euroopan unioni – Eräiden siipikarjanlihatuotteiden tariffimyönnytyksiin liittyvät toimenpiteet – Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

- Mietintö torjunta-aineiden lupamenettelystä unionissa (2018/2153(INI)) - PEST-valiokunta - Esittelijät: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan investointipankin perussäännön muuttamisesta (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

- Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välistä assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (2018/0256M(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

- Mietintö vuosittaisesta kertomuksesta 2017 EIP:n rahoitustoiminnan valvonnasta (2018/2151(INI)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)) - BUDG-valiokunta - ECON-valiokunta - Esittelijät: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta vähähiilisyyden ja positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvojen osalta (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Neena Gill (A8-0483/2018)

Päivitetty viimeksi: 15. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö