Indeks 
Protokol
PDF 282kWORD 79k
Mandag den 14. januar 2019 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Parlamentets sammensætning
 6.De politiske gruppers sammensætning
 7.Anmodning om ophævelse af immunitet
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 10.Forslag til EU-retsakt
 11.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 12.Modtagne dokumenter
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 14.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 15.Arbejdsplan
 16.Unionens godkendelsesprocedure for pesticider (forhandling)
 17.Anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej ***I (forhandling)
 18.Integration af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet (forhandling)
 19.Europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (kortfattet forelæggelse)
 20.Vurdering af, hvordan EU-budgettet anvendes i forbindelse med reformen af den offentlige sektor (kortfattet forelæggelse)
 21.EU's retningslinjer og mandatet for EU's særlige udsending til fremme af religions- og trosfrihed uden for EU (kortfattet forelæggelse)
 22.Ligestilling og beskatning i EU (kortfattet forelæggelse)
 23.Selvkørende biler i europæisk transport (kortfattet forelæggelse)
 24.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 25.Dagsorden for næste møde
 26.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt torsdag den 13. december 2018, for genoptaget.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 17.04.


3. Erklæringer fra formanden

Formanden udtalte mindeord om Pawel Adamowicz, borgmester i Gdansk, der søndag aften blev angrebet og nu for få timer siden var død af sine kvæstelser. Han kondolerede på Parlamentets vegne offerets familie og indbyggerne i Gdansk.

Formanden mindede om terrorangrebet i Strasbourg i december. Han beklagede endvidere den genopblussen af spændinger og vold i Europa, der kunne konstateres, og anmodede alle om at tage ansvar for at sikre en respektfuld dialog. Formanden meddelte, at han i løbet af ugen ville drøfte med borgmesteren i Strasbourg, hvordan ofrene for attentatet i december bedst kunne mindes. Han ville endvidere foreslå Formandskonferencen at opkalde Parlamentets radiostudie efter de to journalister, der omkom under attentatet.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.

Talere Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, Fabio Massimo Castaldo, Dimitrios Papadimoulis, Jarosław Wałęsa, Mara Bizzotto, Jadwiga Wiśniewska, Patrizia Toia, Marcel de Graaff, Cláudia Monteiro de Aguiar og Claudia Tapardel.


4. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Elsi Katainen havde meddelt, at hun havde været til stede på møderne den 12. marts 2018, 16. april 2018, 11. juni 2018, 10. september 2018, 1. oktober 2018, 22. oktober 2018 og 10. december 2018, men at hendes navn ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.

Elsi Katainen havde været til stedet på mødet den 29. november 2018, men hendes navn fremgik ikke af tilstedeværelseslisten.

Sergio Gaetano Cofferati var blevet fritaget fra at deltage i møderne den 11. og 13. september 2018.


5. Parlamentets sammensætning

Catherine Stihler havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 1. februar 2019.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4 konstaterede Parlamentet, at mandatet var ledigt fra denne dato, og gav de pågældende nationale myndigheder meddelelse herom.


6. De politiske gruppers sammensætning

James Carver var ikke længere at finde blandt løsgængerne, men havde tilsluttet sig EFDD-Gruppen med virkning fra den 10. januar 2019.


7. Anmodning om ophævelse af immunitet

De tyske kompetente myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af Monika Hohlmeiers immunitet i forbindelse med en undersøgelsesprocedure mod hende indledt af anklageren i Coburg.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


8. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra EFDD-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

BUDG: Jonathan Arnott i stedet for Raymond Finch

PECH: Patrick O'Flynn i stedet for Mike Hookem

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


9. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden gav meddelelse om afgørelserne fra flere udvalg om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af følgende betænkninger (i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c, stk. 1):

—   JURI, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Ordfører: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

—   ECON, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1011, for så vidt angår benchmarks for lille CO2-effekt og benchmarks for positiv CO2-effekt (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)). Ordfører: Neena Gill (A8-0483/2018)

—   LIBE, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, ændring af bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 og ophævelse af forordning (EU) nr. 98/2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)). Ordfører: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

—   PECH, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Ordfører: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

—   TRAN, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 391/2009 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)). Ordfører: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

—   TRAN, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Union (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)). Ordfører: Karima Delli (A8-0009/2019)

—   TRAN, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt og ophævelse af direktiv 2010/65/EU (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)). Ordfører: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

—   TRAN, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/96/EF om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)). Ordfører: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

—   TRAN, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/106/EF om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv og ophævelse af direktiv 2005/45/EF (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)). Ordfører: Dominique Riquet (A8-0007/2019).

I overensstemmelse med artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, skriftligt inden midnat i morgen, tirsdag den 15. januar 2019, anmode om, at et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.


10. Forslag til EU-retsakt

Formanden meddelte, at følgende forslag til en EU-retsakt kunne behandles, jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2:

—   Forslag til EU-retsakt indgivet af Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik, Frédérique Ries, Biljana Borzan, Miroslav Mikolášik, José Inácio Faria, Margrete Auken, Rory Palmer, Kateřina Konečná og Guillaume Balas, om forbedring af tapningen af plasma i Den Europæiske Union (B8-0591/2018).

Dette forslag henvistes til det kompetente udvalg, dvs. ENVI, jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2.


11. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 16. januar 2019 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (00060/2018/LEX - C8-0032/2019 - 2017/0004(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 (00063/2018/LEX - C8-0030/2019 - 2016/0256(COD))

- Europa-Parlamentets og rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 (00064/2018/LEX - C8-0029/2019 - 2016/0257(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 (00062/2018/LEX - C8-0028/2019 - 2016/0254(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår anvendelsen af Euro 5-trinnet ved typegodkendelse af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler (00065/2018/LEX - C8-0020/2019 - 2018/0065(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (kodifikation) (00059/2018/LEX - C8-0018/2019 - 2018/0160(COD)).

°
° ° °

Formanden havde den 8. januar 2019 undertegnet følgende retsakt, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (00067/2018/LEX - C8-0019/2019 - 2018/0220(COD)).


12. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår gennemførelsen af visse krav til betalingstjenesteudbydere (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 for så vidt angår bestemmelserne om fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer (COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

IMCO

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af en protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Unionen og medlemsstaterne af protokollen om ændring af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og regeringen for Folkerepublikken Kina på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Rådets forordning om kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar, og om internationale barnebortførelser (omarbejdning) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

JURI (forretningsordenens artikel 104), LIBE, FEMM, PETI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af de relevante aftaler i henhold til artikel XXI i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser med Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Kina, Colombia, Cuba, Ecuador, Filippinerne, Hongkong (Kina), Indien, Japan, Korea, New Zealand, Schweiz, Det Særskilte Toldområde Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu (Kinesisk Taipei) og USA om de nødvendige kompensationsjusteringer som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Østrigs, Polens, Sloveniens, Slovakiets, Finlands og Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om muligheden for at videreføre de territoriale samarbejdsprogrammer PEACE IV (Ireland-United Kingdom) og United Kingdom-Ireland (Ireland-Northern Ireland-Scotland) i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

BUDG, CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 ved udstedelse af en generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse aspekter af luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

2) fra udvalgene

- Betænkning om vurdering af, hvordan EU-budgettet anvendes i forbindelse med reformen af den offentlige sektor (2018/2086(INI)) - CONT - Ordfører: Brian Hayes (A8-0378/2018)

- Betænkning om det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (2018/2222(INI)) - ITRE - Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)) - JURI - Ordfører: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

- Betænkning om differentieret integration (2018/2093(INI)) - AFCO - Ordfører: Pascal Durand (A8-0402/2018)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskabs forsknings- og uddannelsesprogram for perioden 2021-2025, som komplementerer Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)) - ITRE - Ordfører: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af programmet for nuklear dekommissionering af Ignalina-atomkraftværket i Litauen (Ignalina-programmet) og om ophævelse af Rådets forordning (EU) nr. 1369/2013 (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)) - ITRE - Ordfører: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en mekanisme til at imødegå retlige og administrative hindringer i en grænseoverskridende sammenhæng (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)) - REGI - Ordfører: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

- Betænkning om årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter (2018/2161(INI)) - ECON - Ordfører: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

- Betænkning om ligestilling og beskatning i EU (2018/2095(INI)) - ECON - FEMM – Ordførere: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

- Betænkning om Bankunionen – Årsberetning 2018 (2018/2100(INI)) - ECON - Ordfører: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

- Betænkning om Ombudsmandens strategiske undersøgelse OI/2/2017 af gennemsigtigheden af de lovgivningsmæssige drøftelser i de forberedende organer til Rådet for Den Europæiske Union (2018/2096(INI)) - AFCO - PETI - Ordførere: Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af "Fiscalisprogrammet" for samarbejde på beskatningsområdet (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)) - ECON - Ordfører: Sven Giegold (A8-0421/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår brugen af digitale værktøjer og processser inden for selskabsret (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)) - JURI - Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

- Betænkning om ECB's årsberetning for 2017 (2018/2101(INI)) - ECON - Ordfører: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

- Betænkning om selvkørende biler i europæisk transport (2018/2089(INI)) - TRAN - Ordfører: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

- Betænkning om integration af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet (2018/2162(INI)) - FEMM - Ordfører: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)) - ECON - Ordfører: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lettere distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne og om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)) - ECON - Ordfører: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om indførelse af et EU-nødpas og om ophævelse af afgørelse 96/409/FUSP (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)) - LIBE - Ordfører: Kinga Gál (A8-0433/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 for så vidt angår en kontrolprocedure vedrørende overtrædelse af reglerne om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)) - AFCO - Ordførere: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere og deres familiemedlemmer, som udøver deres ret til fri bevægelighed (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)) - LIBE - Ordfører: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 med hensyn til fremme af anvendelsen af SMV-vækstmarkeder (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)) - ECON - Ordfører: Anne Sander (A8-0437/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (omarbejdning) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) - ITRE - Ordfører: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

- ***I Betænkning om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)) - JURI - Ordfører: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår krav til minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) - ECON - Ordførere: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af et særskilt finansielt program til dekommissionering af nukleare anlæg og håndtering af radioaktivt affald og om ophævelse af Rådets forordning (Euratom) nr. 1368/2013 (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)) - ITRE - Ordfører: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om regler, der letter brugen af finansielle og andre oplysninger med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning eller retsforfølgning af visse strafbare handlinger, og om ophævelse af Rådets afgørelse 2000/642/RIA (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)) - LIBE - Ordfører: Emil Radev (A8-0442/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og medlemsstaternes vegne af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Kirgisiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE)) - AFET - Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)) - IMCO - Ordfører: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)) - EMPL - Ordfører: Maria Arena (A8-0445/2018)

- Betænkning om gennemførelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru (2018/2010(INI)) - INTA - Ordfører: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser og om ophævelse af direktiv 2009/22/EF (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)) - JURI - Ordfører: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af et europæisk instrument for nuklear sikkerhed, der supplerer instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde på grundlag af Euratomtraktaten (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)) - ITRE - Ordfører: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

- Betænkning om EU's retningslinjer og mandatet for EU's særlige udsending til fremme af religions- og trosfrihed uden for EU (2018/2155(INI)) - AFET - Ordfører: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

- Betænkning om Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den omfattende aftale mellem EU og Den Kirgisiske Republik (2018/2118(INI)) - AFET - Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

- Betænkning om gennemførelsen af direktiv 2011/7/EU om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (2018/2056(INI)) - IMCO - Ordfører: Lara Comi (A8-0456/2018)

- Betænkning om gennemførelsen af handelssøjlen i associeringsaftalen med Mellemamerika (2018/2106(INI)) - INTA - Ordfører: Reimer Böge (A8-0459/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)) - IMCO - Ordfører: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)) - EMPL - Ordfører: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

- Betænkning om ændringer til Europa-Parlamentets forretningsorden, der vedrører Kapitel 1 og 4 under Afsnit I; Kapitel 3 under Afsnit V; Kapitel 4 og 5 under Afsnit VII; Kapitel 1 under Afsnit VIII; Afsnit XII; Afsnit XIV og Bilag II (2018/2170(REG)) - AFCO - Ordfører: Richard Corbett (A8-0462/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af statusaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Albanien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Republikken Albanien (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)) - LIBE - Ordfører: Bodil Valero (A8-0463/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)) - IMCO - Ordfører: Maria Grapini (A8-0464/2018)

- Betænkning om grænseoverskridende krav om tilbagelevering af kunstværker og kulturgenstande erhvervet ved plyndringer under væbnede konflikter og krige (2017/2023(INI)) - JURI - Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

- Betænkning om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2017 (2018/2103(INI)) - LIBE - Ordfører: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)) - LIBE - Ordfører: Bodil Valero (A8-0468/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)) - BUDG - CONT - Ordførere: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)) - REGI - Ordfører: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)) - INTA - Ordfører: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina i forbindelse med DS492 Den Europæiske Union - Foranstaltninger, der har betydning for toldindrømmelser for visse fjerkrækødprodukter (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)) - INTA - Ordfører: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

- Betænkning om Unionens godkendelsesprocedure for pesticider (2018/2153(INI)) - PEST - Ordførere: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

- * Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om ændring af EIB's vedtægter (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS)) - AFCO - Ordfører: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side (2018/0256M(NLE)) - INTA - Ordfører: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

- Betænkning Årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2017 (2018/2151(INI)) - CONT - Ordfører: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)) - BUDG- ECON - Ordførere: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1011, for så vidt angår benchmarks for lille CO2-effekt og benchmarks for positiv CO2-effekt (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)) - ECON - Ordfører: Neena Gill (A8-0483/2018)


13. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Følgende forespørgsel til mundtlig besvarelse med forhandling var blevet opført på dagsordenen (forretningsordenens artikel 128):

—   (O-000128/2018) af Czesław Adam Siekierski, for AGRI, til Kommissionen: Beskyttelse af EU-ris (B8-0004/2019).


14. Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra mødeperioden i september 2018 forelå på Europarl.


15. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden januar 2019 (PE 632.677/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

Mandag

Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om som fjerde punkt på dagsordenen, inden de kortfattede forelæggelser, at opføre en forhandling om de to betænkninger af Marietje Schaake om Aftale mellem EU og Marokko om ændring af protokol nr. 1 og nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen (A8-0471/2018) og Aftale mellem EU og Marokko om ændring af protokol nr. 1 og nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen (beslutning) (A8-0478/2018) (punkt 23 og 28 i PDOJ). Den fælles drøftelse skulle bestå af en talerrunde for de politiske grupper.

Talere Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, der begrundede anmodningen, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, der foreslog, at forhandlingen i givet fald skulle finde sted tirsdag, Heidi Hautala der erklærede sig enigt i dette forslag, og Guy Verhofstadt.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (143 for, 153 imod, 18 hverken/eller).

Tirsdag

Anmodning fra S&D-Gruppen om at fjerne redegørelser fra Rådet og Kommissionen om "Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 13.-14. december 2018" (punkt 53 i PDOJ) fra dagsordenen. Tirsdagens møde ville som følge heraf starte kl. 9.

Parlamentet godtog anmodningen.

Onsdag og torsdag

Ingen forslag til ændringer.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


16. Unionens godkendelsesprocedure for pesticider (forhandling)

Betænkning om Unionens godkendelsesprocedure for pesticider [2018/2153(INI)] - Det Særlige Udvalg om Unionens Godkendelsesprocedure for Pesticider. Ordførere Norbert Lins og Bart Staes (A8-0475/2018)

Norbert Lins og Bart Staes forelagde betænkningen.

Taler: Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere Pilar Ayuso for PPE-Gruppen, Simona Bonafè for S&D-Gruppen, Anthea McIntyre for ECR-Gruppen, Frédérique Ries for ALDE-Gruppen, Thomas Waitz for Verts/ALE-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Mireille D'Ornano for EFDD-Gruppen, Philippe Loiseau for ENF-Gruppen, Alojz Peterle, Pavel Poc, Arne Gericke, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini og Franc Bogovič.

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

Talere Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marc Tarabella, Martin Häusling, Younous Omarjee, Esther Herranz García, Marc Tarabella, James Nicholson, Sofia Ribeiro, Clara Aguilera, Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose, Seán Kelly, Nicola Caputo, Julie Girling og Ricardo Serrão Santos.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Florent Marcellesi, João Ferreira, Igor Šoltes og Louis-Joseph Manscour.

Talere Vytenis Povilas Andriukaitis, Norbert Lins og Bart Staes.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.10 i protokollen af 16.1.2019.


17. Anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/1/EF om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej [2017/0113(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Cláudia Monteiro de Aguiar forelagde betænkningen.

Taler: Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere Theresa Griffin for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Matthijs van Miltenburg for ALDE-Gruppen, Jakop Dalunde for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Pierre Vieu for GUE/NGL-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Isabella De Monte og Nicola Caputo.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Talere Violeta Bulc og Cláudia Monteiro de Aguiar.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 15.1.2019.


18. Integration af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet (forhandling)

Betænkning om integration af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet [2018/2162(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Angelika Mlinar forelagde betænkningen.

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere José Inácio Faria for PPE-Gruppen, Anna Hedh for S&D-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dobromir Sośnierz, Linnéa Engström for Verts/ALE-Gruppen, og Eleonora Forenza for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Talere Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Eleonora Forenza, Bruno Gollnisch, løsgænger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Dobromir Sośnierz, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Evelyn Regner, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jadwiga Wiśniewska for at stille et blåt kort-spørgsmål til Julie Ward, Udo Voigt, Michaela Šojdrová og Evelyn Regner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Eleftherios Synadinos, Notis Marias, Georgios Epitideios og Julie Ward, sidstnævnte for at besvare blåt kort-spørgsmålet fra Jadwiga Wiśniewska.

Talere Věra Jourová og Angelika Mlinar.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.10 i protokollen af 15.1.2019.


19. Europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling [2018/2222(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Marian-Jean Marinescu foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Flavio Zanonato, Notis Marias, Michèle Rivasi, Stanislav Polčák og John Howarth.

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.11 i protokollen af 15.1.2019.


20. Vurdering af, hvordan EU-budgettet anvendes i forbindelse med reformen af den offentlige sektor (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om vurdering af, hvordan EU-budgettet anvendes i forbindelse med reformen af den offentlige sektor [2018/2086(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(Mødet udsat i nogle minutter)

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias og Ruža Tomašić.

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.12 i protokollen af 15.1.2019.


21. EU's retningslinjer og mandatet for EU's særlige udsending til fremme af religions- og trosfrihed uden for EU (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om EU's retningslinjer og mandatet for EU's særlige udsending til fremme af religions- og trosfrihed uden for EU [2018/2155(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Andrzej Grzyb foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Notis Marias, Jordi Solé, Csaba Sógor, Marek Jurek, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios og Alojz Peterle.

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.13 i protokollen af 15.1.2019.


22. Ligestilling og beskatning i EU (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om ligestilling og beskatning i EU [2018/2095(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Marisa Matias og Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Marisa Matias og Ernest Urtasun foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Anna Záborská og Stanislav Polčák.

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.14 i protokollen af 15.1.2019.


23. Selvkørende biler i europæisk transport (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om selvkørende biler i europæisk transport [2018/2089(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Wim van de Camp foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios og Mark Demesmaeker.

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 15.1.2019.


24. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Iuliu Winkler, Inma Rodríguez-Piñero, Angel Dzhambazki, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, Matt Carthy, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria, Giuseppe Ferrandino, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Patrick Le Hyaric, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Notis Marias, Tania González Peñas, László Tőkés, Maria Gabriela Zoană, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Răzvan Popa, John Howarth og Julie Ward.


25. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 632.677/OJMA).


26. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.41.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Meissner, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Staes, Starbatty, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Seneste opdatering: 15. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik