Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2019 m. sausio 14 d. - Strasbūras

12. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų reikalavimų mokėjimo paslaugų teikėjams nustatymo iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 904/2010 nuostatos dėl priemonių, kuriomis stiprinamas administracinis bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu PVM (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos 2006 m. Lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB nuostatos, susijusios su nuotoline prekyba prekėmis ir tam tikromis šalies viduje tiekiamomis prekėmis (COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

IMCO

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

Nuomonė :

INTA

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl jūrų transporto, kad būtų atsižvelgta į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Sąjungos ir valstybių narių vardu (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimo ir vykdymo (nauja redakcija) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Nuomonė :

JURI (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis), LIBE, FEMM, PETI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

Nuomonė :

INTA

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl reikiamų susitarimų pagal Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis XXI straipsnį sudarymo su Argentina, Australija, Brazilija, Ekvadoru, Filipinais, YAR Honkongu, Indija, Japonija, Kanada, Kinija, Atskirąja Taivano, Penghu, Kinmeno ir Madzu muitų teritorija (Kinijos Taipėjumi), Kolumbija, Korėja, Kuba, Naująja Zelandija, Jungtinėmis Valstijomis ir Šveicarija dėl kompensacinių priemonių, kurios būtinos dėl Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Austrijos, Lenkijos, Slovėnijos, Slovakijos, Suomijos ir Švedijos įstojimo į Europos Sąjungą (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Sąjungos (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sudaromos sąlygos toliau vykdyti teritorinio bendradarbiavimo programas – programą PEACE IV (Airija ir Jungtinė Karalystė) ir Jungtinės Karalystės ir Airijos programą (Airija, Šiaurės Airija ir Škotija) – Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

Nuomonė :

BUDG, CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Sąjungos bendrojo tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę leidimo suteikimo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009 (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

AFET

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikrų aviacijos saugos aspektų, susijusių su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

2) Parlamento komitetų:

- Pranešimas dėl ES biudžeto panaudojimo viešojo sektoriaus reformai vertinimo (2018/2086(INI)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0378/2018)

- Pranešimas Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (2018/2222(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)) - JURI komitetas - Pranešėja: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

- Pranešimas dėl diferencijuotos integracijos (2018/2093(INI)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Pascal Durand (A8-0402/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl 2021–2025 m. laikotarpio Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos, kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

- * Pranešimas dėl Tarybos reglamento dėl Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programos (Ignalinos programos), kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1369/2013 (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl mechanizmo teisinėms ir administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

- Nuomonė dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos metinės ataskaitos (2018/2161(INI)) - ECON komitetas - Pranešėja: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

- Pranešimas dėl lyčių lygybės ir mokesčių politikos ES (2018/2095(INI)) - ECON komitetas - FEMM komitetas - Pranešėja: Marisa Matias - Pranešėjas: Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

- Pranešimas Bankų sąjunga. 2018 m. metinė ataskaita (2018/2100(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

- Pranešimas dėl Ombudsmeno strateginio tyrimo OI/2/2017 dėl skaidrumo ES Tarybos parengiamuosiuose organuose svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus (2018/2096(INI)) - AFCO komitetas - PETI komitetas - Pranešėjas: Jo Leinen - Pranešėja: Yana Toom (A8-0420/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendradarbiavimo mokesčių klausimais programos „Fiscalis“ (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Sven Giegold (A8-0421/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl skaitmeninių priemonių ir procesų, naudojamų taikant bendrovių teisės aktus (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

- Pranešimas dėl Europos Centrinio Banko 2017 m. metinės ataskaitos (2018/2101(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

- Pranešimas dėl autonominio vairavimo Europos transporte (2018/2089(INI)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

- Pranešimas dėl lyčių aspekto integravimo Europos Parlamente (2018/2162(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo fondų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomas ES laikinasis kelionės dokumentas ir panaikinamas Sprendimas 96/409/BUSP (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Kinga Gál (A8-0433/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tikrinimo procedūros, susijusios su asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimais per Europos Parlamento rinkimus, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)) - AFCO komitetas - Pranešėjai: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos piliečių tapatybės kortelių ir Sąjungos piliečiams bei jų šeimos nariams, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise, išduodamų teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumo didinimo (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 596/2014 ir (ES) 2017/1129 nuostatos, susijusios su skatinimu naudoti MVĮ augimo rinkas (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)) - ECON komitetas - Pranešėja: Anne Sander (A8-0437/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (nauja redakcija) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto, projekto (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjos: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl specialiosios branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo finansavimo programos, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1368/2013 (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomos taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2000/642/TVR (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Emil Radev (A8-0442/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kirgizijos Respublikos partnerystę, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Sąjungos ir valstybių narių vardu projekto (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Maria Arena (A8-0445/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimo (2018/2010(INI)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl atstovaujamųjų ieškinių siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus, kuria panaikinama Direktyva 2009/22/EB (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Euratomo sutartimi pagrįstos Europos branduolinės saugos priemonės, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

- Pranešimas dėl ES gairių ir ES specialiojo pasiuntinio religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo už ES ribų klausimais įgaliojimų (2018/2155(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl derybų dėl ES ir Kirgizijos Respublikos visapusiško susitarimo (2018/2118(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

- Pranešimas dėl Direktyvos 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, įgyvendinimo (2018/2056(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Lara Comi (A8-0456/2018)

- Pranešimas dėl Asociacijos susitarimo su Centrine Amerika prekybai skirtos dalies įgyvendinimo (2018/2106(INI)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Reimer Böge (A8-0459/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl muitinio tikrinimo įrangos finansinės priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl „Europos socialinio fondo +“ (ESF+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimų, taikomų I antraštinės dalies 1 ir 4 skyriams, V antraštinės dalies 3 skyriui, VII antraštinės dalies 4 ir 5 skyriams, VIII antraštinės dalies 1 skyriui, XII antraštinei daliai, XIV antraštinei daliai ir II priedui (2018/2170(REG)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Richard Corbett (A8-0462/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Albanijos Respublikos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Albanijos Respublikoje vykdomų veiksmų statuso sudarymo projekto (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Bodil Valero (A8-0463/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Maria Grapini (A8-0464/2018)

- Pranešimas dėl tarpvalstybinių prašymų grąžinti meno kūrinius ir kultūros vertybes, pagrobtas per ginkluotus konfliktus ir karus (2017/2023(INI)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

- Pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje 2017 m. (2018/2103(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisių ir vertybių programos (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Bodil Valero (A8-0468/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)) - BUDG komitetas - CONT komitetas - Pranešėjai: Eider Gardiazabal Rubial ir Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių nuostatų, taikomų siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“), kuriam skiriamos Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšos (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo sudarymo projekto (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėja: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

- *** Rekomendacija Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl bylos DS492 Europos Sąjunga. Priemonės, darančios poveikį tam tikriems paukštienos produktams taikomoms tarifų nuolaidoms, sudarymo Sąjungos vardu projektas (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

- Pranešimas dėl Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros (2018/2153(INI)) - PEST komitetas - Pranešėjos: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos investicijų banko statutas (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS)) - AFCO komitetas - Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

- Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo sudarymo projekto (2018/0256M(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėja: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

- Pranešimas dėl 2017 m. metinio pranešimo dėl EIB finansinės veiklos kontrolės (2018/2151(INI)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl programos „InvestEU“ sukūrimo (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)) - BUDG komitetas - ECON komitetas - Pranešėjai: José Manuel Fernandes ir Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl anglies pėdsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamųjų indeksų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1011 (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)) - ECON komitetas - Pranešėja: Neena Gill (A8-0483/2018)

Atnaujinta: 2020 m. rugpjūčio 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika