Seznam 
Zápis
PDF 280kWORD 81k
Pondělí, 14. ledna 2019 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 5.Složení Parlamentu
 6.Členství v politických skupinách
 7.Žádost o zbavení imunity
 8.Členství ve výborech a v delegacích
 9.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 10.Návrh aktu Unie
 11.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 12.Předložení dokumentů
 13.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 14.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 15.Plán práce
 16.Postup Unie pro povolování pesticidů (rozprava)
 17.Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží ***I (rozprava)
 18.Začleňování hlediska rovnoprávnosti žen a mužů („genderový mainstreaming“) v Evropském parlamentu (rozprava)
 19.Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (krátké přednesení)
 20.Posouzení využívání rozpočtu EU pro reformu veřejného sektoru (krátké přednesení)
 21.Pokyny EU a mandát zvláštního vyslance EU pro prosazování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení mimo EU (krátké přednesení)
 22.Rovnost žen a mužů a daňové politiky v EU (krátké přednesení)
 23.Autonomní řízení vozidel v evropské dopravě (krátké přednesení)
 24.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 25.Pořad jednání příštího denního zasedání
 26.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 13. prosince 2018, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:04.


3. Prohlášení předsednictví

Předseda ve svém prohlášení uctil památku starosty Gdaňsku Pawla Adamowicze, který byl napaden v neděli večer a který na následky svých zranění před několika hodinami zemřel. Vyjádřil soustrast Parlamentu rodině oběti a městu Gdaňsk.

Předseda připomněl teroristické útoky spáchané v prosinci ve Štrasburku. Vyjádřil rovněž politování nad sílícím napětím a rostoucím násilím v Evropě a upozornil, že za vedení důstojného dialogu je odpovědný každý jednotlivec. Předseda oznámil, že tento týden se starostou Štrasburku projedná, jak uctít památku obětí prosincového atentátu. Navrhne rovněž Konferenci předsedů, aby bylo nahrávací studio Parlamentu pojmenováno po dvou novinářích, kteří při atentátu zahynuli.

Parlament držel minutu ticha.

Vystoupili: Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, Fabio Massimo Castaldo, Dimitrios Papadimoulis, Jarosław Wałęsa, Mara Bizzotto, Jadwiga Wiśniewska, Patrizia Toia, Marcel de Graaff, Cláudia Monteiro de Aguiar a Claudia Tapardel.


4. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

°
° ° °

Elsi Katainen oznámila, že ačkoli byla přítomna na denních zasedáních ve dnech 12. března 2018, 16. dubna 2018, 11. června 2018, 10. září 2018, 1. října 2018, 22. října 2018 a 10. prosince 2018, její jméno nebylo uvedeno na prezenční listině.

Elsi Katainen byla přítomna na denním zasedání dne 29. listopadu 2018, její jméno však nebylo uvedeno na prezenční listině.

Sergio Gaetano Cofferati byl omluven z denních zasedání ve dnech 11. a 13. září 2018.


5. Složení Parlamentu

Catherine Stihler písemně oznámila, že s platností od 1. února 2019 odstupuje z funkce poslankyně Parlamentu.

Podle článku 4 jednacího řádu Parlament oznámil uvolnění mandátu s platností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.


6. Členství v politických skupinách

James Carver již nezasedá mezi nezařazenými poslanci a s platností od 10. ledna 2019 se stal členem skupiny EFDD.


7. Žádost o zbavení imunity

Příslušné německé orgány předaly v rámci vyšetřovacího řízení, které proti poslankyni zahájil veřejný žalobce ve městě Coburg, žádost, aby byla Monika Hohlmeierová zbavena imunity.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako příslušnému výboru.


8. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupiny EFDD následující žádosti o jmenování:

výbor BUDG: Jonathan Arnott, kterým je nahrazen Raymond Finch

výbor PECH: Patrick O'Flynn, kterým je nahrazen Mike Hookem.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


9. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil rozhodnutí několika výborů zahájit interinstitucionální jednání na základě těchto zpráv (v souladu s čl. 69c odst. 1 jednacího řádu):

—   výbor JURI na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení (COM   (2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Zpravodajka: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

—   výbor ECON na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011, pokud jde o referenční hodnoty pro nízkouhlíkové investice a investice s pozitivním uhlíkovým dopadem (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)). Zpravodajka: Neena Gill (A8-0483/2018);

—   výbor LIBE na základě zprávy o návrhu, nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušuje nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)). Zpravodaj: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018);

—   výbor PECH na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Zpravodajka: Clara Aguilera (A8-0005/2019);

—   výbor TRAN na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)). Zpravodajka: Isabella De Monte (A8-0004/2019);

—   výbor TRAN na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)). Zpravodajka: Karima Delli (A8-0009/2019);

—   výbor TRAN na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje prostředí jednotného evropského námořního portálu a zrušuje směrnice 2010/65/EU (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)). Zpravodajka: Deirdre Clune (A8-0006/2019);

—   výbor TRAN na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)). Zpravodajka: Daniela Aiuto (A8-0008/2019);

—   výbor TRAN na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků a zrušuje směrnice 2005/45/ES (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)). Zpravodaj: Dominique Riquet (A8-0007/2019).

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do půlnoci nadcházejícího dne, úterý 15. ledna 2019, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.


10. Návrh aktu Unie

Předseda oznámil, že podle čl. 46 odst. 2 jednacího řádu prohlásil za přípustný tento návrh aktu Unie:

—   Návrh aktu Unie, který předložili Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik, Frédérique Ries, Biljana Borzan, Miroslav Mikolášik, José Inácio Faria, Margrete Auken, Rory Palmer, Kateřina Konečná a Guillaume Balas, o rozšíření odběru krevní plazmy v Evropské unii (B8-0591/2018).

V souladu s čl. 46 odst. 2 jednacího řádu je tento návrh postoupen příslušnému výboru, jímž je výbor ENVI.


11. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 16. ledna 2019 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (00060/2018/LEX - C8-0032/2019 - 2017/0004(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 (00063/2018/LEX - C8-0030/2019 - 2016/0256(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 337/75 (00064/2018/LEX - C8-0029/2019 - 2016/0257(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2062/94 (00062/2018/LEX - C8-0028/2019 - 2016/0254(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek (00065/2018/LEX - C8-0020/2019 - 2018/0065(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (kodifikované znění) (00059/2018/LEX - C8-0018/2019 - 2018/0160(COD)).

°
° ° °

Předseda dne 8. ledna 2019 podepsal níže uvedený akt přijatý řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se doplňují právní předpisy Unie v oblasti schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (00067/2018/LEX - C8-0019/2019 - 2018/0220(COD)).


12. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služeb (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zboží (COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

IMCO

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii jménem Evropské unie a jejích členských států (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se mění Dohoda o námořní dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a vládou Čínské lidové republiky na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii, jménem Unie a členských států (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh nařízení Rady o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

JURI (článek 104 jednacího řádu), LIBE, FEMM, PETI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření příslušných dohod podle článku XXI Všeobecné dohody o obchodu službami s Argentinou, Austrálií, Brazílií, Čínou, samostatným celním územím Tchaj-wan, Penghu, Kinmen a Matsu (Čínská Tchaj-pej), Ekvádorem, Filipínami, Hongkongem (Čína), Indií, Japonskem, Kanadou, Kolumbií, Koreou, Kubou, Novým Zélandem, Spojenými státy americkými a Švýcarskem o potřebných kompenzačních vyrovnáních v důsledku přistoupení Česka, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakouska, Polska, Slovinska, Slovenska, Finska a Švédska k Evropské unii (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady s cílem umožnit pokračování programů územní spolupráce PEACE IV (Irsko-Spojené království) a Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko) v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

BUDG, CONT

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009 udělením všeobecného vývozního povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AFET

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech bezpečnosti letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

2) parlamentními výbory

- Zpráva o posouzení využívání rozpočtu EU pro reformu veřejného sektoru (2018/2086(INI)) - výbor CONT - Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0378/2018)

- Zpráva o společném evropském podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (2018/2222(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

- Zpráva o diferencované integraci (2018/2093(INI)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Pascal Durand (A8-0402/2018)

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025, kterým se doplňuje rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkající se jaderné elektrárny Ignalina v Litvě (program Ignalina) a zrušuje nařízení Rady (EU) č. 1369/2013 (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mechanismu řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)) - výbor REGI - Zpravodaj: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

- Zpráva o výroční zprávě o finančních aktivitách Evropské investiční banky (2018/2161(INI)) - výbor ECON - Zpravodajka: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

- Zpráva o rovnosti žen a mužů a daňových politikách v EU (2018/2095(INI)) - výbor ECON - výbor FEMM - Zpravodajové: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

- Zpráva o bankovní unii – výroční zpráva za rok 2018 (2018/2100(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

- Zpráva o strategickém šetření veřejné ochránkyně práv OI/2/2017 týkajícím se transparentnosti legislativních jednání v přípravných orgánech Rady EU (2018/2096(INI)) - výbor AFCO - výbor PETI - Zpravodajové: Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Sven Giegold (A8-0421/2018)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

- Zpráva o výroční zprávě ECB za rok 2017 (2018/2101(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

- Zpráva o autonomním řízení vozidel v evropské dopravě (2018/2089(INI)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

- Zpráva o začleňování hlediska rovnoprávnosti žen a mužů („genderový mainstreaming“) v Evropském parlamentu (2018/2162(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci fondů kolektivního investování (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se zavádí náhradní cestovní doklad EU a zrušuje rozhodnutí 96/409/SZBP (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Kinga Gál (A8-0433/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup ověřování v případě porušení pravidel ochrany osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)) - výbor AFCO - Zpravodajové: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 596/2014 a (EU) 2017/1129, pokud jde o podporu využívání trhů pro růst malých a středních podniků (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)) - výbor ECON - Zpravodajka: Anne Sander (A8-0437/2018)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opakovaném použití informací veřejného sektoru (přepracované znění) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) - výbor ECON - Zpravodajové: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí specifický finanční program pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem a kterým se zrušuje nařízení Rady (Euratom) č. 1368/2013 (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Emil Radev (A8-0442/2018)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii jménem Unie a členských států (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE)) - výbor AFET - Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Maria Arena (A8-0445/2018)

- Zpráva o provádění Obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru (2018/2010(INI)) - výbor INTA - Zpravodaj: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

- Zpráva o pokynech EU a mandátu zvláštního vyslance EU pro prosazování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení mimo EU (2018/2155(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

- Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o komplexní dohodě mezi EU a Kyrgyzskou republikou (2018/2118(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

- Zpráva o provádění směrnice 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (2018/2056(INI)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Lara Comi (A8-0456/2018)

- Zpráva o uplatňování obchodního pilíře dohody o přidružení se Střední Amerikou (2018/2106(INI)) - výbor INTA - Zpravodaj: Reimer Böge (A8-0459/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

- Zpráva o změnách jednacího řádu Evropského parlamentu týkajících se: hlavy I kapitol 1 a 4; hlavy V kapitoly 3; hlavy VII kapitol 4 a 5 a hlavy VIII kapitoly 1 hlavy XII; hlavy XIV a přílohy II (2018/2170(REG)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Richard Corbett (A8-0462/2018)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnuti Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Albánskou republikou o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Albánské republice (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Bodil Valero (A8-0463/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Maria Grapini (A8-0464/2018)

- Zpráva o přeshraničních restitučních nárocích na umělecké předměty a kulturní statky ukradené během ozbrojených konfliktů a válek (2017/2023(INI)) - výbor JURI - Zpravodaj: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

- Zpráva o stavu základních práv v Evropské unii v roce 2017 (2018/2103(INI)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Práva a hodnoty (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Bodil Valero (A8-0468/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)) - výbor BUDG - výbor CONT - Zpravodajové: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)) - výbor REGI - Zpravodaj: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)) - výbor INTA - Zpravodajka: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou jménem Unie v souvislosti s DS492 – Evropská unie – Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

- Zpráva o postupu Unie pro povolování pesticidů (2018/2153(INI)) - výbor PEST - Zpravodajové: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o změně statutu Evropské investiční banky (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS)) - výbor AFCO - Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé (2018/0256M(NLE)) - výbor INTA - Zpravodajka: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

- Zpráva o výroční zprávě za rok 2017 o kontrole finančních činností EIB (2018/2151(INI)) - výbor CONT - Zpravodaj: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)) - výbor BUDG - výbor ECON - Zpravodajové: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011, pokud jde o referenční hodnoty pro nízkouhlíkové investice a investice s pozitivním uhlíkovým dopadem (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)) - výbor ECON - Zpravodajka: Neena Gill (A8-0483/2018)


13. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Na pořad jednání byla zařazena tato otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

—   (O-000128/2018), kterou pokládá Czesław Adam Siekierski za výbor AGRI Komisi: Ochrana rýže z EU (B8-0004/2019).


14. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na loňském zářijovém dílčím zasedání je k dispozici na internetových stránkách Europarl.


15. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního lednového plenárního zasedání (PE 632.677/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Pondělí

Žádost skupiny Verts/ALE, aby byla na pořad jednání zařazena jako čtvrtý bod – před krátkými předneseními – společná rozprava o dvou zprávách, které předkládá Marietje Schaake, o dohodě mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě (A8-0471/2018) a dohodě mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě (usnesení) (A8-0478/2018) (body 23 a 28 PDOJ). Ve společné rozpravě by vystoupil jeden řečník za každou politikou skupinu.

Vystoupili: Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti, Maria João Rodrigues za skupinu S&D s návrhem, aby se rozprava konala v úterý, Heidi Hautala, která s tímto návrhem souhlasila, a Guy Verhofstadt.

Parlament žádost zamítl JH (143 pro, 153 proti, 18 zdržení se).

Úterý

Žádost skupiny S&D, aby byla z pořadu jednání stažena prohlášení Rady a Komise o závěrech zasedání Evropské rady ve dnech 13.–14. prosince 2018 (bod 53 PDOJ). Denní zasedání by tak bylo zahájeno v 9:00.

Parlament žádost schválil.

Středa a čtvrtek

Nebyly navrženy žádné změny.

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


16. Postup Unie pro povolování pesticidů (rozprava)

Zpráva o postupu Unie pro povolování pesticidů [2018/2153(INI)] - zvláštní výbor pro postup Unie pro povolování pesticidů. Zpravodajové: Norbert Lins a Bart Staes (A8-0475/2018)

Norbert Lins a Bart Staes uvedli zprávu.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Vystoupili: Pilar Ayuso za skupinu PPE, Simona Bonafè za skupinu S&D, Anthea McIntyre za skupinu ECR, Frédérique Ries za skupinu ALDE, Thomas Waitz za skupinu Verts/ALE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Mireille D'Ornano za skupinu EFDD, Philippe Loiseau za skupinu ENF, Alojz Peterle, Pavel Poc, Arne Gericke, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini a Franc Bogovič.

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

Vystoupili: Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marc Tarabella, Martin Häusling, Younous Omarjee, Esther Herranz García, Marc Tarabella, James Nicholson, Sofia Ribeiro, Clara Aguilera, Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose, Seán Kelly, Nicola Caputo, Julie Girling a Ricardo Serrão Santos.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Florent Marcellesi, João Ferreira, Igor Šoltes a Louis-Joseph Manscour.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis, Norbert Lins a Bart Staes.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.10 zápisu ze dne 16.1.2019.


17. Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží [2017/0113(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Cláudia Monteiro de Aguiar uvedla zprávu.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Theresa Griffin za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Matthijs van Miltenburg za skupinu ALDE, Jakop Dalunde za skupinu Verts/ALE, Marie-Pierre Vieu za skupinu GUE/NGL, Daniela Aiuto za skupinu EFDD, Isabella De Monte a Nicola Caputo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupily: Violeta Bulc a Cláudia Monteiro de Aguiar.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.6 zápisu ze dne 15.1.2019.


18. Začleňování hlediska rovnoprávnosti žen a mužů („genderový mainstreaming“) v Evropském parlamentu (rozprava)

Zpráva o začleňování hlediska rovnoprávnosti žen a mužů („genderový mainstreaming“) v Evropském parlamentu [2018/2162(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Angelika Mlinar uvedla zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: José Inácio Faria za skupinu PPE, Anna Hedh za skupinu S&D, Arne Gericke za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dobromir Sośnierz, Linnéa Engström za skupinu Verts/ALE, a Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

Vystoupili: Mylène Troszczynski za skupinu ENF, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Eleonora Forenza, Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, která odmítla otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit Dobromir Sośnierz, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Evelyn Regner, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jadwiga Wiśniewska, aby zvednutím modré karty položil otázku Julii Ward, Udo Voigt, Michaela Šojdrová a Evelyn Regner.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Eleftherios Synadinos, Notis Marias, Georgios Epitideios a Julie Ward, posledně jmenovaná, aby odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Jadwiga Wiśniewska.

Vystoupily: Věra Jourová a Angelika Mlinar.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.10 zápisu ze dne 15.1.2019.


19. Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (krátké přednesení)

Zpráva o společném evropském podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy [2018/2222(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Marian-Jean Marinescu uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Flavio Zanonato, Notis Marias, Michèle Rivasi, Stanislav Polčák a John Howarth.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 8.11 zápisu ze dne 15.1.2019.


20. Posouzení využívání rozpočtu EU pro reformu veřejného sektoru (krátké přednesení)

Zpráva o posouzení využívání rozpočtu EU pro reformu veřejného sektoru [2018/2086(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias a Ruža Tomašić.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 8.12 zápisu ze dne 15.1.2019.


21. Pokyny EU a mandát zvláštního vyslance EU pro prosazování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení mimo EU (krátké přednesení)

Zpráva o pokynech EU a mandátu zvláštního vyslance EU pro prosazování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení mimo EU [2018/2155(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Andrzej Grzyb uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Notis Marias, Jordi Solé, Csaba Sógor, Marek Jurek, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios a Alojz Peterle.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 8.13 zápisu ze dne 15.1.2019.


22. Rovnost žen a mužů a daňové politiky v EU (krátké přednesení)

Zpráva o rovnosti žen a mužů a daňových politikách v EU [2018/2095(INI)] - Hospodářský a měnový výbor - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajové: Marisa Matias a Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Marisa Matias a Ernest Urtasun uvedli zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Anna Záborská a Stanislav Polčák.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 8.14 zápisu ze dne 15.1.2019.


23. Autonomní řízení vozidel v evropské dopravě (krátké přednesení)

Zpráva o autonomním řízení vozidel v evropské dopravě [2018/2089(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Wim van de Camp uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios a Mark Demesmaeker.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 8.5 zápisu ze dne 15.1.2019.


24. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Iuliu Winkler, Inma Rodríguez-Piñero, Angel Dzhambazki, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, Matt Carthy, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria, Giuseppe Ferrandino, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Patrick Le Hyaric, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Notis Marias, Tania González Peñas, László Tőkés, Maria Gabriela Zoană, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Răzvan Popa, John Howarth a Julie Ward.


25. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 632.677/OJMA).


26. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:41.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Meissner, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Staes, Starbatty, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Poslední aktualizace: 15. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí