Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 14 januari 2019 - Straatsburg

12. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de invoering van bepaalde voorschriften voor betalingsdienstaanbieders (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 wat betreft maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 wat betreft de bepalingen inzake afstandsverkopen en bepaalde binnenlandse leveringen van goederen (COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

IMCO

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

AFET

advies :

INTA

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie en de lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Volksrepubliek China, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

JURI

advies :

JURI (artikel 104 van het Reglement), LIBE, FEMM, PETI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

AFET

advies :

INTA

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de relevante akkoorden in het kader van artikel XXI van de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten met Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, het afzonderlijk douanegebied van Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu (Chinees Taipei), Colombia, Cuba, Ecuador, de Filipijnen, Hongkong (China), India, Japan, Korea, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Zwitserland over de compensaties die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Oostenrijk, Polen, Slovenië, Slowakije, Finland en Zweden tot de Europese Unie (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad om de voortzetting van de territoriale samenwerkingsprogramma's Peace IV (Ierland-Verenigd Koninkrijk) en Verenigd Koninkrijk-Ierland (Ierland/Noord-Ierland/Schotland) mogelijk te maken in het kader van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

REGI

advies :

BUDG, CONT

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad door de verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

advies :

AFET

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van de luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

2) van de parlementaire commissies

- Verslag over de evaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector (2018/2086(INI)) - commissie CONT - Rapporteur: Brian Hayes (A8-0378/2018)

- Verslag over de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (2018/2222(INI)) - commissie ITRE - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

- Verslag over gedifferentieerde integratie (2018/2093(INI)) - commissie AFCO - Rapporteur: Pascal Durand (A8-0402/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor de periode 2021-2025 ter aanvulling van Horizon Europa - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)) - commissie ITRE - Rapporteur: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen (het Ignalina-programma) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1369/2013 van de Raad (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)) - commissie ITRE - Rapporteur: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)) - commissie REGI - Rapporteur: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

- Verslag over het jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (2018/2161(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

- Verslag over gendergelijkheid en belastingbeleid in de EU (2018/2095(INI)) - commissie ECON - commissie FEMM - Rapporteur: Marisa Matias - Rapporteur: Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

- Verslag over de bankenunie - jaarverslag 2018 (2018/2100(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

- Verslag over het strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU (2018/2096(INI)) - commissie AFCO - commissie PETI - Rapporteur: Jo Leinen - Rapporteur: Yana Toom (A8-0420/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Sven Giegold (A8-0421/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2017/1132/EU met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

- Verslag over het jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank (2018/2101(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

- Verslag over autonoom rijden in het Europees vervoer (2018/2089(INI)) - commissie TRAN - Rapporteur: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

- Verslag over gendermainstreaming in het Europees Parlement (2018/2162(INI)) - commissie FEMM - Rapporteur: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen en houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 345/2013 en (EU) nr. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van een EU-noodreisdocument en tot intrekking van Besluit 96/409/GBVB (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)) - commissie LIBE - Rapporteur: Kinga Gál (A8-0433/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 wat betreft een verificatieprocedure in verband met inbreuken op de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)) - commissie AFCO - Rapporteurs: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 596/2014 en (EU) 2017/1129 wat de bevordering van het gebruik van mkb-groeimarkten betreft (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Anne Sander (A8-0437/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) - commissie ITRE - Rapporteur: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) - commissie ECON - Rapporteurs: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een specifiek financieel programma voor de ontmanteling van nucleaire faciliteiten en het beheer van kernafval, en tot intrekking van Verordening (Euratom) nr. 1368/2013 van de Raad (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)) - commissie ITRE - Rapporteur: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten en tot intrekking van Besluit 2000/642/JBZ (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Emil Radev (A8-0442/2018)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en de lidstaten, van het protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Kirgizische Republiek, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE)) - commissie AFET - Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)) - commissie EMPL - Rapporteur: Maria Arena (A8-0445/2018)

- Verslag over de uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru (2018/2010(INI)) - commissie INTA - Rapporteur: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een Europees instrument voor nucleaire veiligheid, ter aanvulling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking op basis van het Euratom-Verdrag (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)) - commissie ITRE - Rapporteur: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

- Verslag over de EU-richtsnoeren en het mandaat van de speciaal EU-gezant voor de bevordering van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de EU (2018/2155(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

- Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende de brede overeenkomst tussen de EU en de Kirgizische Republiek (2018/2118(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (2018/2056(INI)) - commissie IMCO - Rapporteur: Lara Comi (A8-0456/2018)

- Verslag over de uitvoering van de handelspijler van de associatieovereenkomst met Midden-Amerika (2018/2106(INI)) - commissie INTA - Rapporteur: Reimer Böge (A8-0459/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)) - commissie EMPL - Rapporteur: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

- Verslag tot wijziging van het Reglement van het Europees Parlement met betrekking tot: titel I, hoofdstukken 1 en 4; titel V, hoofdstuk 3; titel VII, hoofdstukken 4 en 5; titel VIII, hoofdstuk 1; titel XII; titel XIV en bijlage II (2018/2170(REG)) - commissie AFCO - Rapporteur: Richard Corbett (A8-0462/2018)

- *** Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de statusovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Albanië inzake acties die het Europees grens- en kustwachtagentschap in de Republiek Albanië uitvoert (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Bodil Valero (A8-0463/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Maria Grapini (A8-0464/2018)

- Verslag over grensoverschrijdende vorderingen tot restitutie van in oorlogen en gewapende conflicten buitgemaakte kunstwerken en cultuurgoederen (2017/2023(INI)) - commissie JURI - Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

- Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017 (2018/2103(INI)) - commissie LIBE - Rapporteur: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Rechten en waarden (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Bodil Valero (A8-0468/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)) - commissie BUDG - commissie CONT - Rapporteurs: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)) - commissie REGI - Rapporteur: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, tot wijziging van de bijlagen bij de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China in verband met DS492 Europese Unie – Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

- Verslag over de toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden (2018/2153(INI)) - commissie PEST - Rapporteurs: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

- * Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad tot wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS)) - commissie AFCO - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

- Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds (2018/0256M(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

- Verslag over het jaarverslag 2017 inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB (2018/2151(INI)) - commissie CONT - Rapporteur: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)) - commissie BUDG - commissie ECON - Rapporteurs: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 inzake koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Neena Gill (A8-0483/2018)

Laatst bijgewerkt op: 15 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid