Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 14 ianuarie 2019 - Strasbourg

12. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește introducerea anumitor cerințe pentru prestatorii de servicii de plată (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS))

retrimis

comisiei competente :

ECON

- Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește măsurile de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS))

retrimis

comisiei competente :

ECON

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 în ceea ce privește dispozițiile referitoare la vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri (COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS))

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

IMCO

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE))

retrimis

comisiei competente :

AFET

aviz :

INTA

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor membre, a Protocolului de modificare a Acordului de transport maritim dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și guvernul Republicii Populare Chineze, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE))

retrimis

comisiei competente :

TRAN

- Propunere de regulament al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (reformare) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS))

retrimis

comisiei competente :

JURI

aviz :

JURI (articolul 104 din Regulamentul de procedură), LIBE, FEMM, PETI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE))

retrimis

comisiei competente :

AFET

aviz :

INTA

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea acordurilor în domeniu în temeiul articolului XXI din Acordul General privind Comerțul cu Servicii cu Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China, Teritoriul vamal distinct Taiwan, Penghu, Kinmen și Matsu (Taipeiul chinez), Columbia, Cuba, Ecuador, Hong Kong (China), India, Japonia, Republica Coreea, Noua Zeelandă, Filipine, Elveția și Statele Unite, cu privire la ajustările compensatorii necesare rezultând din aderarea la Uniunea Europeană a Cehiei, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Austriei, a Poloniei, a Sloveniei, a Slovaciei, a Finlandei și a Suediei (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE))

retrimis

comisiei competente :

INTA

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului pentru a se permite continuarea programelor de cooperare teritorială PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit) și Regatul Unit-Irlanda (Irlanda-Irlanda de Nord-Scoția) în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

REGI

aviz :

BUDG, CONT

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului prin acordarea unei autorizații generale de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD))

retrimis

comisiei competente :

INTA

aviz :

AFET

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind anumite aspecte ale siguranței aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

2) de comisiile parlamentare

- Raport referitor la evaluarea modului în care este utilizat bugetul Uniunii Europene pentru reforma sectorului public (2018/2086(INI)) - CONT - Raportor: Brian Hayes (A8-0378/2018)

- Raport referitor la întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (2018/2222(INI)) - ITRE - Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)) - JURI - Raportoare: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

- Raport referitor la integrarea diferențiată (2018/2093(INI)) - AFCO - Raportor: Pascal Durand (A8-0402/2018)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a programului pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru perioada 2021-2025 de completare a programului-cadru pentru cercetare și inovare „Orizont Europa” (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)) - ITRE - Raportoare: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a programului de asistență pentru dezafectare nucleară a centralei nucleare Ignalina din Lituania (programul Ignalina) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1369/2013 al Consiliului (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)) - ITRE - Raportoare: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)) - REGI - Raportor: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

- Raport referitor la Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (2018/2161(INI)) - ECON - Raportoare: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

- Raport referitor la egalitatea de gen și politicile fiscale în UE (2018/2095(INI)) - ECON - FEMM - Raportoare: Marisa Matias - Raportor: Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

- Raport referitor la uniunea bancară – raportul anual pe 2018 (2018/2100(INI)) - ECON - Raportor: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

- Raport referitor la ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative care au loc în cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului UE (2018/2096(INI)) - AFCO - PETI - Raportor: Jo Leinen - Raportoare: Yana Toom (A8-0420/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)) - ECON - Raportor: Sven Giegold (A8-0421/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)) - JURI - Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

- Raport referitor la Raportul anual pe 2017 al BCE (2018/2101(INI)) - ECON - Raportor: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

- Raport referitor la conducerea autonomă în transportul european (2018/2089(INI)) - TRAN - Raportor: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

- Raport referitor la integrarea dimensiunii de gen în Parlamentul European (2018/2162(INI)) - FEMM - Raportoare: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)) - ECON - Raportor: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind facilitarea distribuției transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 și (UE) nr. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)) - ECON - Raportor: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de instituire a unui document de călătorie provizoriu al UE și de abrogare a Deciziei 96/409/PESC (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)) - LIBE - Raportoare: Kinga Gál (A8-0433/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 în ceea ce privește o procedură de verificare legată de încălcări ale normelor de protecție a datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)) - AFCO - Raportoare: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)) - LIBE - Raportor: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 596/2014 și (UE) 2017/1129 în ceea ce privește promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)) - ECON - Raportoare: Anne Sander (A8-0437/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) - ITRE - Raportor: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)) - JURI - Raportor: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) - ECON - Raportoare: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a unui program financiar specific pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive și de abrogare a Regulamentului (Euratom) nr. 1368/2013 al Consiliului (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)) - ITRE - Raportor: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)) - LIBE - Raportor: Emil Radev (A8-0442/2018)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor membre, a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE)) - AFET - Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)) - IMCO - Raportoare: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)) - EMPL - Raportoare: Maria Arena (A8-0445/2018)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului comercial între Uniunea Europeană și Republica Columbia și Republica Peru (2018/2010(INI)) - INTA - Raportor: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)) - JURI - Raportor: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

- * Raport referitor la propunerea Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)) - ITRE - Raportor: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

- Raport referitor la Orientările UE și mandatul trimisului special al UE pentru promovarea libertății religioase sau de convingere în afara UE (2018/2155(INI)) - AFET - Raportor: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

- Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Acordul cuprinzător dintre UE și Republica Kârgâzstan (2018/2118(INI)) - AFET - Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/7/CE privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (2018/2056(INI)) - IMCO - Raportoare: Lara Comi (A8-0456/2018)

- Raport referitor la punerea în aplicare a pilonului comercial al Acordului de asociere cu America Centrală (2018/2106(INI)) - INTA - Raportor: Reimer Böge (A8-0459/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)) - IMCO - Raportor: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european Plus (FSE+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)) - EMPL - Raportoare: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

- Raport privind modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European în ceea ce privește: titlul I capitolele 1 și 4; titlul V capitolul 3; titlul VII capitolele 4 și 5; titlul VIII capitolul 1; titlul XII; titlul XIV și anexa II (2018/2170(REG)) - AFCO - Raportor: Richard Corbett (A8-0462/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)) - LIBE - Raportoare: Bodil Valero (A8-0463/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)) - IMCO - Raportoare: Maria Grapini (A8-0464/2018)

- Raport referitor la cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor (2017/2023(INI)) - JURI - Raportor: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

- Raport referitor la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017 (2018/2103(INI)) - LIBE - Raportor: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Drepturi și valori” (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)) - LIBE - Raportoare: Bodil Valero (A8-0468/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)) - BUDG - CONT - Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)) - REGI - Raportor: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)) - INTA - Raportoare: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză în legătură cu DS492 „Uniunea Europeană – Măsuri care afectează concesiile tarifare privind anumite produse din carne de pasăre” (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)) - INTA - Raportor: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

- Raport referitor la procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune (2018/2153(INI)) - PEST - Raportoare: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a statutului Băncii Europene de Investiții (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS)) - AFCO - Raportoare: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

- Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte (2018/0256M(NLE)) - INTA - Raportoare: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

- Raport referitor la Raportul anual pe 2017 privind controlul activităților financiare ale BEI (2018/2151(INI)) - CONT - Raportor: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)) - BUDG - ECON - Raportor: José Manuel Fernandes - Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)) - ECON - Raportoare: Neena Gill (A8-0483/2018)

Ultima actualizare: 5 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate