Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 14 stycznia 2019 r. - Strasburg

15. Porządek obrad
CRE

Rozdano ostateczny projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w styczniu 2019 r. (PE 632.677/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Poniedziałek

Wniosek grupy Verts/ALE o wpisanie jako czwartego punktu porządku obrad, przed krótkimi prezentacjami, wspólnej debaty nad dwoma sprawozdaniami Marietje Schaake w sprawie Porozumienia między UE a Marokiem dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego (A8-0471/2018) i w sprawie Porozumienia między UE a Marokiem dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego (rezolucja) (A8-0478/2018) (pkt 23 i 28 PDOJ). Dyskusja będzie mieć charakter prezentacji stanowisk grup politycznych.

Głos zabrali Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, która umotywowała wniosek, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, w celu zaproponowania, by debata odbyła się we wtorek, Heidi Hautala, która wyraziła zgodę na tę propozycję, i Guy Verhofstadt.

W GI (143 za, 153 przeciw, 18 wstrzymało się) Parlament odrzucił wniosek.

Wtorek

Wniosek grupy S&D o skreślenie z porządku obrad oświadczeń Rady i Komisji w sprawie konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 13–14 grudnia 2018 r. (pkt 53 PDOJ). W związku z tym posiedzenie we wtorek rozpoczęłoby się o godz. 9.00.

Parlament przyjął wniosek.

Środa i czwartek

Brak propozycji zmian.

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.

Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności