Показалец 
Протокол
PDF 304kWORD 84k
Понеделник, 14 януари 2019 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявления на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Състав на Парламента
 6.Състав на политическите групи
 7.Искане за снемане на имунитет
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 10.Предложение за акт на Съюза
 11.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 12.Внесени документи
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 14.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 15.Ред на работа
 16.Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди (разискване)
 17.Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари ***I (разискване)
 18.Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент (разискване)
 19.Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (кратко представяне)
 20.Оценка на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор (кратко представяне)
 21.Насоки на ЕС и мандат на специалния пратеник на ЕС за утвърждаване на свободата на вероизповеданието и убежденията извън ЕС (кратко представяне)
 22.Равенство между половете и данъчни политики в ЕС (кратко представяне)
 23.Автономно управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт (кратко представяне)
 24.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната в четвъртък, 13 декември 2018 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 17.04 ч.


3. Изявления на председателството

Председателят направи изявление, за да отдаде почит към паметта на Павел Адамович, кмет на град Гданск, нападнат в неделя вечер и починал вследствие на нараняванията преди няколко часа. Той поднесе съболезнования от страна на Парламента на семейството на жертвата и на гражданите на град Гданск.

Председателят припомни терористичното нападение в Страсбург през декември. Той изрази също така съжаление във връзка с нарастващото напрежение и насилие в Европа и отправи призив за отговорност от страна на всички, за да се води диалог в дух на уважение. Председателят съобщи, че през тази седмица ще обсъди с кмета на Страсбург по какъв начин да се отдаде почит към паметта на жертвите на атентата през декември. Той ще предложи също така на Председателския съвет радиостудиото на Парламента да се нарече на имената на двамата журналисти, загинали при атентата.

Парламентът запази едноминутно мълчание.

Изказаха се Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, Fabio Massimo Castaldo, Dimitrios Papadimoulis, Jarosław Wałęsa, Mara Bizzotto, Jadwiga Wiśniewska, Patrizia Toia, Marcel de Graaff, Cláudia Monteiro de Aguiar и Claudia Tapardel.


4. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

°
° ° °

Elsi Katainen съобщи, че е присъствала на заседанията на 12 март 2018 г., 16 април 2018 г., 11 юни 2018 г., 10 септември 2018 г., 1 октомври 2018 г., 22 октомври 2018 г. и 10 декември 2018 г., но името ѝ не е вписано в присъствения списък.

Elsi Katainen е присъствала на заседанието на 29 ноември 2018 г., но името ѝ не е вписано в присъствения списък.

Sergio Gaetano Cofferati е бил извинен за заседанията на 11 и 13 септември 2018 г.


5. Състав на Парламента

Catherine Stihler уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 1 февруари 2019 г.

В съответствие с член 4 от Правилника за дейността Парламентът обяви мястото за свободно, считано от тази дата, и уведоми за това съответния национален орган.


6. Състав на политическите групи

James Carver вече не е e независим член и се присъедини към групата EFDD, считано от 10 януари 2019 г.


7. Искане за снемане на имунитет

Германските компетенти органи са представили искане за снемане на имунитета на Monika Hohlmeier във връзка с процедура по разследване срещу нея от прокурора на Кобург.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия, в случая комисията JURI.


8. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата EFDD следните искания за назначаване:

комисия BUDG: Jonathan Arnott на мястото на Raymond Finch

комисия PECH: Patrick O'Flynn на мястото на Mike Hookem

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


9. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят обяви решенията на няколко комисии за започване на междуинституционални преговори въз основа на следните доклади (съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността):

—   комисия JURI, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Докладчик: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

—   комисия ECON, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС)2016/1011 по отношение на бенчмарковете за ниски въглеродни емисии и бенчмарковете за положително въздействие в областта на въглеродните емисии (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)). Докладчик: Neena Gill (A8-0483/2018);

—   комисия LIBE, въз основа на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества, за изменение на приложениеХVІІ към Регламент (EО) № 1907/2006 и за отмяна на Регламент (EС) № 98/2013 относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)). Докладчик: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018);

—   комисия PECH, въз основа на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Докладчик: Clara Aguilera (A8-0005/2019);

—   комисия TRAN, въз основа на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕO) № 391/2009 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюзаsur (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)). Докладчик: Isabella De Monte (A8-0004/2019);

—   комисия TRAN, въз основа на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)). Докладчик: Karima Delli (A8-0009/2019);

—   комисия TRAN, въз основа на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на среда за европейско морско обслужване на едно гише и за отмяна на Директива 2010/65/ЕС (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)). Докладчик: Deirdre Clune (A8-0006/2019);

—   комисия TRAN, въз основа на предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)). Докладчик: Daniela Aiuto (A8-0008/2019);

—   комисия TRAN, въз основа на предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/106/ЕО относно минималното ниво на обучение на морските лица и за отмяна на Директива 2005/45/ЕО (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)). Докладчик: Dominique Riquet (A8-0007/2019);

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди полунощ утре, вторник, 15 януари 2019 г., поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.


10. Предложение за акт на Съюза

Председателят съобщи, че е определил следното предложение за акт на Съюза, внесено съгласно член 46, параграф 2 от Правилника за дейността, за допустимо:

—   Предложение за акт на Съюза, внесено от Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik, Frédérique Ries, Biljana Borzan, Miroslav Mikolášik, José Inácio Faria, Margrete Auken, Rory Palmer, Kateřina Konečná и Guillaume Balas, относно подобряване на събирането на кръвна плазма в Европейския съюз (B8-0591/2018).

В съответствие с член 46, параграф 2 от Правилника за дейността това предложение е разпределено на съответната комисия, а именно на комисията ENVI.


11. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 16 януари 2019 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (00060/2018/LEX - C8-0032/2019 - 2017/0004(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета (00063/2018/LEX - C8-0030/2019 - 2016/0256(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета (00064/2018/LEX - C8-0029/2019 - 2016/0257(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и за отмяна на Регламент № 2062/94 на Съвета (00062/2018/LEX - C8-0028/2019 - 2016/0254(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на прилагането на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства (00065/2018/LEX - C8-0020/2019 - 2018/0065(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание (кодифициран текст) (00059/2018/LEX - C8-0018/2019 - 2018/0160(COD)).

°
° ° °

Председателят подписа на 8 януари 2019 г. следния акт, приет в съответствие с обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския mарламент и на Съвета за допълване на законодателството на Съюза в областта на одобряването на типа във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (00067/2018/LEX - C8-0019/2019 - 2018/0220(COD)).


12. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на определени изисквания за доставчиците на платежни услуги (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006г. по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки (COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

IMCO

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза и държавите членки, на Протокола за изменение на Споразумението за морски транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и правителството на Китайската народна република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

JURI (член 104 от Правилника за дейността), LIBE, FEMM, PETI

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Предложение за решение на Съвета относно сключването на съответните споразумения съгласно член XXI от Общото споразумение по търговията с услуги с Аржентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Отделната митническа територия на Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу („Китайски Тайпе“), Колумбия, Куба, Еквадор, Хонг Конг (Китай), Индия, Япония, Корея, Нова Зеландия, Филипините, Швейцария и Съединените американски щати относно необходимите компенсаторни корекции в резултат на присъединяването към Европейския съюз на Чехия, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Австрия, Полша, Словения, Словакия, Финландия и Швеция (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета с оглед на продължаването, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство—Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия) (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

BUDG, CONT

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета чрез издаване на генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

2) от парламентарни комисии

- Доклад относно оценката на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор (2018/2086(INI)) - CONT - Докладчик: Brian Hayes (A8-0378/2018)

- Доклад относно Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (2018/2222(INI)) - ITRE - Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)) - JURI - Докладчик: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

- Доклад относно диференцираната интеграция (2018/2093(INI)) - AFCO - Докладчик: Pascal Durand (A8-0402/2018)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Програма за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия за периода 2021 – 2025 г. в допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)) - ITRE - Докладчик: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва (програма „Игналина“) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1369/2013 на Съвета (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)) - ITRE - Докладчик: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)) - REGI - Докладчик: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

- Доклад относно годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (2018/2161(INI)) - ECON - Докладчик: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

- Доклад относно равенството между половете и данъчните политики в ЕС (2018/2095(INI)) - ECON - FEMM - Докладчик: Marisa Matias - Докладчик: Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

- Доклад относно Банков съюз – годишен доклад за 2018 г. (2018/2100(INI)) - ECON - Докладчик: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

- Доклад относно стратегическото проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС (2018/2096(INI)) - AFCO - PETI - Докладчик: Jo Leinen - Докладчик: Yana Toom (A8-0420/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)) - ECON - Докладчик: Sven Giegold (A8-0421/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)) - JURI - Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

- Доклад относно годишния доклад на ЕЦБ за 2017 г. (2018/2101(INI)) - ECON - Докладчик: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

- Доклад относно автономното управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт (2018/2089(INI)) - TRAN - Докладчик: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

- Доклад относно интегрирането на принципа на равенство между половете в Европейския парламент (2018/2162(INI)) - FEMM - Докладчик: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)) - ECON - Докладчик: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове, както и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)) - ECON - Докладчик: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

- * Доклад относно предложението за Директива на Съвета за временния документ за пътуване на ЕС и за отмяна на Решение 96/409/ОВППС (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)) - LIBE - Докладчик: Kinga Gál (A8-0433/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 по отношение на процедура за проверка, свързана с нарушения на правилата за защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)) - AFCO - Докладчици: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно повишаване на сигурността на личните карти на гражданите на Съюза и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства, които упражняват правото си на свободно движение (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)) - LIBE - Докладчик: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламенти (ЕС) № 596/2014 и (ЕС) 2017/1129 във връзка с насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)) - ECON - Докладчик: Anne Sander (A8-0437/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (преработен текст) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) - ITRE - Докладчик: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

- ***I Доклад относно проекта на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)) - JURI - Докладчик: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) - ECON - Докладчици: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на специална финансова програма за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци и за отмяна на Регламент (Евратом) № 1368/2013 на Съвета (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)) - ITRE - Докладчик: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила, с които се улеснява използването на финансова и друга информация за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на определени престъпления, и за отмяна на Решение 2000/642/ПВР на Съвета (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)) - LIBE - Докладчик: Emil Radev (A8-0442/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза и на държавите членки, на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE)) - AFET - Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)) - IMCO - Докладчик: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)) - EMPL - Докладчик: Maria Arena (A8-0445/2018)

- Доклад относно прилагането на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу (2018/2010(INI)) - INTA - Докладчик: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)) - JURI - Докладчик: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

- * Доклад за създаване на Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество въз основа на Договора за Евратом (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)) - ITRE - Докладчик: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

- Доклад относно насоки на ЕС и мандат на специалния пратеник на ЕС за утвърждаване на свободата на вероизповеданието и убежденията извън ЕС (2018/2155(INI)) - AFET - Докладчик: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

- Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно всеобхватното споразумение между ЕС и Киргизката република (2018/2118(INI)) - AFET - Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

- Доклад относно прилагането на Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки (2018/2056(INI)) - IMCO - Докладчик: Lara Comi (A8-0456/2018)

- Доклад относно прилагането на търговския стълб на Споразумението за асоцииране с Централна Америка (2018/2106(INI)) - INTA - Докладчик: Reimer Böge (A8-0459/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)) - IMCO - Докладчик: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)) - EMPL - Докладчик: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

- Доклад относно изменение на Правилника за дейността на Европейския парламент, засягащо: глави 1 и 4 от дял I; глава 3 от дял V; глави 4 и 5 от дял VII; глава 1 от дял VIII; дял XII; дял XIV и приложение II (2018/2170(REG)) - AFCO - Докладчик: Richard Corbett (A8-0462/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Република Албания за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Албания (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)) - LIBE - Докладчик: Bodil Valero (A8-0463/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)) - IMCO - Докладчик: Maria Grapini (A8-0464/2018)

- Доклад относно трансграничните искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни (2017/2023(INI)) - JURI - Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

- Доклад относно състоянието на основните права в Европейския съюз през 2017 г. (2018/2103(INI)) - LIBE - Докладчик: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

- ***I Доклад Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и ценности“ (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)) - LIBE - Докладчик: Bodil Valero (A8-0468/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)) - BUDG - CONT - Докладчици: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)) - REGI - Докладчик: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)) - INTA - Докладчик: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението под формата на размяна на писма между Съюза и Китайската народна република във връзка с процедура DS492 на СТО за уреждане на спорове Европейски съюз — „Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“ (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)) - INTA - Докладчик: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

- Доклад относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди (2018/2153(INI)) - PEST - Докладчици: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS)) - AFCO - Докладчик: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

- Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (2018/0256M(NLE)) - INTA - Докладчик: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

- Доклад относно годишния доклад за 2017 г. относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ (2018/2151(INI)) - CONT - Докладчик: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)) - BUDG - ECON - Докладчици: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на бенчмарковете за ниски въглеродни емисии и бенчмарковете за положително въздействие в областта на въглеродните емисии (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)) - ECON - Докладчик: Neena Gill (A8-0483/2018)


13. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Следният въпрос с искане за устен отговор, последван от разискване, беше включен в дневния ред (член 128 от Правилника за дейността):

—   (O-000128/2018), зададен от Czesław Adam Siekierski, от името на комисия AGRI, към Комисията: Защита на производството на ориз в ЕС (B8-0004/2019).


14. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на месечната сесия през септември 2018 г., е на разположение на сайта Europarl.


15. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през януари 2019 г. (PE 632.677/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Понеделник

Искане от групата Verts/ALE за вписване като четвърта точка в дневния ред, преди кратките представяния, на общо разискване по двата доклада на Marietje Schaake относно Споразумението между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение (A8-0471/2018) и Споразумението между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение (резолюция) (A8-0478/2018) (точки 23 и 28 от окончателния проект на дневен ред). Общото разискване ще се състои в даване на думата поред на всички политически групи.

Изказаха се Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, която обоснова искането, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D с предложение разискването да се проведе във вторник, Heidi Hautala, която изрази съгласие с това предложение, и Guy Verhofstadt.

С поименно гласуване (143 „за“, 153 „против“, 18 въздържали се) Парламентът отхвърли искането.

Вторник

Искане от групата S&D за изваждане от дневния ред на изявленията на Съвета и на Комисията относно „Заключения от заседанието на Европейския съвет от 13 и 14 декември 2018 г.“ (точка 53 от окончателния проект на дневен ред). Вследствие на това заседанието във вторник ще започне в 9 ч.

Парламентът одобрява искането.

Сряда и четвъртък

Не са предложени промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


16. Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди (разискване)

Доклад относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди [2018/2153(INI)] - специална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди. Докладчици: Norbert Lins и Bart Staes (A8-0475/2018)

Norbert Lins и Bart Staes представиха доклада.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се Pilar Ayuso, от името на групата PPE, Simona Bonafè, от името на групата S&D, Anthea McIntyre, от името на групата ECR, Frédérique Ries, от името на групата ALDE, Thomas Waitz, от името на групата Verts/ALE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Mireille D'Ornano, от името на групата EFDD, Philippe Loiseau, от името на групата ENF, Alojz Peterle, Pavel Poc, Arne Gericke, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini и Franc Bogovič.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказаха се Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marc Tarabella, Martin Häusling, Younous Omarjee, Esther Herranz García, Marc Tarabella, James Nicholson, Sofia Ribeiro, Clara Aguilera, Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose, Seán Kelly, Nicola Caputo, Julie Girling и Ricardo Serrão Santos.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Florent Marcellesi, João Ferreira, Igor Šoltes и Louis-Joseph Manscour.

Изказаха се Vytenis Povilas Andriukaitis, Norbert Lins и Bart Staes.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.10 от протокола от 16.1.2019 г.


17. Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/1/ЕО относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари [2017/0113(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Cláudia Monteiro de Aguiar представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се Theresa Griffin, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Matthijs van Miltenburg, от името на групата ALDE, Jakop Dalunde, от името на групата Verts/ALE, Marie-Pierre Vieu, от името на групата GUE/NGL, Daniela Aiuto, от името на групата EFDD, Isabella De Monte и Nicola Caputo.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се Violeta Bulc и Cláudia Monteiro de Aguiar.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 15.1.2019 г.


18. Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент (разискване)

Доклад относно интегрирането на принципа на равенство между половете в Европейския парламент [2018/2162(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Angelika Mlinar представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се José Inácio Faria, от името на групата PPE, Anna Hedh, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dobromir Sośnierz, Linnéa Engström, от името на групата Verts/ALE, и Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Eleonora Forenza, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Dobromir Sośnierz, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Evelyn Regner, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jadwiga Wiśniewska, за да зададе въпрос „синя карта“ на Julie Ward, Udo Voigt, Michaela Šojdrová и Evelyn Regner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Eleftherios Synadinos, Notis Marias, Georgios Epitideios и Julie Ward, последната, за да отговори на въпрос „синя карта“, зададен от Jadwiga Wiśniewska.

Изказаха се Věra Jourová и Angelika Mlinar.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 15.1.2019 г.


19. Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (кратко представяне)

Доклад относно Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия [2018/2222(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Marian-Jean Marinescu направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Flavio Zanonato, Notis Marias, Michèle Rivasi, Stanislav Polčák и John Howarth.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 15.1.2019 г.


20. Оценка на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор (кратко представяне)

Доклад относно оценката на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор [2018/2086(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias и Ruža Tomašić.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 8.12 от протокола от 15.1.2019 г.


21. Насоки на ЕС и мандат на специалния пратеник на ЕС за утвърждаване на свободата на вероизповеданието и убежденията извън ЕС (кратко представяне)

Доклад относно насоките на ЕС и мандата на специалния пратеник на ЕС за утвърждаване на свободата на вероизповеданието и убежденията извън ЕС [2018/2155(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Andrzej Grzyb направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Notis Marias, Jordi Solé, Csaba Sógor, Marek Jurek, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios и Alojz Peterle.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 8.13 от протокола от 15.1.2019 г.


22. Равенство между половете и данъчни политики в ЕС (кратко представяне)

Доклад относно равенството между половете и данъчните политики в ЕС [2018/2095(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Marisa Matias и Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Marisa Matias и Ernest Urtasun направиха представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Anna Záborská и Stanislav Polčák.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 8.14 от протокола от 15.1.2019 г.


23. Автономно управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт (кратко представяне)

Доклад относно автономното управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт [2018/2089(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Wim van de Camp направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios и Mark Demesmaeker.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 15.1.2019 г.


24. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да насочат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Iuliu Winkler, Inma Rodríguez-Piñero, Ангел Джамбазки, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, Matt Carthy, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria, Giuseppe Ferrandino, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Patrick Le Hyaric, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Notis Marias, Tania González Peñas, László Tőkés, Maria Gabriela Zoană, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Răzvan Popa, John Howarth и Julie Ward.


25. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 632.677/OJMA).


26. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.41 ч.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi Isabella, Affronte, Aguilera, Aiuto, Aker, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Малинов, Mamikins, Mandl, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Meissner, Melior, Melo, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Staes, Starbatty, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Последно осъвременяване: 15 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност